Päätöslauselmaesitys - B7-0610/2011Päätöslauselmaesitys
B7-0610/2011

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS arvonlisäveroa koskevan lainsäädännön uudistamisesta digitaalisten sisämarkkinoiden edistämiseksi

15.11.2011

suullisesti vastattavan kysymyksen B7‑00648/2011 johdosta
työjärjestyksen 115 artiklan 5 kohdan mukaisesti

Marielle Gallo, Jean-Paul Gauzès PPE-ryhmän puolesta
Kay Swinburne Ashley Fox

Ks. myös yhteinen päätöslauselmaesitys RC-B7-0608/2011

Menettely : 2011/2898(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
B7-0610/2011
Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
B7-0610/2011
Äänestykset :
Hyväksytyt tekstit :

B7‑0610/2011

Euroopan parlamentin päätöslauselma arvonlisäveroa koskevan lainsäädännön uudistamisesta digitaalisten sisämarkkinoiden edistämiseksi

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon [30. syyskuuta 2011] komissiolle esitetyn kysymyksen arvonlisäveroa koskevan lainsäädännön uudistamisesta digitaalisten sisämarkkinoiden edistämiseksi (O-000226/2011 – B7-0648/2011),

–   ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 113 ja 167 artiklan,

–   ottaa huomioon yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä annetun direktiivin 2006/112/EY,

–   ottaa huomioon direktiivin 2006/112/EY muuttamisesta palvelujen suorituspaikan osalta annetun direktiivin 2008/8/EY,

–   ottaa huomioon komission tiedonannon "Eurooppa 2020: Älykkään, kestävän ja osallistavan kasvun strategia",

–   ottaa huomioon komission tiedonannon Euroopan digitaalistrategiasta,

–   ottaa huomioon komission vihreän kirjan alv:n tulevaisuudesta,

–   ottaa huomioon 12. toukokuuta 2011 antamansa päätöslauselman kulttuuriteollisuuden ja luovan alan teollisuuden mahdollisuuksien käyttöönotosta,

–   ottaa huomioon 13. lokakuuta 2011 antamansa päätöslauselman alv:n tulevaisuudesta,

–   ottaa huomioon OECD:n ohjeet alv:n tasapuolisuudesta,

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 115 artiklan 5 kohdan ja 110 artiklan 2 kohdan,

A. toteaa, että Eurooppa 2020 ‑strategiaan sisältyy digitaalisten sisämarkkinoiden luomista koskeva lippulaivahanke;

B.  ottaa huomioon, että EU:n digitaaliset sisämarkkinat ovat edelleen pirstoutuneet, mikä johtuu osaksi EU:n verojärjestelmästä ja erityisesti tavaroihin ja palveluihin sovellettavista kulutusveroista;

C. huomauttaa, että talouskriisi on heikentänyt vakavasti talouskasvun mahdollisuuksia ja että digitaalinen talous voi edistää merkittävästi Euroopan hyvinvointia lähivuosina;

D. ottaa huomioon, että EU:n on hyödynnettävä sisämarkkinoiden mahdollisuuksia helpottamalla verkossa ja rajojen yli tapahtuvaa kaupankäyntiä jäsenvaltioissa;

E.  toteaa, että komissio tarkastelee parhaillaan alv:n tulevaisuutta ja että Eurooppa 2020 ‑strategia on otettava tässä huomioon;

1.  huomauttaa, että nykyinen lainsäädäntö ja erityisesti direktiivin 2006/112/EY liite III ovat esteenä uusien digitaalisten palvelujen kehittämiselle ja sen vuoksi ristiriidassa digitaalistrategiassa asetettujen tavoitteiden kanssa;

2.  katsoo, että kirjoihin sovellettavat alv-kannat ovat osoitus nykyisen lainsäädännön puutteista, sillä jäsenvaltiot voivat soveltaa alennettua alv-kantaa kaikenlaisilla fyysisillä alustoilla olevien kirjojen luovutuksiin, mutta sähköisiin kirjoihin sovelletaan vähintään 15 prosentin vakiokantaa; katsoo, ettei tällaista syrjintää voida kyseisen markkinalohkon kasvupotentiaalin vuoksi hyväksyä;

3.  korostaa, että EU:n on asetettava nykyisen lainsäädännön epäjohdonmukaisuuksien korjaamista kunnianhimoisempia tavoitteita; toteaa, että alv-sääntöjen uudelleentarkastelussa olisi ensisijaisesti kannustettava yrityksiä kehittämään ja tarjoamaan uusia Euroopan laajuisia verkkopalveluja;

4.  palauttaa esimerkkinä mieleen Yhdysvaltojen internetin verovapauslain, joka tuli voimaan vuonna 1998 ja jonka voimassaoloa on sen jälkeen aina jatkettu; toteaa, että kyseisellä lailla kielletään liittovaltion hallitusta ja osavaltioiden hallituksia soveltamasta verkkomyyntiin syrjiviä liikevaihtoverokantoja ja että sillä on ollut huomattava vaikutus sähköiseen kaupankäyntiin ja se on edistänyt maailmanlaajuisesti markkinoita hallitsevien yritysten perustamista;

5.  huomauttaa kuitenkin, että EU:n olisi räätälöitävä ratkaisuja omiin tarpeisiinsa; katsoo, että aitojen sisämarkkinoiden kehittämiseksi unionin lainsäädännössä voitaisiin sallia jäsenvaltioiden soveltaa väliaikaisesti alennettua alv-kantaa sähköisesti tarjottaviin kulttuurisisältöpalveluihin;

6.  toteaa, että tämä uusi luokka, joka sisällytettäisiin direktiivin 2006/112/EY nykyiseen liitteeseen III, voisi kattaa verkkopalvelujen tarjonnan, kuten televisio-ohjelmia, musiikkia, kirjoja tai lehtiä koskevat palvelut, EU:hun sijoittautuneelta tarjoajilta EU:ssa asuville henkilöille;

7.  katsoo, että alennetun arvonlisäverokannan soveltaminen verkossa tarjottavaan kulttuurisisältöön lisää väistämättä digitaalisen sisällön luomista, tuotantoa ja jakelua Euroopan unionissa kaikilla alustoilla;

8.  palauttaa mieliin sähköisen kaupankäynnin verottamista koskevat OECD:n periaatteet, joista sovittiin vuonna 1998 Ottawassa pidetyssä konferenssissa; toteaa, että näiden periaatteiden mukaan kulutusveroja, kuten alv:tä, koskevia sääntöjä sovellettaessa verotuksen tulisi tapahtua samassa verotuspaikassa kuin kulutuksenkin; huomauttaa, että direktiivin 2008/8/EY mukaan OECD:n periaatteita sovelletaan unionissa 1. tammikuuta 2015 alkaen;

9.  katsoo, että alv-lainsäädännön uudelleentarkasteluun, jossa lisätään jäsenvaltioiden liikkumavaraa alennettujen alv-kantojen osalta, olisi liitettävä alennettujen alv-kantojen uudelleentarkastelu sekä direktiivissä 2008/8/EY vahvistettujen periaatteiden soveltaminen; huomauttaa kuitenkin, että periaatetta, jonka mukaan verotus tapahtuu asiakkaan jäsenvaltiossa, olisi sovellettava mahdollisimman pian, jotta kaikki jäsenvaltiot voivat tasavertaisesti hyötyä digitaalisista sisämarkkinoista; korostaa, että uudelleentarkastelussa olisi yksinkertaistettava alv-järjestelmää esimerkiksi ottamalla käyttöön keskitetyt alv-palvelupisteet sekä estettävä kaksinkertainen verotus;

10. pyytää komissiota tutkimaan mahdollisuutta direktiivin 2008/8/EY uudelleentarkasteluun ennen 1. päivää tammikuuta 2015, jotta alv maksettaisiin määräpaikkaperiaatteen mukaisesti;

11. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle ja komissiolle sekä jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille.