Πρόταση ψηφίσματος - B7-0587/2011Πρόταση ψηφίσματος
B7-0587/2011

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ σχετικά με τη σύνοδο κορυφής ΕΕ-ΗΠΑ στις 28 Νοεμβρίου 2011

11.11.2011

εν συνεχεία της δήλωσης της Αντιπροέδρου της Επιτροπής/Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για τις Εξωτερικές Υποθέσεις και την Πολιτική Ασφάλειας
σύμφωνα με το άρθρο 110, παράγραφος 2, του Κανονισμού

Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Ιωάννης Κασουλίδης, Bernd Posselt, Mário David, Krzysztof Lisek, Ria Oomen-Ruijten, Gabriele Albertini, Elena Băsescu, Cristian Dan Preda, Laima Liucija Andrikienė, Eduard Kukan, Salvatore Iacolino, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Μαριέττα Γιαννάκου, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Francisco José Millán Mon εξ ονόματος της Ομάδας PPE

Βλ. επίσης την κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B7-0577/2011

Διαδικασία : 2011/2870(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
B7-0587/2011
Κείμενα που κατατέθηκαν :
B7-0587/2011
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

B7‑0587/2011

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τη σύνοδο κορυφής ΕΕ-ΗΠΑ στις 28 Νοεμβρίου 2011

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 110, παράγραφος 2, του Κανονισμού του,

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι πολλές παγκόσμιες προκλήσεις στον τομέα της εξωτερικής πολιτικής, της ασφάλειας, της ανάπτυξης και του περιβάλλοντος επιβάλλουν κοινή δράση και διατλαντική συνεργασία, ωστόσο η τρέχουσα οικονομική κρίση έχει έρθει στο προσκήνιο ως η κύρια πρόκληση που πρέπει αντιμετωπιστεί σήμερα,

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ και οι ΗΠΑ αντιπροσωπεύουν μαζί το ήμισυ της παγκόσμιας οικονομίας, η δε ύψους 4,28 τρισεκατομμυρίων δολαρίων εταιρική τους σχέση είναι η μεγαλύτερη, πιο ολοκληρωμένη και μακρόβια οικονομική σχέση στον κόσμο και αποτελεί κύρια κινητήρια δύναμη για την παγκόσμια οικονομική ευημερία·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι συνεχιζόμενες χρηματοπιστωτική και οικονομική κρίσεις, τόσο στην ΕΕ όσο και στις Ηνωμένες Πολιτείες, απειλούν τη σταθερότητα και την ευημερία των οικονομιών μας και την ευημερία των πολιτών μας, και ότι για να καταπολεμηθούν αυτές οι κρίσεις είναι περισσότερο από ποτέ επιτακτική και αναγκαία η στενότερη συνεργασία μεταξύ της Ευρώπης και των Ηνωμένων Πολιτειών,

Απασχόληση και ανάπτυξη

1.  εκφράζει την ικανοποίησή του για τα συμπεράσματα της συνόδου κορυφής της G20 στις Κάννες, στις 3-4 Νοεμβρίου 2011, ιδιαίτερα όσον αφορά το σχέδιο δράσης για ανάπτυξη και απασχόληση, τη μεταρρύθμιση προκειμένου να ενισχυθεί το διεθνές νομισματικό σύστημα, τις συνεχιζόμενες προσπάθειες για ρύθμιση του χρηματοπιστωτικού τομέα και τις δεσμεύσεις για ώθηση στο πολυμερές εμπόριο και αποφυγή του προστατευτισμού· θεωρεί ότι, κατά τη σύνοδο κορυφής ΕΕ-ΗΠΑ, οι δύο εταίροι πρέπει να αναλάβουν ηγετικό ρόλο όσον αφορά την υλοποίηση των δεσμεύσεων της G-20·

2.  ζητεί, στο πλαίσιο αυτό, από τις κυβερνήσεις της ΕΕ και των ΗΠΑ να αναπτύξουν και να αναλάβουν κοινή διατλαντική πρωτοβουλία για απασχόληση και ανάπτυξη, συμπεριλαμβανομένου οδικού χάρτη για την άρση των απομενόντων μη δασμολογικών εμποδίων στο εμπόριο και τις επενδύσεις, και για ελεύθερο εμπόριο με μηδενικά επίπεδα δασμών για τα βιομηχανικά προϊόντα·

3.  ζητεί από την Επιτροπή και την κυβέρνηση των ΗΠΑ να δεσμευτούν τόσο στα διμερή όσο και στα πολυμερή φόρουμ, ότι θα καταπολεμήσουν την παγκόσμια τάση για προστατευτισμό· ζητεί από την ΕΕ και τις ΗΠΑ να καθιερώσουν μηχανισμό έγκαιρης προειδοποίησης για τον εντοπισμό και την αποτροπή φαινομένων προστατευτισμού στις διμερείς σχέσεις· καλεί το ΔΟΣ να εργαστεί για την επίτευξη περισσότερο συντονισμένης προσέγγισης και κοινής στρατηγικής σχετικά με νέες συμφωνίες ελεύθερων συναλλαγών, με στόχο την τυποποίηση των διατάξεών τους· υπογραμμίζει ότι αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό, δεδομένων των μεγάλων δυσκολιών στις διαπραγματεύσεις της ΑΑΝ·

4.  ζητεί από την ΕΕ και τις ΗΠΑ να αναπτύξουν περαιτέρω τους υπάρχοντες μηχανισμούς στο πλαίσιο του ΔΟΣ, που θα πρέπει να εντείνουν την κοινή προσπάθεια στους τομείς του κανονιστικού διαλόγου, της κατάργησης των δασμών, της άρσης των αδικαιολόγητων μη δασμολογικών εμποδίων (ΜΔΕ), και της δημιουργίας κοινών προτύπων για την άρση των τεχνικών εμποδίων στο ανοιχτό και δίκαιο εμπόριο·

5.  υπογραμμίζει την ανάγκη για ενίσχυση της διαδικασίας του ΔΟΣ, προκειμένου να επιτευχθούν οι ανωτέρω στόχοι, ιδιαίτερα όσον αφορά την ανάπτυξη κοινών προτύπων για νέους τομείς ρύθμισης, όπως η νανοτεχνολογία, ή για νεοεμφανιζόμενους οικονομικούς τομείς, όπως η τεχνολογία των ηλεκτρικών αυτοκινήτων·

6.  υπενθυμίζει τη σημασία που έχουν για το διατλαντικό εμπόριο οι ανοιχτές αγορές δημόσιων συμβάσεων που προσφέρουν ίσους πρόσβασης στους προμηθευτές, και ιδιαίτερα τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις· υπογραμμίζει τη σημασία της συμφωνίας για τις κρατικές προμήθειες στο πλαίσιο του ΠΟΕ (GPA) για τη διασφάλιση τέτοιας ανοιχτής και ισόρροπης πρόσβασης και στις δύο αγορές·

7.  υπογραμμίζει την ανάγκη για προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων και της συνεργασίας με στόχο την υιοθέτηση και εφαρμογή κοινού οδικού χάρτη ΕΕ-ΗΠΑ για τις πρώτες ύλες, με έμφαση στις σπάνιες γαίες, και την ενίσχυση της συνεργασίας στον τομέα της καινοτομίας στις τεχνολογίες εξόρυξης και ανακύκλωσης πρώτων υλών·

8.  υπογραμμίζει τη σημασία της συνεργασίας στην προώθηση της ενεργειακής απόδοσης, των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και των υψηλών προτύπων πυρηνικής ασφάλειας παγκοσμίως, και επιδοκιμάζει τις προσπάθειες για συνεχή συντονισμό των προγραμμάτων ενεργειακής επισήμανσης του εξοπλισμού πληρογραφικής, και τη συνεργασία στην ανάπτυξη ενεργειακών τεχνολογιών (νέα συμφωνία Energy Star μεταξύ ΕΕ και ΗΠΑ)·

9.  ζητεί από την Επιτροπή να δώσει ώθηση στις διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ στον τομέα της ασφάλειας των προϊόντων, και εκφράζει την ικανοποίησή του όσον αφορά την υποβολή της νομικής βάσης προκειμένου η ΕΕ να διαπραγματευτεί με την επιτροπή ασφάλειας των καταναλωτικών προϊόντων των ΗΠΑ συμφωνία για τη βελτίωση της ανταλλαγής πληροφοριών για επικίνδυνα προϊόντα, τραυματισμούς και διορθωτικές ενέργειες τόσο από τα κράτη μέλη της ΕΕ όσο και από τις ΗΠΑ·

Εξωτερικές υποθέσεις, ελευθερία και ασφάλεια

10. υπογραμμίζει ότι είναι σημαντικό να αξιοποιήσουν τη διάσκεψη αυτή η ΕΕ και οι ΗΠΑ για να ενισχύσουν τη συνεργασία και τον συντονισμό, ώστε να αντιμετωπίσουν παγκόσμιες προκλήσεις όπως η τρέχουσα οικονομική κρίση, η κλιματική αλλαγή, η ανάπτυξη, η ενεργειακή ασφάλεια, οι περιφερειακές συγκρούσεις και οι απειλές για την ασφάλεια όπως η τρομοκρατία, η διάδοση των πυρηνικών όπλων και το οργανωμένο έγκλημα·

11. αναγνωρίζει ότι όλες οι ροές επιβατών και εμπορευμάτων στο χώρο της διατλαντικής αγοράς θα πρέπει να προστατεύονται με κατάλληλα και αναλογικά μέτρα ασφάλειας·

12. στο πλαίσιο αυτό, ζητεί από τις ΗΠΑ να εγκαταλείψουν ευρείς και γενικούς περιορισμούς όπως ο έλεγχος του 100% των εμπορευματοκιβωτίων ή η απαγόρευση των υγρών στα αεροσκάφη, και να υιοθετήσουν προσεγγίσεις με βάση τον κίνδυνο, όπως τα συστήματα «ασφαλούς επιχείρησης» και ο έλεγχος των υγρών·

13. εκφράζει στο πλαίσιο αυτό την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι τον Μάρτιο του 2011 άρχισαν διαπραγματεύσεις σχετικά με τη συμφωνία μεταξύ ΕΕ και ΗΠΑ για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, και υπογραμμίζει ότι η σχεδιαζόμενη συμφωνία PNR μεταξύ ΕΕ και ΗΠΑ πρέπει να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που καθορίζονται στο ψήφισμά του της 5ης Μαΐου 2010 σχετικά με την έναρξη των διαπραγματεύσεων για συμφωνίες σχετικά με τις Καταστάσεις Ονομάτων Επιβατών (PNR)·

14. εμμένει στην άποψη ότι η Επιτροπή πρέπει να συνεχίσει να τονίζει στις ΗΠΑ, τόσο σε πολιτικό όσο και τεχνικό επίπεδο, τη σημασία που αποδίδει η ΕΕ στην ταχύτερη δυνατή αποδοχή των τεσσάρων απομενόντων κρατών μελών της στο πρόγραμμα απαλλαγής από την υποχρέωση θεώρησης·

15. υπογραμμίζει την ανάγκη για διασφάλιση της προστασίας και της ακεραιότητας του παγκόσμιου διαδικτύου και της ελευθερίας των επικοινωνιών, με την αποφυγή μονομερών μέτρων ανάκλησης διευθύνσεων IP ή ονομάτων τομέα·

16. υπενθυμίζει ότι η καλύτερη εγγύηση για την παγκόσμια ασφάλεια είναι η ανάπτυξη ελεύθερων και ανοιχτών δημοκρατιών που προωθούν την ειρήνη και τη σταθερότητα, και ζητεί στο πλαίσιο αυτό από την ΕΕ και τις ΗΠΑ να προωθήσουν περαιτέρω την ειρήνη, ιδιαίτερα στη Μέση Ανατολή, και να υποστηρίξουν τις αναδυόμενες δημοκρατίες της Βόρειας Αφρικής·

17. ζητεί από τις ΗΠΑ και την ΕΕ να καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια στο πλαίσιο συντονισμένης προσέγγισης, για να πείσουν το Ισραήλ και την Παλαιστίνη σχετικά με την ανάγκη για περαιτέρω ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις· υπογραμμίζει ότι οι διαπραγματεύσεις θα πρέπει να οδηγούν σε λύση δύο κρατών με ειρηνική και ασφαλή συνύπαρξη και γειτονία ενός ασφαλούς κράτους του Ισραήλ με ένα ανεξάρτητο, δημοκρατικό και βιώσιμο παλαιστινιακό κράτος, με ασφαλή και διεθνώς αναγνωρισμένα σύνορα σύμφωνα με τα σχετικά ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ· καλεί και τις δυο πλευρές να αποφύγουν οποιαδήποτε ενέργεια θα μπορούσε να υπονομεύσει την προοπτική της λύσης των δυο κρατών·

18. υπογραμμίζει ότι η ΕΕ και οι ΗΠΑ μαζί διαχειρίζονται το 90% της παγκόσμιας αναπτυξιακής βοήθειας στον τομέα της υγείας και το 80% της συνολικής βοήθειας· εκφράζει την ικανοποίησή του για την επανέναρξη του αναπτυξιακού διαλόγου ΕΕ και ΗΠΑ τον Σεπτέμβριο του 2011, δεδομένου ότι απομένουν μόνο πέντε έτη για την επίτευξη των Αναπτυξιακών Στόχων της Χιλιετίας·

19. υπογραμμίζει ότι η διάσκεψη κορυφής θα πρέπει επίσης να αξιοποιηθεί για την ανταλλαγή απόψεων και την ενίσχυση του συντονισμού σε σχέση με τρίτες χώρες, και ιδιαίτερα τις BRIC·

20. καλεί τη διάσκεψη κορυφής ΕΕ-ΗΠΑ να λάβει υπόψη στις συζητήσεις σχετικά με την οικονομία ζητήματα όπως η προστασία του κλίματος, η σπανιότητα και η απόδοση των πόρων, η ενεργειακή ασφάλεια, η καινοτομία και η ανταγωνιστικότητα· επαναλαμβάνει ότι ο συντονισμός της δράσης σε διεθνές επίπεδο συμβάλλει στο να υπάρξει ανταπόκριση στις ανησυχίες των ενδιαφερομένων τομέων, ιδιαίτερα δε των κλάδων έντασης ενέργειας, όσον αφορά τη διαρροή άνθρακα·

21. υπογραμμίζει ότι η κλιματική αλλαγή είναι παγκόσμιο πρόβλημα, και ζητεί από την Επιτροπή να επιδιώξει μια φιλόδοξη δέσμευση από τις ΗΠΑ στην επικείμενη διάσκεψη στο Ντέρμπαν· εκφράζει, στο πλαίσιο αυτό, την ανησυχία του για τον νόμο 2594 που ενέκρινε η Αμερικανική Βουλή των Αντιπροσώπων, ο οποίος απαγορεύει τη συμμετοχή των αμερικανικών αεροπορικών εταιρειών στο σύστημα εμπορίας εκπομπών της ΕΕ· καλεί την Αμερικανική Γερουσία να μην εγκρίνει τον νόμο αυτό, και ζητεί τη διεξαγωγή εποικοδομητικού διαλόγου για το συγκεκριμένο ζήτημα·

22. ζητεί να υπάρξει συμφωνία προκειμένου να εξασφαλίζονται ίσοι όροι ανταγωνισμοί για τους κλάδους έντασης ενέργειας, και καλεί την ΕΕ να πείσει τους εταίρους της σε όλο τον κόσμο, συμπεριλαμβανομένων της Κίνας και των ΗΠΑ, ότι η μείωση των εκπομπών είναι εφικτή χωρίς απώλεια ανταγωνιστικότητας και θέσεων εργασίας, ιδιαίτερα αν επιτευχθεί συλλογικά·

23. επισημαίνει τις συγκεκριμένες προτάσεις που έχουν υποβληθεί από επιτροπές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και ζητεί από την αντιπροσωπεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στον ΔΔΝ να τις αξιοποιήσει·

24. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στην Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας , στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στις κυβερνήσεις και στα κοινοβούλια των κρατών μελών, στο Κογκρέσο των ΗΠΑ, στους συμπροέδρους του Διατλαντικού Νομοθετικού Διαλόγου, καθώς και στους συμπροέδρους και στη γραμματεία του Διατλαντικού Οικονομικού Συμβουλίου.