Állásfoglalásra irányuló indítvány - B7-0610/2011Állásfoglalásra irányuló indítvány
B7-0610/2011

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY a héajogszabályoknak az egységes digitális piac fellendítése érdekében történő korszerűsítéséről

15.11.2011

a B7‑0648/2011. számú szóbeli választ igénylő kérdéshez
az eljárási szabályzat 115. cikkének (5) bekezdése alapján

Marielle Gallo, Jean-Paul Gauzès a PPE képviselőcsoport nevében
Kay Swinburne Ashley Fox

Lásd még közös határozatra irányuló javaslatot RC-B7-0608/2011

Eljárás : 2011/2898(RSP)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot :  
B7-0610/2011
Előterjesztett szövegek :
B7-0610/2011
Elfogadott szövegek :

B7‑0610/2011

Az Európai Parlament állásfoglalása a héajogszabályoknak az egységes digitális piac fellendítése érdekében történő korszerűsítéséről

Az Európai Parlament,

–   tekintettel a héajogszabályoknak az egységes digitális piac fellendítése érdekében történő korszerűsítéséről a Bizottsághoz intézett [2011. szeptember 30-i] kérdésre (O–000226/2011 – B7–00648/2011),

–   tekintettel az EUMSZ 113. és 167. cikkére,

–   tekintettel a közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló 2006/112/EK irányelvre,

–   tekintettel a 2006/112/EGK irányelvnek a szolgáltatásnyújtás teljesítési helye tekintetében történő módosításáról szóló 2008/8/EK irányelvre,

–   tekintettel az Európai Bizottság „Európa 2020: Az intelligens, fenntartható és inkluzív növekedés stratégiája” című közleményére,

–   tekintettel az Európai Bizottság új digitális menetrendről szóló közleményére,

–   tekintettel a héa jövőjéről szóló európai bizottsági zöld könyvre,

–   tekintettel a kulturális és kreatív iparágak potenciáljának felszabadításáról szóló 2011. május 12-i európai parlamenti állásfoglalásra,

–   tekintettel a héa jövőjéről szóló 2011. október 13-i európai parlamenti állásfoglalásra,

–   tekintettel a héa semlegességéről szóló OECD-iránymutatásokra,

–   tekintettel eljárási szabályzata 115. cikkének (5) bekezdésére és 110. cikkének (2) bekezdésére,

A. mivel az Európa 2020 stratégiában kiemelt kezdeményezésként szerepel az egységes digitális piac megteremtése;

B.  mivel az egységes uniós digitális piac – részben az uniós adórendszer, különösen az árukra és szolgáltatásokra alkalmazandó fogyasztási adók miatt – továbbra is széttöredezett;

C. mivel a gazdasági válság súlyos károkat okozott a gazdasági növekedés lehetőségeit tekintve, és a digitális gazdaság az elkövetkező években jelentős mértékben hozzá tudna járulni Európa jólétéhez;

D. mivel az Európai Uniónak a tagállamok közötti online és határokon átnyúló kereskedelem megkönnyítése révén érvényre kell juttatnia az egységes piacban rejlő lehetőségeket;

E.  mivel az Európai Bizottságban jelenleg zajlik a héa jövőjének áttekintése, aminek során figyelembe kell venni az Európa 2020 stratégiát;

1.  rámutat, hogy a jelenlegi jogi keret és különösen a 2006/112/EK irányelv 3. melléklete akadályozza az új digitális szolgáltatások fejlődését, és következésképpen nem áll összhangban a digitális menetrendben kitűzött célokkal;

2.  úgy véli, hogy a könyvekre alkalmazandó héakulcsok jól mutatják a jelenlegi jogi szabályozás hiányosságait; miközben a tagállamok a könyvek bármiféle fizikai eszközön történő forgalmazására csökkentett kulcsokat alkalmazhatnak, az e-könyvek legalább 15%-os normál adókulcs alá esnek; ez a megkülönböztetés tarthatatlan, tekintettel az e piaci szegmensben rejlő növekedési lehetőségekre;

3.  hangsúlyozza, hogy az Európai Uniónak ambiciózusan túl kell mennie a jelenlegi jogi keret következetlenségeinek orvoslásán; a héaszabályok felülvizsgálatakor prioritásként kell kezelni a vállalatok arra való ösztönzését, hogy új páneurópai online szolgáltatásokat fejlesszenek ki és biztosítsanak;

4.  emlékeztet az internet adómentességéről szóló, egyesült államokbeli törvény („Internet Tax Freedom Act”) példájára, amely 1998-ban lépett hatályba, és amelyet azóta kiterjesztettek; ez a törvény, amely megtiltja a szövetségi és helyi kormányoknak, hogy bármilyen megkülönböztető forgalmiadó-kulcsot alkalmazzanak az online értékesítésekre, jelentős hatással volt az e-kereskedelemre, és hozzájárult a piacot világszerte uraló vállalatok létrejöttéhez;

5.  rámutat ugyanakkor arra, hogy az Európai Uniónak saját szükségleteinek megfelelő, testreszabott megoldásokat kell kidolgoznia; a valóban egységes piac kialakítása érdekében az uniós jogi szabályozás lehetővé tehetné a tagállamok számára, hogy átmeneti jelleggel csökkentett héakulcsot alkalmazzanak az elektronikus úton forgalmazott kulturális tartalmakra;

6.  ez az új kategória – amely bekerülne a 2006/112/EK irányelv jelenlegi 3. mellékletébe – magában foglalhatná az EU-ban székhellyel rendelkező szolgáltató által a szintén az Unió területén letelepedett személyek számára nyújtott olyan online szolgáltatásokat, mint a televízió, a zene, a könyv vagy a sajtó;

7.  úgy véli, hogy ha az online kulturális tartalmakra csökkentett héakulcsot alkalmaznak, az mindenképpen fel fogja lendíteni az uniós digitális tartalmak minden platformon történő létrehozását, előállítását és terjesztését;

8.  emlékeztet az OECD által az e-kereskedelem adóztatására vonatkozóan az 1998. évi ottawai konferencián megállapított alapelvekre; ezen alapelvek értelmében a fogyasztási adókra – köztük a héára – vonatkozó szabályok értelmében a fogyasztás helye szerinti joghatóság területén való adózást kell bevezetni; a 2008/8/EK irányelv szerint az OECD alapelveit 2015. január 1-jétől alkalmazzák az Európai Unióra;

9.  úgy véli, hogy a héajogszabályok felülvizsgálatának – amely nagyobb rugalmasságot biztosít a tagállamok számára a csökkentett héakulcsok tekintetében – együtt kell járnia a csökkentett héakulcsok felülvizsgálatával, valamint a 2008/8/EK irányelvben rögzített elvek alkalmazásával; ugyanakkor rámutat arra, hogy ahhoz, hogy az összes tagállam egyenlően élvezhesse az egységes digitális piac előnyeit, a lehető leghamarabb alkalmazni kell a fogyasztó tagállama szerinti adóztatás elvét; hangsúlyozza, hogy bármely felülvizsgálatnak a héarendszer egyszerűsödéséhez – például egyablakos héarendszerhez és a kettős adóztatás megszüntetéséhez – kell vezetnie;

10. felhívja a Bizottságot, hogy mérlegelje a 2008/8/EK irányelv felülvizsgálatának lehetőségét annak biztosítása érdekében, hogy a héa már 2015. január 1-je előtt a rendeltetési hely elve szerint kerüljön megfizetésre;

11. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak, a Bizottságnak, valamint a tagállamok kormányának és parlamentjének.