Πρόταση ψηφίσματος - B7-0609/2011Πρόταση ψηφίσματος
B7-0609/2011

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ σχετικά με τον εκσυγχρονισμό της νομοθεσίας περί ΦΠΑ ώστε να δοθεί ώθηση στην ενιαία ψηφιακή αγορά

14.11.2011

εν συνεχεία της ερώτησης για προφορική απάντηση B7‑0648/2011
σύμφωνα με το άρθρο 115, παράγραφος 5, του Κανονισμού

Diana Wallis, Jürgen Creutzmann, Olle Schmidt, Cecilia Wikström, Jens Rohde, Alexandra Thein, Marietje Schaake, Louis Michel, Hannu Takkula, Adina-Ioana Vălean, Θεόδωρος Σκυλακάκης, Alexander Alvaro, Sharon Bowles, Toine Manders, Cristian Silviu Buşoi εξ ονόματος της Ομάδας ALDE

Βλ. επίσης την κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B7-0608/2011

Διαδικασία : 2011/2898(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
B7-0609/2011
Κείμενα που κατατέθηκαν :
B7-0609/2011
Ψηφοφορία :
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

B7‑0609/2011

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τον εκσυγχρονισμό της νομοθεσίας περί ΦΠΑ ώστε να δοθεί ώθηση στην ενιαία ψηφιακή αγορά

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη τα άρθρα 113 και 167 ΣΛΕΕ,

–   έχοντας υπόψη την οδηγία 2006/112/ΕΚ σχετικά με το κοινό σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας,

–   έχοντας υπόψη την οδηγία 2008/8 για την τροποποίηση της οδηγίας 2006/112/ΕΚ όσον αφορά τον τόπο παροχής υπηρεσιών,

–   έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ευρώπη 2020: μια στρατηγική για έξυπνη, διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη,

–   έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με ένα ψηφιακό θεματολόγιο για το μέλλον,

–   έχοντας υπόψη την Πράσινη Βίβλο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με το Μέλλον του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας,

–   έχοντας υπόψη το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 12ης Μαΐου 2011 σχετικά με την απελευθέρωση του δυναμικού των κλάδων του πολιτισμού και της δημιουργικότητας,

–   έχοντας υπόψη το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 13ης Οκτωβρίου 2011 σχετικά με το μέλλον του ΦΠΑ,

–   έχοντας υπόψη τις κατευθυντήριες γραμμές του ΟΟΣΑ σχετικά με την ουδετερότητα του ΦΠΑ,

–   έχοντας υπόψη τα άρθρα 115, παράγραφος 5 και 110, παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η στρατηγική ΕΕ 2020 αποτελεί την εμβληματική πρωτοβουλία για τη δημιουργία μιας ψηφιακής ενιαίας αγοράς,

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ψηφιακή ενιαία αγορά της ΕΕ παραμένει κατακερματισμένη και ότι τούτο οφείλεται εν μέρει στους φόρους κατανάλωσης στους οποίους υπόκεινται αγαθά και υπηρεσίες,

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η οικονομική κρίση έχει καταφέρει σοβαρά πλήγματα στις ευκαιρίες οικονομικής ανάπτυξης και ότι η ψηφιακή οικονομία έχει το δυναμικό να συνεισφέρει αισθητά στην ευημερία της Ευρώπης τα επόμενα χρόνια,

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να πραγματώσει το δυναμικό της ενιαίας αγοράς διευκολύνοντας τις ηλεκτρονικές και διασυνοριακές εμπορικές ανταλλαγές μεταξύ κρατών μελών,

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξετάζει αυτή τη στιγμή το μέλλον του ΦΠΑ και ότι πρέπει να ληφθεί υπόψη η στρατηγική ΕΕ 2020,

1.  επισημαίνει ότι το ισχύον νομικό πλαίσιο και ιδίως το παράρτημα 3 της οδηγίας 2006/112/ΕΚ αποτελεί φραγμό στην ανάπτυξη νέων ψηφιακών υπηρεσιών και κατά συνέπεια είναι ασύμβατο με τους στόχους που τίθενται στο ψηφιακό θεματολόγιο·

2.  θεωρεί ότι οι συντελεστές ΦΠΑ που εφαρμόζονται στα βιβλία καταδεικνύουν τις αδυναμίες της τρέχουσας νομοθεσίας· ότι ενώ τα κράτη μέλη δύνανται να εφαρμόζουν μειωμένους συντελεστές ΦΠΑ για την προμήθεια βιβλίων σε όλα τα υλικά μέσα, τα ηλεκτρονικά βιβλία υπόκεινται στον συνήθη συντελεστή 15%· ότι η διάκριση αυτή είναι απαράδεκτη λαμβάνοντας υπόψη το δυναμικό ανάπτυξης αυτού του τμήματος της αγοράς·

3.  υπογραμμίζει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να είναι φιλόδοξη και να προχωρήσει πέρα από τη διόρθωση των ανακολουθιών του ισχύοντος νομικού πλαισίου· πιστεύει ότι προτεραιότητα κατά την αναθεώρηση των κανόνων ΦΠΑ πρέπει να είναι η ενθάρρυνση των εταιρειών να αναπτύξουν και να προσφέρουν νέες πανευρωπαϊκές επιγραμμικές υπηρεσίες·

4.  επισημαίνει ωστόσο ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να επεξεργασθεί λύσεις ειδικά προσαρμοσμένες στις ανάγκες της· για την ανάπτυξη μιας γνήσιας ενιαίας αγοράς, το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα μπορούσε να επιτρέπει στα κράτη μέλη να εφαρμόζουν, σε προσωρινή βάση, μειωμένο συντελεστή ΦΠΑ για τις ηλεκτρονικά παρεχόμενες υπηρεσίες πολιτιστικού περιεχομένου·

5.  πιστεύει ότι αυτή η νέα κατηγορία, η οποία θα συμπεριλαμβανόταν στο τρέχον παράρτημα 3 της οδηγίας 2006/112/ΕΚ θα μπορούσε να καλύπτει την παροχή επιγραμμικών υπηρεσιών, όπως τηλεόραση, ραδιόφωνο, βιβλία, εφημερίδες και περιοδικά, από προμηθευτή που εδρεύει εντός της ΕΕ σε οποιονδήποτε καταναλωτή εδρεύει επίσης εντός της ΕΕ·

6.  πιστεύει ότι η ψηφιακή παροχή πολιτιστικού, δημοσιογραφικού και δημιουργικού περιεχομένου επιτρέπει στους συγγραφείς και στους παρόχους περιεχομένου να απευθύνονται σε νέο και ευρύτερο ακροατήριο· η Ευρώπη πρέπει να προχωρήσει στη δημιουργία, παραγωγή και διανομή ψηφιακού περιεχομένου (σε όλες τις πλατφόρμες) και η εφαρμογή μειωμένου συντελεστή ΦΠΑ στο επιγραμμικό πολιτιστικό περιεχόμενο ασφαλώς θα τονώσει την ανάπτυξη·

7.  υπενθυμίζει τις αρχές του ΟΟΣΑ σχετικά με τη φορολογία του ηλεκτρονικού εμπορίου που συμφωνήθηκαν κατά τη διάσκεψη του 1998 στην Οτάβα· οι εν λόγω αρχές ορίζουν ότι οι διατάξεις για τους φόρους κατανάλωσης, όπως είναι ο ΦΠΑ, πρέπει να έχουν ως αποτέλεσμα την επιβολή φορολογίας στην περιοχή δικαιοδοσίας όπου λαμβάνει χώρα η κατανάλωση· σύμφωνα με την οδηγία 2008/8/ΕΚ, οι αρχές του ΟΟΣΑ θα εφαρμόζονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση από την 1η Ιανουαρίου 2015·

8.  θεωρεί ότι η αναθεώρηση της νομοθεσίας ΦΠΑ έτσι ώστε να δοθεί μεγαλύτερη ευελιξία στα κράτη μέλη για μειωμένους συντελεστές ΦΠΑ πρέπει να συμβαδίζει με την εφαρμογή των αρχών που εκτίθενται στην οδηγία 2008/8/ΕΚ· επισημαίνει ωστόσο ότι για να δοθεί σε όλα τα κράτη μέλη η δυνατότητα να επωφεληθούν εξίσου από την ψηφιακή ενιαία αγορά, η αρχή της φορολόγησης στο κράτος μέλος όπου λαμβάνει χώρα η κατανάλωση πρέπει να εφαρμοσθεί το ταχύτερο δυνατό·

9.  καλεί, κατά συνέπεια, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εξετάσει τη δυνατότητα αναθεώρησης της οδηγίας 2008/8/ΕΚ έτσι ώστε να προβλεφθεί ότι ο ΦΠΑ θα καταβάλλεται στο κράτος μέλος όπου λαμβάνει χώρα η κατανάλωση, τούτο δεν πριν από την 1η Ιανουαρίου 2015·

10. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, την Επιτροπή, και τις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών.