Förslag till resolution - B7-0611/2011Förslag till resolution
B7-0611/2011

FÖRSLAG TILL RESOLUTION om en modernisering av lagstiftningen om mervärdesskatt i syfte att stärka den digitala inre marknaden

15.11.2011

till följd av frågan för muntligt besvarande B7‑0648/2011
i enlighet med artikel 115.5 i arbetsordningen

Cornelis de Jong och Marie-Christine Vergiat för GUE/NGL-gruppen

Förfarande : 2011/2898(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
B7-0611/2011
Ingivna texter :
B7-0611/2011
Omröstningar :
Antagna texter :

B7‑0611/2011

Europaparlamentets resolution om en modernisering av lagstiftningen om mervärdesskatt i syfte att stärka den digitala inre marknaden

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av artiklarna 115.5 och 110.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A. Alla kulturprodukter, i alla format, är kollektiva nyttigheter med starka externa effekter som inte bara är ekonomiska utan även sociala och de bör därför vara tillgängliga för alla som bor i Europeiska unionen.

B.  Den nuvarande ordalydelsen i bilaga 3 till direktiv 2006/112/EG är ett hinder för tillgången på kulturprodukter för alla som bor i EU.

C. Enligt det nuvarande rättsliga ramverket får medlemsstaterna tillämpa reducerade skattesatser på t.ex. tillhandahållande av böcker i alla fysiska former, medan e-böcker omfattas av en normalmoms på som lägst 15 procent.

D. En oberoende undersökning på uppdrag av GD TAXUD stöder denna tanke och pekar på betydelsen av att utvidga de reducerade momssatserna till att även omfatta kulturprodukter och områden där konsumtionen är för låg.

1.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att utarbeta en sammanhållen och gynnsam momspolitik för kulturprodukter, oavsett om de kommer i fysiskt eller digitalt format. Parlamentet framhåller att innehållet har samma kulturella och pedagogiska nytta för konsumenterna, oavsett format.

2.  Europaparlamentet framhåller att det är mycket viktigt att medlemsstaterna får tillämpa en reducerad momssats på alla kulturprodukter och kulturtjänster, oberoende av hur de tillhandahålls, och särskilt online.

3.  Europaparlamentet uppmanar EU-kommissionen att utan dröjsmål lägga fram åtgärder för att modernisera EU:s skattepolitik och anpassa den till den digitala miljön.

4.  Europaparlamentet anser att det är oacceptabelt att olika mervärdesskattesatser tillämpas på samma stycke musik, film eller andra skyddade verk vid försäljning online och på den traditionella marknaden.

5.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen samt medlemsstaternas regeringar och parlament.