Projekt rezolucji - B7-0587/2011Projekt rezolucji
B7-0587/2011

PROJEKT REZOLUCJI w sprawie szczytu UE-USA, który odbędzie się w dniu 28 listopada 2011 r.

11.11.2011

zamykającej debatę na temat oświadczenia wiceprzewodniczącej Komisji/wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa
złożony zgodnie z art. 110 ust. 2 Regulaminu

Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Ioannis Kasoulides, Bernd Posselt, Mário David, Krzysztof Lisek, Ria Oomen-Ruijten, Gabriele Albertini, Elena Băsescu, Cristian Dan Preda, Laima Liucija Andrikienė, Eduard Kukan, Salvatore Iacolino, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Marietta Giannakou, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Francisco José Millán Mon w imieniu grupy politycznej PPE

Patrz też projekt wspólnej rezolucji RC-B7-0577/2011

Procedura : 2011/2870(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury :  
B7-0587/2011
Teksty złożone :
B7-0587/2011
Teksty przyjęte :

B7‑0587/2011

Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie szczytu UE-USA, który odbędzie się w dniu 28 listopada 2011 r.

Parlament Europejski,

–   uwzględniając art. 110 ust. 2 Regulaminu,

A. mając na uwadze, że wiele globalnych wyzwań w dziedzinie polityki zagranicznej, bezpieczeństwa, rozwoju i środowiska wymaga wspólnych działań i współpracy transatlantyckiej; jednak mając na uwadze, że to aktualny kryzys gospodarczy stał się głównym wyzwaniem, jakim należy się obecnie zająć;

B.  mając na uwadze, że UE i USA stanowią razem połowę światowej gospodarki, a ich partnerstwo o wartości 4,28 bln USD jest największym, najbardziej zintegrowanym i najdłużej trwającym związkiem gospodarczym na świecie oraz główną siłą napędową światowego dobrobytu gospodarczego;

C. mając na uwadze, że trwający w Europie i Stanach Zjednoczonych kryzys finansowy i gospodarczy stanowi zagrożenie dla stabilności i dobrej koniunktury obu gospodarek oraz dobrobytu obywateli, a także mając na uwadze, że w celu przezwyciężenia tego kryzysu konieczność ściślejszej współpracy między Europą a Stanami Zjednoczonymi nigdy w historii nie była bardziej aktualna i niezbędna;

Zatrudnienie i wzrost gospodarczy

1.  z zadowoleniem przyjmuje konkluzje szczytu G20, który odbył się w Cannes w dniach 3-4 listopada 2011 r., szczególnie dotyczące planu działania na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia, reformy mającej na celu wzmocnienie międzynarodowego systemu monetarnego, nieustannych wysiłków w zakresie regulacji finansowych i zobowiązań do pobudzenia wielostronnego handlu i unikania protekcjonizmu; uważa za konieczne, by na szczycie UE-USA obaj partnerzy przyjęli wiodącą rolę we wdrażaniu zobowiązań G20;

2.  wzywa zatem administracje UE i USA do opracowania i zainicjowania wspólnej transatlantyckiej inicjatywy na rzecz zatrudnienia i wzrostu, w tym harmonogramu usunięcia nadal istniejących barier pozataryfowych utrudniających handel i inwestycje oraz wprowadzenie strefy wolnego handlu o zerowych taryfach na wytworzone towary;

3.  apeluje do Komisji i rządu USA, by zobowiązały się do przeciwdziałania na forach dwustronnych i wielostronnych światowym tendencjom protekcjonistycznym; wzywa UE oraz USA do wprowadzenia mechanizmu wczesnego ostrzegania w celu wykrywania przypadków protekcjonizmu w stosunkach dwustronnych i zapobiegania im; wzywa TRG do prac nad lepiej skoordynowanym podejściem do nowych umów o wolnym handlu oraz nad wspólną strategią ich dotyczącą z myślą o ujednoliceniu postanowień tych umów; podkreśla, że jest to szczególnie istotne z uwagi na poważne trudności w negocjacjach prowadzonych w ramach dauhańskiej agendy rozwoju;

4.  wzywa UE i USA do dalszego rozwijania istniejących mechanizmów współdziałania jako części TRG, co powinno zacieśnić współpracę w obszarze dialogu regulacyjnego, znoszenia ceł, usuwania nieuzasadnionych barier pozataryfowych oraz tworzenia wspólnych standardów służących usuwaniu barier technicznych utrudniających otwarty i uczciwy handel;

5.  podkreśla potrzebę wzmocnienia procesu TRG w celu osiągnięcia tych celów, szczególnie opracowania wspólnych norm w nowych obszarach regulacji, takich jak nanotechnologia, lub w nowo powstających sektorach gospodarki, takich jak technologia pojazdów elektrycznych;

6.  przypomina, jakie znaczenie dla handlu transatlantyckiego mają otwarte rynki zamówień, które zapewniają dostawcom, w szczególności małym i średnim przedsiębiorstwom, równy dostęp; podkreśla znaczenie porozumienia WTO w sprawie zamówień publicznych (GPA) dla zapewnienia takiego otwartego i zrównoważonego dostępu do obu rynków;

7.  podkreśla potrzebę wspierania współpracy w zakresie oszczędnego gospodarowania zasobami oraz działania z myślą o przyjęciu i wdrożeniu wspólnego planu działania UE i USA na rzecz surowców, koncentrującego się na ziemiach rzadkich, a także wspierania współpracy w dziedzinie innowacji w zakresie wydobycia i technologii recyklingu surowców;

8.  podkreśla znaczenie współpracy w dziedzinie propagowania na świecie efektywności energetycznej, źródeł odnawialnych oraz wysokich norm bezpieczeństwa jądrowego i przyjmuje z zadowoleniem ciągłą koordynację programów znakowania efektywności energetycznej urządzeń biurowych oraz współpracę w dziedzinie rozwoju technologii energetycznych (nowa umowa Energy Star między UE a USA);

9.  wzywa Komisję do kontynuacji prowadzonych z USA negocjacji w obszarze bezpieczeństwa produktów i z zadowoleniem przyjmuje wprowadzenie podstawy prawnej dla działalności amerykańskiej komisji ds. bezpieczeństwa produktów konsumenckich, która ma negocjować umowę z UE, co powinno polepszyć wymianę informacji na temat produktów niebezpiecznych, zranień i działań naprawczych podejmowanych zarówno w państwach członkowskich UE, jak i w USA;

Sprawy zagraniczne, wolność i bezpieczeństwo

10. podkreśla, jak ważne jest, by UE i USA wykorzystały ten szczyt do pogłębienia współpracy i koordynacji w celu stawienia czoła globalnym wyzwaniom, takim jak obecny kryzys gospodarczy, zmiana klimatu, rozwój, bezpieczeństwo energetyczne, a także konfliktom regionalnym i zagrożeniom bezpieczeństwa, takim jak terroryzm, rozprzestrzenianie broni jądrowej i przestępczość zorganizowana;

11. uznaje, że cały przepływ pasażerów i towarów w obszarze rynku transatlantyckiego powinien być zabezpieczony stosownymi współmiernymi środkami bezpieczeństwa;

12. wzywa w związku z tym USA do odstąpienia od szerokich, ogólnych restrykcji, takich jak skanowanie wszystkich kontenerów lub zakaz wnoszenia płynów na pokład samolotu na korzyść podejścia bardziej ukierunkowanego i opartego na analizie ryzyka, np. wykorzystania bezpiecznych systemów operacyjnych czy skanowania płynów;

13. z zadowoleniem przyjmuje zatem otwarcie w marcu 2011 r. negocjacji dotyczących porozumienia między UE a USA w sprawie ochrony danych osobowych i podkreśla, że planowana umowa między UE a USA w sprawie PNR musi być zgodna z żądaniami PE zawartymi w rezolucji z dnia 5 maja 2010 r. dotyczącej rozpoczęcia negocjacji w sprawie umów dotyczących rejestru nazwisk pasażerów (PNR);

14. ponownie wyraża pogląd, że UE musi w dalszym ciągu przywoływać w rozmowach z USA na szczeblu politycznym i technicznych znaczenie, jakie UE przywiązuje do jak najszybszego przystąpienia czterech pozostałych państw członkowskich UE do systemu bezwizowego;

15. podkreśla konieczność zapewnienia ochrony i integralności internetu i swobody komunikacji na świecie przez unikanie jednostronnych środków w celu unieważnienia adresów IP lub nazw domen;

16. przypomina, że najlepszym gwarantem bezpieczeństwa na świecie jest rozwój wolnych i otwartych państw demokratycznych propagujących pokój i stabilność, wzywa zatem UE i USA, aby nadal opowiadały się za pokojem, zwłaszcza na Bliskim Wschodzie, i wspierały rodzące się w Afryce Północnej demokracje;

17. apeluje do USA i UE o zmobilizowanie w skoordynowany sposób wszystkich sił, aby przekonać Izrael i Palestynę o pilnej potrzebie prowadzenia dalszych negocjacji pokojowych; podkreśla, że negocjacje powinny doprowadzić do rozwiązania polegającego na współistnieniu dwóch państw: bezpiecznego państwa Izrael oraz niezależnego, demokratycznego i samodzielnego państwa Palestyna, istniejących obok siebie w pokoju, w bezpiecznych i uznanych przez społeczność międzynarodową granicach zgodnie z odpowiednimi rezolucjami Rady Bezpieczeństwa ONZ; wzywa obie strony, by unikały wszelkich działań, które mogłyby podważyć koncepcję współistnienia dwóch państw;

18. podkreśla, że razem UE i USA zarządzają 90% światowej pomocy na rzecz rozwoju w obszarze zdrowia i 80% całkowitej pomocy; z zadowoleniem przyjmuje wznowienie przez UE i USA we wrześniu 2011 r. dialogu w sprawie rozwoju, ponieważ pozostało jedynie pięć lat na osiągnięcie milenijnych celów rozwoju;

19. podkreśla, że szczyt należy wykorzystać również do wymiany poglądów na temat państw trzecich, szczególnie krajów BRIC, oraz do zwiększenia koordynacji w tym zakresie;

20. apeluje, aby podczas dyskusji na temat gospodarki na szczycie UE-USA uwzględnione zostały takie kwestie, jak ochrona klimatu, niedobór zasobów i oszczędne gospodarowanie nimi, bezpieczeństwo energetyczne, innowacyjność i konkurencja; ponownie stwierdza, że działania koordynowane na szczeblu międzynarodowym umożliwiają zmierzenie się z wyrażanymi przez zainteresowane sektory – w szczególności sektory energochłonne – obawami dotyczącymi problemu ucieczki emisji;

21. podkreśla, że zmiana klimatu to sprawa o znaczeniu globalnym i wzywa Komisję, aby zabiegała o uzyskanie od USA ambitnego zobowiązania na nadchodzącej konferencji w Durbanie; wyraża w związku z tym zaniepokojenie przyjętym niedawno przez amerykańską Izbę Reprezentantów projektem ustawy 2594 wzywającej do zabronienia amerykańskim liniom lotniczym uczestnictwa w systemie handlu emisjami UE; apeluje do Senatu USA o odrzucenie tego projektu ustawy i wzywa do podjęcia konstruktywnego dialogu na ten temat;

22. apeluje o zawarcie porozumienia zapewniającego w skali międzynarodowej równe warunki działania branżom charakteryzującym się wysoką emisją węgla oraz wzywa UE, aby przekonała swoich partnerów na świecie, w tym Chiny i USA, że możliwe jest ograniczenie emisji bez utraty konkurencyjności i miejsc pracy, zwłaszcza, jeżeli dokonuje się tego wspólnie;

23. uwzględnia konkretne propozycje różnych komisji Parlamentu Europejskiego i zwraca się do delegacji Parlamentu Europejskiego uczestniczącej w TDU o ich wykorzystanie;

24. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji wiceprzewodniczącej Komisji/wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa, Radzie, Komisji, rządom i parlamentom państw członkowskich, Kongresowi Stanów Zjednoczonych Ameryki, współprzewodniczącym Transatlantyckiego Dialogu Ustawodawców oraz współprzewodniczącym i sekretariatowi Transatlantyckiej Rady Gospodarczej.