Päätöslauselmaesitys - B7-0584/2011Päätöslauselmaesitys
B7-0584/2011

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS yhteisen kalastuspolitiikan osuudesta julkisten hyödykkeiden tuotannossa

9.11.2011

komission julkilausuman johdosta
työjärjestyksen 110 artiklan 2 kohdan mukaisesti

Ulrike Rodust, Josefa Andrés Barea, Ole Christensen, Iliana Malinova Iotova, Guido Milana, Catherine Trautmann S&D-ryhmän puolesta

Ks. myös yhteinen päätöslauselmaesitys RC-B7-0579/2011

Menettely : 2011/2899(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
B7-0584/2011
Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
B7-0584/2011
Hyväksytyt tekstit :

B7‑0584/2011

Euroopan parlamentin päätöslauselma yhteisen kalastuspolitiikan osuudesta julkisten hyödykkeiden tuotannossa

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon elollisten vesiluonnonvarojen säilyttämisestä ja kestävästä hyödyntämisestä yhteisessä kalastuspolitiikassa 20. joulukuuta 2002 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 2371/2002,

–   ottaa huomioon komission tiedonannon "Luonnonpääoma elämämme turvaajana: Luonnon monimuotoisuutta koskeva EU:n strategia vuoteen 2020" (KOM(2011)0244 lopullinen),

–   ottaa huomioon komission tiedonannon "Rio+20: kohti vihreää taloutta ja parempaa hallintoa" (KOM(2011)0363),

–   ottaa huomioon komission tiedonannon Eurooppa 2020 (KOM(2010)2020),

–   ottaa huomioon meristrategiadirektiivin (2008/56/EY),

–   ottaa huomioon 13. heinäkuuta 2011 esitetyn YKP:n uudistuspaketin,

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 110 artiklan 2 kohdan,

A. toteaa, että kalastus on yksi vanhimmista ihmisen toiminnoista ja että kala kuuluu ihmisravintoon tärkeänä ja välttämättömänä osana, joka olisi – terveitä kalakantoja hoitamalla ja säilyttämällä – taattava sekä nykyiselle sukupolvelle että tuleville sukupolville;

B.  toteaa, että kalastuksen asema ihmiskunnan ravinnontuottajana on tunnustettu jo pitkään;

C. toteaa, että merenelävät ovat merkittävä proteiininlähde lähes kolmelle miljardille ihmiselle koko maailmassa ja yli 540 miljoonaa ihmistä hankkii elantoaan niiden avulla;

D. toteaa, että kalastusalalla harjoitetaan sekä luonnonvaraisten kalojen ja vesiviljelyn yhteydessä toimintaa, jonka kolme päähaaraa kalastus, jalostus ja markkinointi tuottavat välttämättömiä julkisia hyödykkeitä;

E.  toteaa, että rannikon läheisyydessä ja avomerellä sekä merivedessä että makeassa vedessä harjoitettava vesiviljely on kalastusalan merkittävä kasvussa oleva täydentävä ja siihen kiinteästi kuuluva tekijä;

F.  toteaa, että terveet kalakannat, merten terveet ekosysteemit ja merten biologinen monimuotoisuus ovat merkittäviä julkisia hyödykkeitä, jotka on säilytettävä;

G. toteaa, että uudistetulla YKP:llä olisi varmistettava kalastusresurssien kestävä hyödyntäminen, joka on perustana kalastusalan ekologiselle, yhteiskunnalliselle ja taloudelliselle kestävyydelle hydrografisissa altaissa ja rannikkovyöhykkeillä, joilla tätä toimintaa harjoitetaan;

H. toteaa, että kestävä ja nykyaikainen kalastusala, jota tarvitaan kestävien työllistymismahdollisuuksien varmistamiseksi ja nuorten saamiseksi pysymään myös heikommin kehittyneillä alueilla, edellyttää markkinoiden kehittymiseen ja kysyntään mukautettuja uusia ja nykyaikaisia välineitä;

I.   toteaa, että nykyaikaisen kalastusalan on monipuolistettava toimintaansa, jotta se kykenee varmistamaan ympäristön ja ekosysteemien kestävän hoitamisen ja kestävän tulotason ja vastaamaan markkinoiden kysyntään;

J.   toteaa, että kalastusalan toiminnan vaikutukset ulottuvat lähinnä rannikkovyöhykkeille ja saarille ja että se edistää näiden alueiden hallinnointia sekä yhteiskunnallista ja taloudellista dynamiikkaa, joka on erittäin merkittävää työpaikkojen niukkuuden ja heikon talouden vuoksi usein epäsuotuisassa asemassa olevien yhteisöjen kannalta;

K. toteaa, että EU:n kalastusala edistää välittömästi ja välillisesti EU:n talouskasvua ja tästä toiminnasta erittäin riippuvaisten Euroopan useiden alueiden, rannikkovyöhykkeiden ja saarten yhteiskunnallista kehitystä;

L.  toteaa, että ympäristöasiat yhdeksi päätavoitteekseen ottaneen yhdennetyn meripolitiikan avulla Euroopan kalastusala voi myös käynnistää ja tehostaa lukuisia tieteellisiä tutkimuksia, jotka ovat lisänneet tietoa valtamerien dynamiikasta, ekosysteemeistä ja kalastustoimintaan suoraan tai epäsuorasti liittyvien vesieläinten ja -kasvien biologiasta;

1.  korostaa, että kalastus on EU:lle tärkeä ala, joka tuottaa kansalaisille laadukkaita elintarvikkeita ja tuottaa taloudellista ja yhteiskunnallista lisäarvoa EU:lle; katsoo, että siksi uudistetulla YKP:llä on varmistettava kalastusresurssien kestävä hyödyntäminen sekä kalakantojen hoitaminen ja säilyttäminen terveellä tasolla, jotta kalastustoimintaa voidaan jatkaa perinteisillä vyöhykkeillä ja perinteisissä yhteisöissä pitkällä aikavälillä;

2.  korostaa, että YKP:n tärkeimpänä tavoitteena olisi oltava sellaisen kalatalousalan perustaminen, jolla toimitaan ekologisen kestävyyden periaatteiden mukaisesti, jotta voidaan varmistaa, että kalastus tuottaa yhteiskunnallista ja taloudellista hyötyä nykyisille ja tuleville sukupolville;

3.  korostaa, että terveiden kalakantojen ja merten terveiden ekosysteemien olemassaolo ja merten biologisesta monimuotoisuudesta huolehtiminen ovat jo itsessään julkisia hyödykkeitä, joita voidaan tuottaa ainoastaan, jos kalakantoja hoidetaan kestävästi ja vältettävissä olevat kielteiset ympäristövaikutukset minimoidaan;

4.  korostaa, että YKP:llä edistetään vuodeksi 2020 asetettujen biologista monimuotoisuutta koskevien EU:n tavoitteiden saavuttamista ja EU:n pyrkimystä pysäyttää biologisen monimuotoisuuden hävikki ja ekosysteemipalvelujen heikentyminen vuoteen 2020 mennessä hyväksymällä sääntelyä, jolla turvataan kestävä kalastus toteuttamalla ennalta varautumista koskevia toimia tuhoisan kalastuksen estämiseksi, varmistamalla liiaksi hyödynnettyjen kalakantojen toipuminen ja toteuttamalla toimia sellaisten lajien suojelemiseksi, joita ei ole tarkoitus kalastaa;

5.  muistuttaa, että talouden kannalta kalastusalan (mukaan luettuna vesiviljely) arvoksi arvioidaan 34,2 miljardia euroa ja että yhteiskunnalliselta kannalta kalastusalalla on luotu yli 350 000 työpaikkaa kalastuksessa, kalanjalostuksessa ja markkinoinnissa etenkin rannikkovyöhykkeillä, syrjäisillä alueilla ja saarialueilla;

6.  korostaa, että kalastusalalla on sen kolmen perinteisen toimintalohkon ja taloudellisella ja yhteiskunnallisella tasolla selvästi havaittavien vaikutusten ohella huomattava vaikutus muihin aloihin, kuten ympäristöön, kulttuuriin, virkistystoimintaan ja matkailuun, tieteeseen, energia-asioihin ja koulutukseen;

7.  korostaa, että kalastusala (mukaan luettuina luonnonvaraisten kalojen pyytäminen ja vesiviljely) on yksi Euroopan unionin tärkeimmistä pilareista ja että sen kestävyys ja vakaus on varmistettava YKP:n uudistuksessa, jotta kalastusalalla voidaan jatkossa tuottaa riittävän laadukkaita kalastustuotteita riittävässä määrin yli puolen miljardin Euroopan kansalaisen tarpeita varten;

8.  korostaa, että merellä ja makeassa vedessä harjoitettava vesiviljely on tärkeä kalastusta täydentävä tekijä, jolla varmistetaan osaltaan EU:n elintarviketurva;

9.  pitää myönteisenä, että komissio on valmis vahvistamaan EU:n vesiviljelyalaa ja kohdentamaan siihen asianmukaisesti varoja; kehottaa komissiota ottamaan käyttöön vesiviljelyn yleiset laadulliset kriteerit, joiden noudattaminen olisi varmennettava koko EU:ssa ja joissa otetaan huomioon vesiviljelyn ekologiset ja yhteiskunnalliset vaikutukset; kehottaa lisäksi komissiota varmistamaan, että tuodut vesiviljelytuotteet on tuotettu asianmukaisten eurooppalaisten laatustandardien mukaisesti eli esimerkiksi ekologisia ja eläinten hyvinvointia koskevia standardeja noudattaen;

10. korostaa, että kalastusalalla on monitoiminnallinen tehtävä sen tuottaessa yhteisöille lisää julkisia hyödykkeitä ja etuja Euroopan kansalaisille yleisesti eikä pelkästään välittömästi tai välillisesti kalastukseen liittyen, mikä on tunnustettava ja mitä on arvostettava; korostaa lisäksi, että huomattava osa etenkin Euroopan rannikkoalueiden asukkaista hyötyy kalastustoiminnan monitoiminnallisuudesta; korostaa, että uusien julkisten hyödykkeiden tuottamista ei pidä käyttää verukkeena YKP:n ja kalastusalan tarvittavien uudistusten, kuten kantojen täydentämisen ja ylikapasiteetin poistamisen, viivästyttämiseen;

11. korostaa, että kalastukseen välittömästi tai välillisesti kytkeytyvien toimintojen monipuolistamisella voitaisiin hillitä työntekijöiden poistumista alalta, säilyttää eri alueiden tavat ja perinteet elinkelpoisina ja pysäyttää eräiden rannikkoalueiden väestökato;

12. korostaa, että kalastusasioiden hoitaminen perustuu enenevässä määrin tieteelliseen näyttöön, mikä lisää alan soveltavaa tutkimusta ja edistää tietämystä, teknologista kehitystä ja innovointeja älykästä kasvua koskevan Eurooppa 2020 -strategian mukaisesti;

13. korostaa, että kalastusala on täysin riippuvainen kantojen terveydestä ja ekosysteemin tasapainosta, joten YKP:ssä on keskityttävä uudelleen siihen merten resurssien vaalijana ja hoitajana, joka harjoittaa tehokkaampaa, ympäristöystävällisempää ja kilpailukykyisempää taloutta älykästä kasvua edistävän Eurooppa 2020 -strategian mukaisesti;

14. korostaa, että kalastustoiminnalla – kun otetaan huomioon sen kaikki ulottuvuudet (mukaan luettuna vesiviljely) välittömät ja välilliset vaikutukset sekä julkisten hyödykkeiden tuottaminen – edistetään ammatillista koulutusta sekä yhteiskunnallista ja taloudellista dynamiikkaa osallistavaa kasvua edistävän Eurooppa 2020 -strategian mukaisesti;

15. korostaa, että kalastusala edistää itsenäisesti ja yhdennetyn meripolitiikan avulla avointa taloutta koskevien Rio +20 -tavoitteiden saavuttamista sekä työpaikkojen luomista ja köyhyyden kitkemistä;

16. pyytää komissiota tunnustamaan kalastusalan monitoiminnallisuuden ja sen arvon yhteisten hyödykkeiden laajassa ja monipuolisessa tuotannossa;

17. pyytää komissiota varmistamaan tulevissa poliittisissa ehdotuksissa ja päätöksissä, että YKP:llä edistetään Eurooppa 2020 -strategian, EU:n biologista monimuotoisuutta vuoteen 2020 mennessä koskevan strategian laajempien tavoitteiden ja meristrategiadirektiivin tavoitteiden saavuttamista; pyytää komissiota ottamaan kalastusalan ja rannikkovyöhykkeiden erityispiirteet huomioon kyseisiä politiikan aloja kehitettäessä ja toteutettaessa;

18. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle ja komissiolle.