Rezolūcijas priekšlikums - B7-0587/2011Rezolūcijas priekšlikums
B7-0587/2011

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS par ES un ASV augstākā līmeņa sanāksmi 2011. gada 28. novembrī

11.11.2011

iesniegts, noslēdzot debates par Komisijas priekšsēdētāja vietnieces/ Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos paziņojumu,
saskaņā ar Reglamenta 110. panta 2. punktu

Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Ioannis Kasoulides, Bernd Posselt, Mário David, Krzysztof Lisek, Ria Oomen-Ruijten, Gabriele Albertini, Elena Băsescu, Cristian Dan Preda, Laima Liucija Andrikienė, Eduard Kukan, Salvatore Iacolino, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Marietta Giannakou, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Francisco José Millán Mon PPE grupas vārdā

Skatīt arī kopīgās rezolūcijas priekšlikumu RC-B7-0577/2011

Procedūra : 2011/2870(RSP)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls :  
B7-0587/2011
Iesniegtie teksti :
B7-0587/2011
Pieņemtie teksti :

B7‑0587/2011

Eiropas Parlamenta rezolūcija par ES un ASV augstākā līmeņa sanāksmi 2011. gada 28. novembrī

Eiropas Parlaments,

–   ņemot vērā Reglamenta 110. panta 2. punktu,

A. tā kā attiecībā uz daudzām pasaules mēroga problēmām ārpolitikas, drošības, attīstības un vides jomā ir nepieciešama kopīga rīcība un transatlantiska sadarbība; taču tā kā par svarīgāko problēmu kļuvusi pašreizējā ekonomikas krīze, kura jārisina nekavējoties;

B.  tā kā ES un ASV kopā veido pusi no pasaules ekonomikas, un šī partnerība 4,28 triljonu ASV dolāru apjomā ir lielākā, integrētākā un ilglaicīgākā ekonomiskā partnerība pasaulē un viens no galvenajiem pasaules ekonomiskās labklājības dzinējspēkiem;

C. tā kā pašreizējā finanšu un ekonomikas krīze gan Eiropā, gan ASV apdraud ekonomikas stabilitāti un attīstību un iedzīvotāju labklājību, un tā kā cīņai ar šīm krīzēm vairāk nekā jebkad ir lietderīga un nepieciešama ciešāka ekonomiska sadarbība starp Eiropu un ASV,

Darba vietas un izaugsme

1.  atzinīgi vērtē 2011. gada 3. un 4. novembrī Kannās notikušās G20 valstu augstākā līmeņa sanāksmes secinājumus, īpaši attiecībā uz Izaugsmes un darbavietu rīcības plānu, reformu, kuras mērķis no nostiprināt Starptautisko Monetāro sistēmu, pasākumiem, kas tiek veikti finanšu tirgus regulācijai, un apņēmību veicināt daudzpusējo tirdzniecību un izvairīties no protekcionisma; uzskata, ka ir svarīgi, lai ES un ASV augstākā līmeņa sanāksmē abi partneri uzņemtos vadošo lomu attiecībā uz G20 valstu saistību īstenošanu;

2.  tādēļ aicina ES un ASV administrācijas izstrādāt un uzsākt kopīgu transatlantisku iniciatīvu darba vietu radīšanai un izaugsmei, tostarp ceļvedi atlikušo tirdzniecības un ieguldījumu beztarifu barjeru atcelšanai un brīvas tirdzniecības veicināšanai ar nulles tarifa līmeni gataviem izstrādājumiem;

3.  aicina Komisiju un ASV valdību gan divpusējos, gan daudzpusējos forumos uzņemties saistības cīņā pret globālo protekcionisma tendenci; aicina ES un ASV izveidot agrīnās brīdināšanas mehānismu, lai atklātu un novērstu protekcionismu divpusējās attiecībās; aicina TEP izstrādāt vienotāku pieeju un jaunu kopīgo stratēģiju attiecībā uz jauniem brīvās tirdzniecības nolīgumiem, lai standartizētu noteikumus tajos; uzsver, ka tas ir jo īpaši svarīgi sakarā ar lielajām grūtībām saunās par Dohas attīstības programmu;

4.  mudina ES un ASV turpināt attīstīt esošos Transatlantiskās ekonomikas padomes (TEP) sadarbības mehānismus, kuriem vajadzētu pastiprināt kopīgu darbu tādās jomās kā dialogs par regulējumu, tarifu atcelšana, nepamatotu ārpustarifu tirdzniecības barjeru atcelšana un kopīgu standartu izveide, lai likvidētu tehniskus šķēršļus brīvai un godīgai tirdzniecībai;

5.  uzsver nepieciešamību stiprināt TEP darbību, lai sasniegtu šos mērķus, jo īpaši kopēju standartu izstrādi gan attiecībā uz jaunām jomām, kurās nepieciešams regulējums, piemēram, nanotehnoloģijām, gan arī attiecībā uz augošām tautsaimniecības nozarēm, piemēram, elektrisko transportlīdzekļu tehnoloģijām;

6.  atgādina par atvērtu iepirkumu tirgu nozīmi transatlantiskajā tirdzniecībā, kas nodrošinātu piegādātāju — jo īpaši mazo un vidējo uzņēmumu — vienlīdzīgu piekļuvi; uzsver PTO Valsts iepirkuma nolīguma (VIN) reformas nozīmi, lai nodrošinātu atvērtu un līdzsvarotu piekļuvi abiem tirgiem;

7.  uzsver nepieciešamību veicināt sadarbību attiecībā uz resursu efektīvu izmantošanu un strādāt, lai pieņemtu un īstenotu kopīgu ES un ASV ceļvedi izejvielu jomā, īpašu uzmanību pievēršot retzemju metāliem, un veicināt sadarbību attiecībā uz jauninājumiem izejvielu ieguves un pārstrādes tehnoloģiju nozarē;

8.  uzsver, ka ir svarīgi sadarboties energoefektivitātes, atjaunojamo enerģijas avotu un augstu kodoldrošības standartu veicināšanā pasaules mērogā un atzinīgi vērtē to, ka tiek turpināta biroja iekārtu energoefektivitātes marķēšanas programma un turpinās sadarbība sadarbību enerģijas tehnoloģiju izstrādes jomā (jaunais ES un ASV Energy Star nolīgums);

9.  aicina Komisiju aktīvi virzīt uz priekšu sarunas ar ASV produktu drošības jomā un atzinīgi vērtē to, ka ir izveidots juridisks pamats, lai ASV Patēriņa preču drošības komiteja varētu rīkot sarunas ar ES par nolīgumu, kuram būtu jāuzlabo informācijas apmaiņa par bīstamiem produktiem, traumām un veikto korektīvo darbību gan ES dalībvalstīs, gan ASV;

Ārlietas, brīvība un drošība

10. uzskata, ka ir svarīgu, ka gan ES, gan ASV izmanto šo augsta līmeņa sanāksmi, lai nostiprinātu sadarbību un koordināciju cīņā pret tādām globālām problēmām kā pašreizējā ekonomikas krīze, klimata pārmaiņas un tādās jomās kā attīstība, energodrošība, reģionāli konflikti un tādi draudi drošībai kā terorisms, kodolieroču izplatīšana un organizētā noziedzība;

11. atzīst, ka visas pasažieru un preču plūsmas transatlantiskā tirgus telpā būtu jānodrošina ar pienācīgiem un proporcionāliem drošības pasākumiem;

12. šajā sakarībā aicina ASV atteikties no plaši piemērojamiem vispārējiem ierobežojumiem, piemēram, pilnīgi visu konteineru skenēšana vai šķidrumu aizliegums gaisa kuģos un pāriet uz mērķtiecīgu un uz risku balstītu pieeju, piemēram „droša operatora” sistēmām un šķidrumu skenēšanu;

13. šajā sakarībā atzinīgi vērtē 2011. gada martā uzsāktās sarunas par ES un ASV nolīgumu par personas datu aizsardzību un uzsver, ka paredzētajam ES un ASV pasažieru datu reģistra nolīgumam būtu jāatbilst Eiropas Parlamenta prasībām, kas noteiktas tā 2010. gada 5. maija rezolūcijā par sarunu uzsākšanu saistībā ar pasažieru datu reģistra (PDR) nolīgumiem;

14. atkārtoti pauž uzskatu, ka Komisijai politiskā un tehniskā līmenī sarunās ar ASV ir vēl jāpastiprina nozīme, ko ES piešķir pēc iespējas drīzai atlikušo četru ES dalībvalstu iekļaušanai bezvīzu režīmā;

15. uzsver nepieciešamību pasaules mērogā nodrošināt interneta integritātes aizsardzību un saziņas brīvību, izvairoties no vienpusējiem pasākumiem interneta protokola (IP) adrešu vai domēna vārdu anulēšanā;

16. atgādina, ka labākais globālās drošības garants ir brīvu un atvērtu demokrātiju attīstība, kuras veicinātu mieru un stabilitāti, un tāpēc aicina ES un ASV turpināt veicināt mieru, jo īpaši Tuvajos Austrumos, kā arī atbalstīt jaunās demokrātijas Ziemeļāfrikā;

17. aicina ASV un ES koordinētā veidā mobilizēt visus resursus, lai pārliecinātu Izraēlu un Palestīnu par nepieciešamību turpināt miera sarunas; uzsver, ka sarunu rezultātā būtu jānonāk pie risinājuma, kas paredz izveidot drošu Izraēlas valsti un neatkarīgu, demokrātisku un dzīvotspējīgu Palestīnas valstis, kuras spēj mierīgi līdzāspastāvēt un kurām ir drošas un starptautiski atzītas robežas atbilstīgi attiecīgajām ANO Drošības padomes rezolūcijām; aicina abas puses izvairīties no tādu darbību veikšanas, kas apdraudētu divu valstu risinājuma panākšanu;

18. uzsver, ka ES un ASV kopīgi pārvalda 90 % no pasaules attīstības palīdzības veselības aprūpes jomā un 80 % no kopējās palīdzības; atzinīgi vērtē ES un ASV attīstības dialoga atsākšanu 2011. gada septembrī, jo ir atlikuši tikai pieci gadi, lai sasniegtu Tūkstošgades attīstības mērķus;

19. uzsver, ka augstākā līmeņa sanāksmi vajadzētu izmantot arī, lai apmainītos viedokļiem un pastiprinātu sadarbību attiecībā uz trešām valstīm, īpaši Brazīliju, Krieviju, Indiju un Ķīnu;

20. aicina ES un ASV augstākā līmeņa sanāksmē, apspriežot ekonomiku, paturēt vērā tādus jautājumus kā klimata aizsardzība, resursu trūkums un to efektīva izmantošana, energodrošība, inovācija un konkurētspēja; atgādina, ka starptautiski saskaņota rīcība palīdz mazināt attiecīgo nozaru, it īpaši energoietilpīgo nozaru, bažas par oglekļa emisiju pārvirzi;

21. uzsver, ka klimata pārmaiņas ir pasaules mēroga problēma, un aicina Komisiju censties panākt, lai gaidāmajā Durbanas konferencē ASV uzņemtos vērienīgas saistības; šajā sakarā pauž bažas par ASV Pārstāvju palātā nesen pieņemto likumprojektu Nr. 2594, kurā aicināts aizliegt ASV aviosabiedrībām piedalīties ES emisiju kvotu tirdzniecības sistēmā; aicina ASV Senātu nepieņemt šo likumprojektu un aicina uz konstruktīvu dialogu par šo tēmu;

22. aicina panākt vienošanos, ar kuru tiktu nodrošināti līdzvērtīgi konkurences apstākļi ražošanas nozarēm ar augstu oglekļa emisiju līmeni un aicina Eiropas Savienību pārliecināt partnerus visā pasaulē, tostarp Ķīnu un ASV, ka emisijas ir iespējams samazināt, nemazinot konkurētspēju un darba vietas, sevišķi, ja valstis to dara kopīgi;

23. ņem vērā dažādu Eiropas Parlamenta komiteju iesniegtos konkrētos priekšlikumus un aicina Eiropas Parlamenta delegāciju TLD ņemt tos vērā;

24. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Komisijas priekšsēdētāja vietniecei/Savienības augstajai pārstāvei ārlietās un drošības politikas jautājumos Padomei, Komisijai, dalībvalstu valdībām un parlamentiem, ASV Kongresam, Transatlantiskā likumdevēju dialoga (TLD) līdzpriekšsēdētājiem, kā arī Transatlantiskās Ekonomikas padomes līdzpriekšsēdētājiem un sekretariātam.