Πρόταση ψηφίσματος - B7-0584/2011Πρόταση ψηφίσματος
B7-0584/2011

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ σχετικά με τη συμβολή της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής στην παραγωγή δημοσίων αγαθών

9.11.2011

εν συνεχεία δήλωσης της Επιτροπής
σύμφωνα με το άρθρο 110, παράγραφος 2, του Κανονισμού

Ulrike Rodust, Josefa Andrés Barea, Ole Christensen, Iliana Malinova Iotova, Guido Milana, Catherine Trautmann εξ ονόματος της Ομάδας S&D

Βλ. επίσης την κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B7-0579/2011

Διαδικασία : 2011/2899(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
B7-0584/2011
Κείμενα που κατατέθηκαν :
B7-0584/2011
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

B7‑0584/11

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τη συμβολή της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής στην παραγωγή δημοσίων αγαθών

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2371/2002 του Συμβουλίου της 20ής Δεκεμβρίου 2002 για την διατήρηση και τη βιώσιμη εκμετάλλευση των αλιευτικών πόρων στο πλαίσιο της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής,

–   έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής COM (2011) 244 τελικό με τίτλο «Η ασφάλεια ζωής μας, το φυσικό μας κεφάλαιο: στρατηγική της ΕΕ για τη βιοποικιλότητα με ορίζοντα το 2020»,

–   έχοντας υπόψη την Ανακοίνωση της Επιτροπής (COM(2011)363 ) με τίτλο «Rio+20: προς μια πράσινη οικονομία και καλύτερη διακυβέρνηση»,

–   έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής COM (2010)2020 με τίτλος «Ευρώπη 2020»,

–   έχοντας υπόψη την οδηγία πλαίσιο για τη θαλάσσια στρατηγική (2008/56/ΕΚ),

–   έχοντας υπόψη τη δέσμη μεταρρύθμισης της ΚΑΠ που υπέβαλε η Επιτροπή στις 13 Ιουλίου 2011,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 110, παράγραφος 2, του Κανονισμού του,

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η αλιεία είναι μία από τις αρχαιότερες ανθρώπινες δραστηριότητες και ότι το ψάρι αποτελεί σημαντικό απαραίτητο στοιχείο της ανθρώπινης διατροφής που θα έπρεπε να διασφαλίζεται – διατηρώντας και προστατεύοντας τα υγιή ιχθυακά αποθέματα – όχι μόνο για τη σημερινή αλλά και για τις μελλοντικές γενεές·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο ρόλος της αλιείας ως προμηθευτή τροφής για την ανθρώπινη κοινωνία είναι από καιρό ευρέως αποδεκτός·

Γ   λαμβάνοντας υπόψη ότι τα θαλάσσια τρόφιμα αποτελούν σημαντική πηγή πρωτεϊνών για τρία περίπου δισεκ. άτομα στον κόσμο και συμβάλλουν στον τρόπο ζωής άνω των 540 εκατ. ατόμων·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο τομέας της αλιείας, περιλαμβανομένης της υδατοκαλλιέργειας, είναι μία δραστηριότητα που συμβάλλει στην παραγωγή απαραιτήτων κοινών αγαθών μέσω των τριών κυρίων κλάδων και συγκεκριμένα της αλίευσης, της μεταποίησης και της εμπορίας·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η υδατοκαλλιέργεια, στη θάλασσα και στα γλυκά νερά, παράκτια και ανοικτής θαλάσσης, είναι ένα σημαντικό και ανερχόμενο συμπληρωματικό τμήμα του τομέα της αλιείας·

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα υγιή ιχθυακά αποθέματα, τα υγιή θαλάσσια οικοσυστήματα και η διατήρηση της θαλάσσιας βιοποικιλότητας συνιστούν σημαντικά κοινά αγαθά που πρέπει να προστατευθούν·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η μεταρρυθμισμένη ΚΑΠ θα έπρεπε να εξασφαλίσει τη βιώσιμη εκμετάλλευση των αλιευτικών πόρων που αποτελούν τη βάση για τη διασφάλιση της περιβαλλοντικής, κοινωνικής και οικονομικής βιωσιμότητας του τομέα της αλιείας στις διάφορες υδρογραφικές λεκάνες καθώς και στις παράκτιες ζώνες όπου η δραστηριότητα αυτή λαμβάνει χώρα·

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι ένας βιώσιμος και σύγχρονος τομέας αλιείας που είναι αναγκαίος για την εξασφάλιση βιώσιμων ευκαιριών απασχόλησης και προκειμένου να διατηρηθεί η παρουσία των νέων στις υποανάπτυκτες περιοχές, απαιτεί τη χρήση νέων και σύγχρονων εργαλείων που θα ακολουθούν τις εξελίξεις στην αγορά και τη ζήτηση·

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι θα απαιτηθεί από έναν σύγχρονο τομέα της αλιείας να διαφοροποιήσει τις δραστηριότητές του προκειμένου να εξασφαλίσει τόσο τη βιώσιμη διαχείριση του περιβάλλοντος και των οικοσυστημάτων, όσο και να εξασφαλίσει ένα βιώσιμο εισόδημα και να ανταποκριθεί στη ζήτηση της αγοράς·

Ι.   λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αλιευτικές δραστηριότητες επιδρούν κυρίως στις παράκτιες ζώνες και τα νησιά συμβάλλοντας στη διαχείρισή τους αλλά και στην κοινωνική και οικονομική δυναμική τους, γεγονός που είναι ιδιαίτερα σημαντικό για τις κοινότητες των περιοχών αυτών που συχνά βρίσκονται σε μειονεκτική θέση με έλλειψη θέσεων εργασίας και ασθενείς οικονομίες·

ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο τομέας της αλιείας συμβάλλει άμεσα και έμμεσα στην οικονομική ανάπτυξη της ΕΕ και την κοινωνική ανάπτυξη σε διάφορες περιφέρειες, παράκτιες ζώνες και νησιά της Ευρώπης που εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από τη δραστηριότητα αυτή·

ΙΒ. λαμβάνοντας υπόψη ότι με την ολοκληρωμένη πολιτική για τη θάλασσα, στους κορυφαίους στόχους της οποίας περιλαμβάνεται το περιβάλλον, ο ευρωπαϊκός τομέας αλιείας μπορεί επίσης να επικεντρωθεί και να ενισχύσει ένα ευρύ φάσμα επιστημονικών μελετών που θα βαθύνουν τη γνώση μας για την ωκεανογραφική δυναμική, τα οικοσυστήματα και τη βιολογία των υδατίνων ειδών που άμεσα ή έμμεσα εμπλέκονται στην αλιευτική δραστηριότητα·

1.  υπογραμμίζει ότι η αλιεία είναι ένας σημαντικός τομέας στην ΕΕ που παρέχει στους Ευρωπαίους πολίτες τροφή υψηλής ποιότητας και δημιουργεί οικονομική και κοινωνική προστιθέμενη αξία για την ΕΕ· η μεταρρυθμισμένη ωστόσο ΚΑΠ πρέπει να εξασφαλίζει τη βιώσιμη εκμετάλλευση των αλιευτικών πόρων και τη διατήρηση και συντήρηση των ιχθυακών αποθεμάτων σε υγιές επίπεδο εις τρόπον ώστε οι αλιευτικές δραστηριότητες να μπορέσουν να συνεχισθούν στις παραδοσιακές ζώνες τους και κοινότητες μακροπρόθεσμα·

2.  υπογραμμίζει ότι κορυφαία προτεραιότητα της ΚΑΠ θα έπρεπε να είναι η καθιέρωση ενός αλιευτικού τομέα που θα λειτουργεί σύμφωνα με τις αρχές της περιβαλλοντικής βιωσιμότητας προκειμένου να εξασφαλίζονται τα οικονομικά και κοινωνικά οφέλη της αλιείας για τις παρούσες και μελλοντικές γενεές·

3.  υπογραμμίζει ότι η ύπαρξη υγιών ιχθυακών αποθεμάτων, υγιών θαλασσίων οικοσυστημάτων και η διατήρηση της θαλάσσιας βιοποικιλότητας αποτελούν κοινό αγαθό που παράγεται μόνο στην περίπτωση όπου η διαχείριση των ιχθυακών αποθεμάτων πραγματοποιείται με βιώσιμο τρόπο και οι ανώφελες αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον ελαχιστοποιούνται·

4.  υπογραμμίζει ότι η ΚΑΠ συμβάλλει στην υλοποίηση των στόχων ΕΕ 2020 Στρατηγική για τη Βιοποικιλότητα και στην πρόθεση της Επιτροπής να σταματήσει η απώλεια βιοποικιλότητας και η υποβάθμιση των υπηρεσιών οικοσυστήματος έως το 2020 με τον εγκριθέντα κανονισμό εις τρόπον ώστε να εξασφαλίζεται η βιώσιμη αλιεία λαμβάνοντας προληπτικά μέτρα για την εξάλειψη της καταστρεπτικής αλιείας, εξασφαλίζοντας την αποκατάσταση των ιχθυακών αποθεμάτων που έχουν γίνει αντικείμενο υπερεκμετάλλευσης και λαμβάνοντας μέτρα για την υπερπροστασία των ειδών που δεν αποτελούν στόχο αλιείας·

5.  υπενθυμίζει ότι σε οικονομικό επίπεδο, ο τομέας της αλιείας, (περιλαμβανομένης της υδατοκαλλιέργειας υπολογίζεται ότι θα αποφέρει 34,.2 δισεκ. ευρώ και ότι σε κοινωνικό επίπεδο, δημιουργεί άνω των 350.000 θέσεων εργασίας στους τομείς της αλίευσης, μεταποίησης του προϊόντος και εμπορίας ιδιαίτερα στις παράκτιες απομακρυσμένες περιοχές και τα νησιά·

6.  τονίζει ότι ο τομέας της αλιείας, πέραν των τριών παραδοσιακών του τομέων δραστηριότητας και των πλέον ορατών επιπτώσεών του σε οικονομικό και κοινωνικό επίπεδο, διαδραματίζει επίσης σημαντικό ρόλο σε διάφορους άλλους τομείς όπως το περιβάλλον, ο πολιτισμός, η αναψυχή και ο τουρισμός, η επιστήμη, η ενέργεια και η εκπαίδευση·

7.  τονίζει ότι ο τομέας της αλιείας (περιλαμβανομένης άγριας αλιείας και τη υδατοκαλλιέργειας), είναι ένας από τους σημαντικότερους πυλώνες της διατροφικής ασφάλειας για την Ευρωπαϊκή Ένωση και για το λόγο αυτό η μεταρρύθμιση της ΚΑΠ πρέπει να εξασφαλίζει τη βιωσιμότητα και σταθερότητά του, εις τρόπον ώστε στο μέλλον να είναι σε θέση να παρέχει αλιευτικά προϊόντα σε επαρκή ποιότητα και ποσότητα για να ικανοποιείται η ζήτηση από πλευράς άνω του μισού δισεκ. Ευρωπαίων πολιτών·

8.  υπογραμμίζει τη σημασία που έχουν οι δυνατότητες της θαλάσσιας υδατοκαλλιέργειας και τη υδατοκαλλιέργειας γλυκού νερού στη συμπλήρωση του ρόλου της αλιείας εις τρόπον ώστε να εξασφαλίζεται σε μεγάλο βαθμό η διατροφική ασφάλεια στην ΕΕ·

9.  χαιρετίζει τη βούληση της Επιτροπής να ενισχυθεί ο τομέας της υδατοκαλλιέργειας στην ΕΕ και να παρασχεθεί η δέουσα χρηματοδότηση προς τούτο· καλεί την Επιτροπή να θεσπίσει γενικά ποιοτικά κριτήρια σε σχέση με την υδατοκαλλιέργεια τα οποία θα έπρεπε να τηρούνται σε όλη την ΕΕ και που θα λαμβάνουν υπόψη τις οικολογικές και κοινωνικές επιπτώσεις της υδατοκαλλιέργειας· καλεί επιπλέον την Επιτροπή να εξασφαλίσει ότι τα εισαγόμενα προϊόντα υδατοκαλλιέργειας θα έχουν παραχθεί σύμφωνα με τις ποιοτικές προδιαγραφές της Ευρώπης, επί παραδείγματι οικολογικές προδιαγραφές ή προδιαγραφές για την ευζωία των ζώων·

10. υπογραμμίζει ότι ο τομέα της αλιείας έχει πολυλειτουργική διάσταση διαμέσου της οποίας παρέχει στις κοινότητες πρόσθετα κοινά αγαθά, προς όφελος των Ευρωπαίων πολιτών γενικώς και όχι μόνο σε εκείνους που άμεσα ή έμμεσα ασχολούνται με την αλιεία, γεγονός που πρέπει να αναγνωρισθεί και να αξιοποιηθεί· επιπλέον, υψηλός αριθμός Ευρωπαίων πολιτών που διαβιούν ιδιαίτερα σε παράκτιες περιοχές αντλούν οφέλη από την πολυλειτουργικότητα της αλιευτικής δραστηριότητας· τονίζει ότι η παραγωγή των πρόσθετων αυτών δημοσίων αγαθών δεν πρέπει να χρησιμοποιείται ως πρόφαση για την καθυστέρηση των αναγκαίων μεταρρυθμίσεων στην ΚΑΠ και στον τομέα της αλιείας, όπως η αποκατάσταση των αποθεμάτων και η άρση της υπερεκμετάλλευσης·

11. υπογραμμίζει ότι μία περαιτέρω διαφοροποίηση των δραστηριοτήτων που άμεσα ή έμμεσα σχετίζονται με την αλιεία θα βοηθούσε στην αναστροφή των εξόδων των εργαζομένων από τον κλάδο, στη διατήρηση των συνηθειών και παραδόσεων των διαφόρων περιοχών και την ανάσχεση της εξόδου του πληθυσμού από διάφορες παράκτιες περιοχές·

12. τονίζει ότι η διαχείριση της αλιείας βασίζεται όλο και περισσότερο σε επιστημονικά στοιχεία, παρέχει κίνητρα στην εφαρμοσμένη έρευνα στον τομέα αυτό προωθώντας τη γνώση και ενισχύοντας την τεχνολογική ανάπτυξη και καινοτομία σύμφωνα με τη στρατηγική ΕΕ–2020 για την προώθηση της έξυπνης ανάπτυξης·

13. τονίζει ότι ο τομέας της αλιείας εξαρτάται πλήρως από τον τομέα των αποθεμάτων και από την ισορροπία του οικοσυστήματος και ως εκ τούτου η μεταρρύθμιση της ΚΑΠ θα επικεντρωθεί εκ νέου στο θέμα αυτό ως θεματοφύλακας και διαχειριστής των θαλασσίων πόρων, εφαρμόζοντας μία περισσότερο αποτελεσματική, πράσινη και ανταγωνιστικής οικονομία σύμφωνα με τη στρατηγική ΕΕ 2020 για την προώθηση της έξυπνης ανάπτυξης·

14. τονίζει ότι οι αλιευτικές δραστηριότητες, συνυπολογίζοντας όλες τις διαστάσεις τους (περιλαμβανομένης της υδατοκαλλιέργειας) και των άμεσων και έμμεσων επιπτώσεων καθώς και την παραγωγή κοινών αγαθών, διασφαλίζει την κοινωνική και εδαφική συνοχή, προωθεί την επαγγελματική κατάρτιση και τον κοινωνικό και οικονομικό δυναμισμό σύμφωνα με τη στρατηγική ΕΕ 2020 για την προώθηση της περιεκτικής ανάπτυξης·

15. τονίζει ότι ο τομέας της αλιείας αυτός καθ’ εαυτός και μέσω της ολοκληρωμένης πολιτικής για τη θάλασσα συμβάλλει στην εφαρμογή των στόχων του Ρίο +20 για μία ανοιχτή οικονομία και επίσης για τη δημιουργία θέσεων εργασίας και την εκρίζωση της φτώχειας·

16. ζητεί από την Επιτροπή να αναγνωρίσει την πολυλειτουργικότητα του τομέα της αλιείας και την αξία της ευρείας και ποικίλης παραγωγής κοινών αγαθών για την οποία φροντίζει·

17. ζητεί από την Επιτροπή να εξασφαλίσει ότι στις μελλοντικές της πολιτικές προτάσεις και αποφάσεις η ΚΑΠ θα συμβάλει στην εκπλήρωση των βασικών στόχων όπως η στρατηγική ΕΕ 2020, η στρατηγική της ΕΕ για τη βιοποικιλότητα και η επίτευξη των στόχων της οδηγίας πλαίσιο για τη θαλάσσια στρατηγική· ζητεί από την Επιτροπή να λάβει υπόψη τα ιδιάζοντα χαρακτηριστικά της αλιείας και των παρακτίων περιφερειών κατά την εκπόνηση και εφαρμογή των πολιτικών αυτών·

18. αναθέτει στον πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και την Επιτροπή.