Návrh uznesenia - B7-0577/2011Návrh uznesenia
B7-0577/2011

NÁVRH UZNESENIA o nadchádzajúcom samite EÚ – USA, ktorý sa bude konať 28. novembra 2011

9.11.2011

predložený na základe vyhlásenia podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku
v súlade s článkom 110 ods. 2 rokovacieho poriadku

Jan Zahradil, Charles Tannock, Martin Callanan, Ryszard Antoni Legutko, Hynek Fajmon, Oldřich Vlasák, Milan Cabrnoch, James Nicholson, Tomasz Piotr Poręba, Robert Sturdy, Geoffrey Van Orden, Adam Bielan, Evžen Tošenovský, Ivo Strejček, Struan Stevenson, Ryszard Czarnecki v mene skupiny ECR

Pozri aj spoločný návrh uznesenia RC-B7-0577/2011

Postup : 2011/2870(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
B7-0577/2011

B7‑0577/2011

Uznesenie Európskeho parlamentu o nadchádzajúcom samite EÚ – USA, ktorý sa bude konať 28. novembra 2011

Európsky parlament,

–   so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia o samitoch EÚ – USA a transatlantických vzťahoch,

–   so zreteľom na spoločné vyhlásenia a správy o pokroku, ktoré sa prijali na predchádzajúcich zasadnutiach Transatlantickej hospodárskej rady (THR) vrátane 5. zasadnutia THR 17. decembra 2010,

–   so zreteľom na Memorandum o spolupráci medzi Európskou úniou a Spojenými štátmi americkými na výskume a vývoji v oblasti civilného letectva,

   so zreteľom na Dohodu o leteckej doprave medzi EÚ a USA z marca 2011,

   so zreteľom na rámec na prehĺbenie transatlantickej hospodárskej integrácie medzi Spojenými štátmi americkými a Európskou úniou,

–   so zreteľom na článok 110 ods. 2 rokovacieho poriadku,

A. keďže spolupráca medzi EÚ a USA je základom vonkajších politík EÚ;

B.  keďže EÚ a USA zohrávajú strategickú úlohu, pokiaľ ide o globálne ekonomické výzvy, pretože ich hrubý domáci produkt (HDP) predstavuje viac než polovicu svetového HDP a je hlavnou hybnou silou celosvetového hospodárskeho rastu, obchodu a prosperity, pričom medzi EÚ a USA existuje najväčší, najintegrovanejší a najdlhšie fungujúci ekonomický vzťah na svete,

C. keďže vývoz tovaru a služieb z EÚ do USA dosiahol celkovú sumu 411,6 miliardy EUR, zatiaľ čo dovoz dosiahol 300,5 miliardy EUR;

D. keďže EÚ a USA majú aj spoločné politické záujmy a na globálnej politickej scéne nesú spoločne zodpovednosť za presadzovanie mieru, dodržiavanie ľudských práv a stability a za riešenie rôznych svetových hrozieb a výziev, akými sú okrem iných šírenie jadrových zbraní, terorizmus, zmena klímy, energetická bezpečnosť a odstránenie chudoby;

E.  keďže súčasná hospodárska kríza a problémy v daňovej oblasti niektorých krajín eurozóny budú mať závažné dôsledky na hospodárstvo EÚ a USA, ak sa nebudú riešiť primeraným spôsobom;

F.  keďže pre štyri členské štáty EÚ stále platí obmedzujúci vízový režim USA;

G. keďže THR zohráva dôležitú úlohu v oblasti dohľadu nad dvojstrannou spoluprácou medzi EÚ a USA a jej urýchlenia s cieľom prehĺbiť vzájomnú hospodársku integráciu; keďže je potrebné posilniť súčasnú úlohu THR, najmä vzhľadom na podporu konvergencie v oblasti technických noriem;

1.  znovu potvrdzuje, že vzťahy medzi EÚ a USA sú pre EÚ najdôležitejším strategickým partnerstvom, a trvá na tom, že je dôležité, aby sa pri riešení globálnych výziev a regionálnych konfliktov zintenzívnil strategický dialóg, spolupráca a koordinácia;

2.  zdôrazňuje význam NATO ako základného kameňa transatlantickej bezpečnosti; vyzýva k ďalšej strategickej spolupráci medzi USA a členskými štátmi EÚ s cieľom čeliť celosvetovým výzvam v oblasti bezpečnosti; víta úlohu, ktorú ozbrojené sily NATO zohrali pri zabezpečovaní demokratických zmien v Líbyi;

3.  opätovne vyzýva oboch partnerov, aby podporovali dodržiavanie demokracie a ľudských práv vo svete ako kľúčový prvok svojej politiky;

4.  vyzýva EÚ a USA, aby posilnili spoluprácu pri riešení spoločných globálnych výziev, predovšetkým v oblasti nešírenia jadrových zbraní a odzbrojenia, dodržiavania ľudských práv, boja proti terorizmu a energetickej bezpečnosti;

5.  víta pozíciu USA k žiadosti, ktorú Palestínci predložili OSN; vyzýva EÚ a USA, aby pokračovali vo svojej plnej zaangažovanosti na práci Kvarteta pre Blízky východ a priviedli Palestínčanov a Izraelčanov k rokovaniu, pretože iba bilaterálne rokovania môžu priniesť preukázateľné výsledky a mier do regiónu, a to s cieľom dosiahnuť riešenie s dvomi štátmi, pričom vznikne nezávislý a funkčný palestínsky štát;

6.  opäť zdôrazňuje, že je dôležité, aby obaja partneri v duchu dôvery a transparentnosti presadzovali koordinovaný prístup vo svojich politikách voči Iránu, Iraku, Afganistanu a Pakistanu;

7.  vyzýva EÚ a USA, aby pracovali na spoločnom prístupe k zmenám, ku ktorým došlo v severnej Afrike, a aby koordinovali svoju podporu demokratickým silám v krajinách, ako je Tunisko, Líbya a Egypt, s cieľom pomôcť im rozvíjať ich krajiny, aby sa z nich stali skutočné a silné demokracie; z tohto hľadiska vyzýva oboch partnerov k spoločnej práci a tlaku na mocenské orgány v Sýrii a Bahrajne, aby zastavili prenasledovanie svojich občanov a násilie voči nim a zaviedli potrebné demokratické reformy, ktoré prinesú slobodu prejavu a zhromažďovania a ochranu základných práv občanov;

8.  naliehavo vyzýva USA, aby zrušili vízový režim pre zostávajúce členské štáty a aby uplatňovali rovnaký prístup ku všetkým občanom EÚ na základe úplnej reciprocity;

9.  vyzýva EÚ a USA, aby pokračovali v otvorenom dialógu, ktorý sa začal na samite G20 v Cannes, pri hľadaní ciest na riešenie dlhovej krízy v eurozóne, ktorá ohrozuje svetové hospodárstvo;

10. víta Dohodu o podpore, poskytovaní a používaní satelitných navigačných systémov GALILEO a GPS, ku ktorej vyslovil svoj súhlas;

11. víta závery z rokovaní o druhej etape dohody medzi EÚ a USA o leteckej doprave, ktorá obsahuje mnohé stimuly na podporu legislatívnych zmien v USA, ktoré v prípade, že budú uplatnené, umožnia obidvom stranám vytvoriť otvorený letecký priestor;

12. víta prvé úspešné testy transatlantických opatrení v prípade počítačových incidentov vrátane počítačových útokov, ktoré sa konali 4. novembra 2011 v Bruseli;

13. vyslovuje pochvalu za pozitívnu úlohu, ktorú zohrávalo THR, ktoré dosiaľ uskutočnilo päť zasadaní; je presvedčený že THR môže zohrávať dôležitú úlohu pri posilňovaní spoločného prístupu EÚ a USA v oblasti obchodných vzťahov s tretími krajinami;

14. berie na vedomie záväzky prijaté na samite THR v roku 2010 o otázkach, akými sú schválené hospodárske subjekty, suroviny a zásady pre obchod v sektore služieb IKT (informačné a komunikačné technológie), ale domnieva sa, že by sa mala vykonať hĺbková analýza na posúdenie dosiahnutého pokroku; zdôrazňuje, že by sa mala zintenzívniť spoločná práca v niektorých oblastiach, ako sú dialóg o regulácii, zrušenie cla, odstránenie neodôvodnených necolných prekážok a vytvorenie spoločných noriem, ktoré odstránia technické prekážky voľného a spravodlivého obchodu;

15. vyslovuje pochvalu EÚ a USA za ich účasť na obchodnej dohode o boji proti falšovaniu spolu s inými industrializovanými, rýchlo sa rozvíjajúcimi a rozvojovými krajinami, ktoré spojili svoje sily na medzinárodnej úrovni v boji proti falšovaniu a pirátstvu;

16. pripomína svoj návrh na transatlantickú iniciatívu pre rast a zamestnanosť a domnieva sa, že by sa mal na samite preskúmať s cieľom vypracovať usmernenia, ktorými by sa dalo riadiť v nadchádzajúcich mesiacoch;

17. pripomína význam priamych zahraničných investícií v rámci transatlantických vzťahov a potrebu vytvoriť stabilné a príťažlivé prostredie pre investorov, ktoré prispeje k investičnej istote, rastu a zamestnanosti na obidvoch stranách Atlantického oceána;

18. je presvedčený, že obchod medzi EÚ a USA má veľký potenciál pre ďalší hospodársky rast; z tohto pohľadu nalieha na obidve strany, aby nadviazali dialóg o znížení neodôvodnených necolných prekážok; pripomína, že po odstránení polovice existujúcich necolných prekážok a regulačných rozdielov by HDP na obidvoch stranách Atlantického oceána vzrástlo o 163 miliárd EUR;

19. vyzýva Komisiu a vládu USA, aby sa zapojili do bilaterálnych a multilaterálnych fór o boji proti celosvetovému trendu smerujúcemu k protekcionizmu; žiada EÚ a USA, aby zaviedli mechanizmus včasného varovania na zisťovanie a bránenie protekcionizmu v bilaterálnych vzťahoch;

20. víta ukončenie dlhodobých sporov v rámci WTO (napr. memorandum o porozumení o vysokokvalitnom hovädzom mäse), ale je rozhodnutý, že bude naďalej vyzývať USA, aby implementovalo dôležité správy a pravidlá odbornej komisie WTO a odstránilo obchodné prekážky; nalieha najmä na USA, aby prehodnotilo povinnosť 100 % kontroly kontajnerov, dodržiavalo pravidlá odvolacieho orgánu WTO týkajúce sa praktiky vynulovania pri prijímaní antidumpingových opatrení, výrazne zlepšilo neprimeranú ochranu zemepisných označení, konečne prijalo odporúčania OIE (Svetovej organizácie pre zdravie zvierat), ktoré sa týkajú BSE (bovinnej spongiformnej encefalitídy), a povolilo dovoz všetkých výrobkov z hovädzieho mäsa pochádzajúcich z EÚ;

21. zdôrazňuje potrebu uzatvoriť dauhaské kolo rokovaní o rozvojovej agende v blízkej budúcnosti; vzhľadom na pretrvávajúcu patovú situáciu v pôvodnej štruktúre a cieľoch rozvojového programu z Dauhy považuje za povinnosť čo najskôr pokračovať v diskusii o tom, ako posilniť WTO a ako pripraviť organizáciu na nadchádzajúce výzvy;

22. vyzýva obidvoch účastníkov THR, aby podnecovali spoluprácu vo výskume v záujme lepšieho využívania možností rozšírenej dohody medzi EÚ a USA o vedecko-technickej spolupráci a v záujme rozvoja spolupráce zameranej na energetickú diverzifikáciu a podporu ekologicky efektívneho hospodárstva;

23. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii, vládam a parlamentom členských štátov, Kongresu Spojených štátov amerických, spolupredsedom Transatlantického dialógu zákonodarcov a spolupredsedom a sekretariátu Transatlantickej hospodárskej rady.