Предложение за резолюция - B7-0610/2011Предложение за резолюция
B7-0610/2011

  ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ  относно модернизиране на законодателството в областта на ДДС с цел стимулиране на цифровия единен пазар

  15.11.2011

  внесено вследствие на въпрос с искане за устен отговор B7‑00648/2011
  съгласно член 115, параграф 5 от Правилника за дейността

  Marielle Gallo, Jean-Paul Gauzès от името на групата PPE
  Kay Swinburne Ashley Fox

  Вж. също предложението за обща резолюция RC-B7-0608/2011

  Процедура : 2011/2898(RSP)
  Етапи на разглеждане в заседание
  Етапи на разглеждане на документа :  
  B7-0610/2011
  Внесени текстове :
  B7-0610/2011
  Гласувания :
  Приети текстове :

  B7‑0610/2011

  Резолюция на Европейския парламент относно модернизиране на законодателството в областта на ДДС с цел стимулиране на цифровия единен пазар

  Европейският парламент,

  –   като взе предвид въпроса [от 30 септември 2011 г.] към Комисията относно модернизиране на законодателството в областта на ДДС с цел стимулиране на цифровия единен пазар (O‑000226/2011 – B7‑00648/2011),

  –   като взе предвид членове 113 и 167 от ДФЕС,

  –   като взе предвид Директива 2006/112/ЕО относно общата система на данъка върху добавената стойност,

  –   като взе предвид Директива 2008/8/ЕО за изменение на Директива 2006/112/ЕО по отношение на мястото на доставка на услуги,

  –   като взе предвид съобщението на Европейската комисия, озаглавено „Европа 2020: Стратегия за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж“,

  –   като взе предвид съобщението на Европейската комисия относно програма в областта на цифровите технологии за бъдещето,

  –   като взе предвид Зелената книга на Европейската комисия относно бъдещето на ДДС,

  –   като взе предвид резолюцията на Европейския парламент от 12 май 2011 г. относно „Отключване на потенциала на културните и творческите индустрии“,

  –   като взе предвид резолюцията на Европейския парламент от 13 октомври 2011 г. относно бъдещето на ДДС,

  –   като взе предвид насоките на ОИСР относно неутралността на ДДС,

  –   като взе предвид член 115, параграф 5 и член 110, параграф 2 от своя правилник,

  A. като има предвид, че стратегията „ЕС 2020“ включва водещата инициатива да се създаде цифров единен пазар;

  Б.  като има предвид, че цифровият единен пазар на ЕС е все още разпокъсан и това отчасти се дължи на данъчната система на ЕС, и по-специално на данъците върху потреблението, приложими спрямо стоки и услуги;

  В.  като има предвид, че икономическата криза нанесе тежки щети на възможностите за икономически растеж и че цифровата икономика разполага с потенциал да допринесе съществено за просперитета на Европа през следващите години;

  Г.  като има предвид, че Европейският съюз трябва да реализира потенциала на единния пазар, като способства търговията онлайн и трансграничната търговия между държавите-членки;

  Д. като има предвид, че Европейската комисия обмисля понастоящем бъдещето на ДДС и че стратегията „ЕС 2020“ трябва да бъде взета предвид;

  1.  посочва, че действащата правна рамка, и по-специално приложение 3 към Директива 2006/112/ЕО, възпрепятства развитието на новите цифрови услуги и съответно не е съгласувана с целите, посочени в програмата за цифрови технологии;

  2.  счита, че ДДС ставките, които се прилагат по отношение на книгите, са пример за недостатъците на действащото законодателство; държавите-членки могат да прилагат намалени ДДС ставки за доставката на книги на всички видове физически носители, докато електронните книги се облагат със стандартна ставка от най-малко 15 %; тази дискриминация е несъстоятелна предвид потенциалния растеж на този пазарен сегмент;

  3.  подчертава, че Европейският съюз трябва да бъде амбициозен и да се стреми да постигне повече от премахването на непоследователността в действащата правна рамка; насърчаването на дружествата да развиват и предлагат нови паневропейски онлайн услуги следва да бъде приоритет при преразглеждането на правилата за ДДС;

  4.  припомня примера със Закона за освобождаването на интернет от данъци в Съединените щати, който влезе в сила през 1998 г. и чийто обхват непрекъснато беше разширяван; този закон, който забранява на федералното и местните правителства да прилагат дискриминационни данъчни ставки върху онлайн продажбите, оказа съществено въздействие върху електронната търговия и допринесе за създаването на дружества, които властват на пазара в световен мащаб;

  5.  посочва при все това, че Европейският съюз следва да намери специфични решения конкретно за своите потребности; за развитието на истински единен пазар чрез правото на Европейския съюз би могло да се даде възможност на държавите-членки да прилагат, временно, намалена ДДС ставка за предоставяните по електронен път услуги за културно съдържание;

  6.  тази нова категория, която следва да бъде включена в действащото приложение 3 към Директива 2006/112/ЕО, би могла да се отнася за предоставянето на онлайн услуги като телевизионни предавания, музика, книги или преса от доставчик, който е установен в ЕС, за лица, които също са установени в ЕС;

  7.  прилагането на намалена ДДС ставка за онлайн културно съдържание неизбежно ще насърчи създаването, производството и разпространението на цифрово съдържание по всички платформи в Европейския съюз;

  8.  припомня принципите на ОИСР относно данъчното облагане на електронната търговия, които бяха договорени на конференцията в Отава през 1998 г.; съгласно тези принципи правилата относно данъците върху потреблението, като например ДДС, следва да водят до облагане в юрисдикцията, където се осъществява потреблението; съгласно Директива 2008/8/ЕО принципите на ОИСР ще се прилагат спрямо Европейския съюз считано от 1 януари 2015 г.;

  9.  счита, че преразглеждането на законодателството в областта на ДДС за предоставяне на по-голяма гъвкавост на държавите-членки по отношение на намалените ДДС ставки следва да бъде придружено от преразглеждането на намалените ДДС ставки, както и от прилагането на принципите, включени в Директива 2008/8/ЕО; посочва при все това, че с цел осигуряване на възможност на държавите-членки да се възползват еднакво от цифровия единен пазар следва да започне да се прилага възможно най-скоро принципът на облагане в държавата-членка на клиента; подчертава, че всяко преразглеждане следва да води до опростяване на системата за ДДС, като например „обслужване на едно гише“ за ДДС, и до премахване на двойното данъчно облагане;

  10. призовава Комисията да разгледа възможността за преразглеждане на Директива 2008/8/ЕО с цел да се включи разпоредба, съгласно която ДДС да започне да се плаща в съответствие с принципа на местоназначение преди 1 януари 2015 г.;

  11. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, на Комисията и на правителствата и парламентите на държавите-членки.