Forslag til beslutning - B7-0611/2011Forslag til beslutning
B7-0611/2011

FORSLAG TIL BESLUTNING om modernisering af momslovgivningen med henblik på at fremme det digitale indre marked

15.11.2011

på baggrund af forespørgsel til mundtlig besvarelse B7-0648/2011
jf. forretningsordenens artikel 115, stk. 5,

Cornelis de Jong, Marie-Christine Vergiat for GUE/NGL-Gruppen

Procedure : 2011/2898(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
B7-0611/2011
Indgivne tekster :
B7-0611/2011
Afstemninger :
Vedtagne tekster :

B7‑0611/2011

Europa-Parlamentets beslutning om modernisering af momslovgivningen med henblik på at fremme det digitale indre marked

Europa-Parlamentet,

–   der henviser til forretningsordenens artikel 115, stk. 5, og artikel 110, stk. 2,

A. der henviser til, at alle kulturelle varer, i ethvert format, er offentlige goder med store eksterne effekter, som ikke blot er økonomiske, men også sociale, og derfor bør være tilgængelige for alle med bopæl i Den Europæiske Union;

B.  der henviser til, at den nuværende formulering af bilag 3 i direktiv 2006/112/EF er en hindring for adgangen til kulturelle goder for alle med bopæl i EU;

C. der henviser til, at medlemsstaterne under de nuværende juridiske rammer kan anvende reducerede satser på levering af f.eks. bøger på alle fysiske medier, mens e-bøger pålægges en standardmomssats på mindst 15 %;

D. der henviser til, at en uafhængig undersøgelse bestilt af Generaldirektoratet for Beskatning og Toldunion understøtter denne idé, da den viste betydningen af at forlænge brugen af nedsatte momssatser for kulturelle varer og sektorer, der underforbruges;

1.  opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at fremlægge en sammenhængende og lempelig momspolitik for de kulturelle varer, uanset om formatet er fysisk og/eller digitalt; understreger, at indholdet, uanset formatet, giver forbrugerne de samme kulturelle og uddannelsesmæssige fordele;

2.  understreger, at det er vigtigt at give medlemsstaterne mulighed for at anvende en nedsat momssats for alle kulturelle varer og tjenesteydelser, uanset hvordan de leveres, og navnlig i online-miljøet;

3.  opfordrer indtrængende Kommissionen til straks at foreslå foranstaltninger til modernisering af afgiftspolitikken i EU og gøre den egnet til det digitale miljø;

4.  finder det uacceptabelt, at der gælder forskellige momssatser for det samme stykke musik, den samme film eller enhver form for beskyttet værk, når sådanne værker sælges online eller på det traditionelle offline-marked;

5.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet og Kommissionen samt medlemsstaternes regeringer og parlamenter.