Forslag til beslutning - B7-0610/2011Forslag til beslutning
B7-0610/2011

FORSLAG TIL BESLUTNING om modernisering af momslovgivningen med henblik på at fremme det digitale indre marked

15.11.2011

på baggrund af forespørgsel til mundtlig besvarelse B7-0648/2011
jf. forretningsordenens artikel 115, stk. 5,

Marielle Gallo, Jean-Paul Gauzès for PPE-Gruppen
Kay Swinburne Ashley Fox

Se også det fælles beslutningsforslag RC-B7-0608/2011

Procedure : 2011/2898(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
B7-0610/2011
Indgivne tekster :
B7-0610/2011
Afstemninger :
Vedtagne tekster :

B7‑0610/2011

Europa-Parlamentets beslutning om modernisering af momslovgivningen med henblik på at fremme det digitale indre marked

Europa-Parlamentet,

–   der henviser til forespørgsel af 30. september 2011 til Kommissionen om modernisering af momslovgivningen med henblik på at styrke det digitale indre marked (O-000226/2011 – B7 00648/2011),

–   der henviser til artikel 113 og 167 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–   der henviser til direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem,

–   der henviser til direktiv 2008/8/EF om ændring af direktiv 2006/112/EF med hensyn til leveringsstedet for tjenesteydelser,

–   der henviser til Kommissionens meddelelse med titlen ”Europa 2020: En strategi for intelligent, bæredygtig og inklusiv vækst",

–   der henviser til Kommissionens meddelelse om en digital dagsorden for fremtiden,

–   der henviser til Kommissionens grønbog om momssystemets fremtid,

–   der henviser til sin beslutning af 12. maj 2011 om frigørelse af de kulturelle og kreative industriers potentiale,

–   der henviser til sin beslutning af 13. oktober 2011 om momssystemets fremtid,

–   der henviser til OECD's retningslinjer for momsneutralitet,

–   der henviser til forretningsordenens artikel 115, stk. 5, og artikel 110, stk. 2,

A. der henviser til, at Europa 2020-strategien indeholder flagskibsinitiativet til oprettelsen af et digitalt indre marked;

B.  der henviser til, at EU's digitale indre marked fortsat er fragmenteret, og at dette delvist skyldes EU's afgiftssystem, og navnlig forbrugsafgifter på varer og tjenesteydelser;

C. der henviser til, at den økonomiske krise i alvorlig grad har ødelagt mulighederne for økonomisk vækst, og at den digitale økonomi har potentialet til at bidrage betydeligt til Europas velstand i de kommende år;

D. der henviser til, at Den Europæiske Union skal opfylde det indre markeds potentiale ved at fremme onlinehandel og grænseoverskridende handel mellem medlemsstaterne;

E.  der henviser til, at Kommissionen i øjeblikket overvejer momssystemets fremtid, og at Europa 2020-strategiens mål skal tages med i betragtning;

1.  påpeger, at den nuværende lovgivningsmæssige ramme og navnlig bilag 3 i direktiv 2006/112/EF er en hindring for udviklingen af nye digitale tjenester og derfor ikke er forenelige med de mål, der er fastsat i den digitale dagsorden;

2.  mener, at momssatserne på bøger er et tegn på manglerne ved den nuværende lovgivning; minder om, at mens medlemsstaterne kan anvende nedsatte satser på levering af bøger på alle fysiske medier, er e-bøger pålagt en standardmomssats på mindst 15 %; mener, at denne forskelsbehandling er uholdbar som følge af dette markedssegments vækstpotentiale;

3.  understreger, at Den Europæiske Union skal være ambitiøs og gå længere end at rette op på den nuværende lovgivningsmæssige rammes inkonsekvens; mener, at opfordringen til virksomheder til at udvikle og tilbyde nye paneuropæiske onlinetjenester bør være en prioritet i revisionen af momsreglerne;

4.  minder om eksemplet med Internet Tax Freedom Act i De Forenede Stater, som trådte i kraft i 1998 og er blevet udvidet lige siden; minder om, at denne lov, som forbyder forbundsregeringen og lokalregeringer at anvende en diskriminerende salgsafgift på onlinesalg, har haft en betydelig indvirkning på e-handelen og har bidraget til oprettelse af virksomheder, som dominerer markedet på verdensplan;

5.  påpeger dog, at Den Europæiske Union bør udarbejde skræddersyede løsninger til dets egne behov; mener, at unionslovgivningen med henblik på at udvikle ​​et reelt indre marked kunne give medlemsstaterne mulighed for midlertidigt at anvende en nedsat momssats for elektronisk leverede ydelser med kulturelt indhold;

6.  mener, at denne nye kategori, som ville blive inkluderet i bilag 3 i direktiv 2006/112/EF, kunne dække udbud af onlinetjenester såsom TV, musik, bøger eller presse, fra en leverandør etableret i EU til enhver person, der også er etableret inden for EU;

7.  mener, at anvendelsen af en nedsat momssats for kulturelt indhold online unægteligt vil bidrage til, at Den Europæiske Union kan komme videre med skabelse, produktion og distribution af digitalt indhold på alle platforme;

8.  minder om OECD's principper for beskatning af e-handel, som blev vedtaget på konferencen i Ottawa i 1998; minder om, at det ifølge disse principper fastsættes, at reglerne for forbrugsafgifter, som f.eks. moms bør føre til en beskatning i den jurisdiktion, hvor forbruget finder sted; minder om, at OECD's principper ifølge direktiv 2008/8/EF vil finde anvendelse i Den Europæiske Union fra den 1. januar 2015;

9.  mener, at en revision af momslovgivningen, der giver mere fleksibilitet til medlemsstaterne til nedsatte momssatser, bør gå hånd i hånd med revisionen af de nedsatte momssatser og med anvendelsen af principperne i direktiv 2008/8/EF; påpeger imidlertid, at princippet om beskatning i den medlemsstat, hvor kunden hører hjemme, bør finde anvendelse snarest muligt, for at alle medlemsstater i samme omfang kan drage fordel af det digitale indre marked; understreger, at enhver revision bør føre til en forenkling af momssystemet, såsom f.eks. en "one-stop-shop" vedrørende moms og fjernelse af dobbeltbeskatningen;

10. opfordrer derfor Kommissionen til inden den 1. januar 2015 at undersøge muligheden for at revidere direktiv 2008/8/EF for at sikre, at momsen vil blive betalt i overensstemmelse med destinationsprincippet;

11. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet og Kommissionen samt medlemsstaternes regeringer og parlamenter.