Förslag till resolution - B7-0609/2011Förslag till resolution
B7-0609/2011

FÖRSLAG TILL RESOLUTION om en modernisering av mervärdesskattelagstiftningen i syfte att stärka den digitala inre marknaden

14.11.2011

till följd av frågan för muntligt besvarande B7‑0648/2011
i enlighet med artikel 115.5 i arbetsordningen

Diana Wallis, Jürgen Creutzmann, Olle Schmidt, Cecilia Wikström, Jens Rohde, Alexandra Thein, Marietje Schaake, Louis Michel, Hannu Takkula, Adina-Ioana Vălean, Theodoros Skylakakis, Alexander Alvaro, Sharon Bowles, Toine Manders, Cristian Silviu Buşoi för ALDE-gruppen

Se även det gemensamma resolutionsförslaget RC-B7-0608/2011

Förfarande : 2011/2898(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
B7-0609/2011
Ingivna texter :
B7-0609/2011
Omröstningar :
Antagna texter :

B7‑0609/2011

Europaparlamentets resolution om en modernisering av mervärdesskattelagstiftningen i syfte att stärka den digitala inre marknaden

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av artiklarna 113 och 167 i EUF-fördraget,

–   med beaktande av direktiv 2006/112/EG om ett gemensamt system för mervärdesskatt,

–   med beaktande av direktiv 2008/8 om ändring av direktiv 2006/112/EG med avseende på platsen för tillhandahållande av tjänster,

–   med beaktande av Europeiska kommissionens meddelande ”Europa 2020: en strategi för smart och hållbar tillväxt för alla”,

–   med beaktande av Europeiska kommissionens meddelande om en digital agenda för Europa,

–   med beaktande av Europeiska kommissionens grönbok om mervärdesskattens framtid,

–   med beaktande av Europaparlamentets resolution av den 12 maj 2011 om att ta tillvara potentialen i den kulturella och den kreativa sektorn,

–   med beaktande av Europaparlamentets resolution av den 13 oktober 2011 mervärdeskattens framtid,

–   med beaktande av OECD:s riktlinjer om mervärdeskattens neutralitet,

–   med beaktande av artiklarna 115.5 och 110.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A. Europa 2020-strategin innehåller ett initiativ om att skapa en digital inre marknad.

B.  EU:s digitala inre marknad är fortfarande splittrad och detta beror delvis på de konsumtionsskatter som tillämpas på varor och tjänster.

C.  Den ekonomiska krisen har allvarligt skadat möjligheterna till ekonomisk tillväxt och den digitala ekonomin har potential att på ett betydande sätt bidra till välståndet i Europa under de kommande åren.

D.  Europeiska unionen måste nå den inre marknadens fulla potential genom att underlätta onlinehandel och gränsöverskridande handel mellan medlemsstaterna.

E.  Europeiska kommissionen funderar för närvarande över mervärdesskattens framtid, och Europa 2020-strategin måste beaktas.

1.  Europaparlamentet påpekar att det nuvarande rättsliga ramverket och särskilt bilaga 3 till direktiv 2006/112/EG är ett hinder för utvecklingen av nya digitala tjänster och därför oförenlig med de mål som fastställts i den digitala agendan.

2.  Europaparlamentet anser att de momssatser som tillämpas på böcker illustrerar bristerna i den nuvarande lagstiftningen. Medan medlemsstaterna får tillämpa reducerade momssatser på tillhandahållande av böcker i alla fysiska former omfattas e-böcker av en standardmoms på som lägst 15 procent. Parlamentet anser att denna diskriminering är ohållbar med tanke på tillväxtmöjligheterna för detta marknadssegment.

3.  Europaparlamentet understryker att Europeiska unionen måste ha ambitioner och gå längre än att bara rätta till inkonsekvenser i det nuvarande rättsliga ramverket. Parlamentet anser att en prioritering vid översynen av momsbestämmelserna bör vara att uppmuntra företagen att utveckla och erbjuda nya alleuropeiska onlinetjänster.

4.  Europaparlamentet påpekar dock att EU bör utarbeta skräddarsydda lösningar utifrån sina egna behov. I syfte att åstadkomma en verklig inre marknad skulle EU-lagstiftningen kunna tillåta medlemsstaterna att tillfälligt tillämpa en reducerad momssats för tjänster med kulturellt innehåll som tillhandahålls elektroniskt.

5.  Europaparlamentet anser att denna nya kategori, som skulle ingå i nuvarande bilaga 3 till direktiv 2006/112/EG, skulle kunna täcka tillhandahållande av onlinetjänster, såsom tv, musik, böcker och tidningar, av en EU-baserad leverantör till personer som också befinner sig i EU.

6.  Europaparlamentet anser att digital distribution av kulturellt, journalistiskt och kreativt innehåll gör det möjligt för upphovsmännen och innehållsleverantörerna att nå en ny och större publik. Europa behöver gå i bräschen när det gäller skapande, produktion och distribution (via alla plattformar) av digitalt innehåll, och tillämpningen av en reducerad momssats för kulturellt innehåll online skulle definitivt stimulera tillväxten.

7.  Europaparlamentet påminner om OECD:s principer om beskattning av e-handel som fastställdes på 1998 års konferens i Ottawa. Parlamentet konstaterar att dessa principer anger att bestämmelserna för skatt på konsumtion, såsom moms, bör leda till beskattning i den jurisdiktion där konsumtionen äger rum. Parlamentet konstaterar att enligt direktiv 2008/8/EG kommer OECD-principerna att gälla för Europeiska unionen från den 1 januari 2015.

8.  Europaparlamentet anser att en översyn av momslagstiftningen som ger mer flexibilitet åt medlemsstaterna när det gäller reducerade momssatser bör gå hand i hand med tillämpningen av principerna i direktiv 2008/8/EG. Parlamentet påpekar dock att för att alla medlemsstater ska kunna dra lika stor nytta av den digitala inre marknaden så bör principen om beskattning i den medlemsstat där konsumtionen äger rum tillämpas så snart som möjligt.

9.  Europaparlamentet uppmanar därför kommissionen att undersöka möjligheten att se över direktiv 2008/8/EG för att se till att moms betalas i den medlemsstat där konsumtionen äger rum före den 1 januari 2015.

10. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen samt medlemsstaternas regeringar och parlament.