Návrh usnesení - B7-0579/2011Návrh usnesení
B7-0579/2011

NÁVRH USNESENÍ o příspěvku společné rybářské politiky k vytváření veřejných statků

9. 11. 2011

předložený na základě prohlášení Komise
v souladu s čl. 110 odst. 2 jednacího řádu

Maria do Céu Patrão Neves za skupinu PPE

Viz také společný návrh usnesení RC-B7-0579/2011

Postup : 2011/2899(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu :  
B7-0579/2011
Předložené texty :
B7-0579/2011
Přijaté texty :

B7‑0579/2011

Usnesení Evropského parlamentu o příspěvku společné rybářské politiky k vytváření veřejných statků

Evropský parlament,

–   s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 2371/2002 ze dne 20. prosince 2002 o zachování a udržitelném využívání rybolovných zdrojů v rámci společné rybářské politiky,

–   s ohledem na Úmluvu Organizace spojených národů o mořském právu ze dne 10. prosince 1982,

–   s ohledem na kodex chování pro odpovědný rybolov přijatý Organizací pro výživu a zemědělství dne 31. října 1995,

–   s ohledem na sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů nazvané „Rio+20: na cestě k zelené ekonomice a lepší správě“, KOM(2011)363,

–   s ohledem na sdělení Komise nazvané „Evropa 2020“ (KOM(2010)2020),

–   s ohledem na čl. 110 odst. 2 jednacího řádu

A. vzhledem k tomu, že odvětví rybolovu je činností, která se rozvíjí jak na moři, tak i v dalších hydrografických oblastech (brakických i sladkých vodách), jako jsou řeky, jezera, ústí, atd., přičemž se člení na tři základní části: lov, zpracování a uvádění na trh;

B.  vzhledem k tomu, že akvakultura, a to mořská i sladkovodní, provozovaná u pobřeží i na volném moři, je důležitou doplňkovou a integrovanou součástí odvětví rybolovu nabývající na významu;

C.  vzhledem k tomu, že rybolov má dopad převážně na pobřežní oblasti, přičemž přispívá k jejich správě a řízení a také k jejich společenské a hospodářské dynamice, což má mimořádný význam pro jejich obyvatelstvo, jež je často znevýhodněno z důvodu nedostatku pracovních příležitostí a slabé ekonomiky;

D.  vzhledem k tomu, že evropské odvětví rybolovu významně přispívá k sociálnímu rozvoji v řadě evropských regionů s vysokou závislostí na této činnosti tím, že vytváří v předcházejících i navazujících článcích výrobního řetězce přímo i nepřímo pracovní místa, přičemž představuje více než 350 000 pracovních míst v rámci rybolovu a zpracování ryb;

E.  vzhledem k tomu, že evropské odvětví rybolovu poměrně zásadně přispívá k hospodářskému růstu Evropy, a to nejen svou hlavní činností, která je se svou každoroční produkcí ve výši 6,4 milionu tun ryb čtvrtou největší v celosvětovém měřítku, ale také svým přínosem pro různá další odvětví, jako je farmaceutický a kosmetický průmysl, sport a cestovní ruch;

F.  vzhledem k tomu, že evropské odvětví rybolovu přispívá také významnou měrou k ochraně životního prostřední a zmírňování dopadu změny klimatu, přičemž dává podnět ke vzniku a zdokonalování celé škály vědeckých studií, které prohlubují naše znalosti o dynamice oceánografického prostředí, ekosystémů a biologii vodních organismů, jichž se rybolovné činnosti přímo nebo nepřímo dotýkají;

G.  vzhledem k tomu, že reformovaná společná rybářská politika (SRP) by měla zajistit environmentální, sociální a hospodářskou udržitelnost odvětví rybolovu, a to v různých hydrografických oblastech a rovněž v pobřežních oblastech, kde se tato činnost provozuje, čehož bude možné snáze dosáhnout prostřednictvím modelu decentralizovaného řízení, díky němuž se budou rozhodnutí přijímat na místech bližších oblastem, kde se tato činnost provozuje, a zvýší se odpovědnost zúčastněných stran;s

1.  opětovně připomíná, že rybolov je pro lidstvo významnou prastarou činností, která mu vždy zajišťovala zdravé potraviny s vysokým obsahem proteinů a která v dnešní době představuje hospodářskou a společenskou přidanou hodnotu, přičemž přispívá k zabezpečení potravin a potravinové nezávislosti v Evropské unii; domnívá se proto, že je třeba, aby reformovaná SRP zajistila zachování hlavních rybolovných činností - lovu, zpracování a uvádění na trh – v jejich tradičních oblastech, a to v rámci udržitelné rovnováhy mezi ochranou životního prostředí, sociálním rozvojem a ekonomickou rentabilitou;

2.  připomíná, že z ekonomického hlediska dosahuje odvětví rybolovu celkové hodnoty vykládek ve výši 8 miliard EUR, k čemuž je třeba připočítat další 3,2 miliardy EUR z produkce akvakultury a dalších 23 miliard EUR ze zpracovatelského průmyslu; dále také připomíná, že pokud jde o sociální hledisko, více než 40 % evropských občanů žije na pobřeží a má prospěch z multifunkční povahy rybolovu;

3.  zdůrazňuje, že odvětví rybolovu, především pak drobný rybolov, hraje nad rámec svých tří tradičních činností a svého viditelnějšího dopadu v hospodářské a sociální oblasti významnou úlohu v  různých dalších oblastech, jako je kultura, rekreace a turismus, věda, energetika, životní prostředí a vzdělávání; odvětví rybolovu má multifunkční charakter, díky němuž zajišťuje komunitám celou škálu veřejných statků, které jsou přínosem pro všechny evropské občany, nejen pro ty, kteří jsou přímo či nepřímo zapojeni do rybolovu, a tuto skutečnost je třeba uznat a ocenit;

4.  vyzývá Komisi, aby patřičně zohlednila to, že z kulturního hlediska má odvětví rybolovu celou řadu přínosů v oblasti gastronomie, etnografie, historie, literatury, muzeologie atd.; průvody na moři, ochutnávání ryb a mořských plodů, historická rekonstrukce tradičních způsobů života, tématické výstavy a další typy zábavy nebo související činnosti, které pořádají rybářské komunity, představují důležitý způsob, jak zachovávat kulturní dědictví, které je třeba chránit;

5.  vyzývá Komisi, aby patřičně zohlednila, že z rekreačního a turistického hlediska nabízí odvětví rybolovu mnoho různých aktivit, jako je „rybářská turistika“, pozorování kytovců a ptáků, ekologické potápění atd.; znalosti rybářů a jejich každodenní zkušenosti (know how) související s mořem a jeho biologickými zdroji mají zásadní význam pro rozvoj těchto a dalších aktivit, čímž zajišťují přidanou hodnotu, kterou je možno sdílet s celou společností;

6.  vyzývá Komisi, aby patřičně zohlednila, že z vědeckého hlediska pomáhá odvětví rybolovu vědcům zkoumajícím moře a dalším v jejich výzkumu sdílením zkušeností, přičemž poskytuje informace, podává zprávy o známých živočiších i neobvyklých živočišných druzích, poskytuje jim místo na kontrolovaných plavidlech (pozorovací aktivity), podporuje provozování rybolovu s dohledem, čímž umožňuje vědcům sbírat důležité údaje o stavu rybích populací a jejich chování (migrace ryb), ale také o různých dalších otázkách od změny klimatu (oceánské proudy) po znečištění (varování týkající se úniků ropy);

7.  vyzývá Komisi, aby patřičně zohlednila, že z energetického hlediska může odvětví rybolovu plnit významnou úlohu při podpoře rozvoje nových technologií, které by mohly být později využívány, ve prospěch společnosti; vývoj nových motorů, které produkují méně škodlivin a mají nižší spotřebu, patří k dobrým příkladům energetické účinnosti;

8.  vyzývá Komisi, aby patřičně zohlednila, že z hlediska životního prostředí již plní odvětví rybolovu významnou úlohu, neboť chrání z biologického hlediska citlivé zeměpisné oblasti a pobřežní oblasti, kde se nacházejí sádky, a rovněž čistí moře; může však sehrát i větší úlohu s ohledem na rámec decentralizovaného řízení, pokud jde o další otázky biologické ochrany rybích populací, environmentální ochranu rozvodí a pobřežní rybolov;

9.  vyzývá Komisi,a by patřičně zohlednila, že z hlediska vzdělávání rozvíjí odvětví rybolovu potěšení z pobytu v přírodě, učí respektu vůči moři, navigačním dovednostem a empirickým modelům orientace a zprostředkovává kreativitu různých druhů umění, přičemž také umožňuje oceňovat způsob života na moři;

10. zdůrazňuje, že řízení rybolovu vychází ve stále větší míře z vědeckých údajů, což stimuluje aplikovaný výzkum v této oblasti a podporuje vytváření znalostí, technologický rozvoj a inovace v souladu se strategií EU 2020 pro inteligentní růst;

11. zdůrazňuje, že odvětví rybolovu plně závisí na zdraví rybích populací a na rovnováze ekosystému, takže reforma SRP se na tyto otázky jako ochránce a správce mořských zdrojů znova zaměří, přičemž bude provádět účinnější, ekologičtější a konkurenceschopnější ekonomiku, a to v souladu se strategií EU 2020 pro udržitelný růst;

12. zdůrazňuje, že rybolovná činnost, zvážíme-li celý její rozsah (včetně akvakultury) a přímé a nepřímé dopady i vytváření veřejných statků, je zárukou sociální a územní soudržnosti, podporuje odborné vzdělávání a sociální a ekonomickou dynamiku v souladu se strategií EU 2020 pro inkluzivní růst;

13. prohlašuje, že rybolovné činnosti plní významnou úlohu v širším kontextu integrované námořní politiky a představují klíčový prvek, pokud jde o politiky územního plánování námořních prostor a rámec Evropského námořního a rybářského fondu;

14. Žádá Komisi, aby uznala multifunkční charakter rybolovné činnosti a hodnotu jejího rozsáhlého a různorodého vytváření veřejných statků, přičemž by měla zaujmout komplexní přístup k tomuto odvětví, zejména pokud jde o reformu SRP, a odmítnout redukcionistické pohledy, které mají škodlivý dopad nejen na přímé a nepřímé přínosy tohoto odvětví, ale ani neberou v potaz širší škálu přínosů, které nabízí;

15. žádá Komisi, aby do nového rámce SRP začlenila multifunkční charakter odvětví rybolovu a jeho vytváření veřejných statků, přičemž by měla mít na paměti rozvoj pobřežních oblastí jako jeho doplňující součást (v návaznosti na podobnou strukturu společné zemědělské politiky a na použitou terminologii);

16. vyzývá Komisi, aby společně s členskými státy vytvořila nezbytný právní rámec pro činnosti, které doplňují tradiční činnosti spojené s rybolovem, zpracováním a uváděním produktů rybolovu na trh, bez jakýchkoli daní či dalších překážek pro rybáře;

17. žádá Komisi, aby do reformované SRP začlenila koncepci „podmíněnosti“ používanou již v rámci společné zemědělské politiky, která zajistí pozitivní diskriminaci pro rybolovné postupy šetrné k životnímu prostředí, například formou lepšího přístupu ke grantovým prostředkům;

18. žádá Komisi, aby v tomto zásadním procesu, kterým je reforma SRP, náležitě zohlednila plnou integraci odvětví rybolovu do strategie EU 2020 a z ní vyplývající příspěvek tohoto odvětví, pokud jde o provádění pokynů v oblasti evropského rozvoje stanovených do roku 2020, a aby uznala SRP jako motor rozvoje projektu evropského růstu a zajistila nezbytné podmínky pro to, aby se rozvinul její plný potenciál;

19. žádá Komisi, aby provedla cíle Rio+20 v oblasti otevřeného hospodářství, tvorby pracovních míst a vymýcení chudoby a aby patřičně zohlednila skutečnost, že odvětví rybolovu samo o sobě i v rámci integrované námořní politiky hraje důležitou úlohu při plnění těchto cílů;

20. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě a Komisi.