Предложение за резолюция - B7-0584/2011Предложение за резолюция
B7-0584/2011

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ относно приноса на общата политика в областта на рибарството за производството на публични блага

09.11.2011

за приключване на разискванията по изявление на Комисията
съгласно член 110, параграф 2 от Правилника за дейността

Ulrike Rodust, Josefa Andrés Barea, Ole Christensen, Илияна Малинова Йотова, Guido Milana, Catherine Trautmann от името на групата S&D

Вж. също предложението за обща резолюция RC-B7-0579/2011

Процедура : 2011/2899(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
B7-0584/2011
Внесени текстове :
B7-0584/2011
Приети текстове :

B7‑0584/11

Резолюция на Европейския парламент относно приноса на общата политика в областта на рибарството за производството на публични блага

Европейският парламент,

–   като взе предвид Регламент (ЕО) № 2371/2002 на Съвета от 20 декември 2002 г. относно опазването и устойчивата експлоатация на рибните ресурси в рамките на общата политика в областта на рибарството,

–   като взе предвид съобщението на Комисията, озаглавено „Нашата застраховка живот, нашият природен капитал: стратегия на ЕС за биологичното разнообразие до 2020 г.“ (COM (2011)0244 окончателен),

–   като взе предвид съобщението на Комисията, озаглавено „Рио+20: към екологична икономика и по-добро управление“ (COM (2011)0363),

–   като взе предвид съобщението на Комисията, озаглавено „ЕВРОПА 2020“ (COM (2010)2020),

–   като взе предвид Рамковата директива за морска стратегия (2008/56/ЕО),

–   като взе предвид пакета реформи на ОПОР, представен от Комисията на 13 юли 2011 г.,

–   като взе предвид член 110, параграф 2 от своя правилник,

А. като има предвид, че риболовът е една от най-древните човешки дейности, а рибата е важен и необходим елемент в хранителния режим на човека, чието наличие следва да бъде гарантирано – чрез съхраняване и поддържане на здрава рибна популация, не само за настоящото, но и за бъдещите поколения;

Б.  като има предвид, че ролята на рибарството като доставчик на храна за човешкото общество е отдавна широко прието;

В.  като има предвид, че морските храни са важен източник на протеини за приблизително три милиарда души по света и допринасят за прехраната на над 540 милиона души;

Г.  като има предвид, че секторът на рибарството, включващ свободно обитаващите риби и аквакултурите, е дейност, която допринася за производството на необходими общи блага чрез три основни направления – риболов, преработка и предлагане на пазара;

Д. като има предвид, че аквакултурите – соленоводни и сладководни, крайбрежни и в открито море, са важна и разрастваща се допълваща и неделима част от сектора на рибарството;

Е.  като има предвид, че здравата рибна популация, морските екосистеми в добро здраве и запазването на морското биологично разнообразие са важни общи блага, които ще бъдат съхранени;

Ж. като има предвид, че реформираната ОПОР следва да гарантира устойчивата експлоатация на рибните ресурси, което е основата за гарантиране на екологичната, социалната и икономическата устойчивост на сектора на рибарството в различните хидрографски басейни, както и в крайбрежните зони, където се извършва тази дейност;

З.  като има предвид, че устойчивият и съвременен сектор на рибарството, необходим за гарантирането на устойчиви възможности за заетост и за задържането на младите хора в по-слабо развитите райони, изисква използването на нови и съвременни инструменти в съответствие с развитието на пазара и търсенето;

И. като има предвид, че от съвременния сектор на рибарството ще се изисква да разнообрази своята дейност, за да се гарантира както устойчивото управление на околната среда и екосистемите, така и устойчиви приходи и удовлетворяване на пазарното търсене;

Й. като има предвид, че въздействието на рибарската дейност се простира главно върху крайбрежните зони и островите, като това определя нейното управление и също така нейната социална и икономическа динамика, което от своя страна е от особена важност за местните общности, които често са в неблагоприятно положение, с недостиг на работни места и слаби икономики;

К. като има предвид, че секторът на риболова в ЕС пряко и косвено допринася за икономическия растеж на ЕС и за социалното развитие в няколко региона, крайбрежни зони и острови на Европа, които са силно зависими от тази дейност;

Л. като има предвид, че чрез интегрираната морска политика, в която околната среда е сред най-важните цели, европейският сектор на рибарството може също да инициира и стимулира широк набор от научни проучвания, които задълбочават нашите познания за океанографската динамика, екосистемите и биологията на водните видове, които пряко или косвено са засегнати от рибарската дейност;

1.  подчертава, че рибарството е важен сектор в ЕС, който осигурява на европейските граждани висококачествени храни и създава икономическа и социална добавена стойност за Европейския съюз; по тази причина реформираната ОПОР трябва да гарантира устойчивата експлоатация на рибните ресурси и запазването и поддръжката на рибните запаси на здравословно равнище, така че риболовната дейност да може да продължи да се осъществява в нейните традиционни зони и общности в дългосрочен план;

2.  подчертава, че с най-висок приоритет за ОПОР следва да бъде изграждането на сектор на рибарството, в който се действа в съответствие с принципите на устойчивостта на околната среда с цел гарантиране на социални и икономически ползи от риболова за настоящото и следващите поколения;

3.  подчертава, че наличието на здрава рибна популация, морските екосистеми в добро здраве и запазването на морското биологично разнообразие са сами по себе си общи блага, които се създават само ако рибните запаси се управляват по устойчив начин и се свежда до минимум ненужното отрицателно въздействие върху околната среда;

4.  подчертава, че ОПОР допринася за постигането на целите на стратегията „ЕС 2020“ за биологично разнообразие и на стремежа на ЕС да се преустанови загубата на биологично разнообразие и влошаването на услугите от екосистемите в ЕС до 2020 г. чрез приетия регламент за гарантиране на устойчиво рибарство чрез предприемането на предпазни мерки за премахване на разрушителния риболов, като се гарантира възстановяването на експлоатираните прекомерно рибни запаси и се предприемат мерки за защита на видовете, които не са обект на риболов;

5.  припомня, че на икономическо равнище се оценява, че секторът на рибарството (в това число аквакултурите) генерира 34,2 милиарда евро и че на социално равнище той създава над 350 000 работни места в секторите на риболова, преработката на улова и предлагането на пазара, по-специално в крайбрежните и отдалечените региони и островите;

6.  подчертава, че секторът на рибарството, извън неговите три традиционни области на дейност и най-видимото му въздействие на икономическо и социално равнище, също така играе важна роля в различни други области, като например околната среда, културата, отдиха и туризма, науката, енергетиката и образованието;

7.  подчертава, че секторът на рибарството (в това число риболовът в открито море и аквакултурите) е един от най-важните стълбове на продоволствената сигурност за Европейския съюз и в това му качество неговата устойчивост и стабилност трябва да бъдат гарантирани от реформата на ОПОР, така че в бъдеще да бъде в състояние да осигурява риболовни продукти със задоволително качество и в задоволително количество за удовлетворяване на потребностите на над половин милиард европейски граждани;

8.  подчертава значението на потенциала на соленоводните и сладководните аквакултури за допълване на ролята на рибарството с цел гарантиране на важна част от продоволствената сигурност в ЕС;

9.  приветства готовността на Комисията да укрепи сектора на аквакултурите в ЕС и да осигури адекватното му финансиране; призовава Комисията да определи общи критерии за качеството по отношение на аквакултурите, които да се спазват навсякъде в ЕС и които да отчитат екологичното и социалното въздействие на аквакултурите; призовава освен това Комисията да гарантира, че вносните продукти от аквакултури са били произведени съобразно съответните европейски стандарти за качество, а именно съобразно стандартите за добро състояние на околната среда или за хуманно отношение към животните;

10. подчертава, че трябва да се признае и цени фактът, че секторът на рибарството има многофункционално измерение, чрез което предоставя на общностите допълнителни общи блага, които са от полза за европейските граждани като цяло, а не само за тези, които пряко или косвено са свързани с рибарството; освен това значителен брой от европейските граждани, които живеят по-специално в крайбрежните зони, се възползват от многофункционалността на рибарската дейност; подчертава, че производството на тези допълнителни публични блага няма да се използва като основание за отсрочване на необходимите реформи на ОПОР и на сектора на рибарството, като попълването на запасите и премахването на излишния свръхкапацитет;

11. подчертава, че по-нататъшното разнообразяване на дейностите, които са пряко или косвено свързани с рибарството, би могло да спомогне за забавянето на напускането на сектора от страна на работниците и служителите, да се съхранят обичаите и традициите на различните региони и да се спре обезлюдяването на някои крайбрежни зони;

12. подчертава, че управлението на рибарството все повече се основава на научни данни, което стимулира приложните изследвания в тази област, насърчава знанията и стимулира технологичното развитие и иновациите в съответствие със стратегията „ЕС 2020“ за насърчаване на интелигентния растеж;

13. подчертава, че риболовният сектор зависи изцяло от здравето на популациите и от баланса на екосистемата, така че реформата на ОПОР ще се фокусира отново върху този сектор като пазител и управител на морските ресурси, прилагайки по-ефективна, по-екологична и по-конкурентоспособна икономика в съответствие със стратегията „ЕС 2020“ за насърчаване на устойчивия растеж;

14. подчертава, че риболовната дейност, разглеждана във всичките й измерения (включително аквакултурите) и преките и косвените въздействия, както и производството на общи блага, гарантира социалното и териториално сближаване и насърчава професионалното обучение и социалния и икономически динамизъм в съответствие със стратегията „ЕС 2020“ за насърчаване на приобщаващия растеж;

15. подчертава, че секторът на рибарството сам по себе си, както и чрез интегрираната морска политика, допринася за изпълнението на целите на „Рио +20“ за отворена икономика, а също така и за създаването на работни места и за изкореняването на бедността;

16. изисква от Комисията да признае многофункционалността на сектора на рибарството и стойността на неговото обемно и разнообразно производство на общи блага;

17. изисква от Комисията да включи в своята бъдеща политика предложения и решения, така че ОПОР да допринася за всеобщите цели като стратегията „ЕС 2020“, стратегията на ЕС за биологичното разнообразие до 2020 г. и постигането на целите на Рамковата директива за морска стратегия; изисква от Комисията да вземе под внимание специфичните особености на рибарството и крайбрежните региони при изготвянето и изпълнението на тези политики;

18. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета и на Комисията.