Projekt rezolucji - B7-0609/2011Projekt rezolucji
B7-0609/2011

PROJEKT REZOLUCJI w sprawie nowelizacji przepisów o podatku VAT w celu pobudzenia jednolitego rynku cyfrowego

14.11.2011

złożony w odpowiedzi na pytanie wymagające odpowiedzi ustnej B7-0648/2011
zgodnie z art. 115 ust. 5 Regulaminu

Diana Wallis, Jürgen Creutzmann, Olle Schmidt, Cecilia Wikström, Jens Rohde, Alexandra Thein, Marietje Schaake, Louis Michel, Hannu Takkula, Adina-Ioana Vălean, Theodoros Skylakakis, Alexander Alvaro, Sharon Bowles, Toine Manders, Cristian Silviu Buşoi w imieniu grupy politycznej ALDE

Patrz też projekt wspólnej rezolucji RC-B7-0608/2011

Procedura : 2011/2898(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury :  
B7-0609/2011
Teksty złożone :
B7-0609/2011
Głosowanie :
Teksty przyjęte :

B7‑0609/2011

Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie nowelizacji przepisów o podatku VAT w celu pobudzenia jednolitego rynku cyfrowego

Parlament Europejski,

–   uwzględniając art. 113 i 167 TFUE,

–   uwzględniając dyrektywę 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej,

–   uwzględniając dyrektywę 2008/8 zmieniającą dyrektywę 2006/112/WE w odniesieniu do miejsca świadczenia usług,

–   uwzględniając komunikat Komisji Europejskiej pt. „Europa 2020 – strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu”,

–   uwzględniając komunikat Komisji Europejskiej dotyczący przyszłej agendy cyfrowej,

–   uwzględniając zieloną księgę Komisji Europejskiej poświęconą przyszłości podatku VAT,

–   uwzględniając rezolucję Parlamentu Europejskiego z dnia 12 maja 2011 r. w sprawie uwalniania potencjału przedsiębiorstw z branży kultury i branży twórczej,

–   uwzględniając rezolucję Parlamentu Europejskiego z dnia 13 października 2011 r. w sprawie przyszłości podatku VAT,

–   uwzględniając wytyczne OECD w sprawie neutralności podatku VAT,

–   uwzględniając art. 115 ust. 5 oraz art.110 ust. 2 Regulaminu,

A. mając na uwadze, że strategia UE 2020 obejmuje inicjatywę przewodnią dotyczącą utworzenia jednolitego rynku cyfrowego;

B.  mając na uwadze, że jednolity rynek cyfrowy UE pozostaje rozdrobniony, po części z powodu podatków konsumpcyjnych nakładanych na towary i usługi;

C.  mając na uwadze, że kryzys gospodarczy bardzo negatywnie wpłynął na możliwości wzrostu gospodarczego, a gospodarka cyfrowa może w istotny sposób przyczynić się do zwiększenia dobrobytu w Europie w przyszłości;

D.  mając na uwadze, że Unia Europejska musi wykorzystać potencjał jednolitego rynku, ułatwiając wymianę handlową online i ponad granicami między państwami członkowskimi;

E.  mając na uwadze, że Komisja Europejska zastanawia się obecnie nad przyszłością podatku VAT, przy czym należy wziąć pod uwagę strategię UE 2020;

1.  wskazuje na fakt, że obecnie obowiązujące przepisy prawne, a w szczególności załącznik III do dyrektywy 2006/112/WE, stanowią przeszkodę na drodze do rozwoju nowych usług cyfrowych, a co za tym idzie, są niezgodne z celami wyznaczonymi w agendzie cyfrowej;

2.  uważa, że stawki podatku VAT nakładane na książki uwypuklają niedociągnięcia obecnie obowiązujących przepisów; państwa członkowskie mają prawo stosować obniżone stawki VAT na dostawy książek na wszelkich fizycznych nośnikach, podczas gdy na książki elektroniczne nakłada się podstawową stawkę VAT wynoszącą 15%; nie można dopuścić do tego typu dyskryminacyjnego traktowania, biorąc pod uwagę potencjalny wzrost tego segmentu rynku;

3.  podkreśla, że Unia Europejska musi być ambitna i wykraczać poza eliminowanie niespójności w obecnie obowiązujących przepisach, zaś zachęcanie przedsiębiorstw do rozwoju i do oferowania nowych paneuropejskich usług online powinno być priorytetem przeglądu przepisów dotyczących VAT;

4.  wskazuje jednak, że Unia Europejska powinna wypracować rozwiązania dostosowane do swoich potrzeb; w celu rozwoju prawdziwie jednolitego rynku cyfrowego prawo Unii Europejskiej mogłoby zezwolić państwom członkowskim na czasowe stosowanie obniżonej stawki VAT w odniesieniu do usług świadczonych drogą elektroniczną dotyczących treści kulturalnych;

5.  ta nowa kategoria, która zostałaby uwzględniona w obecnym załączniku III do dyrektywy 2006/112/WE, mogłaby obejmować świadczenie usług online, takich jak telewizja, muzyka, książki lub prasa, przez dostawców z siedzibą w UE dowolnej osobie zamieszkującej w UE;

6.  rozpowszechnianie w postaci cyfrowej treści kulturalnych, dziennikarskich i twórczości umożliwia autorom i dostawcom treści dotarcie do nowej, szerszej widowni; Europa musi dążyć do rozwoju twórczości, produkcji i rozpowszechniania treści cyfrowych na wszystkich platformach, a stosowanie obniżonej stawki VAT na treści kulturalne online z pewnością mogłoby przyczynić się do pobudzenia wzrostu;

7.  przypomina zasady OECD dotyczące opodatkowania handlu elektronicznego, które zostały uzgodnione w 1998 r. podczas konferencji w Ottawie; według tych zasad przepisy dotyczące podatków konsumpcyjnych, takich jak VAT, powinny prowadzić do opodatkowania w miejscu, gdzie ma miejsce dane zdarzenie gospodarcze; zgodnie z postanowieniami dyrektywy 2008/8/WE zasady OECD będą mieć zastosowanie do Unii Europejskiej od dnia 1 stycznia 2015 r.;

8.  wyraża przekonanie, że przegląd przepisów dotyczących opodatkowania VAT, w którym zwiększy się możliwości państw członkowskich w zakresie nakładania obniżonej stawki VAT, powinien następować równolegle ze stosowaniem zasad określonych w dyrektywie 2008/8/WE; wskazuje jednak, że aby umożliwić wszystkim państwom członkowskim równoprawne korzystanie z jednolitego rynku cyfrowego, zasada opodatkowania w tym państwie członkowskim, w którym zachodzi dane zdarzenie gospodarcze, powinna mieć zastosowanie możliwie najszybciej;

9.  wzywa w związku z tym Komisję Europejską do zbadania możliwości przeprowadzenia przeglądu dyrektywy 2008/8/WE w celu zadbania o to, by już przed 1 stycznia 2015 r. podatek VAT był pobierany w państwie członkowskim nabycia;

 

10. zobowiązuje przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie, Komisji oraz rządom i parlamentom państw członkowskich.