Predlog resolucije - B7-0609/2011Predlog resolucije
B7-0609/2011

PREDLOG RESOLUCIJE o posodobitvi zakonodaje o DDV za okrepitev enotnega digitalnega trga

14. 11. 2011

k vprašanju za ustni odgovor B7‑0648/2011
v skladu s členom 115(5) poslovnika

Diana Wallis, Jürgen Creutzmann, Olle Schmidt, Cecilia Wikström, Jens Rohde, Alexandra Thein, Marietje Schaake, Louis Michel, Hannu Takkula, Adina-Ioana Vălean, Teodoros Skilakakis (Theodoros Skylakakis), Alexander Alvaro, Sharon Bowles, Toine Manders, Cristian Silviu Buşoi v imenu skupine ALDE

Glej tudi predlog skupne resolucije RC-B7-0608/2011

Postopek : 2011/2898(RSP)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument :  
B7-0609/2011
Predložena besedila :
B7-0609/2011
Sprejeta besedila :

B7‑0609/2011

Resolucija Evropskega parlamenta o posodobitvi zakonodaje o DDV za okrepitev enotnega digitalnega trga

Evropski parlament,

–   ob upoštevanju členov 113 in 167 Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–   ob upoštevanju Direktive Sveta 2006/112/ES o skupnem sistemu davka na dodano vrednost,

–   ob upoštevanju Direktive 2008/8/ES o spremembi Direktive 2006/112/ES glede kraja opravljanja storitev,

–   ob upoštevanju sporočila Evropske komisije z naslovom „Evropa 2020: strategija za pametno, trajnostno in vključujočo rast,

–   ob upoštevanju sporočila Evropske komisije o digitalni agendi za prihodnost,

–   ob upoštevanju zelene knjige Evropske komisije o prihodnosti DDV,

–   ob upoštevanju resolucije Evropskega parlamenta z dne 12. maja 2011 o izkoriščanju potenciala kulturnih in ustvarjalnih industrij,

–   ob upoštevanju resolucije Evropskega parlamenta z dne 13. oktobra 2011 o prihodnosti DDV,

–   ob upoštevanju smernic OECD glede nevtralnosti sistema DDV,

–   ob upoštevanju člena 115(5) in člena 110(2) svojega poslovnika,

A. ker vsebuje strategija EU 2020 vodilno pobudo za vzpostavitev enotnega digitalnega trga;

B.  ker ostaja enotni digitalni trg EU še vedno razdrobljen, deloma zaradi davkov na potrošnjo, ki se uporabljajo za blago in storitve;

C. ker je gospodarska kriza močno škodovala priložnostim za gospodarsko rast in ker ima digitalno gospodarstvo možnosti, da v prihodnjih letih pomembno prispeva k blaginji Evrope;

D. ker mora Evropska unija razviti zmožnosti enotnega trga, tako da olajša spletno in čezmejno trgovino med državami članicami;

E.  ker Evropska komisija trenutno razpravlja o prihodnosti DDV in je treba upoštevati strategijo EU 2020;

1.  poudarja, da sedanji pravni okvir, zlasti pa Priloga 3 Direktive 2006/112/ES, ovirata razvoj novih digitalnih storitev in sta posledično neskladna s cilji iz digitalne agende;

2.  meni, da stopnje DDV, ki se uporabljajo za knjige, ponazarjajo pomanjkljivosti sedanje zakonodaje; ker lahko države članice uporabljajo nižje stopnje DDV za dobavo knjig v vseh fizičnih oblikah, za e-knjige pa velja standardna stopnja, ki znaša 15 odstotkov; tako razlikovanje je zaradi potencialne rasti tega segmenta trga nevzdržno;

3.  poudarja, da mora biti Evropska unija prizadevna in preseči odpravo nedoslednosti v sedanjem pravnem okviru; prednostna naloga pri pregledu pravil o DDV mora biti spodbujanje podjetij, da razvijejo in ponujajo nove vseevropske spletne storitve;

4.  poudarja pa, da bi morala Evropska unija izdelati posebej prilagojene rešitve za lastne potrebe; meni, da bi za razvoj dejanskega enotnega trga pravo Evropske unije lahko omogočalo državam članicam, da za elektronske storitve s kulturno vsebino začasno uporabljajo nižjo stopnjo DDV;

5.  meni, da bi ta nova kategorija, ki bi jo vključili v sedanjo Prilogo 3 Direktive 2006/112/ES, lahko vsebovala določbo o dobavi spletnih storitev (na primer televizija, glasba, knjige, časopisi in revije), ki jo izvajalci s sedežem v EU zagotavljajo potrošnikom, ki imajo prav tako sedež v EU;

6.  poudarja, da digitalna distribucija kulturnih, novinarskih in ustvarjalnih vsebin omogoča avtorjem in ponudnikom vsebin, da dosežejo širše občinstvo; meni, da mora Evropa spodbujati ustvarjanje, produkcijo in distribucijo (na vseh platformah) digitalnih vsebin ter da bi uporaba nižje stopnje DDV za spletne kulturne vsebine verjetno okrepila rast;

7.  opozarja na načela OECD o obdavčitvi e-trgovine, sprejeta na konferenci v Ottawi leta 1998; ta načela določajo, da bi morala imeti pravila o davkih na potrošnjo, kot je DDV, za posledico obdavčitev na področju sodne pristojnosti, kjer poteka potrošnja; v skladu z direktivo 2008/8/ES bodo načela OECD veljala za Evropsko unijo od 1. januarja 2015;

8.  meni, da bi moral biti pregled zakonodaje o DDV, ki državam članicam omogoča večjo prilagodljivost v zvezi z nižjimi stopnjami DDV, tesno povezan z izvajanjem načel iz Direktive 2008/8/ES; poudarja pa, da bi bilo treba uveljaviti načelo obdavčitve v državi članici, kjer poteka potrošnja, če naj se omogoči vsem državam članicam koristi od enotnega digitalnega trga;

9.  zato poziva Evropsko komisijo, naj pred 1. januarjem 2015 pretehta možnosti pregleda Direktive 2008/8/ES, da bi zagotovila, da bo DDV plačan v državi članici, kjer poteka potrošnja;

10. naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji ter vladam in parlamentom držav članic.