Предложение за резолюция - B7-0588/2011Предложение за резолюция
B7-0588/2011

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ относно забрана на касетъчните боеприпаси

14.11.2011

за приключване на разискванията по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност
съгласно член 110, параграф 2 от Правилника за дейността

Ulrike Lunacek, Reinhard Bütikofer, Tarja Cronberg, Barbara Lochbihler, Raül Romeva i Rueda, Carl Schlyter, Keith Taylor, Malika Benarab-Attou от името на групата Verts/ALE

Вж. също предложението за обща резолюция RC-B7-0588/2011

Процедура : 2011/2913(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
B7-0588/2011
Внесени текстове :
B7-0588/2011
Приети текстове :

B7‑0588/2011

Резолюция на Европейския парламент относно забрана на касетъчните боеприпаси

Европейският парламент,

–   като взе предвид Конвенцията по касетъчните боеприпаси (ККБ), която влезе в сила на 1 август 2010 г., подкрепена от 111 държави на 8 ноември 2011 г. (подписана от 108 държави, в т.ч. 3 държави-членки на ЕС, ратифицирана от 63, в т.ч. 19 държави-членки на ЕС и с три присъединили се държави),

–   като взе предвид Конвенцията за забрани или ограничения върху използването на определени конвенционални оръжия, които може да се смятат за прекомерно нараняващи или за имащи неизбирателни действия (ККО), влязла в сила на 2 декември 1983 г.; като взе предвид допълнителните изменения и протоколи (I-V), както и факта, че към 8 ноември 2011 г., Конвенцията е подписана от 50 държави, а 114 са страни по нея,

–   като взе предвид проекта на протокол (VI) относно касетъчните боеприпаси от 26 август 2011 г.,

–   като взе предвид резолюцията си от 20 ноември 2008 г. относно Конвенцията по касетъчните боеприпаси[1],

–   като взе предвид резолюцията си от 8 юли 2010 г. относно влизането в сила на Конвенцията за забраната на касетъчните боеприпаси (КЗКБ) и ролята на ЕС[2],

–   като взе предвид резолюцията си от 10 март 2010 г. относно изпълнението на Европейската стратегия за сигурност и на Общата политика за сигурност и отбрана[3], резолюцията си от 11 май 2011 относно развитието на общата политика за сигурност и отбрана след влизането в сила на Договора от Лисабон[4], както и резолюцията си от 7 юли 2011 г. относно напредъка, постигнат в рамките на борбата срещу мините[5],

–   като взе предвид член 110, параграф 2 от своя правилник,

A. като има предвид, че касетъчните боеприпаси представляват сериозна заплаха за цивилното население, поради типичната за тях висока степен на смъртоносно действие, както и че в райони с приключили конфликти използването на такива боеприпаси причинява многобройни трагични наранявания и смърт на цивилни граждани, тъй като останалите неексплодирали суббоеприпаси често са намирани от деца и други, нищо неподозиращи невинни лица;

Б.  като има предвид, че подкрепата на повечето държави-членки на ЕС, на парламентарните инициативи и организациите на гражданското общество беше решаваща за успешното приключване на „процеса от Осло“, увенчал се с Конвенцията по касетъчните боеприпаси (ККБ); като има предвид, че понастоящем 66 държави са страни по ККБ, сред тях 17 държави-членки на ЕС и 5 присъединили се държави;

В.  като има предвид, че ККБ забранява използването, разработването, производството, придобиването по друг начин, натрупването, запазването или прехвърлянето на когото и да било, пряко или непряко, на касетъчни боеприпаси, както и подпомагането, насърчаването или убеждаването на когото и да било да участва в дейности, забранени от Конвенцията на държавите, които са страни по нея;

Г.  като има предвид, че ККБ дефинира жертвите на касетъчните боеприпаси като всички лица, които са убити или претърпели физическо или психологическо нараняване, икономическа загуба, социална маргинализация или съществено накърняване на реализирането на техните права в резултат на използването на касетъчни боеприпаси, включително лицата, пряко засегнати от касетъчните боеприпаси, както и техните семейства и общности;

Д. като има предвид, че ККБ дефинира касетъчните боеприпаси като боеприпаси, проектирани да разпръскват или освобождават взривни суббоеприпаси, всеки с тегло до 20 кг;

Е.  като има предвид, че ККБ изисква унищожаването на всички касетъчни боеприпаси в най-кратки срокове и не по-късно от осем години след влизането в сила на настоящата конвенция за съответната държава, която е страна по нея, като държавата страна по конвенцията, при извънредни обстоятелства, може да поиска допълнително удължаване на срока за не повече от четири години;

Ж. като има предвид, че ККБ установява нов хуманитарен стандарт за подпомагане на жертвите, които включват лицата, пряко засегнати от касетъчните боеприпаси, както и техните семейства и общности;

З.  като има предвид, че в контекста на ККО, проектът на протокол (VI) относно касетъчните боеприпаси забранява само използването, придобиването, натрупването или запазването на касетъчни боеприпаси, произведени преди 1 януари 1980 г. и след дълъг период на отлагане, който може да продължи до 12 години; той забранява някои други касетъчни боеприпаси, произведени на или след 1 януари 1980 г., но прави изключение за онези касетъчни боеприпаси, които притежават поне един от следните защитни механизми: a) механизъм за самоунищожение или самонеутрализиране; б) функция за спонтанно деактивиране; или в) два или повече механизма за включване, поне един от които действа като механизъм за самоунищожаване; като има предвид, че проектът на протокол (VI) относно касетъчните боеприпаси прави също така изключение и по отношение на касетъчните боеприпаси, които включват механизъм или устройство, които дават - след разпръскването - не повече от 1% неексплодирали взривни боеприпаси за целия диапазон от предвидени оперативни среди;

И.  като има предвид, че касетъчните боеприпаси, притежаващи само един защитен механизъм, са показали своята липса на надеждност, доколкото оставят голям брой неексплодирали суббоеприпаси на земната повърхност и са причинили много жертви в последните години;

Й. като има предвид, че проектът на протокол (VI) относно касетъчните боеприпаси не предоставя договорен, прозрачен и проверим технически стандарт за процента на неуспех;

K. като има предвид, че почти всички касетъчни боеприпаси, които бяха използвани в последните конфликти и които са доказали тежките си хуманитарни последствия за цивилното население, не са забранени по проекта за протокол (VI) относно касетъчните боеприпаси;

Л. като има предвид, че проектът на протокол (VI) относно касетъчните боеприпаси е несъвместим с ККБ, нито я допълва;

M. като има предвид, че проектът на протокол (VI) относно касетъчните боеприпаси поставя задължения, които са по-леки от някои вече приети национални политики;

Н. като има предвид, че проектът на протокол (VI) относно касетъчните боеприпаси може да доведе до увеличаване на използването на касетъчни боеприпаси, за които е известно, че причиняват неприемливи вреди на цивилното население, предвид това, че той осигурява специфична, международна правна рамка за подобно използване;

O. като има предвид, че проектът на протокол (VI) относно касетъчните боеприпаси би създал опасен прецедент за международното хуманитарно право (МХП), с това че създава безпрецедентна ситуация с приемането на по-нисък международен стандарт след като мнозинството от държавите по света са постигнали съгласие за по-строг стандарт, докато МХП следва да бъде кумулативно и да предоставя все по-голяма закрила за цивилното население;

П. като има предвид, че проектът на протокол (VI) относно касетъчните боеприпаси може да увреди доверието в ККО и нейната репутация, чрез създаването на алтернативно хуманитарно законодателство и по-ниски норми;

Р.  като има предвид, че възникват сериозни въпроси относно последователността и дори законността на участието на държави, които са страни по ККБ, в тези преговори, които целят да запазят продължаващото използване на касетъчни боеприпаси, докато ККБ изисква от тях да се противопоставят на всякакво използване на касетъчни боеприпаси и да насърчават присъединяването към ККБ;

С. като има предвид, че проектът на протокол (VI) относно касетъчните боеприпаси би могъл да възпрепятства усилията за постигане на всеобщо присъединяване към ККБ;

1.  призовава всички държави-членки на ЕС да не приемат, подписват или впоследствие ратифицират евентуален Протокол към Конвенцията за конвенционалните оръжия (ККО), разрешаващ използването на касетъчни боеприпаси, които са забранени по ККБ, и призовава Съвета и държавите-членки на ЕС да предприемат съответните действия в рамките на Четвъртата конференция за преразглеждане на ККО, която ще се проведе в Женева от 14 до 25 ноември 2011 г.;

2.  призовава всички държави-членки на ЕС и страните кандидатки, които не са страни по Конвенцията по касетъчните боеприпаси спешно да се присъединят към същата, а държавите, които са подписали ККБ да я ратифицират във възможно най-кратки срокове;

3.  призовава всички държави-членки на ЕС, които още не са се присъединили към ККБ, но биха искали да намалят хуманитарното въздействие на касетъчните боеприпаси, да предприемат решителни и прозрачни национални мерки, преди присъединяването си, включително да приемат мораториум на използването, производството и трансфера на касетъчни боеприпаси, както и спешно да започнат унищожаването на запасите си от тези боеприпаси;

4.  настоятелно призовава всички държави-членки на ЕС, подписали ККБ, да се възползват от всяка възможност да насърчават държавите, които не са страни по ККБ, да се присъединят към нея възможно най-скоро, включително чрез двустранни срещи, диалог между въоръжените сили и многостранни форуми, както и - в съответствие със задълженията си по член 21 от ККБ, да полагат всички усилия да убедят държавите, които не са страни по Конвенцията, да не използват касетъчни боеприпаси;

5.  настоятелно призовава всички държави да вземат участие в междинните заседания относно Конвенцията по касетъчните боеприпаси в Женева от 16 до 19 април 2012 г., както и в Третата среща на държавите, страни по Конвенцията, която ще се проведе в Осло от 10 до 14 септември 2012 г.;

6.  настоятелно призовава държавите-членки на ЕС да предприемат стъпки, за да започнат прилагането на Конвенцията, включително като унищожават запасите, предприемат прочистване и предоставят подпомагане за жертвите, и да допринасят за предоставянето на финансиране или различни форми на подпомагане за други държави, които желаят да прилагат Конвенцията;

7.  призовава Съвета и Комисията да включат забраната на касетъчните боеприпаси като стандартна клауза в споразуменията с трети държави наред със стандартната клауза за неразпространението на оръжия за масово унищожение;

8.  призовава Съвета и Комисията да направят борбата срещу касетъчните боеприпаси неразделна част от програмите на Съюза за външна помощ с цел да подкрепят трети страни в унищожаването на запасите и предоставянето на хуманитарна помощ;

9.  призовава държавите-членки на ЕС, Съвета и Комисията да предприемат мерки, за да попречат на трети страни да предоставят касетъчни боеприпаси на недържавни субекти;

10. настоятелно призовава държавите-членки на ЕС да проявяват прозрачност относно усилията, които предприемат в отговор на настоящата резолюция, както и да докладват публично за своите дейности по Конвенцията;

11. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на заместник-председателя/върховен представител на Съюза о въпросите на външните работи и политиката на сигурност, Съвета, Комисията, правителствата и парламентите на държавите-членки на ЕС и на страните кандидатки, генералния секретар на ООН и Коалицията срещу касетъчните боеприпаси.