Projekt rezolucji - B7-0610/2011Projekt rezolucji
B7-0610/2011

PROJEKT REZOLUCJI w sprawie nowelizacji przepisów o podatku VAT w celu pobudzenia jednolitego rynku cyfrowego

15.11.2011

złożony w odpowiedzi na pytanie wymagające odpowiedzi ustnej B7–00648/2011
złożony zgodnie z art. 115 ust. 5 Regulaminu

Marielle Gallo, Jean-Paul Gauzès w imieniu grupy PPE
Kay Swinburne Ashley Fox

Patrz też projekt wspólnej rezolucji RC-B7-0608/2011

Procedura : 2011/2898(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury :  
B7-0610/2011
Teksty złożone :
B7-0610/2011
Głosowanie :
Teksty przyjęte :

B7‑0610/2011

Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie nowelizacji przepisów o podatku VAT w celu pobudzenia jednolitego rynku cyfrowego

Parlament Europejski,

–   uwzględniając pytanie ustne z dnia 30 września 2011 r. skierowane do Komisji w sprawie nowelizacji przepisów o podatku VAT w celu pobudzenia jednolitego rynku cyfrowego (O–000226/2011 – B7 00648/2011),

–   uwzględniając art. 113 i 167 TFUE,

–   uwzględniając dyrektywę 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej,

–   uwzględniając dyrektywę 2008/8 zmieniającą dyrektywę 2006/112/WE w odniesieniu do miejsca świadczenia usług,

–   uwzględniając komunikat Komisji Europejskiej pt. „Europa 2020 – strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu”,

–   uwzględniając komunikat Komisji Europejskiej dotyczący przyszłej agendy cyfrowej,

–   uwzględniając zieloną księgę Komisji Europejskiej w sprawie przyszłości podatku VAT,

–   uwzględniając rezolucję Parlamentu Europejskiego z dnia 12 maja 2011 r. w sprawie uwalniania potencjału przedsiębiorstw z branży kultury i branży twórczej,

–   uwzględniając rezolucję Parlamentu Europejskiego z dnia 13 października 2011 r. w sprawie przyszłości podatku VAT,

–   uwzględniając wytyczne OECD w sprawie neutralności podatku VAT,

–   uwzględniając art. 115 ust. 5 oraz art. 110 ust. 2 Regulaminu,

A. mając na uwadze, że strategia UE 2020 obejmuje inicjatywę przewodnią dotyczącą utworzenia jednolitego rynku cyfrowego;

B.  mając na uwadze, że jednolity rynek cyfrowy UE pozostaje rozdrobniony, po części z powodu systemu podatkowego, a w szczególności z powodu podatków konsumpcyjnych nakładanych na towary i usługi;

C. mając na uwadze, że kryzys gospodarczy bardzo negatywnie wpłynął na możliwości wzrostu gospodarczego, a gospodarka cyfrowa może w przyszłości w istotny sposób przyczynić się do dobrobytu w Europie;

D. mając na uwadze, że Unia Europejska musi wykorzystać potencjał jednolitego rynku, ułatwiając wymianę handlową online i ponad granicami między państwami członkowskimi;

E.  mając na uwadze, że Komisja Europejska zastanawia się obecnie nad przyszłością podatku VAT, przy czym należy wziąć pod uwagę strategię UE 2020.

1.  wskazuje na fakt, że obecnie obowiązujące przepisy prawne, a w szczególności załącznik III do dyrektywy 2006/112/WE, stanowią przeszkodę na drodze do rozwoju nowych usług cyfrowych, a co za tym idzie, nie są zgodne z celami wyznaczonymi w agendzie cyfrowej;

2.  uważa, że stawki podatku VAT nakładane na książki uwypuklają niedociągnięcia obecnie obowiązujących przepisów: państwa członkowskie mają bowiem prawo stosować obniżone stawki VAT na dostawy książek na wszelkich nośnikach fizycznych, zaś książki w formacie elektronicznym objęte są podstawową stawką VAT wynoszącą co najmniej 15%; nie można dopuścić do tego typu dyskryminacyjnego traktowania, biorąc pod uwagę potencjalny rozwój tego segmentu rynku;

3.  podkreśla, że Unia Europejska musi być ambitna i wykraczać poza eliminowanie niespójności w obecnie obowiązujących przepisach, zaś zachęcanie przedsiębiorstw do rozwoju i do oferowania nowych paneuropejskich usług online powinno być priorytetem przeglądu przepisów dotyczących VAT;

4.  jako przykład przywołuje obowiązującą w Stanach Zjednoczonych ustawę regulującą opodatkowanie towarów i usług w internecie (Internet Tax Freedom Act), która weszła w życie w 1998 r. i obowiązuje do dziś: ustawa ta, która zakazuje zarówno rządowi federalnemu, jak i administracji poszczególnych stanów dyskryminacyjnego opodatkowania sprzedaży online, miała zasadniczy wpływ na elektroniczną wymianę handlową, jak również przyczyniła się do powstania przedsiębiorstw, które zdominowały rynek światowy;

5.  wskazuje jednak, że Unia Europejska powinna wypracować rozwiązania dostosowane do własnych potrzeb, prowadzące do rozwoju prawdziwie jednolitego rynku cyfrowego, prawo Unii Europejskiej mogłoby zezwolić państwom członkowskim na czasowe stosowanie obniżonej stawki VAT w odniesieniu do usług o wymiarze kulturalnym świadczonych drogą elektroniczną.

6.  ta nowa kategoria, która zostałaby uwzględniona w załączniku III do dyrektywy 2006/112/WE, mogłaby obejmować świadczenie usług online, takich jak telewizja, muzyka, książki lub prasa, przez dostawców z siedzibą w UE dowolnej osobie zamieszkującej w UE;

7.  stosowanie obniżonej stawki VAT w odniesieniu do zasobów kultury online z pewnością przyczyni się do rozkwitu kreatywności, produkcji i rozpowszechniania w Unii Europejskiej na wszystkich platformach cyfrowych;

8.  przypomina zasady OECD dotyczące opodatkowania handlu elektronicznego, które zostały uzgodnione w 1998 r. podczas konferencji w Ottawie: według tych zasad przepisy dotyczące podatków konsumpcyjnych, takich jak VAT, powinny prowadzić do opodatkowania w miejscu, gdzie zachodzi dane zdarzenie gospodarcze, zgodnie z postanowieniami dyrektywy 2008/8/WE; przedmiotowe zasady będą mieć zastosowanie do Unii Europejskiej od dnia 1 stycznia 2015 r.;

9.  wyraża przekonanie, że przegląd przepisów dotyczących opodatkowania VAT, w którym zwiększy się możliwości państw członkowskich w zakresie nakładania obniżonej stawki VAT, powinien następować równolegle z przeglądem obniżonych stawek VAT oraz przy zastosowaniu zasad określonych w dyrektywie 2008/8/CE; wskazuje jednak, że aby umożliwić wszystkim państwom członkowskim równoprawne korzystanie z jednolitego rynku cyfrowego, zasady opodatkowania w tym państwie członkowskim, w którym zamieszkuje dany klient, powinny mieć zastosowanie możliwie najszybciej; podkreśla, że wszelki przegląd powinien prowadzić do uproszczenia systemu podatku VAT, czyli np. do powstania pojedynczych punktów kontaktowych ds. VAT oraz likwidacji podwójnego opodatkowania;

10. wzywa Komisję do zbadania możliwości przeprowadzenia przeglądu dyrektywy 2008/8/WE w celu zadbania o to, by już przed 1 stycznia 2015 r. podatek VAT był pobierany w państwie członkowskim nabywcy;

11. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie, Komisji oraz rządom i parlamentom państw członkowskich.