Postup : 2011/2900(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : B7-0576/2011

Predkladané texty :

B7-0576/2011

Rozpravy :

PV 30/11/2011 - 18
CRE 30/11/2011 - 18

Hlasovanie :

PV 01/12/2011 - 6.25
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P7_TA(2011)0543

NÁVRH UZNESENIA
PDF 127kWORD 88k
9.11.2011
PE472.784v01-00
 
B7-0576/2011

predložený na základe vyhlásenia Komisie

v súlade s článkom 110 ods. 2 rokovacieho poriadku


o výsledkoch Fóra o jednotnom trhu


Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Andreas Schwab, Constance Le Grip v mene skupiny PPE
Evelyne Gebhardt, Louis Grech v mene skupiny S&D
Diana Wallis, Cristian Silviu Buşoi v mene skupiny ALDE
Malcolm Harbour v mene skupiny ECR
Heide Rühle v mene skupiny Verts/ALE

Uznesenie Európskeho parlamentu o výsledkoch Fóra o jednotnom trhu  
B7‑0576/2011

Európsky parlament,

–   so zreteľom na Fórum o jednotnom trhu, ktoré sa konalo v Krakove (Poľsko) 3. a 4. októbra 2011,

–   so zreteľom na krakovské vyhlásenie Fóra o jednotnom trhu,

–   so zreteľom na oznámenie Komisie z 13. apríla 2011 s názvom Akt o jednotnom trhu – Dvanásť hybných síl podnecovania rastu a posilňovania dôvery – „Spoločne za nový rast“ (KOM(2011) 206 v konečnom znení),

–   so zreteľom na pracovný dokument útvarov Komisie zo 16. augusta 2011 s názvom Jednotný trh optikou ľudí – Obraz 20 hlavných obáv občanov a podnikov (SEK(2011)1003 v konečnom znení),

–   so zreteľom na článok 110 ods. 2 rokovacieho poriadku,

A. keďže jednotný európsky trh prináša obrovské výhody pre 500 miliónov Európanov, pričom otvára nové príležitosti pre rozmach viac ako 21 miliónov európskych podnikov, a stal sa skutočným motorom rastu v rámci európskej ekonomiky;

B.  keďže v mnohých oblastiach stále existuje priepasť medzi tým, čo ľudia očakávajú od jednotného trhu, a tým, čo zažívajú v praxi;

C. keďže v predvečer 20. výročia svojho založenia je jednotný trh dôležitejší než kedykoľvek predtým pre oživenie európskeho hospodárstva a pre životaschopnosť európskeho projektu v dlhodobom horizonte;

D. keďže na prvom Fóre o jednotnom trhu sa zišli európske podniky, sociálni partneri, mimovládne organizácie, skupiny odborníkov, novinári, národné parlamenty, európske inštitúcie, orgány verejnej správy na rôznych úrovniach a európski občania;

1.  zdôrazňuje význam premeny Fóra o jednotnom trhu na pravidelné podujatie, aby sa podniky a občania, ako aj miestne a regionálne orgány mohli priamo zúčastňovať na ďalšom rozvoji jednotného trhu a ovplyvňovať ho;

2.  vyzýva Komisiu, aby spolupracovala s členskými štátmi, kandidátskymi krajinami a partnermi z EHP na organizácii a podpore významných verejných podujatí v roku 2012 s cieľom osláviť 20. výročie jednotného trhu; domnieva sa, že cieľom by malo byť aspoň jedno podujatie vo všetkých zúčastnených krajinách, podľa potreby aj s regionálnymi činnosťami, ktoré by súviselo s ústredným, hlavným podujatím EÚ, ktoré by sa mohlo organizovať v spolupráci s predsedníctvom EÚ;

3.  vyzýva Komisiu, aby predložila všetkých 12 priorít v rámci Aktu o jednotnom trhu do konca roku 2011, aby umožnila Rade a Európskemu parlamentu prijať v úzkej spolupráci s Komisiou prvý súbor prioritných opatrení do konca roku 2012 s cieľom dať nový impulz jednotnému trhu;

4.  žiada neprestajné monitorovanie vykonávania Aktu o jednotnom trhu na najvyššej politickej úrovni okrem iného prostredníctvom ​​pravidelnej revízie a podávania správ Komisiou, jeho zaradenia ako hlavného bodu rokovania na zasadnutí Rady pre konkurencieschopnosť a správ o pokroku na zasadnutí Európskej rady; v tejto súvislosti zdôrazňuje potrebu včasnej a správnej transpozície a implementácie existujúcich právnych predpisov;

5.  zdôrazňuje, že európsky jednotný trh pozitívne prispieva k inováciám a že s podporou koordinovaných iniciatív Komisie a pevného odhodlania členských štátov vytvorí nové príležitosti pre podniky, najmä inovatívne MSP, a významne podporí tvorbu pracovných miest a sociálnu súdržnosť a prinesie udržateľný hospodársky rast, pričom tiež uspokojí potreby občanov a spotrebiteľov v EÚ;

6.  berie na vedomie nedostatky identifikované účastníkmi Fóra o jednotnom trhu; vyzýva na prijatie opatrení s cieľom prekonať tieto nedostatky ako naliehavú záležitosť;

7.  zdôrazňuje, že na fóre sa uznal celkový úspech postupu automatického uznávania na základe smernice 2005/36/ES o uznávaní odborných kvalifikácií, a domnieva sa, že by sa preto mal rozšíriť aj na ďalšie profesie; vyzýva členské štáty, príslušné orgány a Komisiu, aby zaistili väčšiu transparentnosť tak, aby sa žiadateľom mohlo poskytnúť kompletné zdôvodnenie zamietnutia uznania ich diplomu alebo odbornej kvalifikácie; víta oznámenie výsledkov pilotných projektov profesijného preukazu a domnieva sa, že takýto preukaz môže byť užitočným nástrojom na podporu mobility niektorých profesií a môže zjednodušiť administratívne postupy a zvýšiť bezpečnosť;

8.  zdôrazňuje potrebu efektívnych, cenovo dostupných a jednoduchých systémov alternatívneho riešenia sporov, aby sa zaistila vyššia dôvera spotrebiteľov vo vnútorný trh; zdôrazňuje, že efektívny on-line systém riešenia sporov by bol rozhodujúci pre zvýšenie dôvery v jednotný digitálny trh;

9.  navrhuje, aby sa jednotné kontaktné miesta vyvinuli na plnohodnotné centrá pre elektronickú verejnú správu, ktoré by umožňovali podnikateľom, aby predkladali a spravovali administratívne formality on-line; poukazuje na ich potenciál v súvislosti s vykonávaním smernice o službách a ľutuje, že niektoré členské štáty ešte stále úplne nesplnili svoje záväzky v rámci rozvoja jednotných kontaktných miest;

10. zdôrazňuje potrebu dokončenia jednotného digitálneho trhu a prekonať technické prekážky pre cezhraničný obchod a poskytovanie služieb, najmä prostredníctvom zlepšenia interoperability a vzájomného uznávania elektronických identifikácií, elektronických podpisov a elektronických dokumentov;

11. poukazuje na to, že na zvýšenie právnej istoty pre elektronický obchod je nevyhnutné vytvoriť efektívny a aktuálny systém autorských práv v Európskej únii a aktualizovať európske právne predpisy o ochrane údajov;

12. zdôrazňuje, že cezhraničné poskytovanie služieb a mobilita vyslaných pracovníkov sú kľúčovými prvkami vnútorného trhu a že smernica o vysielaní pracovníkov by mala zabezpečiť rovnaké podmienky a zaručiť dodržiavanie práv vyslaných pracovníkov v celej EÚ; domnieva sa, že nato, aby sa zabránilo zneužívaniu a obchádzaniu, musia byť tieto pravidlá transparentné a jasné; konštatuje, že sociálni partneri hrajú dôležitú úlohu pri ochrane práv vyslaných pracovníkov;

13. vyzýva členské štáty, aby zabezpečili správnu a včasnú transpozíciu právnych predpisov o vnútornom trhu a obmedzili ich nedodržiavanie; zdôrazňuje, že využitie korelačných tabuliek je prínosom pre všetky strany v procese transpozície smerníc o vnútornom trhu;

14. pripomína dôležitosť zjednodušovania a správneho vykonávania pravidiel verejného obstarávania, a preto vyzýva Komisiu a členské štáty, aby to zabezpečili v existujúcich a budúcich právnych rámcoch; upozorňuje na potrebu profesionalizovať sektor verejného obstarávania prostredníctvom zlepšenia odbornej prípravy, potvrdiť ciele verejného obstarávania a preskúmať možnosti dosiahnutia ďalších cieľov politík; domnieva sa, že účasť MSP na ponukových konaniach v rámci verejného obstarávania je potrebné zlepšiť a že postupy verejného obstarávania musia byť menej ťažkopádne, lacnejšie a otvorenejšie voči MSP, a zdôrazňuje potrebu širšie využívať zásadu „ekonomicky najvýhodnejšia ponuka“ namiesto zásady „najnižšia cena“;

15. vyzýva Komisiu a členské štáty, aby intenzívnejšie zapojili občanov a ďalšie zainteresované strany do rozvoja jednotného trhu, najmä organizovaním včasných verejných konzultácií o nových právnych predpisov proaktívnejším spôsobom v spolupráci s celoštátnymi a miestnymi zúčastnenými stranami a sociálnymi partnermi, ako aj s mimovládnymi organizáciami a médiami; domnieva sa, že podklady pre konzultácie by mali byť k dispozícii vo všetkých úradných jazykoch EÚ a mali by byť zrozumiteľné pre bežných občanov;

16. vyzýva inštitúcie EÚ a vnútroštátne orgány na všetkých úrovniach, aby vyvinuli spoločné úsilie s cieľom zvýšiť povedomie občanov a zainteresovaných strán o existujúcich nástrojoch koncipovaných s cieľom uľahčiť fungovanie jednotného trhu, ako sú jednotné kontaktné miesta, sieť SOLVIT, Vaša Európa a ďalšie;

17. vyzýva Komisiu, aby vytvorila on-line Fórum o jednotnom trhu ako platformu otvorenú pre širokú verejnosť, čo občanom umožní držať krok s vývojom jednotného trhu a zdieľať skúsenosti a aktuálne obavy súvisiace s jednotným trhom;

18. vyzýva vlády členských štátov, regionálne a miestne subjekty, podniky, odbory a mimovládne organizácie, aby spolupracovali na zabezpečení účinného fungovania pravidiel jednotného trhu v praxi pre občanov i podniky;

19. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade a Komisii.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia