Πρόταση ψηφίσματος - B7-0611/2011Πρόταση ψηφίσματος
B7-0611/2011

  ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ σχετικά με τον εκσυγχρονισμό της νομοθεσίας περί ΦΠΑ ώστε να δοθεί ώθηση στην ενιαία ψηφιακή αγορά

  15.11.2011

  εν συνεχεία της ερώτησης για προφορική απάντηση B7‑0648/2011
  σύμφωνα με το άρθρο 115, παράγραφος 5, του Κανονισμού

  Cornelis de Jong, Marie-Christine Vergiat εξ ονόματος Ομάδας GUE/NGL

  Διαδικασία : 2011/2898(RSP)
  Διαδρομή στην ολομέλεια
  Διαδρομή του εγγράφου :  
  B7-0611/2011
  Κείμενα που κατατέθηκαν :
  B7-0611/2011
  Ψηφοφορία :
  Κείμενα που εγκρίθηκαν :

  B7‑0611/2011

  Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τον εκσυγχρονισμό της νομοθεσίας περί ΦΠΑ ώστε να δοθεί ώθηση στην ενιαία ψηφιακή αγορά

  Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

  –   έχοντας υπόψη τα άρθρα 115, παράγραφος 5 και 110, παράγραφος 2, του Κανονισμού του,

  Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι όλα τα πολιτιστικά αγαθά, σε οποιαδήποτε μορφή και αν βρίσκονται, είναι δημόσια αγαθά με ισχυρές εξωτερικές πτυχές οι οποίες είναι όχι μόνο οικονομικές αλλά επίσης κοινωνικές και κατά συνέπεια πρέπει να είναι προσιτά σε οποιοδήποτε πρόσωπο ζει στην Ευρωπαϊκή Ένωση,

  Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η τρέχουσα διατύπωση του παραρτήματος 3 της οδηγίας 2006/112/ΕΚ αποτελεί φραγμό στην πρόσβαση οποιουδήποτε προσώπου ζει στην ΕΕ σε πολιτιστικά αγαθά,

  Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι βάσει του τρέχοντος νομικού πλαισίου, τα κράτη μέλη δύνανται να εφαρμόζουν μειωμένους συντελεστές, για παράδειγμα για την προμήθεια βιβλίων σε οποιοδήποτε υλικό μέσο, ενώ τα ηλεκτρονικά βιβλία υπόκεινται στον συνήθη συντελεστή ΦΠΑ που ανέρχεται τουλάχιστον σε 15%,

  Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ανεξάρτητη μελέτη που εκπονήθηκε κατ’ ανάθεση από την ΓΔ TAXUD υποστηρίζει την ιδέα αυτή δεδομένου ότι η μελέτη κατέδειξε τη σημασία της επέκτασης των μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ στα πολιτιστικά αγαθά και σε τομείς ανεπαρκούς κατανάλωσης,

  1.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να διατυπώσουν μια συνεκτική και φιλική πολιτική φορολόγησης ΦΠΑ για τα πολιτιστικά αγαθά, ανεξάρτητα από το αν βρίσκονται σε υλική και/ή ψηφιακή μορφή· τονίζει ότι σε οποιαδήποτε μορφή το περιεχόμενο προσφέρει τα ίδια πολιτιστικά και εκπαιδευτικά οφέλη στους καταναλωτές·

  2.  υπογραμμίζει ότι είναι κεφαλαιώδες να δοθεί στα κράτη μέλη η δυνατότητα να εφαρμόζουν μειωμένο συντελεστή ΦΠΑ για όλα τα πολιτιστικά αγαθά και τις υπηρεσίες, ανεξάρτητα από τον τρόπο παράδοσης και ιδίως σε ηλεκτρονικό περιβάλλον·

  3.  παροτρύνει την Επιτροπή της ΕΕ να διατυπώσει χωρίς καθυστέρηση μέτρα για τον εκσυγχρονισμό της φορολογικής πολιτικής της ΕΕ έτσι ώστε να γίνει αυτή κατάλληλη για το ψηφιακό περιβάλλον·

  4.  θεωρεί απαράδεκτο να ισχύουν διαφορετικοί συντελεστές ΦΠΑ για το ίδιο μουσικό κομμάτι, κινηματογραφική ταινία ή οποιοδήποτε άλλο προστατευόμενο από δικαιώματα έργο, ανάλογα με το αν αυτά πωλούνται ηλεκτρονικά ή αν διατίθενται στην παραδοσιακή αγορά·

  5.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, την Επιτροπή και τις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών.