Menetlus : 2011/2913(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : B7-0588/2011

Esitatud tekstid :

B7-0588/2011

Arutelud :

PV 16/11/2011 - 14
CRE 16/11/2011 - 14

Hääletused :

Selgitused hääletuse kohta
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P7_TA(2011)0512

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK
PDF 120kWORD 70k
Vt ka resolutsiooni ühisettepanekut RC-B7-0588/2011
14.11.2011
PE472.800v01-00
 
B7-0588/2011

komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja avalduse alusel

vastavalt kodukorra artikli 110 lõikele 2


Kassettlahingumoona keelustamine


Ulrike Lunacek, Reinhard Bütikofer, Tarja Cronberg, Barbara Lochbihler, Raül Romeva i Rueda, Carl Schlyter, Keith Taylor, Malika Benarab-Attou fraktsiooni Verts/ALE nimel

Euroopa Parlamendi resolutsioon kassettlahingumoona keelustamise kohta  
B7‑0588/2011

Euroopa Parlament,

–   võttes arvesse kassettlahingumoona konventsiooni (KLK), mis jõustus 1. augustil 2010 ja mille 8. novembril 2011. aastal kinnitasid 111 riiki (108 riiki on konventsioonile alla kirjutanud, nende seas kolm ELi liikmesriiki, 63 riiki on konventsiooni ratifitseerinud, nende seas 19 ELi liikmesriiki ja 3 läbirääkijariiki),

–   võttes arvesse ülemääraseid kahjustusi tekitavate või valimatu toimega tavarelvade kasutamise keelustamist ja piiramist käsitlevat konventsiooni, mis jõustus 2. detsembril 1983, ning võttes arvesse täiendavaid muudatusi ja lisaprotokolle (I–V) ning asjaolu, et 8. novembri 2011. aasta seisuga on sellele konventsioonile alla kirjutanud 50 riiki ja 114 riiki on konventsiooni osalisriigid,

–   võttes arvesse 26. augusti 2011. aasta kassettlahingumoona protokolli (VI) eelnõu,

–   võttes arvesse oma 20. novembri 2008. aasta resolutsiooni kassettlahingumoona konventsiooni kohta(1),

–   võttes arvesse oma 8. juuli 2010. aasta resolutsiooni kassettlahingumoona konventsiooni jõustumise ja ELi rolli kohta(2),

–   võttes arvesse oma 10. märtsi 2010. aasta resolutsiooni Euroopa julgeolekustrateegia ning ühise julgeoleku- ja kaitsepoliitika rakendamise kohta(3), 11. mai 2011. aasta resolutsiooni ühise julgeoleku- ja kaitsepoliitika arengu kohta pärast Lissaboni lepingu jõustumist(4) ning 7. juuli 2011. aasta resolutsiooni edusammude kohta miinivastases tegevuses(5),

–   võttes arvesse kodukorra artikli 110 lõiget 2,

A. arvestades, et kassettlahingumoon kujutab endast tõsist ohtu tsiviilisikutele, sest ta põhjustab enamasti surmavaid vigastusi, ning arvestades, et konfliktijärgses olukorras on kassettlahingumoona kasutamine põhjustanud palju traagilisi vigastusi ja tsiviilohvreid, sest sageli leiavad mahajäänud lõhkemata osislõhkekehasid lapsed ja teised pahaaimamatud süütud inimesed;

B.  arvestades, et enamiku ELi liikmesriikide, parlamentaarsete algatuste ja kodanikuühiskonna organisatsioonide toetus on olnud otsustava tähtsusega Oslo protsessi edukaks lõpuleviimiseks, mille tulemuseks on kassettlahingumoona konventsioon (KLK); arvestades, et konventsioonil on praegu 66 osalisriiki, nende seas 17 ELi liikmesriiki ja 5 läbirääkijariiki;

C. arvestades, et KLK keelab kassettlahingumoona kasutada, arendada, toota, muul viisil soetada, varuda, säilitada või kellelegi otseselt või kaudselt edasi toimetada ning kedagi abistada, julgustada või sundida mingil viisil osalema sellises tegevuses, mis on osalisriigile konventsiooni kohaselt keelatud;

D. arvestades, et konventsioonis määratletakse kassettlahingumoona ohvritena kõiki isikuid, kes on surma saanud või kannatanud füüsilisi või psühholoogilisi traumasid, majanduslikku kahju, sotsiaalset marginaliseerumist või oma õiguste kasutamise olulist kahjustust, mis on põhjustatud kassettlahingumoona kasutamisest, kusjuures ohvrite hulka arvatakse nii kassettlahingumoona tõttu otseselt kannatanud isikud kui ka nende mõjutatud perekonnad ja kogukonnad;

E.  arvestades, et konventsioonis määratletakse kassettlahingumoon lahingumoonana, mis on ette nähtud laiali paiskama või valla päästma osislõhkekehasid, millest igaüks kaalub alla 20 kilogrammi;

F.  arvestades, et konventsiooniga nõutakse kogu kassettlahingumoona hävitamist võimalikult kiiresti, kuid hiljemalt kaheksa aasta möödumisel konventsiooni jõustumisest konkreetse osalisriigi jaoks, ning osalisriik võib erandjuhtudel taotleda lisapikendust kuni neli aastat;

G. arvestades, et konventsiooniga kehtestatakse uued humanitaarnormid ohvrite abistamiseks, kusjuures ohvrite hulka arvatakse nii kassettlahingumoona tõttu otseselt kannatanud isikud kui ka nende mõjutatud perekonnad ja kogukonnad;

H.  arvestades, et teatavate tavarelvade konventsiooniga seoses on kassettlahingumoona protokolli (VI) eelnõus keelatud üksnes enne 1. jaanuari 1980 toodetud kassettlahingumoona kasutamine, soetamine, varumine või säilitamine ning pärast pikka kuni 12-aastast edasilükkamise perioodi on keelatud osaliselt muu kassettlahingumoon, mis on toodetud pärast 1. jaanuari 1980, kuid erandiks on kassettlahingumoon, millel on vähemalt üks järgmistest turvameetmetest: a) isehävituslik mehhanism või iseneutraliseeriv mehhanism; b) isedeaktiveeriv omadus; või c) kaks või mitu initsieerivat mehhanismi, millest vähemalt üks toimib isehävitusliku mehhanismina; arvestades, et kassettlahingumoona protokolli (VI) eelnõus on samuti ette nähtud erand kassettlahingumoona jaoks, mis sisaldab mehhanismi või konstruktsiooni, mille tõttu jääb pärast lahingumoona laiali paiskumist mitte rohkem kui 1% lõhkemata lahingumoona kavandatud lahingupiirkonda;

I.   arvestades, et ainult ühe turvamehhanismiga kassettlahingumoon on osutunud ebausaldusväärseks, sest on jätnud maha suurel hulgal lõhkemata osislõhkekehasid ning toonud viimastel aastatel kaasa palju inimohvreid;

J.   arvestades, et kassettlahingumoona protokolli (VI) eelnõus ei ole ette nähtud kokkulepitud läbipaistvat ja kontrollitavat tehnilist standardit veamäära kohta;

K. arvestades, et peaaegu kogu kassettlahingumoon, mida on kasutatud viimastes konfliktides ja mis on tsiviilelanikele põhjustanud raskeid humanitaartagajärgi, ei ole keelustatud kassettlahingumoona protokolli (VI) eelnõu alusel;

L.  arvestades, et kassettlahingumoona protokolli (VI) eelnõu ei ühildu KLKga ega ole selle täienduseks;

M. arvestades, et kassettlahingumoona protokolli (VI) eelnõus on sätestatud kohustused, mis on nõrgemad kui mõne riikliku poliitikameetmega juba vastuvõetud kohustused;

N. arvestades, et kassettlahingumoona protokolli (VI) eelnõu võib kaasa tuua selle, et kehtestades vastava rahvusvahelise õigusraamistiku selle kasutuseks, hakatakse rohkem kasutama kassettlahingumoona, mis teatavasti tekitab vastuvõetamatut kahju tsiviilisikutele;

O. arvestades, et kassettlahingumoona protokolli (VI) eelnõuga luuakse ohtlik pretsedent rahvusvahelises humanitaarõiguses, sest tekib enneolematu olukord, kus vastu on võetud madalam rahvusvaheline standard pärast seda, kui enamik maailma riike on nõustunud karmima standardiga, samas kui rahvusvaheline humanitaarõigus peaks olema kumulatiivne ja pakkuma üha suuremat kaitset tsiviilelanikele;

P.  arvestades, et kassettlahingumoona protokolli (VI) eelnõu võib kahjustada teatavate tavarelvade konventsiooni usaldusväärsust ja mainet, luues humanitaarõiguse alternatiivse juhtumi ja nõrgema normi;

Q. arvestades, et tõsiseid küsimusi tekib seoses KLK osalisriikide põhimõttekindluse ja isegi seaduslikkusega, kui osaletakse läbirääkimistel, mille eesmärk on jätkuvalt kasutada kassettlahingumoona, samal ajal kui KLK nõuab kassettlahingumoona igasugusest kasutamisest loobumist ja ühinemist konventsiooniga;

R.  arvestades, et kassettlahingumoona protokolli (VI) eelnõu võib takistada jõupingutusi saavutada KLK üldine kohaldamine;

1.  kutsub kõiki ELi liikmesriike üles mitte vastu võtma, kinnitama ega järgnevalt ratifitseerima teatavate tavarelvade konventsiooni protokolli, mis lubab kasutada kassettlahingumoona, mis on keelatud KLKga, ning kutsub nõukogu ja ELi liikmesriike üles vastavalt tegutsema teatavate tavarelvade konventsiooni neljandal läbivaatamise konverentsil, mis toimub 14. novembrist kuni 25. novembrini 2011 Genfis;

2.  kutsub kõiki ELi liikmesriike ja kandidaatriike, kes ei ole veel kassettlahingumoona konventsiooni osalised, konventsiooniga kiiremas korras ühinema ning KLKle alla kirjutanud riike konventsiooni võimalikult kiiresti ratifitseerima;

3.  kutsub üles kõiki ELi liikmesriike, kes ei ole veel KLKga ühinenud, kuid kes soovivad vähendada kassettlahingumoona humanitaartagajärgi, võtma kuni konventsiooniga ühinemiseni rangeid ja läbipaistvaid riiklikke meetmeid, sealhulgas kuulutama välja kassettlahingumoona kasutamise, tootmise ja edasitoimetamise moratooriumi ning alustama kiiremas korras kassettlahingumoona varude hävitamist;

4.  nõuab tungivalt, et kõik ELi liikmesriigid, kes on konventsioonile alla kirjutanud, kasutaksid kõiki võimalusi, sealhulgas kahepoolseid kohtumisi, sõjaväelastevahelisi arutelusid ja mitmepoolseid foorumeid, et innustada konventsiooniga mitteühinenud riike konventsiooniga võimalikult kiiresti ühinema, ning annaksid kooskõlas oma kohustustega KLK artiklil 21 kohaselt oma parima selleks, et konventsiooniga mitteühinenud riigid loobuksid kassettlahingumoona kasutamisest;

5.  nõuab tungivalt, et kõik riigid osaleksid kassettlahingumoona konventsiooni istungitevahelistel kohtumistel 16.–19. aprillil 2012 Genfis ning osalisriikide kolmandal kohtumisel 10.–14. septembril 2012 Oslos;

6.  nõuab tungivalt, et ELi liikmesriigid astuksid samme konventsiooni täitmise alustamiseks, sealhulgas lahingumoona varude hävitamise, mahajäänud lahingumoona kõrvaldamise ja ohvrite abistamisega, ning annaksid konventsiooni täita soovivatele riikidele rahalist või muud abi;

7.  kutsub nõukogu ja komisjoni üles lisama kolmandate riikidega sõlmitavatesse lepingutesse lisaks standardsättele massihävitusrelvade leviku tõkestamise kohta standardsätte kassettlahingumoona keelustamise kohta;

8.  palub, et nõukogu ja komisjon käsitleksid kassettlahingumoona vastast võitlust osana ühenduse välisabi programmidest, et abistada kolmandaid riike lahingumoona varude hävitamisel ja humanitaarabi andmisel;

9.  kutsub ELi liikmesriike, nõukogu ja komisjoni üles võtma meetmeid, et takistada kolmandaid riike varustamast kassettlahingumoonaga valitsusväliseid osalejaid;

10. nõuab tungivalt, et liikmesriigid kajastaksid läbipaistvalt käesoleva resolutsiooni tulemusena tehtud jõupingutusi ja annaksid üldsusele teada oma tegevusest konventsiooni järgimisel;

11. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale, nõukogule, komisjonile, ELi liikmesriikide ja kandidaatriikide valitsustele ja parlamentidele, ÜRO peasekretärile ning kassettlahingumoona koalitsioonile.

(1)

ELT C 16 E, 22.1.2010, lk 61.

(2)

Vastuvõetud tekstid, P7_TA-PROV(2010)0285.

(3)

Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2010)0061.

(4)

Vastuvõetud tekstid, P7_TA-PROV(2011)0228.

(5)

Vastuvõetud tekstid, P7_TA-PROV(2011)0339.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika