Propunere de rezoluţie - B7-0584/2011Propunere de rezoluţie
B7-0584/2011

PROPUNERE DE REZOLUŢIE referitoare la contribuția politicii comune în domeniul pescuitului la producerea de bunuri publice

9.11.2011

depusă pe baza declarației Comisiei
depusă în conformitate cu articolul 110 alineatul (2) din Regulamentul de procedură

Ulrike Rodust, Josefa Andrés Barea, Ole Christensen, Iliana Malinova Iotova, Guido Milana, Catherine Trautmann în numele Grupului S&D

Consultaţi, de asemenea, propunerea comună de rezoluţie RC-B7-0579/2011

Procedură : 2011/2899(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului :  
B7-0584/2011
Texte depuse :
B7-0584/2011
Texte adoptate :

B7‑0584/2011

Rezoluție a Parlamentului European referitoare la contribuția politicii comune în domeniul pescuitului la producerea de bunuri publice

Parlamentul European,

–   având în vedere Regulamentul (CE) nr. 2371/2002 al Consiliului din 20 decembrie 2002 privind conservarea și exploatarea durabilă a resurselor piscicole în conformitate cu politica comună în domeniul pescuitului,

–   având în vedere Comunicarea Comisiei intitulată „Asigurarea noastră de viață, capitalul nostru natural: o strategie a UE în domeniul biodiversității pentru 2020” (COM(2011)0244) versiunea finală,

–   având în vedere comunicarea Comisiei (COM(2011)363 intitulată „Rio+20: către economia ecologică și o mai bună guvernanță”,

–   având în vedere comunicarea Comisiei (COM(2010)2020 intitulată „Europa 2020”,

–   având în vedere Directiva-cadru Strategia pentru mediul marin (2008/56/CE ),

–   având în vedere pachetul legislativ privind reforma PCP înaintat de Comisie la 13 iulie 2011,

–   având în vedere articolul 110 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură,

A. întrucât pescuitul este una dintre cele mai vechi îndeletniciri ale omului, peștele fiind un element important și indispensabil al alimentației umane care ar trebui garantat – prin conservarea și menținerea stării de sănătate a stocurilor de pește – nu numai pentru generația actuală, ci și pentru generațiile următoare;

B.  întrucât rolul zonelor piscicole de furnizoare de hrană pentru societatea umană a fost de mult timp acceptat;

C. întrucât la nivel mondial fructele de mare sunt o sursă importantă de proteine pentru aproape trei miliarde de oameni, contribuind la asigurarea mijloacelor de existență a peste 540 de milioane de oameni;

D. întrucât sectorul piscicol, atât peștii sălbatici, cât și acvacultura, contribuie la producerea de bunuri comune indispensabile prin cele trei ramuri principale ale sale: pescuitul, procesarea și comercializarea;

E.  întrucât acvacultura, marină și de apă dulce, pe continent sau în larg, este o parte integrantă și complementară importantă a sectorului pescuitului, aflată în continuă creștere;

F.  întrucât stocurile de pești și sănătatea ecosistemelor marine, precum și biodiversitatea marină constituie bunuri comune importante care trebuie conservate;

G. întrucât după reformare PCP ar trebui să asigure exploatarea sustenabilă a resurselor piscicole, ceea ce reprezintă baza pentru a garanta sustenabilitatea ecologică, socială și economică a sectorului pescuitului în diferite bazine hidrografice, precum și în zonele de coastă unde are loc această activitate;

H. întrucât un sector al pescuitului sustenabil și modern, necesar pentru a asigura oportunități în domeniul locurilor de muncă sustenabile și pentru a determina tinerii să rămână în zonele subdezvoltate, presupune utilizarea unor instrumente noi și moderne, în concordanță cu evoluțiile și exigențele pieței;

I.   întrucât modernizarea sectorului pescuitului va fi necesară pentru diversificarea activităților acestuia, pentru a asigura atât gestionarea sustenabilă a mediului și a ecosistemelor, cât și un venit sustenabil și satisfacerea cererilor pieței;

J.   întrucât impactul activității de pescuit se extinde îndeosebi asupra zonelor de coastă și a insulelor, contribuind la gestionarea acestora și, totodată, la dinamicile lor social-economice, fapt deosebit de important pentru comunitățile acestora, de multe ori dezavantajate, cu puține locuri de muncă și o economie slabă;

K. întrucât sectorul european al pescuitului contribuie direct și indirect la creșterea economică a UE și la dezvoltarea socială în mai multe regiuni, zone de coastă și insule din Europa, dependente în mare măsură de această activitate;

L.  întrucât prin intermediul Politicii maritime integrate, care așează mediul printre principalele sale obiective, sectorul european al pescuitului poate, de asemenea, să fie inițiatorul și susținătorul unei game vaste de studii științifice care ne aprofundează cunoștințele privind dinamicile oceanografice, ecosistemele și biologia speciilor acvatice implicate direct sau indirect în activitatea de pescuit;

1.  subliniază faptul că pescuitul este un sector important în UE care oferă cetățenilor europeni alimente de înaltă calitate și creează o valoare adăugată economică și socială pentru Uniunea Europeană; din acest motiv, reformarea PCP trebuie să asigure o exploatare sustenabilă a resurselor piscicole și ocrotirea și menținerea stocurilor de pești la un nivel adecvat, astfel încât activitățile de pescuit să poată continua în zonele și comunitățile lor tradiționale mult timp de acum înainte;

2.  subliniază faptul că cea mai mare prioritate a PCP ar trebui să fie edificarea unui sector al pescuitului care acționează în conformitate cu principiile sustenabilității ecologice pentru ca de avantajele sociale și economice ale pescuitului să se poată bucura generațiile prezente și viitoare;

3.  subliniază faptul că existența unor stocuri de pești și a unor ecosisteme marine sănătoase și ocrotirea biodiversității marine sunt în sine bunuri comune care sunt produse numai dacă stocurile de pești sunt gestionate într-un mod sustenabil și dacă se reduce la minimum impactul negativ asupra mediului;

4.  subliniază faptul că PCP contribuie la realizarea obiectivelor Strategiei UE 2020 în domeniul biodiversității și la inițiativa UE de a stopa pierderea biodiversității și degradarea serviciilor ecosistemice până în 2020 prin regulamentul adoptat, la asigurarea unor tehnici de pescuit sustenabile prin luarea unor măsuri de precauție pentru eliminarea pescuitului distructiv, prin asigurarea refacerii stocurilor de pești exploatate excesiv și prin luarea unor măsuri de protecție a speciilor care nu fac obiectul activității de pescuit;

5.  reamintește că la nivel economic se estimează că sectorul pescuitului (inclusiv acvacultura) generează 34,2 miliarde € și că la nivel social creează peste 350 000 locuri de muncă în domeniul pescuitului și în cel al procesării și comercializării peștelui, în special în zonele de coastă, periferice și în insule;

6.  subliniază faptul că sectorul pescuitului, pe lângă domeniile sale de activitate tradiționale și impactul său cel mai vizibil la nivel economic și social, joacă, de asemenea, un rol relevant în diferite alte domenii, cum ar fi mediul, cultura, recrearea și turismul, știința, energia și educația;

7.  subliniază faptul că sectorul pescuitului (cuprinzând pescuitul peștilor sălbatici și acvacultura) este unul dintre cei mai importanți piloni ai securității alimentare în Uniunea Europeană și ca atare sustenabilitatea sa trebuie asigurată prin reformarea PCP astfel încât, în viitor, să poată oferi produse piscicole de o calitate satisfăcătoare și într-o cantitate suficientă pentru a face față cererii din partea a mai mult de jumătate de miliard de cetățeni europeni;

8.  subliniază importanța potențialului acvaculturii marine și de apă dulce pentru a completa rolul pescuitului pentru a asigura într-o măsură importantă securitatea alimentară în UE;

9.  salută disponibilitatea Comisiei de a consolida sectorul acvaculturii în UE și de a-i oferi o finanțare corespunzătoare; solicită Comisiei să stabilească criterii calitative generale în privința acvaculturii care ar trebui să fie îndeplinite pe tot cuprinsul UE și care să ia în calcul impactul ecologic și social al acvaculturii; în plus, solicită Comisiei să garanteze că produsele de acvacultură importate au fost produse în conformitate cu standardele europene relevante de calitate, și anume cu standardele în domeniul mediului și al calității vieții animalelor;

10. subliniază faptul că sectorul pescuitului are o dimensiune multifuncțională prin intermediul căreia oferă comunităților bunuri comune, care aduc beneficii cetățenilor europeni în general și nu numai celor implicați direct sau indirect în sectorul pescuitului și care trebuie recunoscute și apreciate; în plus, un număr considerabil de cetățeni europeni care trăiesc îndeosebi în zonele de coastă beneficiază de multifuncționalitatea activității de pescuit; subliniază faptul că producția acestor bunuri publice suplimentare nu trebuie folosită ca scuză pentru a amâna reformele necesare ale PCP și ale sectorului pescuitului, ca, de exemplu, refacerea stocurilor și eliminarea supracapacității excesive;

11. subliniază că o mai mare diversificare a activităților legate direct sau indirect de pescuit ar putea ajuta la atenuarea exodului lucrătorilor din acest sector, la păstrarea obiceiurilor și tradițiilor din diferite regiuni și la stoparea depopulării anumitor zone de coastă;

12. subliniază faptul că gestionarea activităților de pescuit se bazează tot mai mult pe date științifice, care stimulează cercetarea aplicată în acest domeniu, promovând cunoașterea, dezvoltarea tehnologică și inovarea, în acord cu Strategia UE 2020 de promovare a creșterii inteligente;

13. subliniază faptul că sectorul pescuitului depinde în totalitate de starea de sănătate a stocurilor și de echilibrul ecosistemului, astfel încât reformarea PCP se va axa din nou asupra sa, în calitate de ocrotitor și gestionar al resurselor marine, implementând o economie mai eficientă, mai ecologică și mai competitivă, în acord cu Strategia UE 2020 de promovare a creșterii inteligente;

14. subliniază faptul că activitățile de pescuit, luând în considerare toate dimensiunile acestora (inclusiv acvacultura) și impactul direct și indirect, precum și producerea de bunuri comune, garantează coeziunea socială și teritorială, promovează formarea profesională și dinamismul social și economic, în acord cu Strategia UE 2020 de promovare a creșterii inteligente;

15. subliniază faptul că sectorul pescuitului, prin mijloace proprii și prin intermediul Politicii maritime integrate, contribuie la implementarea obiectivelor Rio +20 pentru o economie deschisă, precum și la crearea de locuri de muncă și la eradicarea sărăciei;

16. solicită Comisiei să recunoască rolul multifuncțional al sectorului pescuitului și valoarea producției sale diversificate de bunuri comune;

17. solicită Comisiei să asigure în cadrul viitoarelor sale propuneri și decizii politice că PCP contribuie la îndeplinirea unor obiective generale, precum strategia UE 2020, strategia UE în domeniul biodiversității până în 2020 și îndeplinirea obiectivelor directivei-cadru privind strategia pentru mediul marin; solicită Comisiei să țină cont de caracteristicile specifice ale activităților de pescuit și ale regiunilor de coastă cu ocazia elaborării și implementării acestor politici;

18. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului și Comisiei.