Ontwerpresolutie - B7-0576/2011Ontwerpresolutie
B7-0576/2011

  ONTWERPRESOLUTIE over het resultaat van het forum voor de interne markt

  9.11.2011

  naar aanleiding van een verklaring van de Commissie
  ingediend overeenkomstig artikel 110, lid 2, van het Reglement

  Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Andreas Schwab, Constance Le Grip namens de PPE-Fractie
  Evelyne Gebhardt, Louis Grech namens de S&D-Fractie
  Diana Wallis, Cristian Silviu Buşoi namens de ALDE-Fractie
  Malcolm Harbour namens de ECR-Fractie
  Heide Rühle namens de Verts/ALE-Fractie


  Procedure : 2011/2900(RSP)
  Stadium plenaire behandeling
  Documentencyclus :  
  B7-0576/2011
  Ingediende teksten :
  B7-0576/2011
  Aangenomen teksten :

  B7‑0576/2011

  Resolutie van het Europees Parlement over het resultaat van het forum voor de interne markt

  Het Europees Parlement,

  –   gezien het forum voor de interne markt in Krakau (Polen) op 3 en 4 oktober 2011,

  –   gezien de verklaring van Krakau van het eerste forum voor de interne markt,

  –   gezien de mededeling van de Commissie van 13 april 2011 "Akte voor de interne markt: Twaalf hefbomen voor het stimuleren van de groei en het versterken van het vertrouwen "Samen werk maken van een nieuwe groei"" (COM(2011)206 def.),

  –   gezien het werkdocument van de Commissie van 16 augustus 2011 "De interne markt door de ogen van de mensen: kort overzicht van de twintig grootste bezwaren van burgers en ondernemingen" (SEC(2011)1003 def.),

  –   gezien artikel 110, lid 2, van zijn Reglement,

  A. overwegende dat de Europese interne markt geweldige voordelen heeft opgeleverd voor 500 miljoen Europeanen, en tegelijkertijd de weg heeft vrijgemaakt voor nieuwe uitbreidingsmogelijkheden voor meer dan 21 miljoen Europese ondernemingen, en de echte motor voor groei is geworden binnen de Europese economie;

  B.  overwegende dat er op een groot aantal terreinen nog steeds een kloof bestaat tussen wat mensen van de interne markt verwachten en wat ze in de praktijk ervaren;

  C. overwegende dat de interne markt aan de vooravond van zijn twintigjarig bestaan belangrijker is dan ooit tevoren voor het herstel van de Europese economie en de levensvatbaarheid van het Europese project op de lange termijn;

  D. overwegende dat het eerste forum voor de interne markt Europese ondernemingen, sociale partners, non-gouvernementele organisaties, denktanks, journalisten, nationale parlementen, Europese instellingen, instanties op diverse overheidsniveaus en Europese burgers heeft samengebracht;

  1.  onderstreept het belang om van het forum voor de interne markt een regelmatig terugkerend evenement te maken, zodat ondernemingen en burgers maar ook lagere overheden rechtstreeks deel kunnen nemen en invloed uitoefenen op de verdere ontwikkeling van de interne markt;

  2.  verzoekt de Commissie samen te werken met lidstaten, kandidaat-lidstaten en EER-partners voor het houden en promoten van grote openbare evenementen in 2012 om het twintigjarig bestaan van de interne markt te vieren; is van mening dat het doel moet zijn in elk deelnemend land ten minste één evenement te organiseren, waarbij regionale activiteiten eventueel worden gekoppeld aan een centraal EU-evenement, mogelijk georganiseerd in samenwerking met het EU-voorzitterschap;

  3.  verzoekt de Commissie om voor het einde van 2012 alle twaalf prioriteiten van de Akte voor de interne markt vast te stellen, zodat de Raad en het Europees Parlement, in nauwe samenwerking met de Commissie, aan het einde van 2012 een eerste hoeveelheid prioriteitsmaatregelen kan aannemen om een nieuwe impuls te geven aan de interne markt;

  4.  roept op tot voortdurend toezicht op de implementatie van de Akte voor de interne markt op het hoogste politieke niveau, onder andere door middel van regelmatige evaluatie en verslaglegging door de Commissie, de opname daarvan als een essentieel agendapunt bij de Raad Concurrentievermogen, en voortgangsverslagen bij de Europese Raad; onderstreept in dit opzicht de noodzaak voor tijdige en correcte omzetting en implementatie van bestaande wetgeving;

  5.  onderstreept dat de Europese interne markt een positieve bijdrage levert aan innovatie en dat, gesteund door gecoördineerde initiatieven van de Commissie en een krachtige inzet van de lidstaten, de interne markt nieuwe kansen voor ondernemingen - met name innovatieve kmo's - zal creëren, het scheppen van banen en de sociale samenhang krachtig zal bevorderen, tot duurzame economische groei zal leiden en tegemoet zal komen aan de behoeften van de burgers en consumenten in de EU;

  6.  neemt kennis van de hiaten die door de deelnemers aan het forum voor de interne markt zijn genoemd; roept op tot de aanneming van maatregelen om deze hiaten dringend te dichten;

  7.  wijst op de erkenning tijdens het forum van het algehele succes van de procedure van automatische erkenning van Richtlijn 2005/36/EG betreffende de erkenning van beroepskwalificaties, en is van mening dat deze procedure daarom moet worden uitgebreid naar andere beroepen; verzoekt de lidstaten, bevoegde autoriteiten en de Commissie voor meer transparantie te zorgen, zodat indieners van een aanvraag een volledige uitleg kunnen krijgen over de redenen van niet-erkenning van hun diploma of beroepskwalificatie; verwelkomt de aankondiging van de resultaten van de proefprojecten met de beroepskaart en is van oordeel dat een dergelijke kaart een nuttig instrument zou kunnen zijn voor het vergroten van de mobiliteit van sommige beroepsbeoefenaars, het vereenvoudigen van administratieve procedures en het vergroten van de veiligheid;

  8.  onderstreept de behoefte aan efficiënte, betaalbare en eenvoudige alternatieve geschillenbeslechtingsregelingen om tot meer consumentenvertrouwen in de interne markt te komen; benadrukt dat een efficiënt online geschillenbeslechtingsysteem cruciaal is voor het vergroten van het vertrouwen in de digitale interne markt;

  9.  stelt voor dat eenloketten worden ontwikkeld in volledig toegeruste e-overheidscentra waardoor ondernemers in staat worden gesteld administratieve formaliteiten online in te dienen en te beheren; wijst op het potentieel van deze loketten bij de implementatie van de Dienstenrichtlijn, en betreurt het dat sommige lidstaten nog altijd hun toezeggingen voor de ontwikkeling van eenloketten niet volledig zijn nagekomen;

  10. onderstreept de noodzaak om de digitale interne markt af te ronden en technische belemmeringen voor grensoverschrijdende handel en dienstverlening op te heffen, met name door de verbetering van de interoperabiliteit en de wederzijdse erkenning van elektronische ID's, elektronische handtekeningen en elektronische documenten;

  11. wijst erop dat het omwille van een betere rechtszekerheid voor e-handel essentieel is om een efficiënt en up-to-date systeem van auteursrechten in de Europese Unie op te zetten en de Europese wetgeving over gegevensbescherming te moderniseren;

  12. benadrukt dat grensoverschrijdende dienstverlening en mobiliteit van gedetacheerde werknemers cruciale elementen van de interne markt zijn, en wijst erop dat de Richtlijn inzake de terbeschikkingstelling van werknemers gelijke voorwaarden moet creëren en eerbiediging van de rechten van gedetacheerde werknemers in de hele EU moet garanderen; is van mening dat deze regels transparant en duidelijk moeten zijn om misbruik en ontduiking te voorkomen; merkt op dat de sociale partners een belangrijke rol spelen in de bescherming van de rechten van gedetacheerde werknemers;

  13. verzoekt de lidstaten zorg te dragen voor correcte en tijdige omzetting van de wetgeving over de interne markt, en niet-naleving terug te dringen; onderstreept dat het gebruik van correlatietabellen van nut is voor alle partijen bij het omzettingsproces van internemarktrichtlijnen;

  14. herhaalt het belang van de vereenvoudiging en de juiste implementatie van regels voor overheidsopdrachten, en verzoekt de Commissie en de lidstaten daarom dit in het bestaande en toekomstige wetgevingskader in te passen; wijst op de noodzaak om de sector voor overheidsopdrachten te professionaliseren door middel van verbeterde training, om aanbestedingsdoelstellingen te bekrachtigen, en om mogelijke manieren te onderzoeken waarmee andere beleidsdoelstellingen gehaald kunnen worden; is van mening dat de deelname van kmo's aan openbare aanbestedingen moet worden verbeterd en dat de procedures voor het plaatsen van overheidsopdrachten minder ingewikkeld, goedkoper en beter toegankelijk voor kmo's moeten zijn, en onderstreept de noodzaak van ruimere toepassing van het criterium van de economisch voordeligste aanbieding in plaats van het laagsteprijscriterium;

  15. verzoekt de Commissie en de lidstaten om burgers en andere belanghebbenden nauwer te betrekken bij de ontwikkeling van de interne markt, met name door tijdig en op proactievere wijze openbare raadplegingen te organiseren over nieuwe wetgeving, in samenwerking met nationale en plaatselijke belanghebbenden en sociale partners, alsmede ngo's en de media; is van mening dat te raadplegen documenten beschikbaar moeten zijn in alle officiële EU-talen en begrijpelijk moeten zijn voor gewone burgers;

  16. verzoekt de EU-instellingen en nationale autoriteiten van elk niveau zich gezamenlijk in te spannen om burgers en belanghebbenden meer bewust te maken van bestaande instrumenten die bedoeld zijn om het functioneren van de interne markt soepeler te laten verlopen, zoals eenloketten, het Solvit-netwerk, Uw Europa en dergelijke;

  17. verzoekt de Commissie een online forum voor de interne markt in het leven te roepen, als een platform voor het grote publiek om op de hoogte te kunnen blijven van ontwikkelingen op de interne markt en ervaringen en actuele klachten over de interne markt te kunnen delen;

  18. verzoekt de nationale regeringen, lagere overheden, het bedrijfsleven, vakbonden en non-gouvernementele organisaties samen te werken om ervoor te zorgen dat regelingen betreffende de interne markt doeltreffend zijn voor burgers en ondernemingen ter plaatse;

  19. verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad en de Commissie.