Päätöslauselmaesitys - B7-0609/2011Päätöslauselmaesitys
B7-0609/2011

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS arvonlisäveroa koskevan lainsäädännön uudistamisesta digitaalisten sisämarkkinoiden edistämiseksi

14.11.2011

suullisesti vastattavan kysymyksen B7‑0648/2011 johdosta
työjärjestyksen 115 artiklan 5 kohdan mukaisesti

Diana Wallis, Jürgen Creutzmann, Olle Schmidt, Cecilia Wikström, Jens Rohde, Alexandra Thein, Marietje Schaake, Louis Michel, Hannu Takkula, Adina-Ioana Vălean, Theodoros Skylakakis, Alexander Alvaro, Sharon Bowles, Toine Manders, Cristian Silviu Buşoi ALDE-ryhmän puolesta

Ks. myös yhteinen päätöslauselmaesitys RC-B7-0608/2011

Menettely : 2011/2898(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
B7-0609/2011
Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
B7-0609/2011
Äänestykset :
Hyväksytyt tekstit :

B7‑0609/2011

Euroopan parlamentin päätöslauselma arvonlisäveroa koskevan lainsäädännön uudistamisesta digitaalisten sisämarkkinoiden edistämiseksi

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 113 ja 167 artiklan,

–   ottaa huomioon yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä annetun direktiivin 2006/112/EY,

–   ottaa huomioon direktiivin 2006/112/EY muuttamisesta palvelujen suorituspaikan osalta annetun direktiivin 2008/8/EY,

–   ottaa huomioon komission tiedonannon "Eurooppa 2020: Älykkään, kestävän ja osallistavan kasvun strategia",

–   ottaa huomioon komission tiedonannon Euroopan digitaalistrategiasta,

–   ottaa huomioon komission vihreän kirjan alv:n tulevaisuudesta,

–   ottaa huomioon 12. toukokuuta 2011 antamansa päätöslauselman kulttuuriteollisuuden ja luovan alan teollisuuden mahdollisuuksien käyttöönotosta,

–   ottaa huomioon 13. lokakuuta 2011 antamansa päätöslauselman alv:n tulevaisuudesta,

–   ottaa huomioon OECD:n ohjeet alv:n tasapuolisuudesta,

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 115 artiklan 5 kohdan ja 110 artiklan 2 kohdan,

A. toteaa, että Eurooppa 2020 ‑strategiaan sisältyy digitaalisten sisämarkkinoiden luomista koskeva lippulaivahanke;

B.  ottaa huomioon, että EU:n digitaaliset sisämarkkinat ovat edelleen pirstoutuneet, mikä johtuu osaksi tavaroihin ja palveluihin sovellettavista kulutusveroista;

C.  huomauttaa, että talouskriisi on vakavasti heikentänyt talouskasvun mahdollisuuksia ja että digitaalinen talous voi merkittävästi edistää Euroopan hyvinvointia lähivuosina;

D.  ottaa huomioon, että EU:n on hyödynnettävä sisämarkkinoiden mahdollisuuksia helpottamalla verkossa ja rajojen yli tapahtuvaa kaupankäyntiä jäsenvaltioissa;

E.  toteaa, että komissio tarkastelee parhaillaan alv:n tulevaisuutta ja että Eurooppa 2020 ‑strategia on otettava tässä huomioon;

1.  huomauttaa, että nykyinen lainsäädäntö ja erityisesti direktiivin 2006/112/EY liite III ovat esteenä uusien digitaalisten palvelujen kehittämiselle ja sen vuoksi ristiriidassa digitaalistrategiassa asetettujen tavoitteiden kanssa;

2.  katsoo, että kirjoihin sovellettavat alv-kannat ovat osoitus nykyisen lainsäädännön puutteista, sillä jäsenvaltiot voivat soveltaa alennettua alv-kantaa kaikenlaisilla fyysisillä alustoilla olevien kirjojen luovutuksiin, mutta sähköisiin kirjoihin sovelletaan 15 prosentin vakiokantaa; katsoo, ettei tällaista syrjintää voida kyseisen markkinalohkon potentiaalisen kasvun vuoksi hyväksyä;

3.  korostaa, että EU:n on oltava kunnianhimoinen ja korjattava nykyisen lainsäädännön epäjohdonmukaisuudet; toteaa, että alv-sääntöjen uudelleentarkastelussa olisi ensisijaisesti kannustettava yrityksiä kehittämään ja tarjoamaan uusia Euroopan laajuisia verkkopalveluja;

4.  huomauttaa kuitenkin, että EU:n olisi räätälöitävä ratkaisuja omiin tarpeisiinsa; katsoo, että aitojen sisämarkkinoiden kehittämiseksi unionin oikeudessa voitaisiin sallia, että jäsenvaltiot soveltavat väliaikaisesti alennettua alv-kantaa sähköisesti tarjottuihin kulttuurisisältöpalveluihin;

5.  toteaa, että tämä uusi luokka, joka sisällytettäisiin direktiivin 2006/112/EY nykyiseen liitteeseen III, voisi kattaa verkkopalvelujen suoritukset, kuten televisio-ohjelmia, musiikkia, kirjoja, sanomalehtiä ja aikakauslehtiä koskevat palvelujen suoritukset, EU:hun sijoittautuneelta suorittajalta EU:ssa asuville kuluttajille;

6.  toteaa, että kulttuurisen, journalistisen ja luovan sisällön digitaalisen jakamisen avulla tekijät ja sisällöntuottajat voivat saavuttaa uuden ja suuremman yleisön; katsoo, että Euroopan on edistettävä digitaalisen sisällön luomista, tuotantoa ja jakelua (kaikilla alustoilla) ja että alennetun alv-kannan soveltaminen verkossa tarjottavaan kulttuurisisältöön voisi todellakin tehostaa kasvua;

7.  palauttaa mieliin sähköisten palvelujen verottamista koskevat OECD:n periaatteet, joista sovittiin vuonna 1998 Ottawassa pidetyssä konferenssissa; toteaa, että näiden periaatteiden mukaan kulutusveroja, kuten alv:tä, koskevia sääntöjä sovellettaessa verotuksen tulisi tapahtua samassa paikassa kuin kulutuksenkin; huomauttaa, että direktiivin 2008/8/EY mukaan OECD:n periaatteita sovelletaan unionissa 1. tammikuuta 2015 alkaen;

8.  katsoo, että alv-lainsäädännön uudelleentarkasteluun, jossa lisätään jäsenvaltioiden liikkumavaraa alennettujen alv-kantojen osalta, olisi liitettävä direktiivissä 2008/8/EY säädettyjen periaatteiden soveltaminen; huomauttaa kuitenkin, että periaatetta, jonka mukaan verotus tapahtuu samassa jäsenvaltiossa kuin kulutuskin, olisi sovellettava mahdollisimman pian, jotta kaikki jäsenvaltiot voivat tasavertaisesti hyötyä digitaalisista sisämarkkinoista;

9.  pyytää sen vuoksi komissiota tutkimaan mahdollisuutta direktiivin 2008/8/EY uudelleentarkasteluun, jotta alv maksettaisiin ennen 1. tammikuuta 2015 siinä jäsenvaltiossa, jossa kulutuskin tapahtuu;

10. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle ja komissiolle sekä jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille.