Процедура : 2011/2864(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : B7-0615/2011

Внесени текстове :

B7-0615/2011

Разисквания :

PV 01/12/2011 - 2
CRE 01/12/2011 - 2

Гласувания :

PV 01/12/2011 - 6.26
CRE 01/12/2011 - 6.26
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2011)0544

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ
PDF 167kWORD 101k
23.11.2011
PE472.832v01-00
 
B7-0615/2011

внесено вследствие на въпрос с искане за устен отговор B7‑0669/2011

съгласно член 115, параграф 5 от Правилника за дейността


относно борбата на ЕС срещу ХИВ/СПИН в ЕС и съседните държави, средносрочен преглед на Съобщение на Комисията COM(2009)0569


Françoise Grossetête от името на групата PPE
Nessa Childers от името на групата S&D
Антония Първанова, Sophia in 't Veld от името на групата ALDE
Satu Hassi от името на групата Verts/ALE
Marina Yannakoudakis от името на групата ECR
Marisa Matias от името на групата GUE/NGL
Oreste Rossi от името на групата EFD

Резолюция на Европейския парламент относно борбата на ЕС срещу ХИВ/СПИН в ЕС и съседните държави, средносрочен преглед на Съобщение на Комисията COM(2009)0569  
B7‑0615/2011

Европейският парламент,

–   като взе предвид съобщението на Комисията до Съвета и Европейския парламент относно „Борбата с ХИВ/СПИН в Европейския съюз и съседните страни за периода 2009-2013 г.“,

–   като взе предвид резолюцията на Европейския парламент от 8 юли 2010 г. относно основаващ се на права подход към противодействието на ХИВ/СПИН от страна на ЕС(1),

–   като взе предвид резолюцията на Европейския парламент от 20 ноември 2008 г. относно „ХИВ/СПИН: ранно диагностициране и ранно лечение”(2),

–   като взе предвид политическата декларация относно ХИВ/СПИН, приета през 2011 г. на заседанието на високо равнище на Общото събрание на ООН относно ХИВ/СПИН,

–   като взе предвид Декларацията от Рим на Конференцията на International Aids Society през 2011 г., в която се призовава за повече средства за разработването на функционално лечение за ХИВ,

–   като взе предвид стратегията на UNAIDS за периода 2011-2015 г. и глобалната стратегия за сектора на здравеопазването на Световната здравна асамблея срещу ХИВ/СПИН за периода 2011-2015 г., в която се определят съществуващите и одобрени цели в световен мащаб за насърчаване на държавите да планират действия за борба срещу ХИВ/СПИН за периода до 2015 г.,

–   като взе предвид европейския план за действие за ХИВ/СПИН на Световната здравна организация (СЗО) за периода 2012-2015 г., който разглежда настоящото положение с ХИВ/СПИН епидемията в европейския регион и предлага ефективни мерки в отговор на тази епидемия,

–   като взе предвид Декларацията от Дъблин относно партньорството за борба с ХИВ/СПИН в Европа и Централна Азия, приета по време на министерската конференция под надслов „Премахване на бариерите – партньорство за борба с ХИВ/СПИН в Европа и Централна Азия“, проведена на 23-24 февруари 2004 г. в рамките на ирландското председателство на ЕС,

–   като взе предвид доклада от 2010 г. на Общата програма на ООН срещу ХИВ/СПИН (UNAIDS) и на СЗО за Европа, озаглавен „Напредък в прилагането на Декларацията от Дъблин относно партньорството за борба с ХИВ/СПИН в Европа и Централна Азия”,

–   като взе предвид Насоките относно изследването за ХИВ (2010 г.) на Европейския център за профилактика и контрол върху заболяванията, в които се посочват възможните начини за провеждане на изследванията за ХИВ в държавите-членки,

–   като взе предвид политическата рамка на СЗО за Европа „Разширяване на изследванията за ХИВ и консултирането в европейския регион на СЗО” (2010 г.),

–   като взе предвид Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания,

–   като взе предвид член 115, параграф 5 и член 110, параграф 2 от своя правилник,

А. като има предвид, че – според доклада от 2010 г. на Европейския център за профилактика и контрол върху заболяванията относно наблюдението на заболяванията от ХИВ – през 2009 г. от държавите в Европейския съюз и Европейското икономическо пространство са докладвани 25 917 диагностицирани нови случая на заразяване с ХИВ;

Б.  като има предвид, че през 2009 г. 161 000 души са заразени с ХИВ в ЕС и съседните държави, вследствие на което съгласно оценките на UNAIDS и СЗО общият брой на лицата с ХИВ надхвърля 2,2 милиона;

В.  като има предвид, че случаите на заразяване с ХИВ, по-специално в Източна Европа, нарастват с тревожен темп;

Г.  като има предвид, че въпреки подобреното дългосрочно лечение и прогнози, комплексният характер на ХИВ продължава да носи специфични предизвикателства за жените, с които конвенционалното здравеопазване може да не се справи, и че при жените остава да съществува проблемът с липсващото звено между диагнозата и ефективното, информирано здравеопазване(3);

Д. като има предвид, че СПИН е болест, която може да бъде предотвратена, и че първоначалните действия по превенция, които предоставят информацията, уменията, услугите и продуктите, необходими за защита от предаването на ХИВ и за насърчаване на по-безопасни форми на поведение, са ключовите аспекти за предотвратяване на разпространението на ХИВ;

Е.  като има предвид, че по приблизителна оценка на Европейския център за профилактика и контрол върху заболяванията в рамките на ЕС 30 % от заразените с ХИВ лица не знаят, че са носители на вируса, като от диагностицираните половината търсят помощ на късен етап от заразяването, когато вече не могат да извлекат оптимална полза от лечението, което е свързано с извънреден риск от заболеваемост, смъртност и предаване на вируса;

Ж. като има предвид, че при недиагностицираните пациенти рискът от предаване на вируса на ХИВ е 3,5 пъти по-голям, отколкото при диагностицираните;

З.  като има предвид, че голяма част от случаите на заразяване с ХИВ не се диагностицират; като има предвид, че много хора не знаят, че са серопозитивни, и има вероятност да открият това едва когато развият болест, свързана с ХИВ/СПИН;

И. като има предвид, че вниманието следва да се насочи също към въпроса за съпътстващите инфекции, по-специално туберкулоза, вирусни хепатити В и С и техните усложнения; туберкулозата и вирусните хепатити са често срещани, развиват се по-бързо и са причина за висока заболеваемост и смъртност сред ХИВ-позитивните лица – така например в Западна Европа приблизително 30% от ХИВ-позитивните лица са заразени също така и с вируса на хепатит С, като процентът е още по-висок в източната част на континента;

Й. като има предвид, че в писмената си декларация от март 2007 г. Европейският парламент отчита мащаба на недостатъчното диагностициране на хепатит С като съществен проблем на ЕС в областта на здравеопазването, като хепатит С се развива по-бързо при хората, вече заразени с ХИВ, и подчертава значението на широкообхватната и ранна диагноза;

К. като има предвид, че инфекциозността на ХИВ нараства значително при наличието на други болести, предавани по полов път (например гонорея, хламидия, херпес и сифилис);

Л. като има предвид, че проведени неотдавна изследвания показаха ефикасността на ранния достъп до лечение за понижаване в значителна степен на заразността на пациентите и на разпространението на вируса на ХИВ с до 96%;

М. като има предвид, че съществуват значителни различия между държавите-членки по отношение на достъпа до услуги за превенция на ХИВ, грижи по време на лечението и подкрепа;

Н. като има предвид, че използването на замърсени средства за инжектиране от хората, които употребяват венозно наркотици, допринася значително за бързото разпространение на ХИВ в много източноевропейски държави;

О. като има предвид, че съществува належаща необходимост от трансгранично и интердисциплинарно сътрудничество за справяне с епидемията;

П. като има предвид, че пълноценното участие на гражданското общество е от основно значение за гарантиране на достъп до лечение и услуги във връзка с ХИВ за рискови и маргинализирани групи;

Р.  като има предвид, че особено внимание следва да се отдели на проблемите, пред които са изправени съседни на ЕС държави, предвид това, че за ХИВ/СПИН и други предавани по полов път инфекции не съществуват граници, както изтъкна техническият доклад на Европейския център за профилактика и контрол върху заболяванията относно хепатит В и С в съседните на ЕС държави: разпространение, последици от заболяването и политики на наблюдение;

С. като има предвид, че цялостната защита на правата на човека на заразените с ХИВ лица е от основно значение за всеки аспект на борбата срещу ХИВ;

Т.  като има предвид, че все още съществуват социално изключване, стигматизация и дискриминация заради ХИВ-статуса, както и мълчание и отрицание по отношение на инфекцията и незачитане на основните права на лицата с ХИВ като цяло и по-специално на онези, които принадлежат към уязвими групи (мъже, осъществяващи полови контакти с мъже, хора, употребяващи венозно наркотици), и че тези явления подкопават превенцията, грижите и лечението при ХИВ и увеличават последиците от епидемията за отделните хора, семействата, общностите и държавите;

У. като има предвид, че програмите за превенция, лечение, полагане н грижи и подкрепа при ХИВ са недостатъчно целенасочени или достъпни за хората с увреждания;

Ф. като има предвид, че съществува спешна необходимост от ускорено развитие и прилагане на подходи на широкообхватна превенция, наред с трайни инвестиции в научни изследвания и развитие на нови технологии за превенция;

Х. като има предвид, че икономическата и финансовата криза не бива да водят до негативно въздействие върху сектора на здравеопазването, включително до намаляване на инвестициите в области от ключово значение за борбата срещу ХИВ/СПИН;

Ц. като има предвид, че ситуацията на икономически трудности застрашава финансирането за програмите за борба с ХИВ/СПИН;

Ч.  като има предвид, че преобладаващият начин за предаване на ХИВ в ЕС са половите контакти между мъже, следвани от хетеросексуалните полови контакти, особено сред лица, които произхождат от държави с широкоразпространена епидемия на ХИВ;

Ш. като има предвид, че неравенството между половете е една от основните движещи сили на ХИВ епидемията, и като има предвид, че понастоящем жените представляват почти половината от новооткритите случаи на заразяване с ХИВ в съседстващите с ЕС държави;

Щ. като има предвид, че младите жени са все по уязвими спрямо ХИВ, като около 45% от всички нови случаи на заразяване са сред жени на възраст между 15 и 24 години;

АА. като има предвид, че е от решаващо значение да бъде насърчавано укрепването и разширяването на политиките и програмите в областта на взаимозависимостта между сексуалното и репродуктивно здраве и права и ХИВ, така че програмите за превенция за ХИВ/СПИН да бъдат интегрирани;

AБ. като има предвид, че поради ограничените им възможности за вземане на решения, липсата на контрол върху финансови ресурси, ограничената мобилност и отговорностите за полагането на грижи за деца, за жените е по-вероятно да бъдат изправени пред бариери в достъпа до превенция, лечение и услуги на полагане на грижи при ХИВ;

1.      призовава Комисията и Съвета да приложат съобщението относно „Борбата с ХИВ/СПИН в Европейския съюз и съседните страни за периода 2009-2013 г.“ и плана за действие, който го придружава:

- като прилагат в по-широка степен стратегии за превенция, които са насочени ефективно по отношение на регионални или местни епидемиологични тенденции и потребности, и действия, насочени към всеобщ достъп до превенция, изследване, консултиране, лечение, грижи и подкрепа;

-            като подкрепят ефективни действия срещу ХИВ/СПИН в приоритетните региони като най-засегнатите държави-членки на ЕС, най-засегнатите съседни държави на ЕС, Руската федерация и други държави от ОНД;

- като разработват начини за достигане до изложеното на най-голям риск и най-уязвимото по отношение на ХИВ/СПИН население в цяла Европа и подпомагане на това население;

2.      напомня, че врагът е ХИВ, а не носителите на ХИВ;

3.      призовава Съвета да покаже политическото си лидерство в борбата срещу продължаващата ХИВ епидемия в Европа и да разработи конкретни планове за действие срещу ХИВ за отделните държави, както и да подкрепи ефективните мерки по отношение на ХИВ в съседни държави чрез политически диалог, изграждане на технически капацитет и подкрепа за ангажираността на гражданското общество;

4.      призовава Комисията и Съвета да инвестират необходимите средства с цел гарантиране на равен достъп до превенция, изследване, лечение, грижи и подкрепа, предприемане на мерки по отношение на стигматизирането и други бариери пред своевременния достъп до консултиране, изследвания и ранни грижи, да увеличат инвестициите в научни изследвания с цел подобряване на инструментите и мерките по отношение на придружаващи инфекции като туберкулоза и хепатит В и С, наред с друго, чрез по-добър достъп до наблюдение и ефективно лечение;

5.      призовава държавите-членки да намалят рисковете от съпътстващи инфекции като подобрят диагностицирането и достъпа до лечение на хепатит С, туберкулоза и други съпътстващи инфекции, като отчетат необходимостта от мерки по отношение на потребностите на жените от лечение и грижи при ХИВ/СПИН като съществена мярка за спиране на епидемията;

6.      призовава Комисията и Съвета да насърчават ранното диагностициране и грижи чрез прилагането на основано на доказателства изследване и свързани стратегии за лечение;

7.      призовава държавите-членки да насърчават и подкрепят трайните инвестиции в научни изследвания в областта на нови технологии за превенция (НТП), използвани и управлявани от жени, включително в областта на микробицидите;

8.      призовава Комисията и Съвета да гарантират, че гражданското общество и академичната научноизследователска общност участват на всеки етап от прилагането на съобщението относно борбата на ЕС срещу ХИВ/СПИН и неговия план за действие;

9.      отново потвърждава, че всички лица, живеещи с ХИВ/СПИН, следва да се ползват от най-добрите съществуващи стандарти на грижи и лечение, независимо от техния произход, националност, възгледи, възраст, пол, сексуална ориентация, религия или всякакъв друг статус, като се зачитат принципите на неприкосновеност на личния им живот и поверителност;

10.    призовава Комисията към разработване на съвместни действия и подходи на ЕС за насърчаване на пълното зачитане на правата на човека и на основаните на права подходи по отношение на политиките в областта на ХИВ/СПИН, включително информационни кампании за борба срещу стигматизацията и дискриминацията на лица, живеещи с ХИВ/СПИН;

11.    призовава държавите-членки да предприемат всички необходими действия за премахване на дискриминацията по отношение на лицата, живеещи с ХИВ/СПИН, да насърчават и защитават всички права на човека и основните свободи, като обърнат особено внимание на всички хора, които са уязвими по отношение на ХИВ или засегнати от него, да преразгледат законите и политиките, които оказват неблагоприятно въздействие върху изпълнението на ефективни програми, свързани с ХИВ, и да гарантират участието и представителството на лицата, живеещи с ХИВ/СПИН, при определянето на политиките срещу дискриминацията; изтъква значението на това, да се вземе под внимание свързаната с пола перспектива при борбата срещу дискриминацията, така че да се формира широкообхватен подход по отношение на ХИВ/СПИН;

12.    отчита огромния потенциал на организациите на работодателите и работниците, в партньорство с правителствата, за принос към борбата срещу разпространението на ХИВ/СПИН и за подкрепа на потребностите на лицата, живеещи с ХИВ/СПИН;

13.    призовава държавите-членки да предприемат всички необходими действия за прекратяване на дискриминацията по отношение на достъпа, както и условията и цените на застрахователните планове за лицата, живеещи с ХИВ/СПИН;

14.    призовава държавите-членки да гарантират, че всички национални програми и стратегии в областта на СПИН развиват силни връзки между сексуалното и репродуктивно здраве и услугите, свързани с ХИВ, съобразно изтъкнатото в прегледа на Cochrane(4) и потвърдено на 42-ото заседание на Комисията на ООН по населението и развитието, която следи изпълнението на програмата за действия на Международната конференция за населението и развитието (МКНР);

15.    отбелязва, че мерките на превенция следва изрично да включват адекватното информиране и сексуално образование, достъпа до предпазни средства, като например кондоми за мъже и жени, и засилването на правата и автономността на жените в сексуалните отношения;

16.    изтъква, че стигматизацията и дискриминацията правят борбата срещу разпространението на ХИВ/СПИН значително по-трудна;

17.    приветства поетите ангажименти на заседанието на високо равнище на Общото събрание на ООН относно ХИВ/СПИН през 2011 г., по-специално целите за осигуряване на лечение за 15 милиона ХИВ-позитивни лица по целия свят до 2015 г. и намаляване на новите случаи на заразяване с ХИВ с 50% до 2015 г.;

18.    приветства призива на ООН за дългосрочен ангажимент за финансиране на програми за борба срещу СПИН;

19.    приветства призива на ООН фармацевтичните компании своевременно да доставят достъпни, висококачествени и ефективни антиретровирусни лекарствени средства, със специален фокус върху разходно ефективните стратегии, по-специално използването на генерични лекарствени продукти;

20.    призовава Комисията и Съвета да извършат необходимите промени за изпълнение на задълженията им в рамките на политическата декларация относно ХИВ/СПИН на Специалната сесия на Общото събрание на ООН (UNGASS);

21.    призовава Комисията, Съвета и държавите-членки да спазят задълженията си към Глобалния фонд за борба със СПИН, туберкулоза и малария и да продължат да подкрепят неговата дейност в развиващите се страни;

22.    призовава Комисията и Съвета да гарантират достъп до висококачествени широкообхватни услуги, информация и консумативи в областта на сексуалното и репродуктивно здравеопазване; счита, че това следва да включва, наред с другото, поверително и доброволно консултиране, изследване и лечение на ХИВ и всички предавани по полов път инфекции; превенция на нежелана бременност; равнопоставен и достъпен достъп до средства за контрацепция, включително достъп до средства за спешна контрацепция; безопасен и легален аборт, включително грижи след аборта; и грижи и лечение за предотвратяване на вертикалното предаване на ХИВ, включително на партньори и деца;

23.    възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, на Комисията, на държавите-членки, на генералния секретар на ООН, на UNAIDS, на Световната здравна организация и на правителствата на държавите-членки.

(1)

Приети текстове, P7_TA(2010)0284.

(2)

OВ C 16E, 22.1.2010 г., стр. 62.

(3)

Световна здравна организация: “Неравенство между половете и ХИВ” http://www.who.int/gender/hiv_aids/en/

(4)

http://www.unfpa.org/webday/site/global/shared/documents/publications/2008/linkages_evidence.PDF.

Правна информация - Политика за поверителност