Forslag til beslutning - B7-0584/2011Forslag til beslutning
B7-0584/2011

FORSLAG TIL BESLUTNING om den fælles fiskeripolitiks bidrag til produktionen af fælles goder

9.11.2011

på baggrund af Kommissionens redegørelse
jf. forretningsordenens artikel 110, stk. 2,

Ulrike Rodust, Josefa Andrés Barea, Ole Christensen, Iliana Malinova Iotova, Guido Milana, Catherine Trautmann for S&D-Gruppen

Se også det fælles beslutningsforslag RC-B7-0579/2011

Procedure : 2011/2899(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
B7-0584/2011
Indgivne tekster :
B7-0584/2011
Vedtagne tekster :

B7‑0584/2011

Europa-Parlamentets beslutning om den fælles fiskeripolitiks bidrag til produktionen af offentlige goder

Europa-Parlamentet,

–   der henviser til Rådets forordning (EF) nr. 2371/2002 af 20. december 2002 om bevarelse og bæredygtig udnyttelse af fiskeressourcerne som led i den fælles fiskeripolitik,

–   der henviser til meddelelse fra Kommissionen (KOM(2011)244) "Vores livsgaranti, vores naturkapital: EU's biodiversitetsstrategi frem til 2020",

–   der henviser til meddelelse fra Kommissionen (KOM(2011)363) "Rio+20: mod en grøn økonomi og bedre styring",

–   der henviser til meddelelse fra Kommissionen (KOM(2010)2020) om Europa 2020,

–   der henviser til havstrategirammedirektivet (2008/56/EF),

–   der henviser til reformpakken for den fælles fiskeripolitik, som blev forelagt af Kommissionen den 13. juli 2011,

–   der henviser til forretningsordenens artikel 110, stk. 2,

A. der henviser til, at fiskeri er en af de ældste menneskelige aktiviteter, og at fisk er et vigtigt og uundværligt element i menneskets ernæring, som bør sikres – ved at bevare og opretholde sunde fiskebestande – ikke blot for de nuværende, men også for fremtidige generationer;

B.  der henviser til, at fiskeriets rolle som leverandør af fødevarer til samfundet længe har været bredt anerkendt;

C. der henviser til, at fisk og skaldyr er en vigtig proteinkilde for næsten 3 milliarder mennesker i hele verden og bidrager til mere end 540 millioner menneskers levebrød;

D. der henviser til, at fiskerisektoren, herunder vilde fiskebestande og akvakultur, er en virksomhed, der bidrager til produktionen af uundværlige fælles goder gennem tre hovedelementer: fiskeri, forarbejdning og afsætning;

E.  der henviser til, at akvakultur, til havs og i ferskvand, kystnært og på åbent hav, er en vigtig og tiltagende komplementær og integreret del af fiskerisektoren;

F.  der henviser til, at sunde fiskebestande, sunde marine økosystemer og bevarelsen af biodiversitet i havene udgør vigtige fælles goder, der skal opretholdes;

G. der henviser til, at den reformerede fælles fiskeripolitik bør sikre bæredygtig udnyttelse af fiskeressourcerne, som er grundlaget for at garantere fiskerisektorens miljømæssige, sociale og økonomiske bæredygtighed, i de forskellige vandområder samt i kystzoner, hvor denne virksomhed foregår;

H. der henviser til, at en bæredygtig og moderne fiskerisektor, som er nødvendig for at sikre bæredygtige beskæftigelsesmuligheder og fastholde unge mennesker i underudviklede områder, kræver anvendelse af nye og moderne redskaber i tråd med markedsudviklingen og efterspørgslen;

I.   der henviser til, at en moderne fiskerisektor vil være nødt til at diversificere sine aktiviteter, både for at sikre bæredygtig forvaltning af miljøet og økosystemerne og for at sikre en bæredygtig indkomst og dække efterspørgslen på markedet;

J.   der henviser til, at fiskerivirksomhed også har indvirkning på især kystområderne og bidrager til deres forvaltning og til deres sociale og økonomiske dynamik, hvilket har særligt stor betydning for lokalsamfundene i disse områder, der ofte er ugunstigt stillet, med mangel på arbejdspladser og dårlig økonomi;

K. der henviser til, at fiskerisektoren i EU direkte og indirekte bidrager til EU’s økonomiske vækst og til den sociale udvikling i en række af Europas regioner, kystområder og øer, som er stærkt afhængige af denne virksomhed;

L.  der henviser til, at den europæiske fiskerisektor også via den integrerede havpolitik, der har miljøet som en af hovedprioriteterne, kan igangsætte og fremme en bred vifte af videnskabelige undersøgelser, der uddyber kendskabet til havområdernes dynamik, økosystemer og biologien hos de akvatiske arter, der direkte eller indirekte er omfattet af fiskerivirksomheden;

1.  understreger, at fiskeriet er en vigtig sektor i EU, som forsyner de europæiske borgere med fødevarer af høj kvalitet og skaber økonomisk og social merværdi for Den Europæiske Union; mener derfor, at den reformerede fælles fiskeripolitik er nødt til at sikre en bæredygtig udnyttelse af fiskeressourcerne samt bevarelse og opretholdelse af fiskebestandene på et sundt niveau, således at fiskeriaktiviteterne kan videreføres i deres traditionelle områder og lokalsamfund på lang sigt;

2.  understreger, at hovedprioriteten i den fælles fiskeripolitik bør være etableringen af en fiskerisektor, der agerer i overensstemmelse med principperne om miljømæssig bæredygtighed, med henblik på at sikre nulevende og kommende generationer de sociale og økonomiske fordele ved fiskeriet;

3.  understreger, at eksistensen af sunde fiskebestande, sunde marine økosystemer og bevarelsen af biodiversitet i havene i sig selv udgør vigtige fælles goder, som kun kan produceres, hvis fiskebestandene forvaltes på en bæredygtig måde, og unødvendig skadelig indvirkning på miljøet minimeres;

4.  understreger, at den fælles fiskeripolitik bidrager til opnåelsen af målene i "Europa 2020"-biodiversitetsstrategien og EU’s intention om at få standset tabet af biodiversitet og nedbrydningen af økosystemfunktioner senest i 2020 gennem den vedtagne forordning om at sikre bæredygtigt fiskeri ved at træffe forebyggende foranstaltninger for at udrydde destruktivt fiskeri, ved at sikre retablering af overfiskede fiskebestande og ved at træffe foranstaltninger for at beskytte arter, der ikke fiskes efter;

5.  minder om, at fiskerisektoren (inklusive akvakultur) på det økonomiske plan anslås at generere 34,2 mia. EUR, og at den på det sociale plan skaber mere end 350 000 job i fiskeri‑, fiskeforarbejdnings‑ og afsætningssektoren, navnlig for kystnære, afsidesliggende regioner og øer;

6.  understreger, at fiskerisektoren ud over de tre traditionelle aktivitetsområder og de mest synlige virkninger på økonomisk og socialt plan også spiller en relevant rolle på forskellige andre områder, som f.eks. miljø, kultur, rekreative aktiviteter og turisme, videnskab, energi og uddannelse;

7.  understreger, at fiskerisektoren (både vilde fiskebestande og akvakultur) er en af de vigtigste søjler, som fødevaresikkerheden i Den Europæiske Union hviler på, og at dens bæredygtighed og stabilitet derfor skal sikres gennem reformen af den fælles fiskeripolitik, således at den fremover kan levere fiskeriprodukter af tilstrækkeligt høj kvalitet og i en tilstrækkelig mængde til at kunne imødekomme efterspørgslen fra mere end en halv million EU-borgere;

8.  fremhæver betydningen af potentialet i marin akvakultur og ferskvandsakvakultur som supplement til fiskeriets rolle for at sikre en vigtig del af fødevaresikkerheden i EU;

9.  glæder sig over Kommissionens vilje til at styrke akvakultursektoren i EU og til at yde tilstrækkelig finansiering hertil; opfordrer Kommissionen til at fastlægge generelle kvalitative kriterier vedrørende akvakultur, som bør garanteres i hele EU, og som tager højde for akvakulturens miljømæssige og sociale virkninger; opfordrer endvidere Kommissionen til at sikre, at importerede akvakulturprodukter er produceret i overensstemmelse med de relevante europæiske kvalitetsstandarder, dvs. miljømæssige og dyrevelfærdsmæssige standarder;

10. understreger, at fiskerisektoren har en multifunktionel dimension, hvilket indebærer, at den leverer andre fælles goder til de forskellige samfund til gavn for de europæiske borgere generelt og ikke kun dem, der har direkte eller indirekte tilknytning til fiskeriet, hvilket skal anerkendes og værdsættes; påpeger endvidere, at et betydeligt antal europæiske borgere, der bor i bestemte kystområder, har gavn af fiskeriaktiviteternes multifunktionalitet; understreger, at produktionen af disse ekstra fælles goder ikke skal benyttes som en undskyldning for at forsinke nødvendige reformer af den fælles fiskeripolitik og fiskerisektoren, såsom genopbygning af bestande og afskaffelse af ekstrem overkapacitet;

11. fremhæver, at en yderligere diversificering af aktiviteter, der direkte eller indirekte er relateret til fiskeriet, kunne bidrage til at bremse afvandringen af arbejdstagere fra sektoren, holde liv i forskellige regioners sædvaner og traditioner og standse affolkningen af nogle kystområder;

12. understreger, at fiskeriforvaltningen i stigende grad er baseret på videnskabelige data, hvilket stimulerer den anvendte forskning på området, fremmer viden og skaber teknologisk udvikling og innovation i overensstemmelse med Europa 2020-strategien om fremme af intelligent vækst;

13. understreger, at fiskerisektoren er helt afhængig af, at bestandene er sunde, og at der er balance i økosystemet, så reformen af den fælles fiskeripolitik vil fokusere på den som vogter og forvalter af havets ressourcer og gennemføre en mere effektiv, grønnere og mere konkurrencedygtig økonomi i overensstemmelse med 2020-strategien om fremme af intelligent vækst;

14. understreger, at fiskerivirksomhed i betragtning af alle dens dimensioner (herunder akvakultur), dens direkte og indirekte virkninger og produktionen af fælles goder garanterer social og territorial samhørighed, fremmer erhvervsuddannelse og en social og økonomisk dynamik i overensstemmelse med Europa 2020-strategien for fremme af inklusiv vækst;

15. understreger, at fiskerisektoren i sig selv og gennem den integrerede havpolitik bidrager til at implementere Rio+20-målene for en åben økonomi samt til at skabe arbejdspladser og bekæmpe fattigdom;

16. anmoder Kommissionen om at anerkende fiskerisektorens multifunktionalitet og værdien af dens omfattende og varierede produktion af fælles goder;

17. anmoder Kommissionen om i sine fremtidige politiske forslag og afgørelser at sikre, at den fælles fiskeripolitik bidrager til de overordnede målsætninger i Europa 2020-strategien og EU's biodiversitetsstrategi samt til opnåelsen af målene i havstrategirammedirektivet; anmoder Kommissionen om at tage fiskeriets og kystregionernes særlige karakteristika i betragtning i forbindelse med udviklingen og gennemførelsen af disse politikker;

18. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet og Kommissionen.