Предложение за резолюция - B7-0609/2011Предложение за резолюция
B7-0609/2011

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ относно модернизиране на законодателството в областта на ДДС с цел стимулиране на цифровия единен пазар

14.11.2011

внесено вследствие на въпрос с искане за устен отговор B7-0648/2011
съгласно член 115, параграф 5 от Правилника за дейността

Diana Wallis, Jürgen Creutzmann, Olle Schmidt, Cecilia Wikström, Jens Rohde, Alexandra Thein, Marietje Schaake, Louis Michel, Hannu Takkula, Adina-Ioana Vălean, Theodoros Skylakakis, Alexander Alvaro, Sharon Bowles, Toine Manders, Cristian Silviu Buşoi от името на групата ALDE

Вж. също предложението за обща резолюция RC-B7-0608/2011

Процедура : 2011/2898(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
B7-0609/2011
Внесени текстове :
B7-0609/2011
Гласувания :
Приети текстове :

B7‑0609/2011

Резолюция на Европейския парламент относно модернизиране на законодателството в областта на ДДС с цел стимулиране на цифровия единен пазар

Европейският парламент,

–   като взе предвид членове 113 и 167 от ДФЕС,

–   като взе предвид Директива 2006/112/ЕО относно общата система на данъка върху добавената стойност,

–   като взе предвид Директива 2008/8/ЕО за изменение на Директива 2006/112/ЕО по отношение на мястото на доставка на услуги,

–   като взе предвид съобщението на Европейската комисия, озаглавено „Европа 2020: Стратегия за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж“,

–   като взе предвид съобщението на Европейската комисия относно програма в областта на цифровите технологии за бъдещето,

–   като взе предвид Зелената книга на Европейската комисия относно бъдещето на ДДС,

–   като взе предвид резолюцията на Европейския парламент от 12 май 2011 г. относно „Отключване на потенциала на културните и творческите индустрии“,

–   като взе предвид резолюцията на Европейския парламент от 13 октомври 2011 г. относно бъдещето на ДДС,

–   като взе предвид насоките на ОИСР относно неутралността на ДДС,

–   като взе предвид член 115, параграф 5 и член 110, параграф 2 от своя правилник,

A. като има предвид, че стратегията „ЕС 2020“ включва водещата инициатива да се създаде цифров единен пазар;

Б.  като има предвид, че цифровият единен пазар на ЕС е все още разпокъсан и това отчасти се дължи на данъците върху потреблението, приложими спрямо стоки и услуги;

В.  като има предвид, че икономическата криза нанесе тежки щети на възможностите за икономически растеж и че цифровата икономика разполага с потенциал да допринесе съществено за просперитета на Европа през следващите години;

Г.  като има предвид, че Европейският съюз трябва да реализира потенциала на единния пазар, като способства търговията онлайн и трансграничната търговия между държавите-членки;

Д.  като има предвид, че Европейската комисия обмисля понастоящем бъдещето на ДДС и че стратегията „ЕС 2020“ трябва да бъде взета предвид;

1.  посочва, че действащата правна рамка, и по-специално приложение 3 към Директива 2006/112/ЕО, възпрепятства развитието на новите цифрови услуги и съответно не е съгласувана с целите, посочени в програмата за цифрови технологии;

2.  счита, че ДДС ставките, които се прилагат по отношение на книгите, са пример за недостатъци на действащото законодателство; държавите-членки могат да прилагат намалени ДДС ставки за доставката на книги на всички видове физически носители, докато електронните книги се облагат със стандартна ставка от 15 %; тази дискриминация е несъстоятелна предвид потенциалния растеж на този пазарен сегмент;

3.  подчертава, че Европейският съюз трябва да бъде амбициозен и да се стреми да постигне повече от премахването на непоследователността в действащата правна рамка; насърчаването на дружествата да развиват и предлагат нови паневропейски онлайн услуги следва да бъде приоритет при преразглеждането на правилата за ДДС;

4.  посочва при все това, че Европейският съюз следва да намери специфични решения конкретно за своите потребности; за развитието на истински единен пазар чрез правото на Европейския съюз би могло да се даде възможност на държавите-членки да прилагат, временно, намалена ДДС ставка за предоставяните по електронен път услуги за културно съдържание;

5.  тази нова категория, която следва да бъде включена в действащото приложение 3 към Директива 2006/112/ЕО, би могла да се отнася за предоставянето на онлайн услуги като телевизионни предавания, музика, книги, вестници и списания от доставчик, който е установен в ЕС, за потребители, които също са установени в ЕС;

6.  цифровото разпространение на културно, журналистическо и творческо съдържание дава възможност на авторите и доставчиците на съдържание да достигнат до нова и по-голяма публика; Европа се нуждае от напредък в създаването, производството и разпространението (по всички платформи) на цифрово съдържание, а прилагането на намалена ДДС ставка за онлайн културно съдържание със сигурност би могло да увеличи растежа;

7.  припомня принципите на ОИСР относно данъчното облагане на електронната търговия, които бяха договорени на конференцията в Отава през 1998 г.; съгласно тези принципи правилата относно данъците върху потреблението, като например ДДС, следва да водят до облагане в юрисдикцията, където се осъществява потреблението; съгласно Директива 2008/8/ЕО принципите на ОИСР ще се прилагат спрямо Европейския съюз считано от 1 януари 2015 г.;

8.  счита, че преразглеждането на законодателството в областта на ДДС за предоставяне на по-голяма гъвкавост на държавите-членки по отношение на намалените ДДС ставки следва да бъде придружено от прилагането на принципите, включени в Директива 2008/8/ЕО; посочва при все това, че с цел осигуряване на възможност на държавите-членки да се възползват еднакво от цифровия единен пазар следва да започне да се прилага възможно най-скоро принципът на облагане в държавата-членка, където се осъществява потреблението;

9.  призовава следователно Европейската комисия да разгледа възможността за преразглеждане на Директива 2008/8/ЕО с цел да се включи разпоредба, съгласно която ДДС да започне да се плаща в държавата-членка, където се осъществява потреблението, преди 1 януари 2015 г.;

10. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, на Комисията и на правителствата и парламентите на държавите-членки.