Propunere de rezoluţie - B7-0609/2011Propunere de rezoluţie
B7-0609/2011

PROPUNERE DE REZOLUŢIE referitoare la modernizarea legislației în materie de TVA pentru a impulsiona piața unică digitală

14.11.2011

depusă pe baza întrebării cu solicitare de răspuns oral B7-0648/2011
în conformitate cu articolul 115 alineatul (5) din Regulamentul de procedură

Diana Wallis, Jürgen Creutzmann, Olle Schmidt, Cecilia Wikström, Jens Rohde, Alexandra Thein, Marietje Schaake, Louis Michel, Hannu Takkula, Adina-Ioana Vălean, Theodoros Skylakakis, Alexander Alvaro, Sharon Bowles, Toine Manders, Cristian Silviu Bușoi în numele Grupului ALDE

Consultaţi, de asemenea, propunerea comună de rezoluţie RC-B7-0608/2011

Procedură : 2011/2898(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului :  
B7-0609/2011
Texte depuse :
B7-0609/2011
Texte adoptate :

B7‑0609/2011

Rezoluția Parlamentului European referitoare la modernizarea legislației în materie de TVA pentru a impulsiona piața unică digitală

Parlamentul European,

–   având în vedere articolele 113 și 167 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–   având în vedere Directiva 2006/112/CE privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată,

–   având în vedere Directiva 2008/8/CE de modificare a Directivei 2006/112/CE în ceea ce privește locul de prestare a serviciilor,

–   având în vedere Comunicarea Comisiei intitulată „Europa 2020: O strategie europeană pentru o creștere inteligentă, durabilă și favorabilă incluziunii”,

–   având în vedere Comunicarea Comisiei privind o agendă digitală pentru viitor,

–   având în vedere Cartea verde a Comisiei privind viitorul taxei pe valoarea adăugată,

–   având în vedere Rezoluția sa din 12 mai 2011 referitoare la valorificarea potențialului industriilor culturale și creative,

–   având în vedere Rezoluția sa din 13 octombrie 2011 referitoare la viitorul taxei pe valoarea adăugată,

–   având în vedere orientările OCDE privind caracterul neutru al TVA,

–   având în vedere articolul 115 alineatul (5) și articolul 110 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură,

A.  întrucât Strategia Europa 2020 conține o inițiativă emblematică vizând crearea unei piețe digitale unice;

B.  întrucât piața unică digitală a UE continuă să fie fragmentată, parțial din cauza taxelor de consum care se aplică bunurilor și serviciilor;

C.  întrucât criza economică a afectat dramatic posibilitățile de creștere economică, iar economia digitală poate contribui în mod semnificativ la prosperitatea Europei în viitor;

D.  întrucât Uniunea Europeană trebuie să valorifice potențialul pieței unice prin facilitarea comerțului electronic și transfrontalier între statele membre;

E.  întrucât în cadrul Comisiei Europene are loc în prezent un proces de reflecție asupra viitorului TVA și trebuie să fie luată în considerare Strategia Europa 2020,

1.  subliniază că actualul cadru juridic, în special anexa III la Directiva 2006/112/CE constituie un obstacol în calea dezvoltării unor noi servicii digitale și, în consecință, sunt incompatibile cu obiectivele stabilite în cadrul Agendei digitale;

2.  consideră că deficiențele actualei legislații sunt ilustrate de cotele de TVA aplicabile cărților; subliniază că, în timp ce statele membre pot aplica cote reduse de TVA în cazul furnizării de cărți pe orice suport fizic, cărțile în format electronic sunt supuse unei cote standard de TVA de 15%; consideră că această discriminare nu poate să dureze, având în vedere potențialul de creștere al acestui segment de piață;

3.  subliniază că Uniunea Europeană trebuie să dea dovadă de ambiție și să nu se limiteze la remedierea inconsecvențelor actualului cadru juridic; consideră că o prioritate în procesul de revizuire a normelor privind TVA ar trebui să fie aceea de a încuraja întreprinderile să dezvolte și să furnizeze noi servicii online paneuropene;

4.  subliniază, cu toate acestea, că Uniunea Europeană ar trebui să definească soluții adaptate la propriile nevoi; consideră că, pentru dezvoltarea unei adevărate piețe unice, legislația Uniunii Europene ar putea permite statelor membre să aplice, temporar, o cotă a TVA redusă pentru serviciile cu conținut cultural furnizate pe cale electronică;

5.  subliniază că această nouă categorie, care ar fi inclusă în actuala anexă III la Directiva 2006/112/CE, ar putea acoperi furnizarea de servicii online, cum ar fi cele de televiziune, muzică, cărți sau ziare și reviste, de către un furnizor stabilit în UE către orice consumator care este, de asemenea, stabilit în UE;

6.  consideră că distribuirea digitală a conținutului cultural, jurnalistic și creativ permite autorilor și furnizorilor de conținut să se adreseze unor audienței noi și mai largi; remarcă faptul că UE trebuie să își intensifice eforturile în materie de creare, producere și distribuție (prin toate platformele) a conținutului digital, iar aplicarea unei cote reduse a TVA pentru serviciile cu conținut cultural furnizate pe internet ar stimula cu siguranță cererea;

7.  reamintește principiile OCDE referitoare la impozitarea comerțului electronic, convenite cu ocazia conferinței din 1998 de la Ottawa; reamintește că aceste principii stabilesc faptul că normele referitoare la taxele de consum, cum ar fi TVA, ar trebui să aibă drept rezultat impozitarea în cadrul jurisdicției unde are loc consumul; subliniază că, în conformitate cu Directiva 2008/8/CE, principiile OCDE se vor aplica Uniunii Europene începând cu 1 ianuarie 2015;

8.  consideră că o revizuire a legislației în materie de TVA prin care s-ar acorda o mai mare flexibilitate statelor membre în ceea ce privește aplicarea de rate reduse ale TVA ar trebui să aibă loc în paralel cu aplicarea principiilor prevăzute în Directiva 2008/8/CE; subliniază totuși că, pentru a permite tuturor statelor membre să beneficieze în mod egal de piața unică digitală, principiul impozitării în statul membru în care se produce consumul ar trebui să se aplice cât mai curând cu putință;

9.  invită, prin urmare, Comisia Europeană să examineze posibilitatea de a revizui Directiva 2008/8/CE înainte de 1 ianuarie 2015 pentru a introduce dispoziții conform cărora TVA se plătește în statul membru în care are loc consumul;

10. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisiei, precum și parlamentelor și guvernelor statelor membre.