Propunere de rezoluţie - B7-0579/2011Propunere de rezoluţie
B7-0579/2011

PROPUNERE DE REZOLUŢIE referitoare la contribuţia politicii comune în domeniul pescuitului la producerea de bunuri publice

9.11.2011

depusă pe baza declaraţiei Comisiei
depusă în conformitate cu articolul 110 alineatul (2) din Regulamentul de procedură

Maria do Céu Patrão Neves în numele Grupului PPE

Consultaţi, de asemenea, propunerea comună de rezoluţie RC-B7-0579/2011

Procedură : 2011/2899(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului :  
B7-0579/2011
Texte depuse :
B7-0579/2011
Texte adoptate :

B7‑0579/2011

Rezoluţie a Parlamentului European referitoare la contribuţia politicii comune în domeniul pescuitului la producerea de bunuri publice

Parlamentul European,

–   având în vedere Regulamentul (CE) nr. 2371/2002 al Consiliului din 20 decembrie 2002 privind conservarea şi exploatarea durabilă a resurselor piscicole în conformitate cu politica comună în domeniul pescuitului,

–   având în vedere Convenţia Organizaţiei Naţiunilor Unite privind dreptul mării din 10 decembrie 1982,

–   având în vedere Codul de conduită al FAO pentru un pescuit responsabil, adoptat la 31 octombrie 1995,

–   având în vedere Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor intitulată „Rio+20: către economia ecologică şi o mai bună guvernanţă” COM(2011)363,

–   având în vedere comunicarea Comisiei intitulată „Europa 2020”(COM(2010)2020,

–   având în vedere articolul 110 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură,

A. întrucât pescuitul este o activitate care se desfăşoară pe mare, dar şi în alte bazine hidrografice (cu apă salmastră sau dulce), precum râurile, lacurile, estuarele etc. şi care cuprinde trei ramuri principale: pescuitul, procesarea şi comercializarea;

B.  întrucât acvacultura, marină şi de apă dulce, pe continent sau în larg, este o parte integrantă şi complementară importantă a sectorului pescuitului, aflată în continuă creştere;

C.  întrucât impactul activităţii de pescuit se extinde asupra zonei de coastă, contribuind la gestionarea acesteia şi, totodată, la dinamica social-economică a acesteia, fapt deosebit de important pentru comunităţile acestora, de multe ori dezavantajate, cu puţine locuri de muncă şi o economie slabă;

D.  întrucât sectorul european al pescuitului contribuie semnificativ la dezvoltarea socială în mai multe regiuni din Europa dependente în mare măsură de această activitate, prin crearea de locuri de muncă, direct şi indirect, în aval şi în amonte, asigurând peste 350 000 de locuri de muncă, luând în considerare pescuitul şi procesarea peştelui;

E.  întrucât sectorul european al pescuitului contribuie semnificativ la creşterea economică a Europei, nu numai prin activitatea sa principală, care este pe locul patru în lume, furnizând 6,4 milioane de tone de peşte în fiecare an, dar şi prin materia primă furnizată altor sectoare foarte variate, de la industria farmaceutică şi cosmetică la sport şi turism;

F.  întrucât sectorul european al pescuitului contribuie, de asemenea, semnificativ la ocrotirea mediului şi la atenuarea efectelor schimbărilor climatice, fiind iniţiatorul şi susţinătorul unei game vaste de studii ştiinţifice care ne aprofundează cunoştinţele privind dinamicile oceanografice, ecosistemele şi biologia speciilor acvatice implicate direct sau indirect în activitatea de pescuit;

G.  întrucât după reformare PCP ar trebui să garanteze sustenabilitatea ecologică, socială şi economică a sectorului pescuitului în diferitele bazine hidrografice, precum şi în zonele de coastă unde se desfăşoară această activitate, ceea ce va fi mai uşor de înfăptuit printr-un model de gestionare descentralizată care să aducă centrele de decizie mai aproape de zonele de activitate şi care să confere mai mare responsabilitate părţilor implicate;

1.  reaminteşte că pescuitul este o activitate străveche importantă pentru comunităţile umane care le-a oferit acestora întotdeauna hrană bogată în proteine şi sănătoasă, reprezentând astăzi o valoare adăugată economică şi socială şi contribuind, totodată, la securitatea şi independenţa alimentară a Uniunii Europene; consideră, în consecinţă, că PCP reformat trebuie să garanteze menţinerea pescuitului, cu principalele sale activităţi, extracţia, procesarea şi comercializare, în zonele sale tradiţionale şi în cadrul unui echilibru sustenabil între protecţia mediului, dezvoltarea socială şi profitabilitatea economică;

2.  reaminteşte că, la nivel economic se estimează că sectorul pescuitului generează o valoare totală estimată de 8 miliarde €, plus 3,2 miliarde € din producţia de acvacultură şi 23 de miliarde € din industria de procesare; şi că, la nivel social, peste 40% din cetăţenii europeni locuiesc în apropierea coastei şi beneficiază de multifuncţionalitatea activităţii de pescuit;

3.  subliniază faptul că sectorul pescuitului, în special pescuitul la scară mică, pe lângă cele trei domenii activitate tradiţionale ale sale şi impactul său mai vizibil la nivel economic şi social, joacă, de asemenea, un rol relevant în diferite alte domenii, cum ar fi mediul, cultura, recrearea şi turismul, ştiinţa, energia şi educaţia; sectorul pescuitului are o dimensiune multifuncţională prin intermediul căreia oferă comunităţilor o gamă largă de bunuri comune care aduc beneficii cetăţenilor europeni în general şi nu numai celor implicaţi direct sau indirect în sectorul pescuitului şi care trebuie recunoscute şi apreciate;

4.  solicită Comisiei să ţină seama în mod corespunzător de faptul că, la nivel cultural, sectorul pescuitului oferă o gamă largă de beneficii, contribuind la gastronomie, etnografie, istorie, literatură, muzeologie etc. Organizarea, de către comunităţile de pescari a procesiunilor pe mare, a degustărilor de produse pescăreşti, dramatizarea istorică a modului de viaţă tradiţional, expoziţiile tematice şi alte festivităţi sau activităţi asociate lumii pescarilor constituie o modalitate importantă de păstrare a patrimoniului cultural care trebuie menţinută;

5.  solicită Comisiei să ţină cont în mod corespunzător de faptul că, în materie de recreare şi turism, sectorul pescuitului oferă multe activităţi diferite, precum „pescaturismo”, observarea cetaceelor şi a păsărilor marine, scufundările ecologice etc. Cunoştinţele pescarilor şi experienţa lor de zi cu zi (know how) în privinţa mării şi a resurselor sale biologice sunt esenţiale pentru dezvoltarea acestor activităţi şi a altor activităţi, aducând, astfel, o valoare adăugată care poate fi împărtăşită cu societatea în ansamblul ei;

6.  solicită Comisiei să ţină cont în mod corespunzător de faptul că la nivel ştiinţific sectorul pescuitului îi ajută pe oamenii de ştiinţă în domeniul marin şi pe alţii în cercetările lor împărtăşindu-le experienţa, oferindu-le informaţii, furnizând relatări despre animale marcate precum şi despre specii neobişnuite, primindu-i la bordul navelor de observaţie (activităţi de observare), promovând pescuitul de santinelă care le înlesneşte colectarea de date importante privind starea stocurilor şi comportamentul acestora (migraţia peştilor), dar şi diverse chestiuni, de la schimbările climatice (curenţi oceanici) până la poluare (avertismente legate de deversările de petrol);

7.  solicită Comisiei că ţină cont în mod corespunzător de faptul că la nivel energetic sectorul pescuitului poate juca un rol important prin promovarea dezvoltării de noi tehnologii care pot fi utilizate ulterior în beneficiul societăţii; Dezvoltarea de noi motoare, mai puţin poluante şi cu consum mai mic este un bun exemplu de eficienţă energetică;

8.  solicită Comisiei să ţină cont în mod corespunzător de faptul că la nivel ecologic sectorul pescuitului joacă deja un rol de prim rang, prin ocrotirea zonelor geografice biosensibile, precum şi a zonelor de coastă de depunere a icrelor şi de pepinieră şi, de asemenea, prin curăţarea mărilor; ar putea însă juca un rol şi mai important, în cadrul gestionării descentralizate, în domeniul protecţiei biologice a stocurilor de peşti şi conservarea ecologică a bazinelor de recepţie şi pescuitul de coastă;

9.  solicită Comisiei să ţină cont în mod corespunzător de faptul că la nivel educaţional sectorul pescuitului dezvoltă aprecierea ieşirilor în aer liber, ne învaţă respectul faţă de mare, oferă abilităţi de navigaţie şi modele empirice de orientare, fiind o sursă de inspiraţie pentru diferite arte creative, favorizând, totodată, aprecierea vieţii pe mare;

10. subliniază faptul că gestionarea activităţilor de pescuit se bazează tot mai mult pe date ştiinţifice, care stimulează cercetarea aplicată în acest domeniu, promovând cunoaşterea, dezvoltarea tehnologică şi inovarea, în acord cu Strategia UE 2020 de promovare a creşterii inteligente;

11. subliniază faptul că sectorul pescuitului depinde în totalitate de starea de sănătate a stocurilor şi de echilibrul ecosistemului, astfel încât reformarea PCP se va axa din nou asupra sa, în calitate de ocrotitor şi gestionar al resurselor marine, implementând o economie mai eficientă, mai ecologică şi mai competitivă, în acord cu Strategia UE 2020 de promovare a creşterii sustenabile;

12. subliniază faptul că activităţile de pescuit, luând în considerare toate dimensiunile acestora (inclusiv acvacultura) şi impactul direct şi indirect, precum şi producerea de bunuri comune, garantează coeziunea socială şi teritorială, promovează formarea profesională şi dinamismul social şi economic, în acord cu Strategia UE 2020 de promovare a creşterii incluzive;

13. subliniază faptul că activităţile de pescuit joacă un rol important în contextul mai larg al PMI şi reprezintă un element cheie al politicilor de amenajare a spaţiului maritim, precum şi în cadrul Fondului european pentru afaceri maritime şi pescuit;

14. solicită Comisiei să ţină cont de multifuncţionalitatea activităţii de pescuit şi de valoarea producţiei sale diversificate de bunuri publice, adoptând o abordare holistică faţă de acest sector, îndeosebi în sfera reformei PCP, respingând perspectivele reducţioniste care nu numai că prejudiciază avantajele directe şi indirecte ale sectorului, dar care ignoră sfera mai largă de beneficii pe care le oferă;

15. solicită Comisiei să integreze într-un nou cadru al PCP multifuncţionalitatea sectorului pescuitului şi producţia sa de bunuri publice, având în vedere „dezvoltarea zonelor de coastă” ca o parte complementară a sa (pe baza structurii similare şi a unei părţi a terminologiei utilizate în cadrul politicii agricole comune);

16. solicită Comisiei şi statelor membre să creeze cadrul juridic necesar pentru activităţile complementare activităţilor extractive tradiţionale, producţia şi comercializarea de produse pescăreşti fără a impune nicio taxă sau a-i afecta în alt mod pe pescari;

17. solicită Comisiei să integreze în cadrul reformei PCP conceptul de „condiţionalitate”, folosit deja în cadrul politicii agricole comune, asigurând o discriminare pozitivă în favoarea practicilor de pescuit nedăunătoare mediului, de exemplu, prin facilitarea accesului la fonduri nerambursabile;

18. solicită Comisiei, în cadrul procesului crucial de reformare a PCP, să ţină cont în mod corespunzător de integrarea completă a sectorului pescuitului în Strategia 2020 şi a contribuţiei sale la implementarea orientărilor pentru dezvoltarea europeană stabilite până în 2020, recunoscând rolul PCP de motor al dezvoltării în contextul Proiectului european de creştere economică şi garantând condiţiile necesare realizării întregului său potenţial;

19. solicită Comisiei să asigure implementarea obiectivelor Rio +20 pentru o economie deschisă, în privinţa creării de locuri de muncă şi a eradicării sărăciei, ţinând cont în mod corespunzător de faptul că sectorul pescuitului, în sine şi în cadrul politicii maritime integrate, joacă un rol important în implementarea acestora;

20. încredinţează Preşedintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluţie Consiliului şi Comisiei.