Menettely : 2011/2913(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : B7-0589/2011

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

B7-0589/2011

Keskustelut :

PV 16/11/2011 - 14
CRE 16/11/2011 - 14

Äänestykset :

PV 17/11/2011 - 6.6

Hyväksytyt tekstit :

P7_TA(2011)0512

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PDF 116kWORD 62k
Ks. myös yhteinen päätöslauselmaesitys RC-B7-0588/2011
14.11.2011
PE472.801v01-00
 
B7-0589/2011

komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuman johdosta

työjärjestyksen 110 artiklan 2 kohdan mukaisesti


rypäleammusten kieltämisestä


Marietje Schaake, Elizabeth Lynne, Johannes Cornelis van Baalen, Leonidas Donskis, Kristiina Ojuland, Sonia Alfano, Izaskun Bilbao Barandica, Ramon Tremosa i Balcells, Jelko Kacin, Robert Rochefort ALDE-ryhmän puolesta

Euroopan parlamentin päätöslauselma rypäleammusten kieltämisestä  
B7‑0589/2011

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon rypäleammuksia koskevan yleissopimuksen, jonka 107 maata hyväksyi Dublinissa 19.–30. toukokuuta 2008 pidetyssä diplomaattitason konferenssissa,

–   ottaa huomioon Yhdistyneiden kansakuntien pääsihteerin 30. toukokuuta 2008 esittämän viestin, jossa tämä kehotti valtioita allekirjoittamaan ja ratifioimaan tämän tärkeän sopimuksen viipymättä ja totesi odottavansa sen pikaista voimaantuloa,

–   ottaa huomioon rypäleammuksia koskevan yleissopimuksen, joka tuli voimaan 1. elokuuta 2010 ja jolle 8. marraskuuta 2011 mennessä on antanut tukensa 111 valtiota (yleissopimuksen on allekirjoittanut 108 valtiota, joista 3 on EU:n jäsenvaltioita, ja ratifioinut 63 valtiota, joista 19 on EU:n jäsenvaltioita ja 3 liittymisneuvotteluja käyviä maita),

–   ottaa huomioon 26. elokuuta 2011 tehdyn rypäleammuksia koskevan VI pöytäkirjan luonnoksen,

–   ottaa huomioon 20. marraskuuta 2008 antamansa päätöslauselman rypäleammuksia koskevasta yleissopimuksesta(1),

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 110 artiklan 2 kohdan,

A. ottaa huomioon, että rypäleammukset aiheuttavat vakavan riskin siviileille, koska ne aiheuttavat kuolettavia vammoja, ja toteaa, että konfliktien jälkitilanteissa rypäleammusten käyttö on aiheuttanut monia traagisia vammoja ja siviiliuhreja, koska räjähtämättömät ammukset jäävät usein lasten ja muiden pahaa‑aavistamattomien siviilien löydettäviksi;

B.  ottaa huomioon, että useimpien EU:n jäsenvaltioiden, parlamenttien aloitteiden ja kansalaisjärjestön antama tuki on edistänyt ratkaisevalla tavalla rypäleammuksia koskevaan yleissopimukseen johtaneen "Oslon prosessin" päätökseen saattamista; ottaa huomioon, että rypäleammuksia koskevan yleissopimuksen sopimuspuolina on tällä hetkellä 66 valtiota, joista 17 on EU:n jäsenvaltioita ja 5 liittymisneuvotteluja käyviä maita;

C. ottaa huomioon, että rypäleammuksia koskeva yleissopimus edellyttää, että siihen liittyneet valtiot tuhoavat tällaisten ammusten varastot;

D. toteaa, että rypäleammuksia koskevalla yleissopimuksella asetetaan uudet humanitaariset normit uhrien auttamiselle ja velvoitetaan valtioita konfliktien jälkeen raivaamaan jäljelle jääneet räjähtämättömät rypäleammusten jäännökset;

E.  ottaa huomioon, että useimpien EU:n jäsenvaltioiden ja todella monen kansalaisjärjestön antama tuki on edistänyt ratkaisevalla tavalla rypäleammuksista tehtyä yleissopimusta koskevan "Oslon prosessin" päätökseen saattamista;

1.  kehottaa kaikkia EU:n jäsenvaltioita pidättymään sellaisen eräitä tavanomaisia aseita koskevaan yleissopimukseen (CCW‑sopimus) mahdollisesti sisältyvän pöytäkirjan hyväksymisestä, tukemisesta tai ratifioimisesta, jolla sallittaisiin rypäleammuksia koskevassa yleissopimuksessa kiellettyjen rypäleammusten käyttö, ja kehottaa neuvostoa ja EU:n jäsenvaltioita toimimaan sen mukaisesti Genevessä 14.–25. marraskuuta 2011 pidettävässä CCW‑sopimuksen neljännessä tarkistuskonferenssissa;

2.  kehottaa EU:n jäsenvaltioita pidättäytymään kaikista toimista, joilla saatetaan kiertää tai vaarantaa yleissopimusta ja sen määräyksiä; kehottaa erityisesti kaikkia EU:n jäsenvaltioita pidättäytymään sellaisen CCW‑sopimukseen mahdollisesti sisältyvän pöytäkirjan hyväksymisestä tai tukemisesta, jolla sallittaisiin rypäleammusten käyttö rypäleammuksia koskevan yleissopimuksen 1 ja 2 artiklan mukaisen kyseisiä ammuksia koskevan kiellon vastaisesti, sekä olemaan myöhemmin suostumatta tällaisen pöytäkirjan noudattamiseen;

3.  kehottaa kaikkia rypäleammuksia koskevan yleissopimuksen allekirjoittaneita EU:n jäsenvaltioita hyödyntämään kaikki tilaisuudet, joilla ne voivat kannustaa muun muassa kahdenvälisten kokousten, sotilaallisen vuoropuhelun ja monenvälisten foorumien avulla sellaisia valtioita, jotka eivät ole yleissopimuksen osapuolia, liittymään siihen mahdollisimman pian, sekä tekemään parhaansa yleissopimuksen 21 artiklassa asetetun velvoitteen mukaisesti saadakseen tällaiset valtiot pidättäytymään käyttämästä rypäleammuksia;

4.  kehottaa EU:n jäsenvaltioita aloittamaan yleissopimuksen täytäntöönpanon muun muassa tuhoamalla varastoja, ryhtymällä raivaukseen ja avustamalla uhreja sekä osallistumaan muille valtioille suunnattuun rahoitukseen tai erilaiseen apuun, jotta ne voivat ryhtyä panemaan yleissopimusta täytäntöön;

5.  kehottaa yleissopimuksen allekirjoittaneita EU:n jäsenvaltioita hyväksymään lainsäädäntöä, jolla yleissopimus pannaan täytäntöön kansallisesti;

6.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle, neuvostolle, komissiolle, EU:n jäsenvaltioiden ja ehdokasvaltioiden hallituksille ja parlamenteille, YK:n pääsihteerille sekä rypäleammusten vastaiselle liitolle.

 

(1)

EUVL C 16 E, 22.1.2010, s. 61.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö