Procedūra : 2011/2900(RSP)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : B7-0576/2011

Iesniegtie teksti :

B7-0576/2011

Debates :

PV 30/11/2011 - 18
CRE 30/11/2011 - 18

Balsojumi :

PV 01/12/2011 - 6.25
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P7_TA(2011)0543

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS
PDF 124kWORD 87k
9.11.2011
PE472.784v01-00
 
B7-0576/2011

iesniegts, noslēdzot debates par Komisijas paziņojumu,

saskaņā ar Reglamenta 110. panta 2. punktu


par Vienotā tirgus foruma rezultātiem


Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Andreas Schwab, Constance Le Grip PPE grupas vārdā
Evelyne Gebhardt, Louis Grech S&D grupas vārdā
Diana Wallis, Cristian Silviu Buşoi ALDE grupas vārdā
Malcolm Harbour ECR grupas vārdā
Heide Rühle Verts/ALE grupas vārdā
GROZĪJUMI

Eiropas Parlamenta rezolūcija par Vienotā tirgus foruma rezultātiem  
B7‑0576/2011

Eiropas Parlaments,

–   ņemot vērā Vienotā tirgus forumu, kas notika Krakovā (Polija) 2011. gada 3. un 4. oktobrī,

–   ņemot vērā pirmajā Vienotā tirgus forumā pieņemto „Krakovas deklarāciju”,

–   ņemot vērā Komisijas 2011. gada 13. aprīļa paziņojumu „Akts par vienoto tirgu. Divpadsmit mehānismi, kā veicināt izaugsmi un vairot uzticēšanos. „Kopīgiem spēkiem uz jaunu izaugsmi”” (COM(2011)0206 galīgā redakcija),

–   ņemot vērā Komisijas dienestu 2011. gada 16. augusta darba dokumentu „Vienotais tirgus cilvēku uztverē: aktuālā informācija par iedzīvotāju un uzņēmumu uzskatiem un redzējumiem. 20 galvenās problēmas” (SEC(2011)1003 galīgā redakcija),

–   ņemot vērā Reglamenta 110. panta 2. punktu,

A. tā kā Eiropas vienotais tirgus ir sniedzis milzīgas priekšrocības 500 miljoniem Eiropas iedzīvotāju, vienlaikus paverot jaunas izaugsmes iespējas vairāk nekā 21 miljonam Eiropas uzņēmumu, un ir kļuvis par reālu Eiropas ekonomikas izaugsmes dzinējspēku;

B.  tā kā joprojām daudzās jomās ir atšķirības starp to, ko iedzīvotāji sagaida no vienotā tirgus, un to, ar ko viņi ikdienas dzīvē saskaras;

C. tā kā vienotā tirgus divdesmitās gadadienas priekšvakarā vienotais tirgus ir vēl būtiskāks nekā jebkad agrāk, lai atjaunotu Eiropas ekonomiku un uzturētu Eiropas projekta dzīvotspēju ilgtermiņā;

D. tā kā pirmajā Vienotā tirgus forumā pulcējās Eiropas uzņēmumu pārstāvji, sociālie partneri, nevalstiskās organizācijas, domnīcas, žurnālisti, valstu parlamenti, Eiropas iestādes, dažādu līmeņu pārvaldes valsts iestādes un Eiropas pilsoņi,

1.  uzsver, ka ir svarīgi pārvērst Vienotā tirgus forumu par regulāru pasākumu, lai dotu iespēju uzņēmumiem un pilsoņiem, kā arī vietējām reģionālajām pašvaldībām tieši piedalīties un ietekmēt vienotā tirgus turpmāko attīstību;

2.  aicina Komisiju sadarboties ar dalībvalstīm, kandidātvalstīm un EEZ partneriem, organizējot un atbalstot svarīgus sabiedriskus pasākumus 2012. gadā sakarā ar vienotā tirgus 20. gadadienas svinībām; uzskata, ka par mērķi vajadzētu izvirzīt vismaz viena pasākuma organizēšanu visās iesaistītajās valstīs, attiecīgā gadījumā rīkojot reģionālus pasākumus, kas saistīti ar centrālo, galveno ES pasākumu, kuru, iespējams, rīkos sadarbībā ar ES prezidentūru;

3.  aicina Komisiju līdz 2011. gada beigām nākt klajā ar tiesību aktu priekšlikumiem attiecībā uz visām 12 prioritātēm Aktā par vienoto tirgu, lai Padome un Eiropas Parlaments ciešā sadarbībā ar Komisiju līdz 2012. gada beigām varētu pieņemt pirmo prioritāro pasākumu kopumu, kas dotu jaunu stimulu vienotajam tirgum;

4.  prasa nepārtraukti uzraudzīt Akta par vienoto tirgu īstenošanu augstākajā politiskajā līmenī, cita starpā Eiropas Komisijai to regulāri pārskatot un iesniedzot ziņojumus, kā arī to iekļaut kā galveno darba kārtības jautājumu Konkurences padomē un par to iesniegt progresa ziņojumus Eiropadomē; šajā sakarībā uzsver, ka pašreizējie tiesību akti ir savlaicīgi un pareizi jātransponē un jāīsteno;

5.  uzsver, ka Eiropas vienotais tirgus ievērojami sekmē inovāciju un ka, pamatojoties uz saskaņotām Komisijas iniciatīvām un dalībvalstu stingru apņemšanos, tas radīs jaunas iespējas uzņēmumiem, it īpaši inovatīviem MVU, turklāt sniegs spēcīgu atbalstu jaunu darbavietu radīšanā un sociālajā kohēzijā, sekmēs ilgtspējīgu ekonomikas attīstību, kā arī apmierinās ES iedzīvotāju un patērētāju vajadzības;

6.  norāda, ka Vienotā tirgus foruma dalībnieki konstatēja trūkumus; prasa steidzami pieņemt pasākumus, lai novērstu šos trūkumus;

7.  uzsver, ka foruma laikā tika atzinīgi novērtēti automātiskās atzīšanas procedūras vispārējie panākumi, īstenojot Direktīvu 2005/36/EK par profesionālo kvalifikāciju atzīšanu, un uzskata, ka tāpēc tā ir jāpaplašina attiecībā uz citām profesijām; aicina dalībvalstis, kompetentās iestādes un Komisiju nodrošināt lielāku pārredzamību, lai pieteikumu iesniedzēji varētu saņemt pilnīgu paskaidrojumu par to, kādēļ viņu diploms vai profesionālā kvalifikācija netiek atzīti; atzinīgi vērtē profesionālās kartes izmēģinājumu projektu paziņotos rezultātus un uzskata, ka šāda karte varētu būt lietderīgs līdzeklis dažu profesiju mobilitātes atbalstam, administratīvo procedūru vienkāršošanai un drošības sekmēšanai;

8.  uzsver, ka ir nepieciešamas iedarbīgas, izmaksu ziņā pieņemamas un vienkāršas alternatīvas strīdu izšķiršanas sistēmas, lai iekšējam tirgum nodrošinātu lielāku patērētāju uzticēšanos; uzsver — lai panāktu lielāku uzticēšanos digitālajā vienotajā tirgū, izšķiroša nozīme varētu būt iedarbīgai strīdu izšķiršanas sistēmai;

9.  ierosina, ka vienotie kontaktpunkti būtu jāpārveido par pilnvērtīgiem elektroniskās pārvaldes centriem, lai uzņēmēji tiešsaistē varētu iesniegt dokumentus un kārtot administratīvās formalitātes; uzsver, ka tiem ir potenciāls saistībā ar Pakalpojumu direktīvas īstenošanu, un pauž nožēlu, ka dažas dalībvalstis vēl joprojām nav izpildījušas savas saistības vienoto kontaktpunktu izveidē;

10. uzsver, ka jāpabeidz digitālais vienotais tirgus un jāpārvar pārrobežu tirdzniecības un pakalpojumu sniegšanas tehniskie šķēršļi, it īpaši uzlabojot elektroniskās identificēšanas, elektroniskā paraksta un elektronisko dokumentu sadarbspēju un savstarpējo atzīšanu;

11. norāda — lai uzlabotu elektroniskās komercijas juridisko noteiktību, ir būtiski radīt efektīvu un mūsdienīgu autortiesību sistēmu Eiropas Savienībā un atjaunināt Eiropas Savienības tiesību aktus datu aizsardzības jomā;

12. uzsver, ka pārrobežu pakalpojumu sniegšana un norīkoto darbinieku mobilitāte ir svarīgi iekšējā tirgus elementi, un norāda, ka ar darbinieku norīkošanas direktīvu vajadzētu nodrošināt vienlīdzīgus konkurences apstākļus un garantēt norīkoto darbinieku tiesības visā ES teritorijā; uzskata — lai izvairītos no noteikumu ļaunprātīgas izmantošanas un to apiešanas, šiem noteikumiem vajadzētu būt pārredzamiem un skaidriem; norāda, ka svarīga loma norīkoto darbinieku tiesību aizsardzībā ir sociālajiem partneriem;

13. aicina dalībvalstis nodrošināt iekšējā tirgus tiesību aktu pareizu un savlaicīgu transponēšanu un novērst neatbilstību; uzsver, ka iekšējā tirgus direktīvu transponēšanas procesā visām iesaistītajām pusēm ir lietderīgi izmantot korelācijas tabulas;

14. atgādina, ka ir svarīgi vienkāršot un pareizi īstenot publiskā iepirkuma noteikumus, un tāpēc aicina Komisiju un dalībvalstis to nodrošināt pašreizējos un turpmākajos tiesību aktos; norāda, ka publiskā iepirkuma sektors ir jāpadara profesionāls, uzlabojot apmācību, apstiprinot iepirkuma mērķus un izskatot iespējamos veidus citu politisko mērķu sasniegšanai; uzskata, ka MVU līdzdalība publiskā iepirkuma konkursos ir jāuzlabo un ka iepirkuma procedūrām ir jābūt neapgrūtinošākām, lētākām un atvērtākām attiecībā uz MVU, un uzsver, ka vairāk jāpiemēro „ekonomiski izdevīgākā piedāvājuma” princips „lētākās cenas” principa vietā;

15. aicina Komisiju un dalībvalstis ciešāk iesaistīt iedzīvotājus un citas ieinteresētās personas vienotā tirgus attīstībā, it īpaši daudz aktīvāk organizējot savlaicīgas sabiedriskas apspriešanās par jauniem tiesību aktiem, veidojot partnerības ar dalībvalstu un vietējām ieinteresētajām personām un sociālajiem partneriem, kā arī ar NVO un plašsaziņas līdzekļiem; uzskata, ka dokumentiem par apspriešanos vajadzētu būt pieejamiem visās oficiālajās ES valodās un tiem vajadzētu būt saprotamiem parastajiem pilsoņiem;

16. aicina ES iestādes, kā arī dalībvalstu pārvaldes visu līmeņu iestādes veltīt kopējus centienus, lai veicinātu iedzīvotāju un iesaistīto personu izpratni par pašreizējiem instrumentiem, kuri izstrādāti vienotā tirgus darbības sekmēšanai, piemēram, vienotie kontaktpunkti, SOLVIT tīkls, Your Europe un citi;

17. aicina Komisiju izveidot Vienotā tirgus forumu tiešsaistē kā platformu, kas būtu atvērta plašai sabiedrībai, sniedzot iedzīvotājiem iespēju sekot vienotā tirgus tendencēm, apmainīties pieredzē un apspriest vienotā tirgus aktuālās problēmas;

18. aicina dalībvalstu valdības, reģionālās un vietējās pašvaldības, uzņēmumus, arodbiedrības un nevalstiskās organizācijas sadarboties, lai nodrošinātu, ka vienotā tirgus noteikumi efektīvi un reāli darbojas iedzīvotāju un uzņēmumu interesēs;

19. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Padomei un Komisijai.

 

Juridisks paziņojums - Privātuma politika