Forslag til beslutning - B7-0609/2011Forslag til beslutning
B7-0609/2011

FORSLAG TIL BESLUTNING om modernisering af momslovgivningen med henblik på at fremme det digitale indre marked

14.11.2011

på baggrund af forespørgsel til mundtlig besvarelse B7-0648/2011
jf. forretningsordenens artikel 115, stk. 5,

Diana Wallis, Jürgen Creutzmann, Olle Schmidt, Cecilia Wikström, Jens Rohde, Alexandra Thein, Marietje Schaake, Louis Michel, Hannu Takkula, Adina-Ioana Vălean, Theodoros Skylakakis, Alexander Alvaro, Sharon Bowles, Toine Manders, Cristian Silviu Buşoi for ALDE-Gruppen

Se også det fælles beslutningsforslag RC-B7-0608/2011

Procedure : 2011/2898(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
B7-0609/2011
Indgivne tekster :
B7-0609/2011
Afstemninger :
Vedtagne tekster :

B7‑0609/2011

Europa-Parlamentets beslutning om modernisering af momslovgivningen med henblik på at fremme det digitale indre marked

Europa-Parlamentet,

–   der henviser til EUF-traktatens artikel 113 og artikel 167,

–   der henviser til direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem,

–   der henviser til direktiv 2008/8/EF om ændring af direktiv 2006/112/EF med hensyn til leveringsstedet for tjenesteydelser,

–   der henviser til Kommissionens meddelelse med titlen ”Europa 2020: En strategi for intelligent, bæredygtig og inklusiv vækst",

–   der henviser til Kommissionens meddelelse om en digital dagsorden for fremtiden,

–   der henviser til Kommissionens grønbog om momssystemets fremtid,

–   der henviser til sin beslutning af 12. maj 2011 om frigørelse af de kulturelle og kreative industriers potentiale,

–   der henviser til sin beslutning af 13. oktober 2011 om momssystemets fremtid,

–   der henviser til OECD's retningslinjer for momsneutralitet,

–   der henviser til forretningsordenens artikel 115, stk. 5, og artikel 110, stk. 2,

A. der henviser til, at Europa 2020-strategien indeholder flagskibsinitiativet til oprettelsen af et digitalt indre marked;

B.  der henviser til, at EU's digitale indre marked er fortsat fragmenteret, og at dette delvist skyldes forbrugsafgifter på varer og tjenesteydelser;

C.  der henviser til, at den økonomiske krise i alvorlig grad har ødelagt mulighederne for økonomisk vækst, og at den digitale økonomi har potentialet til at bidrage betydeligt til Europas velstand i de kommende år;

D.  der henviser til, at Den Europæiske Union skal opfylde det indre markeds potentiale ved at fremme onlinehandel og grænseoverskridende handel mellem medlemsstaterne;

E.  der henviser til, at Kommissionen i øjeblikket overvejer momssystemets fremtid, og at Europa 2020-strategiens mål skal tages med i betragtning;

1.  påpeger, at den nuværende lovgivningsmæssige ramme og navnlig bilag 3 i direktiv 2006/112/EF er en hindring for udviklingen af nye digitale tjenester og derfor ikke er forenelige med de mål, der er fastsat i den digitale dagsorden;

2.  mener, at momssatserne på bøger er et tegn på manglerne ved den nuværende lovgivning; minder om, at mens medlemsstaterne kan anvende nedsatte momssatser på levering af bøger på alle fysiske medier, er e-bøger pålagt en standard-momssats på 15 procent; mener, at denne forskelsbehandling er uholdbar som følge af dette markedssegments vækstpotentiale;

3.  understreger, at Den Europæiske Union skal være ambitiøs og gå længere end at rette op på den nuværende lovgivningsmæssige rammes mangel på konsekvens; mener, at opfordringen til virksomheder til at udvikle og tilbyde nye paneuropæiske onlinetjenester bør være en prioritet i revisionen af momsreglerne;

4.  påpeger dog, at Den Europæiske Union bør udarbejde skræddersyede løsninger til sine egne behov; mener, at Den Europæiske Union kunne med henblik på at udvikle ​​et reelt indre marked give medlemsstaterne mulighed for midlertidigt at anvende en nedsat momssats for elektronisk leverede tjenester med kulturelt indhold;

5.  mener, at denne nye kategori, som ville blive inkluderet i bilag 3 i direktiv 2006/112/EF, kunne dække udbud af onlinetjenester såsom tv, musik, bøger, aviser og tidsskrifter, fra en leverandør etableret i EU til enhver forbruger, der også er etableret inden for EU;

6.  mener, at digital distribution af kulturelt, journalistisk og kreativt indhold gør det muligt for forfattere og indholdsleverandører at nå ud til et nyt og større publikum; mener, at Europa har brug for at gå videre med skabelse, produktion og distribution (på alle platforme) af digitalt indhold, og at anvendelsen af en nedsat momssats for kulturelt indhold online bestemt kunne øge væksten;

7.  minder om OECD's principper for beskatning af e-handel, som blev vedtaget på konferencen i Ottawa i 1998; minder om, at det ifølge disse principper fastsættes, at reglerne for forbrugsafgifter, som f.eks. moms bør føre til en beskatning i den jurisdiktion, hvor forbruget finder sted; minder om, at OECD's principper ifølge direktiv 2008/8/EF vil finde anvendelse i Den Europæiske Union fra den 1. januar 2015;

8.  mener, at en revision af momslovgivningen, der giver mere fleksibilitet til medlemsstaterne til nedsatte momssatser, bør gå hånd i hånd med anvendelsen af principperne i direktiv 2008/8/EF; påpeger imidlertid, at princippet om beskatning i den medlemsstat, hvor forbruget finder sted, bør finde anvendelse snarest muligt, for at alle medlemsstater i samme omfang kan drage fordel af det digitale indre marked;

9.  opfordrer derfor Kommissionen til inden den 1. januar 2015 at undersøge muligheden for at revidere direktiv 2008/8/EF for at sikre, at momsen vil blive betalt i den medlemsstat, hvor forbruget finder sted;

10. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet og Kommissionen samt medlemsstaternes regeringer og parlamenter.