Förslag till resolution - B7-0587/2011Förslag till resolution
B7-0587/2011

FÖRSLAG TILL RESOLUTION om toppmötet mellan EU och Förenta staterna den 28 november 2011

11.11.2011

till följd av ett uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik
i enlighet med artikel 110.2 i arbetsordningen

Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Ioannis Kasoulides, Bernd Posselt, Mário David, Krzysztof Lisek, Ria Oomen-Ruijten, Gabriele Albertini, Elena Băsescu, Cristian Dan Preda, Laima Liucija Andrikienė, Eduard Kukan, Salvatore Iacolino, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Marietta Giannakou, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Francisco José Millán Mon för PPE-gruppen

Se även det gemensamma resolutionsförslaget RC-B7-0577/2011

Förfarande : 2011/2870(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
B7-0587/2011
Ingivna texter :
B7-0587/2011
Antagna texter :

B7‑0587/2011

Europaparlamentets resolution om toppmötet mellan EU och Förenta staterna den 28 november 2011

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av artikel 110.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A. Många globala utmaningar på områdena utrikespolitik, säkerhet, utveckling och miljö kräver gemensamma åtgärder och transatlantiskt samarbete. I dagsläget är det dock mest angeläget att ta itu med den aktuella ekonomiska krisen.

B.  Tillsammans står EU och Förenta staterna för hälften av den globala ekonomin, och med sitt partnerskap som omfattar 4,28 biljoner dollar representerar de den största, mest integrerade och mest långvariga ekonomiska förbindelsen i världen och utgör en central drivkraft för det globala ekonomiska välståndet.

C. De pågående finansiella och ekonomiska kriserna i både Europa och Förenta staterna hotar stabiliteten och välståndet i våra ekonomier och våra medborgares välfärd. För att bekämpa dessa kriser är det nu mer angeläget och nödvändigt än någonsin med ett närmare ekonomisk samarbete mellan Europa och Förenta staterna.

Arbetstillfällen och tillväxt

1.  Europaparlamentet välkomnar slutsatserna från G20-toppmötet i Cannes den 3–4 november 2011, framför allt handlingsplanen för arbetstillfällen och tillväxt, reformen för att stärka det internationella valutasystemet, det fortsatta arbetet med att reglera finansmarknaden och utfästelserna att öka den multilaterala handeln och undvika protektionism. Parlamentet anser att bägge parterna vid toppmötet mellan EU och Förenta staterna bör gå i ledningen för att genomföra utfästelserna från G20.

2.  Europaparlamentet uppmanar därför regeringarna i EU och Förenta staterna att utveckla och inleda ett gemensamt transatlantiskt initiativ för arbetstillfällen och tillväxt, inklusive en färdplan för att avlägsna återstående icke-tariffära hinder för handel och investeringar och frihandel med tullfrihet för tillverkade varor.

3.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen och den amerikanska regeringen att engagera sig i såväl bilaterala som multilaterala forum för att bekämpa de globala protektionistiska tendenserna. EU och Förenta staterna uppmanas att införa en mekanism för tidig varning, så att man upptäcker och motverkar protektionism i bilaterala förbindelser. Parlamentet uppmanar Transatlantiska ekonomiska rådet att arbeta för ett mera samordnat tillvägagångssätt och en gemensam strategi för nya frihandelsavtal för att standardisera bestämmelserna i dem. Parlamentet betonar att detta är särskilt viktigt mot bakgrund av de stora svårigheterna vid förhandlingarna om utvecklingsagendan från Doha.

4.  Europaparlamentet uppmanar med kraft EU och Förenta staterna att vidareutveckla de nuvarande mekanismerna för samarbete som ett led inom Transatlantiska ekonomiska rådet, som bör intensifiera det gemensamma arbetet med dialogen om regelverket, avskaffande av tullar, undanröjande av omotiverade icke‑tariffära handelshinder samt skapande av gemensamma standarder som undanröjer tekniska hinder för en öppen och rättvis handel.

5.  Europaparlamentet betonar att man för att uppnå dessa mål måste stärka processen inom Transatlantiska ekonomiska rådet, särskilt genom att ta fram gemensamma normer för nya regleringsområden, exempelvis nanoteknik, eller ekonomiska framtidsområden såsom teknik för elektriska fordon.

6.  Europaparlamentet påminner om att den transatlantiska handeln behöver öppna upphandlingsmarknader som erbjuder leverantörerna, särskilt små och medelstora företag, tillträde på likvärdiga villkor. Parlamentet betonar den betydelse Världshandelsorganisationens avtal om offentlig upphandling (GPA) har för att garantera ett sådant öppet och balanserat tillträde till bägge marknaderna.

7.  Europaparlamentet betonar behovet av att främja samarbetet om resurseffektivitet och arbeta i riktning mot antagande och genomförande av en för EU och Förenta staterna gemensam färdplan för råvaror med särskild tonvikt på sällsynta jordartsmetaller, samt behovet av att främja samarbete om innovation inom utvinnings- och återvinningsteknik för råvaror.

8.  Europaparlamentet betonar vikten av samarbete för att främja energieffektivitet, förnybar energi och höga kärnsäkerhetsnormer i hela världen och välkomnar den fortsatta samordningen av programmen för energieffektivitetsmärkning av kontorsutrustning och samarbetet om utveckling av energiteknik (det nya Energy Star-avtalet mellan EU och Förenta staterna).

9.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att påskynda förhandlingarna med Förenta staterna om produktsäkerhet och ser positivt på att den amerikanska myndigheten för konsumentproduktsäkerhet (Consumer Product Safety Committee) nu har fått en rättslig grund att förhandla med EU om ett avtal som bör förbättra utbytet av information om farliga produkter, skador och korrigerande åtgärder som vidtas i både EU‑medlemsstaterna och Förenta staterna.

Utrikes frågor, frihet och säkerhet

10. Europaparlamentet betonar vikten av att EU och Förenta staterna använder sig av detta toppmöte för att stärka samarbetet kring och samordningen av åtgärderna mot de globala utmaningarna såsom den aktuella ekonomiska krisen, klimatförändringarna, utveckling, en tryggad energiförsörjning samt regionala konflikter och hot mot säkerheten såsom terrorism, kärnvapenspridning och organiserad brottslighet.

11. Europaparlamentet inser att all passagerar- och godstrafik på den transatlantiska marknaden bör säkras genom lämpliga och proportionella säkerhetsåtgärder.

12. Europaparlamentet uppmanar i detta sammanhang Förenta staterna att frångå brett upplagda allmänna restriktioner, såsom hundraprocentig skanning av containrar eller förbud mot vätskor ombord på flygplan, och i stället gå över till mer riktade och riskbaserade tillvägagångssätt, såsom system med säkra operatörer och skanning av vätskor.

13. Europaparlamentet gläder sig i detta sammanhang åt att EU och Förenta staterna i mars 2011 började förhandla om ett avtal om skydd av personuppgifter och understryker att det planerade avtalet mellan EU och Förenta staterna om passageraruppgifter bör ligga i linje med de krav som parlamentet uppställde i resolutionen av den 5 maj 2010 om inledandet av förhandlingar om avtal om passageraruppgifter.

14. Europaparlamentet upprepar att EU måste fortsätta att, både på politisk och teknisk nivå, för Förenta staterna påpeka vikten för EU av att de fyra återstående medlemsstaterna får tillträde till programmet för viseringsundantag så snart som möjligt.

15. Europaparlamentet betonar hur viktigt det är att garantera skyddet av det globala internets integritet och kommunikationsfriheten genom att undvika ensidiga åtgärder att återkalla IP-adresser eller domännamn.

16. Europaparlamentet påminner om att den bästa garantin för global säkerhet är att det utvecklas fria och öppna demokratier som främjar fred och stabilitet och uppmanar därför EU och Förenta staterna att fortsätta främja freden, särskilt i Mellanöstern, och stödja framväxande demokratier i Nordafrika.

17. Europaparlamentet uppmanar Förenta staterna och EU att tillsammans göra allt för att få Israel och Palestina att inse hur absolut nödvändigt det är med ytterligare fredsförhandlingar. Parlamentet understryker att förhandlingarna bör utmynna i en tvåstatslösning, där en säker israelisk stat och en självständig, demokratisk och livsduglig palestinsk stat fredligt lever sida vid sida, med säkra och internationellt erkända gränser i enlighet med FN:s säkerhetsråds resolutioner om hithörande frågor. Båda parter uppmanas att undvika allt som kan äventyra utsikterna till en tvåstatslösning.

18. Europaparlamentet framhåller att EU och Förenta staterna tillsammans förvaltar 90 procent av det globala utvecklingsbiståndet på hälsoområdet och 80 procent av det sammanlagda biståndet. Parlamentet välkomnar att dialogen om utveckling kommit i gång på nytt mellan EU och Förenta staterna i september 2011, eftersom det återstår bara fem år att uppnå millennieutvecklingsmålen.

19. Europaparlamentet understryker att toppmötet också bör användas för att utbyta åsikter om och förstärka samarbetet med tredjeländer, framför allt Brik-länderna.

20. Europaparlamentet uppmanar toppmötet mellan EU och Förenta staterna att vid diskussionerna om ekonomin ta upp sådana frågor som klimatskydd, resursknapphet, resurseffektivitet, tryggad energiförsörjning, innovation och konkurrenskraft. Parlamentet upprepar att internationellt samordnade åtgärder bidrar till att hantera koldioxidläckagen inom de berörda sektorerna, och då framför allt inom energiintensiva sektorer.

21. Europaparlamentet framhåller att klimatförändringarna angår alla i hela världen och uppmanar kommissionen att förvänta sig ett ambitiöst engagemang från Förenta staternas sida vid den kommande konferensen i Durban. Parlamentet är därför oroat över lagförslag nr 2594, som nyligen antogs av Förenta staternas representanthus och innehåller förbud för amerikanska flygbolag att delta i EU:s system för handel med utsläppsrätter. Parlamentet uppmanar Förenta staternas senat att inte anta detta lagförslag och efterlyser en konstruktiv dialog i denna fråga.

22. Europaparlamentet efterlyser ett avtal som ska ge industrier med stora koldioxidutsläpp likvärdiga verksamhetsförutsättningar på det internationella planet och uppmanar EU att övertyga sina partner över hela världen, också Kina och Förenta staterna, om att det går att uppnå utsläppsminskningar utan förlust av konkurrenskraft och arbetstillfällen, särskilt om detta genomförs kollektivt.

23. Europaparlamentet beaktar de konkreta förslagen från olika utskott inom parlamentet och uppmanar sin delegation inom Transatlantiska lagstiftardialogen att dra nytta av dem.

24. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till kommissionens vice ordförande/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, rådet, kommissionen, medlemsstaternas regeringar och parlament, Förenta staternas kongress, medordförandena för Transatlantiska lagstiftardialogen, samt medordförandena för Transatlantiska ekonomiska rådet och dess sekretariat.