Propunere de rezoluţie - B7-0610/2011Propunere de rezoluţie
B7-0610/2011

PROPUNERE DE REZOLUŢIE referitoare la modernizarea legislației în materie de TVA pentru a impulsiona piața unică digitală

15.11.2011

depusă pe baza întrebării cu solicitare de răspuns oral B7-00648/2011
în conformitate cu articolul 115 alineatul (5) din Regulamentul de procedură

Marielle Gallo, Jean-Paul Gauzès în numele Grupului PPE
Kay Swinburne Ashley Fox

Consultaţi, de asemenea, propunerea comună de rezoluţie RC-B7-0608/2011

Procedură : 2011/2898(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului :  
B7-0610/2011
Texte depuse :
B7-0610/2011
Texte adoptate :

B7‑0610/2011

Rezoluția Parlamentului European referitoare la modernizarea legislației în materie de TVA pentru a impulsiona piața unică digitală

Parlamentul European,

–   având în vedere întrebarea din [30 septembrie 2011] adresată Comisiei privind modernizarea legislației în materie de TVA pentru a impulsiona piața unică digitală (O-000226/2011 – B7-0648/2011),

–   având în vedere articolele 113 și 167 din TFUE,

–   având în vedere Directiva 2006/112/CE privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată,

–   având în vedere Directiva 2008/8/CE de modificare a Directivei 2006/112/CE în ceea ce privește locul de prestare a serviciilor,

–   având în vedere Comunicarea Comisiei intitulată „Europa 2020 - O strategie europeană pentru o creștere inteligentă, durabilă și favorabilă incluziunii”,

–   având în vedere Comunicarea Comisiei privind o agendă digitală pentru viitor,

–   având în vedere Cartea verde a Comisiei privind viitorul taxei pe valoarea adăugată,

–   având în vedere Rezoluția sa din 12 mai 2011 referitoare la valorificarea potențialului industriilor culturale și creative,

–   având în vedere Rezoluția sa din 13 octombrie 2011 referitoare la viitorul taxei pe valoarea adăugată,

–   având în vedere orientările OCDE privind caracterul neutru al TVA,

–   având în vedere articolul 115 alineatul (5) și articolul 110 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură,

A. întrucât Strategia Europa 2020 conține o inițiativă emblematică vizând crearea unei piețe digitale unice;

B.  întrucât piața unică digitală din UE continuă să fie fragmentată, parțial din cauza sistemului fiscal din UE și în special din cauza taxelor de consum care se aplică bunurilor și serviciilor;

C. întrucât criza economică a afectat dramatic posibilitățile de creștere economică și întrucât economia digitală poate contribui în mod semnificativ la prosperitatea Europei în viitor;

D. întrucât Uniunea Europeană trebuie să valorifice potențialul pieței unice facilitând comerțul electronic și transfrontalier între statele membre;

E.  întrucât în cadrul Comisiei Europene are loc în prezent un proces de reflecție asupra viitorului TVA, iar Strategia Europa 2020 trebuie să fie luată în considerare,

1.  subliniază că actualul cadru juridic și, în special, anexa III la Directiva 2006/112/CE constituie un obstacol în calea dezvoltării unor noi servicii digitale și, în consecință, sunt incompatibile cu obiectivele stabilite în cadrul Agendei digitale;

2.  consideră că deficiențele actualei legislații sunt ilustrate de cotele de TVA aplicabile cărților; subliniază că, în timp ce statele membre pot aplica cote reduse de TVA în cazul furnizării de cărți pe orice suport fizic, cărțile în format electronic sunt supuse unei cote a TVA de cel puțin 15%; consideră că această discriminare nu poate să dureze, având în vedere potențialul de creștere al acestui segment de piață;

3.  subliniază că Uniunea Europeană trebuie să dea dovadă de ambiție și să nu se limiteze la remedierea inconsecvențelor actualului cadru juridic; consideră că o prioritate în procesul de revizuire a normelor privind TVA ar trebui să fie aceea de a încuraja întreprinderile să dezvolte și să furnizeze noi servicii online paneuropene;

4.  reamintește exemplul legii pentru scutirea de taxe a accesului la internet („Internet Tax Freedom Act”) din SUA, care a intrat în vigoare în 1998 și a cărei aplicare a continuat să fie extinsă de la acea dată; subliniază că această lege, care interzice autorităților federale și locale să aplice taxe discriminatorii la vânzările online, a avut un impact semnificativ asupra comerțului electronic și a contribuit la crearea unor întreprinderi care domină piața la nivel mondial;

5.  relevă, cu toate acestea, că Uniunea Europeană ar trebui să definească soluții adaptate la propriile nevoi; consideră că, pentru dezvoltarea unei adevărate piețe unice, legislația Uniunii Europene ar putea permite statelor membre să aplice, temporar, o cotă redusă de TVA pentru serviciile cu conținut cultural furnizate pe cale electronică;

6.  subliniază că această nouă categorie, care ar fi inclusă în actuala anexă III la Directiva 2006/112/CE, ar putea acoperi furnizarea de servicii online cum ar fi cele de televiziune, muzică, beletristică sau presă, de către un furnizor stabilit în cadrul UE către orice persoană care este, de asemenea, stabilită în UE;

7.  consideră că aplicarea unei cote reduse de TVA pentru serviciile cu conținut cultural furnizate pe cale electronică va genera în mod inevitabil un progres al UE în materie de creație, producție și distribuție prin toate platformele a conținutului digital;

8.  reamintește principiile OECD referitoare la impozitarea comerțului electronic, convenite cu ocazia conferinței din 1998 de la Ottawa; subliniază că aceste principii stabilesc faptul că normele referitoare la taxele de consum, cum ar fi TVA, ar trebui să aibă drept rezultat impozitarea în cadrul jurisdicției unde are loc consumul; subliniază că, în conformitate cu Directiva 2008/8/CE, principiile OECD se vor aplica Uniunii Europene începând din 1 ianuarie 2015;

9.  consideră că o revizuire a legislației privind TVA prin care să se acorde o mai mare flexibilitate statelor membre în ceea ce privește aplicarea de cote reduse de TVA ar trebui să aibă loc în paralel cu revizuirea cotelor reduse de TVA și cu aplicarea principiilor prevăzute în Directiva 2008/8/CE; subliniază totuși că, pentru a permite tuturor statelor membre să beneficieze în mod egal de piața unică digitală, principiul impozitării în statul membru în care este stabilit consumatorul ar trebui să se aplice cât mai curând cu putință; subliniază că orice revizuire ar trebui să conducă la simplificarea sistemului de TVA, de exemplu prin înființarea unui „ghișeu unic” pentru TVA și prin eliminarea dublei impozitări;

10. invită Comisia să examineze posibilitatea revizuirii Directivei 2008/8/CE pentru a introduce dispoziții conform cărora plata TVA se efectuează în conformitate cu principiul destinației, dispoziții care să devine aplicabile înainte de 1 ianuarie 2015;

11. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisiei, precum și parlamentelor și guvernelor statelor membre.