Rezolūcijas priekšlikums - B7-0609/2011Rezolūcijas priekšlikums
B7-0609/2011

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS par PVN jomas tiesību aktu modernizāciju vienotā digitālā tirgus veicināšanai

14.11.2011

iesniegts, pamatojoties uz jautājumu B7‑0648/2011, uz kuru jāsniedz mutiska atbilde,
saskaņā ar Reglamenta 115. panta 5. punktu

Diana Wallis, Jürgen Creutzmann, Olle Schmidt, Cecilia Wikström, Jens Rohde, Alexandra Thein, Marietje Schaake, Louis Michel, Hannu Takkula, Adina-Ioana Vălean, Theodoros Skylakakis, Alexander Alvaro, Sharon Bowles, Toine Manders, Cristian Silviu Buşoi ALDE grupas vārdā

Skatīt arī kopīgās rezolūcijas priekšlikumu RC-B7-0608/2011

Procedūra : 2011/2898(RSP)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls :  
B7-0609/2011
Iesniegtie teksti :
B7-0609/2011
Pieņemtie teksti :

B7‑0609/2011

Eiropas Parlamenta rezolūcija par PVN jomas tiesību aktu modernizāciju vienotā digitālā tirgus veicināšanai

Eiropas Parlaments,

–   ņemot vērā LESD 113. un 167. pantu,

–   ņemot vērā Direktīvu 2006/112/EK par kopējo pievienotās vērtības nodokļa sistēmu,

–   ņemot vērā Direktīvu 2008/8/EK, ar ko groza Direktīvu 2006/112/EK attiecībā uz pakalpojumu sniegšanas vietu,

–   ņemot vērā Eiropas Komisijas paziņojumu „Eiropa 2020: stratēģija gudrai, ilgtspējīgai un integrējošai izaugsmei”,

–   ņemot vērā Eiropas Komisijas paziņojumu „Digitālā programma nākotnei”,

–   ņemot vērā Eiropas Komisijas zaļo grāmatu par PVN nākotni,

–   ņemot vērā 2011. gada 12. maija rezolūciju par kultūras un radošo nozaru potenciāla īstenošanu,

–   ņemot vērā 2011. gada 13. oktobra rezolūciju par PVN nākotni,

–   ņemot vērā ESAO vadlīnijas par PVN neitralitāti,

–   ņemot vērā Reglamenta 115. panta 5. punktu un 110. panta 2. punktu,

A. tā kā stratēģijā „Eiropa 2020” ir ietverta pamatiniciatīva par vienotā digitālā tirgus izveidi;

B.  tā kā ES vienotais digitālais tirgus joprojām ir sadrumstalots un daļēji tajā vainojami precēm un pakalpojumiem piemērojamie patēriņa nodokļi;

C.  tā kā ekonomikas krīze ir ievērojami mazinājusi ekonomiskās izaugsmes iespējas un digitālā ekonomika turpmākajos gados var ievērojami sekmēt labklājību Eiropā;

D.  tā kā Eiropas Savienībai ir jārealizē vienotā tirgus iespējas, atvieglojot tiešsaistes un pārrobežu tirdzniecību dalībvalstu starpā;

E.  tā kā Eiropas Komisija pašlaik apsver PVN turpmāko piemērošanu un jāņem vērā stratēģija „Eiropa 2020”,

1.  norāda, ka spēkā esošais tiesiskais regulējums un it īpaši Direktīvas 2006/112/EK 3. pielikums ir šķērslis jaunu digitālu pakalpojumu izstrādei un līdz ar to ir pretrunā digitalizācijas programmā izklāstītajiem mērķiem;

2.  uzskata, ka grāmatām piemērojamās PVN likmes parāda spēkā esošo tiesību aktu trūkumus; dalībvalstis var piemērot samazinātas PVN likmes visa veida fiziskā formātā izdotām grāmatām, savukārt elektroniskajām grāmatām tiek piemērota PVN pamatlikme 15 % apmērā; šāda diskriminācija ir nepamatota, ņemot vērā šī tirgus segmenta potenciālo izaugsmi;

3.  uzsver, ka Eiropas Savienībai jābūt tālejošai un jādara vairāk nekā tikai jānovērš spēkā esošā tiesiskā regulējuma nepilnības; PVN noteikumu pārskatīšanā par prioritāti jāuzskata stimuli uzņēmumiem izstrādāt un piedāvāt jaunus Viseiropas tiešsaistes pakalpojumus;

4.  tomēr norāda, ka Eiropas Savienībai vajadzētu izstrādāt specifiskus savām vajadzībām piemērotus risinājumus; lai izveidotu efektīvu vienotu digitālo tirgu, Eiropas Savienība varētu ļaut dalībvalstīm uz laiku piemērot samazinātu PVN likmi elektroniski sniegtajiem pakalpojumiem, kas saistīti ar kultūru;

5.  šo jauno kategoriju, kas tiktu iekļauta Direktīvas 2006/112/EK pašreizējā 3. pielikumā, varētu piemērot tādiem tiešsaistes pakalpojumiem, cita starpā ar televīziju, mūziku, grāmatām, laikrakstiem vai žurnāliem saistītiem tiešsaistes pakalpojumiem, kurus ES reģistrēts pakalpojumu sniedzējs sniedz jebkuram patērētājam, kas arī ir reģistrēts ES;

6.  kultūras, žurnālistikas un radošā satura digitāla izplatīšana ļauj autoriem un satura sniedzējiem sasniegt jaunas un plašākas auditorijas; Eiropai jāturpina sekmēt digitālā satura radīšana, producēšana un izplatīšana (visās platformās) un samazinātas PVN likmes piemērošana tiešsaistes kultūras saturam noteikti sekmēs izaugsmi;

7.  atgādina ESAO principus par nodokļu uzlikšanu e–komercijā, par kuriem tika panākta vienošanās 1998. gada konferencē Otavā; šajos principos ir noteikts, ka, piemērojot noteikumus par patēriņā nodokļiem, piem., PVN, nodokļi jāuzliek tajā jurisdikcijā, kurā notiek patēriņš; saskaņā ar Direktīvu 2008/8/EK ESAO principi Eiropas Savienībā tiks piemēroti no 2015. gada 1. janvāra;

8.  uzskata, ka PVN jomas tiesību aktu pārskatīšana, kas dos dalībvalstīm lielāku elastību piemērot samazinātas PVN likmes, būtu jāapvieno ar Direktīvā 2008/8/EK noteikto principu piemērošanu; tomēr norāda — lai visas dalībvalstis vienlīdz varētu gūt labumu no vienotā digitālā tirgus, cik vien iespējams drīz jāsāk piemērot princips par nodokļu uzlikšanu dalībvalstī, kurā notiek patēriņš;

9.  tādēļ aicina Eiropas Komisiju izskatīt iespēju Direktīvu 2008/8/EK pārskatīt, lai paredzētu, ka jau pirms 2015. gada 1. janvāra PVN maksā dalībvalstī, kur notiek patēriņš;

10. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Padomei, Komisijai un dalībvalstu valdībām un parlamentiem.