Rezolūcijas priekšlikums - B7-0611/2011Rezolūcijas priekšlikums
B7-0611/2011

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS par PVN jomas tiesību aktu modernizāciju vienotā digitālā tirgus veicināšanai

15.11.2011

iesniegts, pamatojoties uz jautājumu B7‑0648/2011, uz kuru jāsniedz mutiska atbilde,
saskaņā ar Reglamenta 115. panta 5. punktu

Cornelis de Jong, Marie-Christine Vergiat GUE/NGL grupas vārdā

Procedūra : 2011/2898(RSP)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls :  
B7-0611/2011
Iesniegtie teksti :
B7-0611/2011
Pieņemtie teksti :

B7‑0611/2011

Eiropas Parlamenta rezolūcija par PVN jomas tiesību aktu modernizāciju vienotā digitālā tirgus veicināšanai

Eiropas Parlaments,

–   ņemot vērā Reglamenta 115. panta 5. punktu un 110. panta 2. punktu,

A. tā kā visas kultūras preces jebkurā formātā ir sabiedriskās preces ar ievērojamām papildu sekām, kas ir ne tikai ekonomiskas, bet arī sociālas, un tādēļ tām vajadzētu būt pieejamām visiem Eiropas Savienībā dzīvojošajiem cilvēkiem;

B.  tā kā Direktīvas 2006/112/EK 3. pielikums pašreizējā redakcijā ir šķērslis kultūras preču pieejamībai visiem ES dzīvojošajiem cilvēkiem;

C. tā kā saskaņā ar spēkā esošo tiesisko regulējumu dalībvalstis var piemērot samazinātas likmes visa veida fiziskā formātā izdotām grāmatām, savukārt elektroniskajām grāmatām tiek piemērota PVN pamatlikme vismaz 15 % apmērā;

D. tā kā pēc Nodokļu politikas un muitas savienības ģenerāldirektorāta pasūtījuma veiktā neatkarīgā pētījumā ir atbalstīts šis ierosinājums — tā rezultāti liecina par to, ka ir svarīgi paplašināt samazināto PVN likmju piemērošanas jomu, ietverot tajā arī kultūras preces un nozares, kurās ir nepietiekams patēriņa līmenis,

1.  aicina Komisiju un dalībvalstis ierosināt kultūras precēm neatkarīgi no tā, vai tās ir fiziskā un/vai digitālā veidā, piemērot saskaņotu un draudzīgu PVN politiku; uzsver, ka saturs jebkurā formātā patērētājiem sniedz vienus un tos pašus kultūras un izglītojošus labumus;

2.  uzsver, ka ir svarīgi ļaut dalībvalstīm piemērot samazinātu PVN likmi visām kultūras precēm un pakalpojumiem neatkarīgi no to sniegšanas veida un it īpaši tiešsaistes vidē;

3.  mudina ES Komisiju nekavējoties iesniegt priekšlikumus par ES nodokļu politikas modernizāciju un par to, kā šo politiku pielāgot digitālajai videi;

4.  uzskata par nepieņemamu, ka vienai un tai pašai mūzikai, vienām un tām pašām filmām vai jebkādiem citiem aizsargātiem darbiem piemēro dažādas PVN likmes;

5.  uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Padomei, Komisijai un dalībvalstu valdībām un parlamentiem.