Projekt rezolucji - B7-0611/2011Projekt rezolucji
B7-0611/2011

PROJEKT REZOLUCJI w sprawie nowelizacji przepisów o podatku VAT w celu pobudzenia jednolitego rynku cyfrowego

15.11.2011

złożony w odpowiedzi na pytanie wymagające odpowiedzi ustnej B7-0648/2011
złożony zgodnie z art. 115 ust. 5 Regulaminu

Cornelis de Jong, Marie-Christine Vergiat w imieniu grupy politycznej GUE/NGL

Procedura : 2011/2898(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury :  
B7-0611/2011
Teksty złożone :
B7-0611/2011
Głosowanie :
Teksty przyjęte :

B7‑0611/2011

Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie nowelizacji przepisów o podatku VAT w celu pobudzenia jednolitego rynku cyfrowego

Parlament Europejski

–   uwzględniając art. 115 ust. 5 oraz art. 110 ust. 2 Regulaminu,

A. mając na uwadze, że wszystkie dobra kultury niezależnie od formatu stanowią dobro publiczne o wyraźnych cechach gospodarczych i społecznych, a w związku z tym powinny być one dostępne dla każdej osoby mieszkającej w Unii Europejskiej;

B.  mając na uwadze, że załącznik III do dyrektywy 2006/112/WE w obecnym brzmieniu stanowi dla każdej osoby mieszkającej w UE przeszkodę w dostępie do dóbr kultury;

C. mając na uwadze, że na mocy obowiązujących przepisów państwa członkowskie mają prawo stosować obniżone stawki na przykład na dostawę książek na wszelkich nośnikach fizycznych, podczas gdy na książki elektroniczne nakłada się podstawową stawkę VAT wynoszącą co najmniej 15%;

D. mając na uwadze, że w niezależnym badaniu zleconym przez DG TAXUD poparto ten pomysł, wykazując wagę rozszerzenia obniżonych stawek VAT na dobra i branże kultury, które charakteryzują się zbyt niskim poziomem konsumpcji;

1.  wzywa Komisję i państwa członkowskie do przedstawienia spójnej i nieskomplikowanej polityki nakładania podatku VAT na dobra kultury, niezależnie od tego, czy znajdują się one na nośniku fizycznym, czy są w formacie cyfrowym; podkreśla, że dobra te, niezależnie od nośnika, zapewniają konsumentom takie same kulturalne i edukacyjne korzyści;

2.  podkreśla zasadnicze znaczenie, jakie ma umożliwienie państwom członkowskim stosowania obniżonej stawki VAT na wszystkie dobra kultury i usługi kulturalne, niezależnie od sposobu ich dostarczenia, a w szczególności online;

3.  nalega na Komisję, aby niezwłocznie przedstawiła środki służące nowelizacji polityki podatkowej UE i dostosowaniu jej do środowiska cyfrowego;

4.  uważa, że niedopuszczalne jest nakładanie różnych stawek VAT na te same utwory muzyczne, filmy czy inne chronione prawem dzieła, gdy są one sprzedawane online lub na tradycyjnym rynku;

5.  zobowiązuje przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie, Komisji oraz rządom i parlamentom państw członkowskich.