Predlog resolucije - B7-0587/2011Predlog resolucije
B7-0587/2011

PREDLOG RESOLUCIJE o vrhovnem srečanju med EU in ZDA 28. novembra 2011

11. 11. 2011

ob zaključku razprave o izjavi podpredsednice Komisije/visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko
v skladu s členom 110(2) poslovnika

Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Ioanis Kasulidis (Ioannis Kasoulides), Bernd Posselt, Mário David, Krzysztof Lisek, Ria Oomen-Ruijten, Gabriele Albertini, Elena Băsescu, Cristian Dan Preda, Laima Liucija Andrikienė, Eduard Kukan, Salvatore Iacolino, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Marieta Gianaku (Marietta Giannakou), Sergio Paolo Francesco Silvestris in Francisco José Millán Mon v imenu skupine PPE

Glej tudi predlog skupne resolucije RC-B7-0577/2011

Postopek : 2011/2870(RSP)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument :  
B7-0587/2011
Predložena besedila :
B7-0587/2011
Sprejeta besedila :

B7‑0587/2011

Resolucija Evropskega parlamenta o vrhovnem srečanju med EU in ZDA 28. novembra 2011

Evropski parlament,

–   ob upoštevanju člena 110(2) svojega poslovnika,

A. ker številni svetovni izzivi na področju zunanje politike, varnosti, razvoja in okolja zahtevajo skupne ukrepe in čezatlantsko sodelovanje; vendar ker je sedanja gospodarska kriza postala glavni izziv, s katerim se je sedaj treba spopasti takoj;

B.  ker EU in ZDA skupaj predstavljata polovico svetovnega gospodarstva in s partnerstvom v vrednosti 4,28 trilijona USD tvorita najobsežnejše, najbolj celovite in dolgotrajne gospodarske odnose na svetu in sta ključna gonilna sila svetovne gospodarske blaginje;

C. ker finančna in gospodarska kriza tako v Evropi kot v Združenih državah ogroža stabilnost in rast naših gospodarstev ter blaginjo naših državljanov in ker za boj proti tej krizi tesno gospodarsko sodelovanje med Evropo in Združenimi državami še nikoli ni bilo tako na mestu in nujno kot sedaj;

Delovna mesta in rast

1.  pozdravlja sklepe, sprejete na vrhu G20 v Cannesu 3 in 4. novembra 2011, zlasti glede akcijskega načrta za delovna mesta in rast, reforme za okrepitev mednarodnega denarnega sistema, nadaljnjih prizadevanj za finančno uredbo in obvez za pospešitev večstranske trgovine ter preprečitev protekcionizma; meni, da morata na vrhovnem srečanju med EU in ZDA obe partnerici prevzeti vodilno vlogo pri izvajanju obvez skupine G 20;

2.  zato poziva vodstvi EU in ZDA, naj pripravita in začneta izvajati skupno čezatlantsko pobudo za nova delovna mesta in rast, vključno z načrtom za odstranitev preostalih netarifnih ovir za trgovino in naložbe ter za svobodno trgovino z ničto tarifno stopnjo za proizvode;

3.  poziva Komisijo in vlado ZDA, naj se v dvostranskih in večstranskih forumih obvežeta k boju proti svetovnemu trendu protekcionizma; poziva EU in ZDA, naj vzpostavita mehanizem zgodnjega opozarjanja za ugotavljanje in odvrnitev protekcionizma v dvostranskih odnosih; poziva čezatlantski ekonomski svet, naj si prizadeva za bolj usklajen pristop in skupno strategijo glede novih sporazumov o prosti trgovini, da bi se standardizirale določbe teh sporazumov; poudarja, da je to pomembno zlasti zaradi velikih težav, povezanih s pogajanji v okviru Razvojne agende iz Dohe;

4.  poziva EU in ZDA, naj nadaljujeta z razvojem obstoječega mehanizma sodelovanja v okviru čezatlantskega ekonomskega sveta, ki naj bi pospešil skupno delovanje na področju regulatornega dialoga, odprave tarif, odprave neupravičenih netarifnih ovir in oblikovanja skupnih standardov, s čimer se bodo odpravile tehnične ovire za odprto in pošteno trgovino;

5.  poudarja potrebo po krepitvi procesa, ki poteka v čezatlantskem ekonomskem svetu, da se dosežejo ti cilji, zlasti razvoj skupnih standardov za nova regulatorna področja, kot so nanotehnologija ali nastajajoči gospodarski sektorji, na primer tehnologija električnih vozil;

6.  ponovno opozarja na pomen odprtih trgov z naročili za čezatlantsko trgovanje, saj ti trgi omogočajo enak dostop dobaviteljem, zlasti malim in srednjim podjetjem; poudarja pomen sporazuma o vladnih naročilih WTO za zagotavljanje odprtega in uravnoteženega dostopa na oba trga;

7.  poudarja, da je treba spodbujati sodelovanje na področju učinkovitosti virov ter si prizadevati za sprejetje in izvrševanje skupnega načrta EU in ZDA o surovinah, ki bi se osredotočal na redke zemlje, in spodbuditi sodelovanje pri inovativnih tehnologijah za ekstrakcijo in recikliranje surovin;

8.  poudarja pomen sodelovanja pri spodbujanju energetske učinkovitosti, obnovljivih virov energije in visokih standardov jedrske varnosti na svetovni ravni ter pozdravlja stalno usklajevanje označevanja energetske učinkovitosti pisarniške opreme ter sodelovanje pri razvoju energetskih tehnologij (novi sporazum Energy Star med EU in ZDA);

9.  poziva Komisijo, naj pospeši pogajanja z ZDA na področju varnosti proizvodov in pozdravlja uvedbo pravne podlage za Odbor ZDA o varnosti potrošniških izdelkov za pogajanja z EU o sporazumu, ki naj bi izboljšal izmenjavo informacij o nevarnih proizvodih, poškodbah in korektivnih ukrepih, sprejetih v državah članicah EU in v ZDA;

Zunanje zadeve, svoboda in varnost

10. poudarja, da bi morale EU in ZDA vrhovno srečanje izkoristiti za krepitev sodelovanja in usklajevanja v spopadanju s svetovnimi izzivi, kot so trenutna gospodarska kriza, podnebne spremembe, razvoj, zanesljiva oskrba z energijo, pa tudi regionalni konflikti in varnostne grožnje, med drugim terorizem, širjenje jedrskega orožja in organizirani kriminal;

11. priznava, da bi moral biti ves pretok potnikov in blaga na čezatlantskem trgu zavarovan z ustreznimi in sorazmernimi varnostnimi ukrepi;

12. v zvezi s tem poziva Združene države, naj opustijo širše splošne omejitve, kot sta stoodstotno rentgensko pregledovanje zabojnikov ali prepoved tekočin na letalu, ter namesto tega sprejmejo bolj ciljno usmerjene pristope, ki temeljijo na tveganju, kot sta na primer shema varnih prevoznikov in pregledovanje tekočin;

13. v zvezi s tem pozdravlja začetek pogajanj o sporazumu med EU in ZDA o varstvu osebnih podatkov marca 2011 ter poudarja, da mora biti predvideni sporazum med EU in ZDA o evidenci imen letalskih potnikov v skladu z zahtevami Evropskega parlamenta iz resolucije z dne 5. maja 2010 o začetku pogajanj o sporazumih o evidencah imen letalskih potnikov;

14. znova izraža stališče, da mora EU v pogovorih z ZDA na politični in tehnični ravni še naprej opozarjati, kako pomembno je zanjo, da se preostale štiri države članice EU čim prej sprejmejo v program za odpravo vizumov;

15. poudarja, da je treba zavarovati neokrnjenost svetovnega interneta in svobodo komuniciranja, in sicer z izogibanjem enostranskim ukrepom za preklic naslovov internetnega protokola (IP) ali domenskih imen;

16. ponovno poudarja, da je najboljše jamstvo za svetovno varnost razvoj svobodnih in odprtih demokracij, ki spodbujajo mir in stabilnost, ter zato poziva EU in ZDA, naj še naprej spodbujata mir, zlasti na Bližnjem vzhodu, ter podpirata nastajajoče demokracije v Severni Afriki;

17. poziva ZDA in EU, naj naredita vse, kar je v njuni moči, da bi skupaj Izrael in Palestino prepričali o nujnosti nadaljevanja mirovnih pogajanj; poudarja, da bi morala pogajanja voditi k rešitvi, ki predvideva obstoj dveh držav, in sicer varne izraelske države ter neodvisne, demokratične in preživetja sposobne palestinske države, ki bosta živeli v miru ter v okviru varnih in mednarodno priznanih meja v skladu z zadevnimi resolucijami varnostnega sveta ZN; poziva obe strani, naj se izogneta vsem dejanjem, ki bi lahko ogrozila obet dvodržavne rešitve;

18. poudarja, da EU in ZDA skupaj upravljata 90 % svetovne razvojne pomoči na področju zdravja in 80 % vse pomoči; pozdravlja ponoven začetek razvojnega dialoga med EU in ZDA v septembru 2011, ker je za dosego razvojnih ciljev tisočletja ostalo na voljo samo še pet let;

19. poudarja, da bi bilo treba vrhovno srečanje izkoristiti tudi za izmenjavo stališč in krepitev usklajevanja v zvezi s tretjimi državami, zlasti državami BRIC;

20. poziva vrh EU-ZDA, naj v razpravah o gospodarstvu obravnava tudi vprašanja, kot so varstvo podnebja, pomanjkanje virov in njihova učinkovitost, zanesljiva oskrba z energijo, inovacije in konkurenčnost; ponavlja, da mednarodno usklajeno delovanje pomaga reševati vprašanja selitve industrijskih virov toplogrednih plinov v zadevnih sektorjih, zlasti v energijsko intenzivnih sektorjih;

21. poudarja, da so podnebne spremembe svetovni problem, in poziva Komisijo, naj si prizadeva za velikopotezne zaveze ZDA za bližnjo konferenco v Durbanu; v zvezi s tem je zaskrbljen zaradi zakona št. 2594, ki ga je nedavno sprejel predstavniški dom ZDA in ki letalskim družbam ZDA prepoveduje sodelovanje v sistemu EU za trgovanje z emisijami; poziva senat ZDA, naj tega zakona ne sprejme, poziva pa tudi k tvornemu dialogu o tem vprašanju;

22. poziva k sporazumu, ki bo zagotovil enake konkurenčne pogoje na mednarodni ravni za panoge, ki proizvajajo veliko emisij ogljikovega dioksida, in poziva EU, naj partnerje po svetu, med drugim Kitajsko in ZDA, pregovori, da je zmanjšanje izpustov mogoče, ne da bi bila ogrožena konkurenčnost in delovna mesta, zlasti če bi se te naloge lotili vsi skupaj;

23. je upošteval konkretne predloge različnih odborov Evropskega parlamenta in poziva delegacijo Evropskega parlamenta v čezatlantskem dialogu zakonodajalcev, naj njihove prispevke izkoristi;

24. naroča svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje podpredsednici Komisije/visoki predstavnici Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko, Svetu, Komisiji, vladam in parlamentom držav članic, kongresu ZDA, sopredsedujočim čezatlantskega dialoga zakonodajalcev ter sopredsedujočim in sekretariatu čezatlantskega ekonomskega sveta.