Förslag till resolution - B7-0610/2011Förslag till resolution
B7-0610/2011

FÖRSLAG TILL RESOLUTION om en modernisering av lagstiftningen om mervärdesskatt i syfte att stärka den digitala inre marknaden

15.11.2011

till följd av frågan för muntligt besvarande B7‑00648/2011
i enlighet med artikel 115.5 i arbetsordningen

Marielle Gallo och Jean-Paul Gauzès för PPE-gruppen
Kay Swinburne Ashley Fox

Se även det gemensamma resolutionsförslaget RC-B7-0608/2011

Förfarande : 2011/2898(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
B7-0610/2011
Ingivna texter :
B7-0610/2011
Omröstningar :
Antagna texter :

B7‑0610/2011

Europaparlamentets resolution om en modernisering av lagstiftningen om mervärdesskatt i syfte att stärka den digitala inre marknaden

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av frågan [av den 30 september 2011] till kommissionen om en modernisering av lagstiftningen om mervärdesskatt för att stärka den digitala inre marknaden (O‑000226/2011 – B7 00648/2011),

–   med beaktande av artiklarna 113 och 167 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–   med beaktande av direktiv 2006/112/EG om ett gemensamt system för mervärdesskatt,

–   med beaktande av direktiv 2008/8 om ändring av direktiv 2006/112/EG med avseende på platsen för tillhandahållande av tjänster,

–   med beaktande av Europeiska kommissionens meddelande ”Europa 2020: en strategi för smart och hållbar tillväxt för alla”,

–   med beaktande av Europeiska kommissionens meddelande om en digital agenda för Europa,

–   med beaktande av Europeiska kommissionens grönbok om mervärdesskattens framtid,

–   med beaktande av Europaparlamentets resolution av den 12 maj 2011 om att ta tillvara potentialen i den kulturella och den kreativa sektorn,

–   med beaktande av sin resolution av 13 oktober 2011 mervärdeskattens framtid,

–   med beaktande av OECD:s riktlinjer om mervärdeskattens neutralitet,

–   med beaktande av artiklarna 115.5 och 110.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A. EU:s 2020-strategi innehåller ett initiativ om att skapa en digital inre marknad.

B.  EU:s digitala inre marknad är fortfarande splittrad och detta beror till en del på EU:s skattesystem och särskilt de konsumtionsskatter som tillämpas på varor och tjänster.

C. Den ekonomiska krisen har allvarligt skadat möjligheterna till ekonomisk tillväxt och den digitala ekonomin har potential att på ett betydande sätt bidra till välståndet i Europa under de kommande åren.

D. Europeiska unionen måste nå den inre marknadens fulla potential genom att underlätta onlinehandel och gränsöverskridande handel mellan medlemsstaterna.

E.  Europeiska kommissionen funderar för närvarande över mervärdesskattens framtid, och EU:s 2020-strategi måste beaktas.

1.  Europaparlamentet påpekar att det nuvarande rättsliga ramverket, särskilt bilaga 3 till direktiv 2006/112/EG, är ett hinder för utvecklingen av nya digitala tjänster och därför oförenligt med de mål som fastställts i den digitala agendan.

2.  Europaparlamentet anser att de momssatser som tillämpas på böcker illustrerar bristerna i den nuvarande lagstiftningen. Parlamentet konstaterar att medan medlemsstaterna får tillämpa reducerade momssatser på tillhandahållande av böcker i alla fysiska former så omfattas e-böcker av en standardmomssats på som lägst 15 procent. Parlamentet anser att denna diskriminering är ohållbar med tanke på tillväxtmöjligheterna i detta marknadssegment.

3.  Europaparlamentet understryker att EU måste ha ambitioner och gå längre än att bara korrigera inkonsekvenser i det nuvarande rättsliga ramverket. Parlamentet anser att en prioritering vid översynen av momsbestämmelserna bör vara att uppmuntra företagen att utveckla och erbjuda nya alleuropeiska onlinetjänster.

4.  Europaparlamentet påminner om exemplet med lagen Internet Tax Freedom Act i Förenta staterna som trädde i kraft 1998 och som har utvidgats sedan dess. Parlamentet menar att denna akt som förbjuder federala och lokala myndigheter att tillämpa diskriminerande momssatser på onlineförsäljning har haft stor betydelse för e-handeln och bidragit till framväxten av bolag som dominerar marknaden på global nivå.

5.  Europaparlamentet påpekar dock att EU bör utarbeta skräddarsydda lösningar utifrån sina egna behov. Parlamentet anser att EU-lagstiftningen i syfte att åstadkomma en verklig inre marknad skulle kunna tillåta medlemsstaterna att tillfälligt tillämpa en reducerad moms för tjänster med kulturellt innehåll som tillhandahålls elektroniskt.

6.  Europaparlamentet anser att denna nya kategori, som skulle ingå i nuvarande bilaga 3 till direktiv 2006/112/EG, skulle kunna täcka tillhandahållande av onlinetjänster, såsom tv, musik, böcker och tidningar, av en leverantör baserad i EU till personer som också befinner sig i EU.

7.  Europaparlamentet anser att tillämpningen av en reducerad momssats för kulturellt innehåll online ofrånkomligen kommer att stärka skapande, produktion och distribution av digitalt innehåll i EU, via alla plattformar.

8.  Europaparlamentet påminner om OECD:s principer om beskattning av e-handel som fastställdes på Ottawakonferensen 1998. Parlamentet konstaterar att dessa principer anger att bestämmelserna för skatt på konsumtion, såsom moms, bör leda till beskattning i den jurisdiktion där konsumtionen äger rum. Parlamentet konstaterar att OECD-principerna kommer att gälla för Europeiska unionen från den 1 januari 2015, enligt direktiv 2008/8/EG.

9.  Europaparlamentet anser att en översyn av momslagstiftningen som ger mer flexibilitet åt medlemsstaterna när det gäller reducerade momssatser bör gå hand i hand med översynen av de reducerade momssatserna och även med tillämpningen av principerna i direktiv 2008/8/EG. Parlamentet påpekar dock att för att alla medlemsstater ska kunna dra lika stor nytta av den digitala inre marknaden så bör principen om beskattning i den medlemsstat som kunden tillhör tillämpas så snart som möjligt. Parlamentet betonar att en översyn måste leda till en förenkling av momssystemet, som t.ex. en enda kontaktpunkt för moms och stopp för dubbelbeskattningen.

10. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att undersöka möjligheten att se över direktiv 2008/8/EG för att se till att moms betalas i enlighet med destinationsprincipen före den 1 januari 2015.

11. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen samt medlemsstaternas regeringar och parlament.