Propunere de rezoluţie - B7-0611/2011Propunere de rezoluţie
B7-0611/2011

PROPUNERE DE REZOLUŢIE referitoare la modernizarea legislației în materie de TVA pentru a impulsiona piața unică digitală

15.11.2011

depusă pe baza întrebării cu solicitare de răspuns oral B7-0648/2011
în conformitate cu articolul 115 alineatul (5) din Regulamentul de procedură

Cornelis de Jong, Marie-Christine Vergiat în numele Grupului GUE/NGL

Procedură : 2011/2898(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului :  
B7-0611/2011
Texte depuse :
B7-0611/2011
Texte adoptate :

B7‑0611/2011

Rezoluția Parlamentului European referitoare la modernizarea legislației în materie de TVA pentru a impulsiona piața unică digitală

Parlamentul European,

–   având în vedere articolul 115 alineatul (5) și articolul 110 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură,

A. întrucât toate bunurile culturale, sub orice formă, sunt bunuri publice cu puternice externalități aferente nu numai economice, ci și sociale, care, prin urmare, ar trebui să fie accesibile oricărei persoane ce trăiește în Uniunea Europeană;

B.  întrucât formularea actuală a anexei 3 a Directivei 2006/112/CE este un obstacol în calea accesului universal la bunurile culturale pentru persoanele ce trăiesc în Uniunea Europeană;

C. întrucât, în temeiul cadrului juridic existent, statele membre pot aplica rate reduse, de exemplu în cazul furnizării de cărți pe orice mediu fizic, în timp ce, în cazul cărților în format electronic, se aplică o rată standard a TVA de cel puțin 15%;

D. întrucât un studiu independent comandat de DG TAXUD sprijină această idee, dat fiind că acest studiu a demonstrat importanța de a extinde aplicarea unor rate TVA reduse pentru bunurile culturale și sectoarele cu consum prea scăzut,

1.  invită Comisia și statele membre să propună o politică fiscală coerentă și binevoitoare în materie de TVA pentru bunurile culturale, indiferent dacă acestea se prezintă sub formă fizică și/sau digitală; subliniază că, indiferent de format, conținutul oferă consumatorilor aceleași beneficii culturale și educative;

2.  subliniază că este esențial să se permită statelor membre să aplice o rată redusă de TVA pentru toate bunurile și serviciile culturale, indiferent de forma sub care sunt furnizate, îndeosebi pe internet;

3.  îndeamnă Comisia Europeană să prezinte fără întârziere măsuri de modernizare a politicii fiscale a UE, adaptând-o mediului digital;

4.  consideră inacceptabil ca rate diferite de TVA să se aplice acelorași producții muzicale, cinematografice sau oricăror alte opere protejate, la vânzarea online sau pe piața fizică tradițională;

5.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisiei, precum și parlamentelor și guvernelor statelor membre.