Návrh usnesení - B7-0576/2011Návrh usnesení
B7-0576/2011

  NÁVRH USNESENÍ o výsledcích Fóra o jednotném trhu

  9. 11. 2011

  předložený na základě prohlášení Komise
  v souladu s čl. 110 odst. 2 jednacího řádu

  Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Andreas Schwab, Constance Le Grip za skupinu PPE
  Evelyne Gebhardt, Louis Grech za skupinu S&D
  Diana Wallis, Cristian Silviu Buşoi za skupinu ALDE
  Malcolm Harbour za skupinu ECR
  Heide Rühle za skupinu Verts/ALE


  Postup : 2011/2900(RSP)
  Průběh na zasedání
  Stadia projednávání dokumentu :  
  B7-0576/2011
  Předložené texty :
  B7-0576/2011
  Přijaté texty :

  B7‑0576/2011

  Usnesení Evropského parlamentu o výsledcích Fóra o jednotném trhu

  Evropský parlament,

  –   s ohledem na Fórum o jednotném trhu, které se ve dnech 3.–4. října 2011 konalo v Krakově (Polsko),

  –   s ohledem na „Krakovskou deklaraci“ přijatou na prvním Fóru o jednotném trhu,

  –   s ohledem na sdělení Komise ze dne 13. dubna 2011 „Akt o jednotném trhu. Dvanáct nástrojů k podnícení hospodářského růstu a posílení důvěry – Společně pro nový růst“ (KOM(2011)206 v konečném znění),

  –   s ohledem na pracovní dokument útvarů Komise ze dne 16. srpna 2011 „Jednotný trh očima občanů: 20 nejdůležitějších připomínek občanů a podniků“ (SEK(2011)1003 v konečném znění),

  –   s ohledem na čl. 110 odst. 2 jednacího řádu,

  A. vzhledem k tomu, že evropský jednotný trh měl pro 500 milionů Evropanů obrovský přínos, neboť poskytl nové příležitosti pro expanzi více než 21 milionů evropských podniků a stal se vynikajícím motorem růstu evropské ekonomiky;

  B.  vzhledem k tomu, že v mnoha oblastech dosud existuje značný rozpor mezi tím, co lidé od jednotného trhu očekávají, a s čím se setkávají v praxi;

  C. vzhledem k tomu, že v předvečer svého 20. výročí je jednotný trh důležitější než kdy předtím pro revitalizaci evropské ekonomiky a dlouhodobou životaschopnost evropského projektu;

  D. vzhledem k tomu, že na prvním Fóru o jednotném trhu se setkali podniky, sociální partneři, nevládní organizace, think-tanky, novináři, národní parlamenty, evropské instituce, orgány různých úrovní státní správy a evropští občané;

  1.  zdůrazňuje, že je důležité, aby se Fórum o jednotném trhu stalo pravidelnou akcí a podniky, občané i místní a regionální orgány se mohli přímo podílet na dalším rozvoji jednotného trhu a ovlivňovat ho;

  2.  vyzývá Komisi, aby spolupracovala s členskými státy, kandidátskými zeměmi a partnery v rámci EHP na přípravě a propagaci velkých veřejných akcí v rámci oslav 20. výročí jednotného trhu v roce 2012; domnívá se, že cílem by mělo být uspořádat v každé zúčastněné zemi přinejmenším jednu akci, případně s regionálními aktivitami, přičemž všechny akce by byly provázány s ústřední hlavní akcí na úrovni EU, kterou by eventuelně mohlo pořádat předsednictví EU;

  3.  vyzývá Komisi, aby do konce roku předložila návrhy týkající se všech 12 priorit uvedených v aktu o jednotném trhu, aby Rada a Evropský parlament v úzké spolupráci s Komisí mohly přijmout první soubor prioritních opatření do konce roku 2012 a dát tak jednotnému trhu nový impuls;

  4.  požaduje, aby bylo provádění aktu o jednotném trhu soustavně monitorováno na nejvyšší politické úrovni, mimo jiné prostřednictvím pravidelných přehledů a zpráv Komise a tím, že tato otázka bude zařazena jako jeden z hlavních bodů na pořad jednání Rady pro konkurenceschopnost a Evropské radě budou podávány zprávy o pokroku; v této souvislosti zdůrazňuje, že je třeba zajistit včasnou a správnou transpozici a provádění stávajících předpisů;

  5.  zdůrazňuje, že jednotný trh EU pozitivně přispívá k inovacím a že díky koordinovaným činnostem Komise a velké snaze členských států dá vzniknout novým obchodním příležitostem, především pro inovativní MSP, významně podpoří vytváření pracovních míst a sociální soudržnost, přinese udržitelný ekonomický růst a zároveň pokryje potřeby občanů EU a spotřebitelů;

  6.  bere na vědomí nedostatky, na které upozorňovali účastníci Fóra o jednotném trhu; vyzývá k přijetí opatření, kterými se tyto nedostatky co nejdříve napraví;

  7.  poukazuje na to, že na fóru zaznívalo, že postup automatického uznávání podle směrnice 2005/36/ES o uznávání odborných kvalifikací funguje celkově úspěšně, a domnívá se proto, že by tento postup měl být rozšířen i na jiné profese; vyzývá členské státy, příslušné orgány a Komisi ke zvýšení transparentnosti, aby žadatelé dostávali úplné informace o důvodech, proč bylo uznání titulu nebo odborné kvalifikace zamítnuto; vítá oznámení výsledků pilotních projektů týkajících se profesních karet a vyjadřuje přesvědčení, že by se tyto karty mohly stát užitečným nástrojem k rozvoji mobility některých profesí, zjednodušení administrativních postupů a zvýšení bezpečnosti;

  8.  zdůrazňuje, že pro zvýšení důvěry spotřebitelů ve vnitřní trh jsou zapotřebí účinné, dostupné a jednoduché systémy alternativního řešení sporů; zdůrazňuje, že efektivní systém řešení sporů on-line by měl zásadní význam pro zvýšení důvěry v digitální jednotný trh;

  9.  navrhuje, aby byla jednotná kontaktní místa rozšířena v plnohodnotná centra elektronické správy, kde by podnikatelé mohli vyřizovat administrativní formality on-line; poukazuje na jejich potenciál v souvislosti s prováděním směrnice o službách a lituje, že některé členské státy dosud nesplnily všechny své závazky, pokud jde o rozvoj těchto jednotných kontaktních míst;

  10. zdůrazňuje, že je nutné dokončit digitální jednotný trh a překonat technické překážky přeshraničního obchodu a poskytování služeb, zejména zlepšováním interoperability a vzájemného uznávání elektronických osobních průkazů, elektronických podpisů a elektronických dokumentů;

  11. poukazuje na to, že pokud se má v oblasti elektronického obchodu zvýšit právní jistota, je nezbytné vytvořit v Evropské unii moderní a efektivní systém ochrany autorských práv a modernizovat evropské právní předpisy o ochraně osobních údajů;

  12. zdůrazňuje, že přeshraniční poskytování služeb a mobilita vyslaných pracovníků jsou klíčovými prvky vnitřního trhu, a poukazuje na to, že směrnice o vysílání pracovníků by měla zajistit rovné podmínky a zaručit, že práva vyslaných pracovníků budou respektována v celé EU; domnívá se, že nemá-li docházet ke zneužívání a obcházení pravidel, musí být daná pravidla transparentní a jednoznačná; upozorňuje na to, že v oblasti ochrany práv vyslaných pracovníků hrají významnou úlohu sociální partneři;

  13. vyzývá členské státy, aby zajistily správnou a včasnou transpozici právních předpisů týkajících se vnitřního trhu a snížily míru porušování těchto předpisů; zdůrazňuje, že při transpozici směrnic o vnitřním trhu je pro všechny strany prospěšné, pokud se používají korelační tabulky;

  14. připomíná, že velký význam má zjednodušení a řádné uplatňování pravidel pro veřejné zakázky, a vyzývá proto Komisi a členské státy, aby příslušné změny promítly do stávajícího a připravovaného právního rámce; poukazuje na to, že systém zadávání veřejných zakázek se musí profesionalizovat cestou kvalitnějšího vzdělávání a že je třeba potvrdit cíle veřejných zakázek a hledat způsoby, jak dosahovat i jiných politických cílů; domnívá se, že je třeba zvýšit účast MSP na veřejných zakázkách a že postupy zadávání zakázek by měly být méně těžkopádné, levnější a více otevřené malým a středním podnikům, a zdůrazňuje, že je nutné se více řídit zásadou „hospodářsky nejvýhodnější nabídky“ místo „nejnižší ceny“;

  15. vyzývá Komisi a členské státy, aby do rozvoje jednotného trhu více zapojily občany a jiné zúčastněné strany, zejména tím, že budou aktivněji pořádat včasné veřejné konzultace o nových právních předpisech, a to ve spolupráci se zúčastněnými subjekty a sociálními partnery na celostátní i místní úrovni a s nevládními organizacemi a sdělovacími prostředky; domnívá se, že dokumenty, které jsou předmětem konzultací, by měly být dostupné ve všech úředních jazycích EU a měly by být srozumitelné pro běžné občany;

  16. vyzývá orgány EU stejně jako orgány členských států na všech úrovních státní správy, aby společně usilovaly o zvýšení informovanosti občanů a zúčastněných stran o dostupných nástrojích, které zlepšují fungování jednotného trhu, jako jsou jednotná kontaktní místa, síť SOLVIT, portál Vaše Evropa a jiné;

  17. vyzývá Komisi, aby vytvořila internetové fórum o jednotném trhu, které by bylo platformou, na níž by veřejnost mohla sledovat vývoj jednotného trhu a občané si mohli navzájem sdělovat zkušenosti a hovořit o problémech spojených s jednotným trhem v jeho současné podobě;

  18. vyzývá vlády členských států, regionální a místní orgány, podniky, odbory a nevládní organizace, aby společně usilovaly o to, aby pravidla jednotného trhu fungovala v praxi efektivně v zájmu občanů a podniků;

  19. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě a Komisi.