Pasiūlymas dėl rezoliucijos - B7-0576/2011Pasiūlymas dėl rezoliucijos
B7-0576/2011

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS dėl Bendrosios rinkos forumo rezultatų

9.11.2011

pateiktas siekiant užbaigti diskusijas dėl Komisijos pareiškimo
pagal Darbo tvarkos taisyklių 110 straipsnio 2 dalį

Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Andreas Schwab, Constance Le Grip PPE frakcijos vardu
Evelyne Gebhardt, Louis Grech S&D frakcijos vardu
Diana Wallis, Cristian Silviu Buşoi ALDE frakcijos vardu
Malcolm Harbour ECR frakcijos vardu
Heide Rühle Verts/ALE frakcijos vardu


Procedūra : 2011/2900(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga :  
B7-0576/2011
Pateikti tekstai :
B7-0576/2011
Priimti tekstai :

B7‑0576/2011

Europos Parlamento rezoliucija dėl Bendrosios rinkos forumo rezultatų

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į Bendrosios rinkos forumą, surengta Krokuvoje 2011 m. spalio 3–4 d.,

–   atsižvelgdamas į pirmojo Bendrosios rinkos forumo Krokuvos deklaraciją,

–   atsižvelgdamas į 2011 m. balandžio 13 d. Komisijos komunikatą „Bendrosios rinkos aktas. Dvylika svertų augimui skatinti ir pasitikėjimui stiprinti. Bendros pastangos skatinti naująjį augimą (COM(2011)206 galutinis),

–   atsižvelgdamas į 2011 m. rugpjūčio 11 d. Komisijos tarnybų darbo dokumentą pavadinimu „Bendroji rinka žmonių akimis. Trumpa gyventojų ir įmonių nuomonių apžvalga: 20 probleminių sričių “ (SEC(2011)1003 galutinis),

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 110 straipsnio 2 dalį,

A. kadangi Europos Bendrosios rinkos privalumai 500 mln. europiečių milžiniški, kadangi atsivėrė naujos plėtros galimybės daugiau nei 21 mln. Europos verslo įmonių, o ji tuomet tapo tikruoju Europos ekonomikos augimo varikliu;

B.  kadangi daugelyje sričių vis dar egzistuoja žmonių lūkesčių ir praktinės patirties Bendrojoje rinkoje atotrūkis;

C. kadangi prieš 20-ąsias Bendrosios rinkos metines ji kaip niekad svarbi Europos ekonomikos atgaivinimui ir Europos projekto gyvybingumui ilgalaikiu laikotarpiu;

D. kadangi Bendrosios rinkos forumas suvienijo Europos verslo įmones, socialinius partnerius, nevyriausybines organizacijas, ekspertų grupes, žurnalistus, nacionalinius parlamentus, Europos Sąjungos institucijas, viešąsias įstaigas skirtingais valdymo lygmenimis ir Europos piliečius;

1.  pabrėžia, kad svarbu, jog Bendrosios rinkos forumas būtų reguliariai rengiamas, suteikiant verslui, piliečiams ir vietos bei regionų valdžiai galimybę tiesiogiai dalyvauti tolesnėje Bendrosios rinkos plėtroje ir daryti jai įtaką;

2.  ragina Komisiją bendradarbiauti su valstybėmis narėmis, šalimis pareiškėjomis ir EEE partnerėmis rengiant pagrindinius viešuosius renginius 2012 m., susijusius su 20-omis Bendrosios rinkos metinėmis ir skleidžiant informaciją apie juos; mano, kad reikėtų siekti surengti bent vieną renginį kiekvienoje dalyvaujančioje šalyje, taip pat vykdyti atitinkamą veiklą regionuose, kuri būtų susijusi su vienu pagrindiniu renginiu ES mastu, galbūt rengiamu ES pirmininkaujančios valstybės;

3.  ragina Komisija paspartinti visus Bendrosios rinkos akte nurodytus prioritetus iki 2011 m. pabaigos, kad Taryba ir Europos Parlamentas, glaudžiai bendradarbiaudami su Komisija, galėtų patvirtinti pirmą prioritetinių priemonių rinkinį iki 2012 m. pabaigos, siekiant suteikti Bendrajai rinkai naują impulsą;

4.  ragina nuosekliai stebėti Bendrosios rinkos akto įgyvendinimą aukščiausiu politiniu lygmeniu, inter alia, Komisija turėtų reguliariai atlikti peržiūrą ir teikti ataskaitas, taip pat reikėtų jį įtraukti pagrindiniu punktu į Konkurencingumo tarybos darbotvarkę ir į Europos Tarybos pažangos ataskaitas; šiuo klausimu pabrėžia poreikį laiku ir tinkamai perkelti ir įgyvendinti esamus teisės aktus;

5.  pabrėžia, kad Europos Bendroji rinka teigiamai prisideda prie inovacijos, grindžiamos koordinuojamomis Komisijos iniciatyvomis ir tvirtais valstybių narių įsipareigojimais, ji suteiks naujų galimybių įmonėms, ypač novatoriškoms MVĮ, ir svariai sustiprins darbo vietų kūrimą bei socialinę sanglaudą, taip pat paskatins tvarų ekonomikos augimą bei padės patenkinti ES piliečių ir vartotojų poreikius;

6.  pažymi spragas, kurias nustatė Bendrosios rinkos forumo dalyviai; ragina skubiai patvirtinti priemones, skirtas šioms spragoms užpildyti;

7.  pabrėžia, kad Forumas pripažino bendrą automatinės pripažinimo sistemos pagal Direktyvą 2005/36/EB dėl profesinių kvalifikacijų pripažinimo sėkmę ir mano, kad ji turėtų būti taikoma ir kitoms profesijoms; ragina valstybes nares, kompetentingas valdžios institucijas ir Komisiją užtikrinti didesnį skaidrumą, kad prašymą teikiantis asmuo gautų išsamų atsakymą, kodėl nebuvo pripažintas jo diplomas ar profesinė kvalifikacija; teigiamai vertina tarnybinio pažymėjimo bandomųjų projektų rezultatų paskelbimą ir mano, kad toks pažymėjimas galėtų būti naudingas įrankis norint paskatinti tam tikrų profesijų mobilumą, supaprastinti administracines procedūras ir padidinti saugumą;

8.  pabrėžia veiksmingų, prieinamų ir nesudėtingų alternatyvaus ginčų sprendimo mechanizmų poreikį siekiant užtikrinti tvirtesnį vartotojų pasitikėjimą vidaus rinka; pabrėžia, kad veiksmingas ginčų sprendimo internetu mechanizmas būtų labai svarbus norint sustiprinti pasitikėjimą bendrąja skaitmenine rinka;

9.  siūlo perorientuoti kontaktinius centrus į pilnateisius e.vyriausybės centrus, leisiančius verslininkus teikti paraiškas ir tvarkyti administracinius formalumus internetu; atkreipia dėmesį į jų galimybes įgyvendinant Paslaugų direktyvą ir apgailestauja, kad kai kurios valstybės narės iki šiol neįvykdė savo įsipareigojimų, susijusių su kontaktinių centrų plėtra;

10. pabrėžia poreikį užbaigti bendrosios skaitmeninės rinkos kūrimą ir įveikti technines tarpvalstybinės prekybos ir paslaugų teikimo kliūtis, ypač tobulinant elektroninės tapatybės, elektroninio parašo ir elektroninių dokumentų sąveiką ir tarpusavio pripažinimą;

11. pabrėžia, kad norint suteikti e. prekybai daugiau teisinio aiškumo būtina įsteigti Europos Sąjungoje modernią ir veiksmingą autorinių teisių apsaugos sistemą ir atnaujinti Europos teisės aktus dėl duomenų apsaugos;

12. pabrėžia, kad paslaugų teikimas tarpvalstybiniu mastu ir komandiruotų darbuotojų mobilumas – tai esminiai vidaus rinkos elementai, taip pat pabrėžia, kad Komandiravimo direktyva turėtų užtikrinti vienodas sąlygas ir komandiruotų darbuotojų teisių paisymą visoje ES; mano, kad siekiant užkirsti kelią piktnaudžiavimui ir taisyklių apėjimui, šios taisyklės turėtų būti aiškios ir skaidrios; pažymi, kad socialiniams partneriams atitenka svarbus vaidmuo komandiruotų darbuotojų teisių apsaugos srityje;

13. ragina valstybes nares užtikrinti tinkamą Vidaus rinkos teisės aktų perkėlimą pagal numatytą grafiką ir sumažinti neatitikimo atvejus; pabrėžia, kad koreliacinių lentelių naudojimas perkeliant Vidaus rinkos direktyvas būtų naudingas visoms šalims;

14. primena viešųjų pirkimų taisyklių supaprastinamo ir tinkamo įgyvendinimo svarba, taigi ragina Komisiją ir valstybes nares užtikrinti tai esamoje ir būsimoje teisinėje sistemoje; pabrėžia poreikį rengti geresnius mokymus viešųjų pirkimų sektoriuje, kad suteikti jam daugiau profesionalumo ir patvirtinti viešųjų pirkimų tikslus, taip pat ištirti kitas politinių tikslų pasiekimo galimybes; mano, kad MVĮ reikėtų suteikti geresnes dalyvavimo atviruose viešųjų pirkimų konkursuose galimybes, o viešųjų pirkimų procedūros turėtų būti mažiau sudėtingos, pigesnės ir atviresnės MVĮ, taip pat pabrėžia poreikį plačiau taikyti „ekonomiškai naudingiausias pasiūlymo“, o ne „mažiausios kainos“ principą;

15. ragina Komisiją ir valstybes nares aktyviau įtraukti piliečius ir kitus suinteresuotus asmenis į Bendrosios rinkos plėtros procesą, ypač rengiant viešąsias konsultacijas dėl naujų teisės aktų proaktyviu būdu, bendradarbiaujant su nacionalinėmis ir vietinėmis suinteresuotomis šalimis, taip pat su NVO ir žiniasklaida; mano, kad dokumentai, dėl kurių vyksta konsultacijos, turėtų būti prieinami visomis oficialiosiomis ES kalbomis ir suprantami paprastiems piliečiams;

16. ragina ES institucijas ir nacionalines valdžios institucijas visais lygmenimis kartu dėti pastangas siekiant padidinti piliečių ir suinteresuotų šalių informuotumą apie esamas priemones, skirtas Bendrosios rinkos veikimui palengvinti, kaip antai kontaktiniai centrai, SOLVIT tinklas, portalas Jūsų Europa (angl. Your Europe) ir kt.;

17. ragina Komisiją įsteigti Bendrosios rinkos forumą internete kaip plačiai visuomenei prieinamą platformą, kuri leistų būti informuojamiems apie Bendrosios rinkos tendencijas ir pasidalinti patirtimi bei dabartinėmis Bendrosios rinkos problemomis;

18. ragina nacionalines vyriausybes, regiono ir vietos įstaigas, verslo įmones, profesines sąjungas ir nevyriausybines organizacijas bendradarbiauti siekiant užtikrinti, kad Bendrosios rinkos taisyklės būtų veiksmingai taikomos vietoje piliečių ir verslo atžvilgiu;

19. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai ir Komisijai.