ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PDF 114kWORD 49k
15.11.2011
PE472.825v01-00
 
B7-0613/2011

σύμφωνα με το άρθρο 120 του Κανονισμού


σχετικά με τη διακοπή της αλιείας ξιφία για βιολογικούς λόγους


Sergio Paolo Francesco Silvestris

Πρόταση ψηφίσματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τη διακοπή της αλιείας ξιφία για βιολογικούς λόγους  
B7‑0613/2011

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη στην ισχύουσα νομοθεσία για την αλιεία,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 120 του Κανονισμού του,

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι στην Αδριατική, η διακοπή της αλιείας ξιφία για βιολογικούς λόγους (Οκτώβριο και Νοέμβριο) δεν λειτουργεί δεδομένου ότι οι νεαροί ξιφίες παραμένουν παγιδευμένοι στα δίχτυα αλιείας τόνου, γεγονός που διαπιστώνεται και από βιντεοταινίες που γύρισε το Λιμενικό Σώμα της Μονόπολι·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η εξόντωση των νεαρών ξιφιών κατά μήκος των ακτών της Αδριατικής προκαλεί σοβαρές ζημιές στον κλάδο που ήδη αντιμετωπίζει σημαντικές οικονομικές δυσχέρειες·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ προστατεύει και προωθεί τον εμπλουτισμό των ιχθυακών αποθεμάτων στις θάλασσες·

1.  ζητεί από το Συμβούλιο και την Επιτροπή, κατόπιν εισήγησης του Λιμενικού Σώματος της Μονόπολι να μετατεθεί η διακοπή της αλιείας ξιφία για βιολογικούς λόγους το Μάιο και τον Ιούνιο, δηλαδή κατά την περίοδο αναπαραγωγής, δεδομένου ότι υπάρχει κίνδυνος να αλιευθούν θηλυκά έγκυα ψάρια·

2.  καλεί το Συμβούλιο και την Επιτροπή να χρηματοδοτήσει, στο πλαίσιο των πόρων ΕΤΑ, έρευνες στον τομέα της αλιείας προκειμένου να εκπονηθεί ένα πρόγραμμα εμπλουτισμού των ιχθυακών αποθεμάτων με αποτελεσματικές και βιώσιμες διακοπές αλιείας.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου