Návrh usnesení - B7-0581/2011Návrh usnesení
B7-0581/2011

  NÁVRH USNESENÍ o přínosu společné rybářské politiky k vytváření veřejných statků

  9. 11. 2011

  předložený na základě otázek k ústnímu zodpovězení B7‑0000/00 a B7‑0000/00
  v souladu s čl. 110 odst. 5 jednacího řádu

  João Ferreira, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Nikolaos Chountis, Kyriacos Triantaphyllides, Takis Hadjigeorgiou, Jacky Henin za skupinu GUE/NGL

  Postup : 2011/2899(RSP)
  Průběh na zasedání
  Stadia projednávání dokumentu :  
  B7-0581/2011
  Předložené texty :
  B7-0581/2011
  Přijaté texty :

  B7‑0581/2011

  Usnesení Evropského parlamentu o přínosu společné rybářské politiky k vytváření veřejných statků

  Evropský parlament,

  A.  vzhledem k tomu, že odvětví rybolovu má strategický význam, pokud jde o sociální a ekonomickou situaci, zásobování obyvatelstva rybami a rovnovážnou situaci v zásobování potravinami v členských státech a rovněž o jeho důležitý podíl na sociálním a hospodářském blahobytu pobřežních komunit, místní rozvoj, zaměstnanost, zachování hospodářských činností a jejich vytváření, zachování pracovních míst a vytváření nových pracovních míst v odvětvích, která rybolovu předcházejí nebo na něj navazují, zásobování čerstvými rybami a zachování místních kulturních tradic;

   

  B.  vzhledem k tomu, že společná rybářská politika (SRP) musí zohledňovat výrazné rozdíly mezi loďstvy, částmi loďstva, cílovými druhy, lovnými zařízeními, produktivitou, spotřebními preferencemi a spotřebou ryb na obyvatele v různých zemích Evropské unie, a také zvláštní rysy rybolovných činností, jež vyplývají z jejich sociální struktury a ze strukturálních a přírodních rozdílů mezi jednotlivými rybářskými oblastmi;

   

  C.  vzhledem k tomu, že SRP musí zajistit vyvážené a udržitelné zachování rybolovné činnosti na pobřeží všech zemí EU na základě decentralizovaného řízení, a vzhledem k tomu, že pracovníkům v odvětví rybolovu je třeba zajistit životní úroveň a pracovní podmínky srovnatelné s podmínkami pracovníků v jiných výrobních odvětvích v EU;

   

  D.  vzhledem k tomu, že v celkovém kontextu odvětví rybolovu mají drobný pobřežní rybolov a drobný rybolov z hlediska hospodářského, sociálního, environmentálního a kulturního zvláštní význam, který musí být v rámci společné rybářské politiky odpovídajícím způsobem uznán a ohodnocen;

   

  E.  vzhledem k tomu, že udržitelnost rybolovných zdrojů má zásadní význam pro dlouhodobou záruku rybolovných činností a životaschopnost odvětví rybolovu;

   

  F.  vzhledem k tomu, že podpora udržitelného rozvoje v určitém regionu by měla posílit interakci přírodních environmentálních složek a lidí a zlepšovat kvalitu života v pobřežních komunitách a že rybářská politika musí vycházet ze zásady vzájemné závislosti mezi prosperitou těchto komunit a udržitelností ekosystémů, jejichž nedílnou součástí tyto komunity jsou;

   

  G.  vzhledem k tomu, že ekonomická a sociální krize, kterou odvětví rybolovu prochází, se dotýká všech rybářských loďstev, což ohrožuje multifunkčnost tohoto odvětví a tím vytváření s ním souvisejících veřejných statků;

   

  H.  vzhledem k tomu, že multifunkčnost odvětví rybářství se projevuje v různých oblastech, jako např. v oblasti hospodářské, sociální, historicko-kulturní, vědecké, vzdělávací a environmentální;

   

   

  1.  připomíná, že rybolov je základní činností k zajištění obživy pro obyvatelstvo, a domnívá se, že tato skutečnost je prvořadým cílem veškerých politik v oblasti rybolovu;

   

  2.  znovu opakuje, že úkolem SRP je podporovat modernizaci a udržitelný rozvoj odvětví rybolovu a zajišťovat jeho sociálně-ekonomickou životaschopnost a dlouhodobou udržitelnost rybolovných zdrojů s cílem zaručit zásobování obyvatelstva produkty rybolovu, přispět k potravinové soběstačnosti a zajištění potravin pro obyvatelstvo, zachovat a vytvářet pracovní místa a zlepšovat životní podmínky rybářů a zajistit udržitelný rozvoj těch pobřežních oblastí, které jsou na rybolovu nejvíce závislé;

   

  3.  je toho názoru, že multifunkčnost odvětví rybolovu má návaznost na řadu oblastí, jež se nepopiratelně podílejí na vytváření veřejných statků, které slouží k obecnému prospěchu všech lidí, tedy nejen těch, kteří žijí v pobřežních oblastech;

   

  4.  zdůrazňuje, že v celkovém kontextu odvětví rybolovu mají drobný pobřežní rybolov a drobný rybolov v rovině sociálně-ekonomické, environmentální a kulturní, ve své multifunkčnosti a ve vytváření veřejných statků zvláštní význam; zdůrazňuje proto, že je důležité, aby budoucí SRP uznala specifické rysy tohoto segmentu a stanovila pro něj výhodnější režimy podpor;

   

  5.  zdůrazňuje význam odvětví rybolovu pro rozvoj a sociální a hospodářský blahobyt pobřežních komunit, stejně jako jeho přínos pro místní rozvoj a tvorbu pracovních míst na plný i částečný úvazek v tomto odvětví; zdůrazňuje, že budoucí SRP bude muset řádně zohlednit všechny výše uvedené faktory, což nebyl – ve zcela uspokojivé podobě – případ politiky současné;

   

  6.  domnívá se, že SRP by měla sama o sobě a ve spojení s dalšími politikami přispívat k zachování a vytváření pracovních míst a hospodářských činností – ať už na rybolov navazujících, nebo mu předcházejících –, jako jsou stavba lodí, průmyslová odvětví zabývající se zpracováním produktů rybolovu, cestovní ruch a pohostinství, a mnoho dalších;

   

  7.  upozorňuje na to, že odvětví rybolovu přispívá k zachování významných milníků historického a kulturního dědictví a místních tradic spojených s touto činností a se vztahem k životu v moři vůbec; zdůrazňuje, že budoucí SRP bude muset tuto skutečnost řádně zohlednit, což nebyl – ve zcela uspokojivé podobě – případ politiky současné;

   

  8.  zdůrazňuje, že vědecký výzkum v oblasti rybolovu je základním nástrojem k jeho řízení, neboť je nezbytný k určení faktorů podmiňujících vývoj rybolovných zdrojů, k jejich kvantitativnímu posuzování a vypracování modelů, které by umožnily předvídat jejich vývoj, a také ke zdokonalování lovných zařízení, plavidel a ke zlepšování pracovních podmínek a bezpečnosti rybářů, přičemž se vychází právě z poznatků a zkušeností posledně jmenovaných; domnívá se, že budoucí SRP musí více podporovat sběr a zpracování údajů o stavu rybích populací;

   

  9.  poukazuje na to, že výzkum a sběr socioekonomických údajů, které se týkají odvětví rybolovu a souvisejících činností, jež buď rybolovu předcházejí, nebo na něj navazují, je mimořádně důležitý při vyhodnocování praktických výsledků politik, identifikaci problémů, neprůchodných míst a překážek a při hledání a definování řešení; je toho názoru, že budoucí SRP by neměla tento aspekt opomenout a měla by shromažďování a šíření socioekonomických údajů rozhodnějším způsobem podporovat;

   

  10.  upozorňuje na to, že úkolem vědeckého výzkumu bude zohlednit sociální, environmentální a ekonomická hlediska rybolovné činnosti; považuje za zásadní přikročit k posouzení dopadu různých systémů/nástrojů řízení rybolovu na zaměstnanost a příjmy rybářských komunit;

   

  11.  domnívá se, že EU musí uznat a podporovat důležitou roli odvětví rybolovu při podpoře vzdělávání a vědeckého výzkumu prováděného v moři, v ústí řek a ve sladkovodních tocích;

   

  12.  zdůrazňuje, že společná rybářská politika předpokládá spravedlivé financování ze strany Společenství, jehož cílem je zabezpečit využívání vodních zdrojů takovým způsobem, který je zárukou udržitelnosti z hospodářského, environmentálního a sociálního hlediska, a rovněž multifunkčnost a účinné a užitečné vytváření veřejných statků;

   

  13.  domnívá se, že multifunkčnost odvětví rybolovu musí být plně brána v úvahu v plánech na financování společné rybářské politiky; odmítá jakoukoli formu přenesení nákladů na SRP na úroveň členských států;

   

  14.  zdůrazňuje, že v souladu se zásadou solidarity a hospodářské a sociální soudržnosti by měla být zachována zásada konvergence při přidělování prostředků ze strukturálních fondů a z Fondu soudržnosti, včetně Evropského rybářského fondu (ERF); upozorňuje na velmi nízkou míru čerpání prostředků z ERF v důsledku hospodářské krize, zejména v zemích se slabšími ekonomikami, což ohrožuje multifunkčnost a vytváření veřejných statků; vybízí Komisi, aby navrhla opatření ke zvýšení míry čerpání těchto prostředků ve všech hlavních oblastech čerpání prostředků z ERF;

   

  15.  zdůrazňuje nutnost, aby ERF i nadále poskytoval především drobným rybářům – zabývajícím se pobřežním rybolovem a drobným rybolovem – podpory na obnovu a modernizaci rybářského loďstva, a to zejména za účelem výměny motorů z důvodu bezpečnosti, ochrany životního prostředí nebo úspor paliv, a na výměnu více než 20 let starých plavidel, jejichž provoz již není bezpečný;

   

  16. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi a vládám a parlamentům členských států.