Postup : 2011/2870(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : B7-0577/2011

Předložené texty :

B7-0577/2011

Rozpravy :

PV 16/11/2011 - 11
CRE 16/11/2011 - 11

Hlasování :

PV 17/11/2011 - 6.4
CRE 17/11/2011 - 6.4
Vysvětlení hlasování
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P7_TA(2011)0510

NÁVRH USNESENÍ
PDF 136kWORD 78k
Viz také společný návrh usnesení RC-B7-0577/2011
9. 11. 2011
PE472.788v01-00
 
B7-0577/2011

předložený na základě prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku

v souladu s čl. 110 odst. 2 jednacího řádu


o nadcházejícím summitu EU a USA plánovaném na 28. listopad 2011


Jan Zahradil, Charles Tannock, Martin Callanan, Ryszard Antoni Legutko, Hynek Fajmon, Oldřich Vlasák, Milan Cabrnoch, James Nicholson, Tomasz Piotr Poręba, Robert Sturdy, Geoffrey Van Orden, Adam Bielan, Evžen Tošenovský, Ivo Strejček, Struan Stevenson, Ryszard Czarnecki za skupinu ECR

Usnesení Evropského parlamentu o nadcházejícím summitu EU a USA plánovaném na 28. listopad 2011  
B7‑0577/2011

Evropský parlament,

–   s ohledem na svá předchozí usnesení o summitech EU-USA a transatlantických vztazích,

–   s ohledem na společná prohlášení a zprávy o pokroku přijaté na předchozích zasedáních Transatlantické hospodářské rady (TEC), mimo jiné na zasedání TEC konané dne 17. prosince 2010,

–   s ohledem na memorandum o spolupráci mezi EU a USA při výzkumu a vývoji v oblasti civilního letectví,

–   s ohledem na dohodu o letecké dopravě mezi EU a USA z března 2011,

–   s ohledem na Rámec pro pokročilou transatlantickou hospodářskou integraci mezi Spojenými státy americkými a Evropskou unií,

–   s ohledem na čl. 110 odst. 2 jednacího řádu,

A. vzhledem k tomu, že spolupráce mezi EU a USA je základem vnějších politik EU;

B.  vzhledem k tomu, že EU a USA se ve vztahu ke světovým hospodářským problémům nacházejí ve strategickém postavení, neboť jejich hrubý domácí produkt (HDP) činí více než polovinu světového HDP a je klíčovým motorem světového hospodářského růstu, obchodu a prosperity, a představují největší, nejintegrovanější a nejdéle trvající ekonomickou vazbu na světě;

C. vzhledem k tomu, že vývoz zboží a služeb z EU do USA dosáhl v roce 2010 hodnoty 411,6 miliardy EUR, zatímco dovoz činil 300,5 miliardy EUR;

D. vzhledem k tomu, že EU a USA mají rovněž společné politické zájmy a na mezinárodní politické scéně sdílí odpovědnost za podporu míru, dodržování lidských práv a stability a za boj s celosvětovými nebezpečími a problémy, k nimž patří např. šíření jaderných zbraní, terorismus, změna klimatu, zajištění dodávek energie a vymýcení chudoby;

E.  vzhledem k tomu, že současná hospodářská krize a fiskální problémy některých zemí eurozóny budou mít závažný dopad na EU i na USA, nebudou-li náležitě řešeny;

F.  vzhledem k tomu, že na čtyři členské státy EU uplatňují USA stále restriktivní vízový režim;

G. vzhledem k tomu, že Transatlantická hospodářská rada (TEC) hraje důležitou roli při dohledu na dvoustrannou spolupráci mezi EU a USA a při jejím urychlování s cílem prohloubit vzájemnou hospodářskou integraci; vzhledem k tomu, že současnou úlohu TEC je třeba posílit, zejména pokud jde o podporu sbližování technických norem;

1.  opětovně potvrzuje, že vztahy mezi EU a USA představují pro EU nejvýznamnější strategické partnerství, a trvá na tom, že při řešení světových problémů a regionálních konfliktů je důležité zintenzívnit strategický dialog, spolupráci a koordinaci;

2.  zdůrazňuje význam NATO jakožto základu transatlantické bezpečnosti; v zájmu řešení světových bezpečnostních problémů vyzývá k další strategické spolupráci mezi USA a členskými státy EU; vítá roli, již sehrály síly NATO při realizaci demokratických změn v Libyi;

3.  znovu vyzývá oba partnery, aby jako klíčový prvek své politiky podporovali dodržování demokracie a lidských práv ve světě;

4.  žádá EU a USA, aby posílily spolupráci při řešení společných globálních problémů, zejména pokud jde o nešíření jaderných zbraní a odzbrojení, dodržování lidských práv, boj proti terorismu a zajištění dodávek energie;

5.  vítá postoj USA k palestinské žádosti předložené OSN; žádá USA a EU, aby i nadále věnovaly maximální úsilí práci Kvartetu a snažily se přivést zástupce Palestiny a Izraele k jednacímu stolu, neboť pouze dvoustranné rozhovory mohou vést k hmatatelným výsledkům a nastolit v celém regionu mír, přičemž cílem je řešení založené na dvou státech, tj. s nezávislým a životaschopným palestinským státem;

6.  opakuje, že je důležité, aby obě strany podporovaly v atmosféře důvěry a transparentnosti koordinované přístupy svých politik k Íránu, Iráku, Afghánistánu a Pákistánu;

7.  žádá EU a USA, aby pracovaly na společném přístupu ke změnám, k nimž dochází v severní Africe, a aby koordinovaly podporu demokratických sil v zemích, jako jsou Tunisko, Libye a Egypt, s cílem pomoci jim vytvořit z těchto zemí opravdové a silné demokracie; žádá v této souvislosti oba partnery, aby v úzké spolupráci vyvíjeli tlak na orgány Sýrie a Bahrajnu, aby ukončily pronásledování svých občanů a brutální zákroky proti nim a provedly nezbytné demokratické reformy, které umožní svobodu projevu, svobodu shromažďování a ochranu základních práv občanů;

8.  naléhavě žádá USA, aby zrušily vízovou povinnost pro zbývající členské státy a aby se všemi občany EU zacházely rovnocenně na základě plné reciprocity;

9.  žádá EU a USA, aby pokračovaly v upřímném dialogu zahájeném na summitu zemí G20 v Cannes hledajícím řešení dluhové krize eurozóny, jež ohrožuje světové hospodářství;

10. vítá dohodu o podpoře, poskytování a používání družicových navigačních systémů GALILEO a GPS, s níž Evropský parlament nedávno vyslovil souhlas;

11. vítá uzavření jednání o druhé fázi dohody o letecké dopravě mezi EU a USA, jež zahrnuje několik pobídek na podporu legislativních změn v USA, které, budou-li provedeny, umožní oběma stranám vytvořit otevřený letecký prostor;

12. vítá první úspěšné testy transatlantických reakcí na incidenty ohrožující bezpečnost počítačových sítí, včetně kybernetických útoků, které byly provedeny dne 4. listopadu 2011 v Bruselu;

13. chválí přínosné působení TEC, která zatím uspořádala pět zasedání; domnívá se, že TEC může hrát důležitou roli při podpoře toho, aby EU a USA zaujímaly ve svých obchodních vztazích se třetími zeměmi společný postoj;

14. bere na vědomí závazky přijaté na summitu TEC v roce 2010 týkající se otázek, jako jsou autorizovaní obchodníci, suroviny a zásady obchodu se službami v oblasti informačních a komunikačních technologií, ale domnívá se, že pro posouzení dosaženého pokroku je zapotřebí provést důkladnější analýzu; zdůrazňuje, že je třeba zvýšit společné úsilí v některých oblastech, k nimž patří zejména regulační dialog, odstranění cel, odstranění neodůvodněných netarifních překážek obchodu a vytvoření společných norem, které odstraní technické překážky bránící otevřenému a spravedlivému obchodu;

15. chválí EU a USA za to, že jsou členy Obchodní dohody proti padělatelství (ACTA) – spolu s dalšími průmyslovými, transformujícími se a rozvojovými zeměmi, které na mezinárodní úrovni spojily síly proti padělání a pirátství;

16. připomíná svůj návrh transatlantické iniciativy za růst a pracovní příležitosti a domnívá se, že by tato iniciativa měla být na summitu revidována, s cílem stanovit obecné pokyny pro následující měsíce;

17. připomíná význam přímých zahraničních investic pro transatlantické vztahy a skutečnost, že je třeba vytvořit stabilní atraktivní prostředí pro investory, jež bude na obou stranách Atlantiku přispívat k investicím, jistotě, růstu a pracovním místům;

18. je přesvědčen, že obchod mezi EU a USA skýtá velký potenciál pro další hospodářský růst; naléhá v této souvislosti na obě strany, aby se zapojily do dialogu o omezení neodůvodněných netarifních překážek obchodu; připomíná, že snížení stávajících netarifních překážek obchodu a regulačních odlišností na polovinu by na obou stranách Atlantiku vedlo ke zvýšení HDP o 163 miliard EUR do roku 2018;

19. žádá Komisi a vládu USA, aby se zavázaly bojovat na dvoustranných i mnohostranných fórech proti celosvětové tendenci k protekcionismu; žádá, aby EU a USA zavedly mechanismus včasného varování, který by odhaloval protekcionismus ve dvoustranných vztazích a odrazoval od něj;

20. vítá uzavření vleklých sporů u WTO (např. memorandum o porozumění týkající se vysoce jakostního hovězího masa), je však odhodlán i nadále apelovat na USA, aby realizovaly zbývající zprávy panelů a rozhodnutí WTO a odstranily překážky obchodu; naléhá na USA, aby zejména přehodnotily 100% povinnou kontrolu nákladních kontejnerů, aby dodržovaly rozhodnutí odvolacího orgánu WTO o postupu „nulování“ při přijímání antidumpingových opatření, aby podstatně zlepšily nedostatečnou ochranu zeměpisných označení a aby konečně provedly doporučení Světové organizace pro zdraví zvířat (OIE) týkající se BSE (bovinní spongiformní encefalopatie) a povolily dovoz všech výrobků z hovězího masa pocházejících z EU;

21. zdůrazňuje, že je třeba v blízké budoucnosti uzavřít rozvojové kolo z Dohá; domnívá se však, že vzhledem k trvající patové situaci původní architektury a cílů rozvojového programu z Dohá je nejvýše důležité obnovit co nejdříve rozpravu o tom, jak posílit WTO a jak ji připravit na nadcházející úkoly;

22. žádá obě strany TEC, aby podpořily dvoustrannou spolupráci při hledání lepšího zúročení potenciálu rozšířené dohody o vědecké a technologické spolupráci mezi EU a USA a zaměřily spolupráci na diverzifikaci zdrojů energie a podporu ekologicky účinného hospodářství;

23. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, vládám a parlamentům členských států, Kongresu USA, spolupředsedům Transatlantického dialogu zákonodárců a spolupředsedům Transatlantické hospodářské rady a jejímu sekretariátu.

Právní upozornění - Ochrana soukromí