Postup : 2011/2864(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : B7-0615/2011

Předložené texty :

B7-0615/2011

Rozpravy :

PV 01/12/2011 - 2
CRE 01/12/2011 - 2

Hlasování :

PV 01/12/2011 - 6.26
CRE 01/12/2011 - 6.26
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P7_TA(2011)0544

NÁVRH USNESENÍ
PDF 146kWORD 99k
23. 11. 2011
PE472.832v01-00
 
B7-0615/2011

předložený na základě otázky k ústnímu zodpovězení B7‑0669/2011

v souladu s čl. 115 odst. 5 jednacího řádu


o reakci EU na HIV/AIDS v EU a sousedních zemích, hodnocení sdělení Komise KOM(2009)569 v polovině období


Françoise Grossetête za skupinu PPE
Nessa Childers za skupinu S&D
Antonyia Parvanova, Sophia in 't Veld za skupinu ALDE
Satu Hassi za skupinu Verts/ALE
Marina Yannakoudakis za skupinu ECR
Marisa Matias za skupinu GUE/NGL
Oreste Rossi za skupinu EFD

Usnesení Evropského parlamentu o reakci EU na HIV/AIDS v EU a sousedních zemích, hodnocení sdělení Komise KOM (2009)569 v polovině období  
B7‑0615/2011

Evropský parlament,

–       s ohledem na sdělení Komise Radě a Evropskému parlamentu o boji proti HIV/AIDS v Evropské unii a v sousedních zemích v období 2009–2013 (KOM(2009)569),

–       s ohledem na své usnesení ze dne 8. července 2010 o přístupu EU k HIV/AIDS založeném na právech(1),

–       s ohledem na své usnesení ze dne 20. listopadu 2008 o HIV/AIDS nazvané „Včasná diagnóza a včasná léčba“(2),

–       s ohledem na politické prohlášení o HIV/AIDS přijaté na schůzce Valného shromáždění OSN na vysoké úrovni o HIV/AIDS,

–       s ohledem na římské prohlášení přijaté mezinárodní konferencí Společnosti pro boj proti AIDS z roku 2011, v němž se požaduje více finančních prostředků na vývoj funkční léčby HIV,

–       s ohledem na strategii UNIADS na období 2011–2015 a globální zdravotnickou strategii Světového zdravotnického shromáždění zaměřenou na HIV/AIDS v období 2011–2015, která definuje stávající a dohodnuté globální cíle, jež mají motivovat státy při vytváření plánů reakce na HIV/AIDS v období do roku 2015,

–       s ohledem na evropský akční plán WHO pro boj proti HIV/AIDS v období 2012–2015, který se zabývá současnou situací v souvislosti s epidemií HIV/AIDS v evropském regionu a stanoví účinnou reakci na tento problém;

–       s ohledem na Dublinskou deklaraci o partnerství v boji proti HIV/AIDS v Evropě a Střední Asii, která byla přijata na ministerské konferenci „Překonávání překážek – partnerství v boji proti HIV/AIDS v Evropě a Střední Asii“ konané v rámci irského předsednictví EU ve dnech 23.–24. února 2004,

–       s ohledem na zprávu o pokroku při provádění Dublinské deklarace o partnerství v boji proti HIV/AIDS v Evropě a Střední Asii, kterou v roce 2010 vydala organizace UNAIDS/WHO Europe,

–       s ohledem na pokyny pro testování HIV, které roku 2010 vydalo Evropské středisko pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDPC) a jež upřesňují způsob, jakým by testy HIV mohly být v členských státech prováděny,

–       s ohledem na politický rámec WHO pro Evropu nazvaný „Zvýšení testování HIV a poradenství v evropském regionu WHO“ z roku 2010,

–       s ohledem na Úmluvu OSN o právech osob se zdravotním postižením,

–    s ohledem na čl. 115 odst. 5 a čl. 110 odst. 2 jednacího řádu,

A.     vzhledem k tomu, že podle zprávy Evropského střediska pro prevenci a kontrolu nemocí o sledování výskytu HIV z roku 2010 bylo v zemích Evropské unie a Evropského hospodářského prostoru v roce 2009 nově diagnostikováno 25 917 případů nakažení virem HIV;

B.     vzhledem k tomu, že v roce 2009 se v EU a sousedních zemích virem HIV nakazilo 161 000 osob, což podle odhadů UNAIDS a WHO zvýšilo celkový počet lidí, kteří s HIV žijí, na více než 2,2 milionu;

C.     vzhledem k tomu, že počet osob infikovaných HIV zejména ve východní Evropě dramaticky vzrůstá;

D.     vzhledem k tomu, že i přes lepší dlouhodobou léčbu a prognózu představuje komplexnost nákazy HIV i nadále specifické problémy pro ženy, které běžné zdravotní péče není schopná řešit, a ponechává tak ženy v situaci neřešené návaznosti mezi diagnózou a účinnou a informacemi podloženou zdravotnickou péčí(3);

E.     vzhledem k tomu, že nakažení AIDS lze plně předcházet, a vzhledem k tomu, že formy primární prevence, poskytování informací, dovedností, služeb a produktů potřebných k ochraně proti přenosu HIV a propagace méně rizikových forem chování jsou základem snah prevence toho, aby se virus HIV šířil;

F.     vzhledem k tomu, že ECDPC odhaduje, že v EU si není 30 % osob nakažených virem HIV své nákazy vědomo a polovina z diagnostikovaných přichází až v pozdním stadiu infekce, kdy léčba nepřináší optimální užitek, což podstatně zvyšuje riziko nemocnosti, úmrtnosti a přenosu;

G.     vzhledem k tomu, že nediagnostikovaní pacienti přenesou HIV 3,5krát pravděpodobněji než lidé, u nichž byl HIV diagnostikován;

H.     vzhledem k tomu, že nákaza virem HIV není v mnoha případech vůbec zjištěna; vzhledem k tomu, že si mnoho lidí není své nákazy vědomo a pravděpodobně ji zjistí až poté, když onemocní nemocí související s HIV/AIDS;

I.      vzhledem k tomu, že je rovněž třeba zaměřit pozornost na problematiku souběžné infekce, zejména tuberkulózy, virové hepatitidy B a C a s nimi spojených komplikací; vzhledem k tomu, že tuberkulóza a virová hepatitida, které se vyskytují nejčastěji, postupují rychleji a způsobují závažnou nemocnost a úmrtnost u lidí nakažených virem HIV; vzhledem k tomu, že např. v západní Evropě se odhaduje, že asi 30 % HIV pozitivních osob je současně nakaženo hepatitidou C, a vzhledem k tomu, že ve východní Evropě je toto procento ještě vyšší;

J.      vzhledem k tomu, že Evropský parlament ve svém písemném prohlášení z března 2007 uznal rozšíření nedostatečně diagnostikované hepatitidy C jako důležitý zdravotní problém v EU, i to, že hepatitida C se rozvíjí rychleji u osob, které jsou již nakaženy virem HIV, a zdůraznil význam souhrnné a včasné diagnostiky;

K.     vzhledem k tomu, že nakažlivost HIV podstatně vzrůstá za přítomnosti dalších pohlavních nemocí (jako je kapavka, chlamydie, herpes a syfilis);

L.     vzhledem k tomu, že nedávno provedené testy prokázaly účinnost včasného zahájení léčby, které významně snižuje riziko nákazy prostřednictvím pacientů i míru přenosu viru HIV, a to až o 96 %;

M.    vzhledem k tomu, že úroveň přístupu ke službám prevence HIV, léčbě, péči i podpoře se mezi členskými státy podstatně liší;

N.     vzhledem k tomu, že používání kontaminovaných stříkaček mezi osobami aplikujícími si nitrožilně drogy napomáhá velmi rychlému šíření HIV v mnoha východoevropských zemích;

O.     vzhledem k tomu, že při řešení této epidemie je bezpodmínečně nutné spolupracovat na nadnárodní a interdisciplinární úrovni;

P.     vzhledem k tomu, že plné zapojení občanské společnosti je pro zajištění přístupu k léčbě HIV a službám pro rizikové a marginalizované skupiny obyvatel zásadní;

Q.     vzhledem k tomu, že je třeba věnovat zvláštní pozornost problémům, kterým čelí země, jež sousedí s EU, s ohledem na to, že HIV/AIDS a další pohlavním stykem přenosné infekce se šíří navzdory existenci hranic, jak zdůraznilo ECDPC ve své technické zprávě o hepatitidě B a C v oblastech sousedících s EU: prevalence, zátěž způsobená nemocností a politiky screeningu;

R.     vzhledem k tomu, že pro každý aspekt reakce na HIV má zásadní význam důsledná ochrana lidských práv osob, které jsou HIV postiženy;

S.     vzhledem k tomu, že sociální vyloučení, stigmatizace a diskriminace na základě pozitivity HIV a mlčení a odmítání obklopující infekci a zejména obecné nedodržování základních lidských práv osob, které s HIV žijí, a zranitelných skupin (muži, kteří se pohlavně stýkají s muži, lidé aplikující si nitrožilně drogy) i nadále přetrvávají a nadále ohrožují prevenci, péči a léčbu HIV a zvyšují dopady epidemie na jednotlivce, rodiny, komunity a země;

T.     vzhledem k tomu, že prevence, péče a léčba HIV a podpůrné programy nebyly odpovídajícím způsobem řešeny a zpřístupněny osobám se zdravotním postižením;

U.     vzhledem k tomu, že je naléhavě potřeba zintenzivnit rozvoj a provádění komplexního preventivního přístupu spolu s dalšími investicemi do výzkumu a vývoje nových technologií prevence;

V.     vzhledem k tomu, že hospodářská a finanční krize by neměla negativně ovlivnit zdravotnictví, včetně snížení investic do oblastí, jež mají zásadní význam pro boj proti HIV/AIDS;

W.    vzhledem k tomu, že tíživá hospodářská situace ohrožuje financování programů zaměřených na HIV/AIDS;

X.     vzhledem k tomu, že převažujícím způsobem přenosu HIV v EU je pohlavní styk mezi muži, po němž následují heterosexuální kontakty, zejména mezi jedinci pocházejícími ze zemí s rozšířenou epidemií HIV;

Y.     vzhledem k tomu, že nerovnost mezi ženami a muži je jednou z příčin epidemie HIV, a vzhledem k tomu, že ženy nyní představují téměř polovinu nově zaznamenaných nakažení virem HIV v zemích sousedících s EU;

Z.     vzhledem k tomu, že mladé ženy jsou vůči HIV stále zranitelnější a že přibližně 45 % všech nově nakažených představují ženy ve věku od 15 do 24 let;

AA.  vzhledem k tomu, že je zásadní prosazovat posílení a rozšíření politiky a programů v oblasti propojení mezi sexuálním a reprodukčním zdravím a právy a HIV tak, aby programy prevence HIV/AIDS byly do programů propojení mezi sexuálním a reprodukčním zdravím začleněny a prevence HIV/AIDS se stala přirozenou součástí zdravotní péče v rámci sexuálního a reprodukčního zdraví;

AB.  vzhledem k tomu, že ženy kvůli omezené rozhodovací pravomoci, nedostatečnému rozsahu kontroly nad finančními zdroji, omezené mobilitě a odpovědnosti v péči o děti budou pravděpodobněji čelit bariérám v přístupu k prevenci, léčbě HIV a službám spojeným s péčí;

1.      vyzývá Komisi a Radu, aby uplatňovaly sdělení o boji proti HIV/AIDS v Evropské unii a v sousedních zemích v období 2009–2013 i akční plán, který je doprovází, tj. aby zajistily:

- posílené provádění strategií prevence, které se účinně zaměřují na regionální nebo místní epidemiologické trendy a potřeby, a aby usilovaly o univerzální přístup k prevenci, testování, poradenství, léčbě, péči a podpoře;

-            podporu efektivní reakce na HIV/AIDS v prioritních oblastech, jako jsou nejvíce postižené členské státy EU, nejohroženější země sousedící s EU a Ruská federace a další země Společenství nezávislých států,

- rozvoj prostředků potřebných k oslovení a podpoře obyvatel, kteří v Evropě čelí nejvyššímu riziku a jsou vůči HIV/AIDS nejzranitelnější;

2.      připomíná, že nepřítelem je HIV a nikoli lidé nakažení tímto virem;

3.      vyzývá Radu, aby prokázala vedoucí politickou úlohu při řešení šířící se epidemie HIV v Evropě a aby vyvinula konkrétní akční plány pro jednotlivé státy a podpořila účinnou reakci na HIV v sousedních zemích prostřednictvím politického dialogu, vytvářením technických kapacit a podporou zapojení občanské společnosti;

4.      vyzývá Komisi a Radu, aby poskytly prostředky potřebné k zaručení spravedlivého přístupu k prevenci HIV, k jeho testování, léčbě, k péči a podpoře, aby řešily stigmatizaci a ostatní překážky včasného přístupu k poradenství, testování a včasné péči, aby navýšily investice do výzkumu vedoucímu k dosažení účinné léčby a aby zlepšily nástroje a činnosti zaměřené na souběžné infekce, jako je tuberkulóza nebo hepatitida B a C, mimo jiné prostřednictvím zlepšení přístupu ke screeningu a účinného přístupu k léčbě;

5.      vyzývá členské státy, aby snížily riziko souběžné infekce prostřednictvím lepší diagnostiky a přístupu k léčbě hepatitidy C, tuberkulózy a jiných souběžných infekcí a uznaly nutnost řešit potřeby žen v oblasti léčby HIV/AIDS a související péče coby základní opatření k zastavení této epidemie;

6.      vyzývá Komisi a Radu, aby podpořily včasnou diagnostiku a péči na základě provádění testování založeného na důkazech a s tím souvisejících strategií léčby;

7.      vyzývá členské státy, aby podpořily průběžné investice do výzkumu v oblasti nových technik prevence, jež budou používat a mít na starosti ženy, včetně mikrobiocidů;

8.      vyzývá Komisi a Radu, aby zajistily zapojení občanské společnosti a akademické vědecké komunity do každého kroku provádění sdělení o reakci EU na HIV/AIDS a příslušného akčního plánu;

9.      potvrzuje, že všichni lidé, kteří s HIV/AIDS žijí, by měli mít k dispozici péči a léčbu podle nejvyšších dostupných norem nezávisle na původu, národnosti, názorech, věku, pohlaví, sexuální orientaci a náboženství či jiném statusu, při současném náležitém respektování zásad soukromí a důvěrnosti;

10.    vyzývá Komisi, aby rozvinula společné činnosti EU a přístupy k podpoře plného dodržování lidských práv a přístupů založených na právech při řešení politik v oblasti HIV/AIDS, včetně informačních kampaní proti stigmatizaci a diskriminaci, jimiž trpí lidé, kteří s HIV/AIDS žijí;

11.    vyzývá členské státy, aby učinily všechna nezbytná opatření k ukončení diskriminace osob, které s HIV/AIDS žijí, podporovaly a chránily veškerá lidská práva a základní svobody se zvláštní pozorností ke všem osobám zranitelným a zasaženým virem HIV a aby přezkoumaly právní předpisy a politiky, které mají negativní vliv na provádění účinných programů v oblasti HIV a aby zajistily, že lidé žijící s HIV/AIDS budou zapojeni do navrhování antidiskriminačních politik a budou při tom zastoupeni; zdůrazňuje význam zohlednění genderového hlediska v boji proti diskriminaci a následného vytvoření komplexního přístupu k HIV/AIDS;

12.    uznává potenciálně ohromný přínos, který mohou prokázat organizace zaměstnavatelů a zaměstnanců jako vládní partneři v boji proti šíření HIV/AIDS a při podpoře pracovníků nakažených HIV/AIDS;

13.    vyzývá členské státy, aby učinily všechna nezbytná opatření s cílem ukončit jakoukoli diskriminaci, pokud jde o přístup, jakož i podmínky a platby pojistného pro osoby nakažené HIV/AIDS;

14.    vyzývá členské státy k zajištění toho, aby že veškeré vnitrostátní programy a strategie pro AIDS rozvíjely silné propojení mezi sexuálním a reprodukčním zdravím a službami v oblasti HIV, jak je doloženo v Cochrane Review(4) a jak bylo potvrzeno na 42. zasedání Komise OSN pro populaci a rozvoj, která sleduje provádění akčního programu Mezinárodní konference o populaci a rozvoji (ICPD);

15.    konstatuje, že preventivní opatření by měla vysloveně zahrnovat příslušné informace a sexuální výchovu, přístup k ochranným prostředkům, jako jsou mužské a ženské kondomy, a posílení práv a autonomie žen v sexuálních vztazích;

16.    zdůrazňuje, že stigmatizace a diskriminace boj proti šíření HIV/AIDS podstatně ztěžuje;

17.    vítá závazky učiněné na schůzce na vysoké úrovni Valného shromáždění OSN o HIV/AIDS v roce 2011, zejména cíl, který spočívá v zajištění léčby pro 15 milionů HIV pozitivních osob na celém světě do roku 2015 a snížení počtu nových nakažení HIV do roku 2015 o 50 %;

18.    vítá výzvu OSN k průběžnému závazku financovat programy v oblasti HIV;

19.    vítá výzvu OSN adresovanou farmaceutickým společnostem, aby včas daly k dispozici cenově dostupné, kvalitní a efektivní možnosti antiretrovirální léčby, se zvláštním zaměřením na nákladově efektivní strategie, především využívání generických medicínských produktů;

20.    vyzývá Komisi a Radu, aby provedly změny nezbytné ke splnění závazků obsažených v politickém prohlášení o HIV/AIDS, které bylo přijato na mimořádném zasedání Valného shromáždění OSN;

21.    vyzývá Komisi, Radu a členské státy, aby dostály svým závazkům vůči Světovému fondu pro boj proti AIDS, tuberkulóze a malárii a aby i nadále podporovaly jeho práci v rozvojových zemích;

22.    vyzývá Komisi a Radu, aby zajistily přístup k vysoce kvalitním komplexním službám sexuálního a reprodukčního zdraví, informacím i doplňkům; zastává názor, že by sem mělo patřit mimo jiné důvěrné a dobrovolné poradenství, testování a léčba HIV a všech sexuálně přenosných infekcí, prevence nechtěného těhotenství, rovný a cenově dostupný přístup k antikoncepci, včetně přístupu k antikoncepci v krizových situacích, bezpečná a legální interrupce včetně péče po ní následující a péče a léčba s cílem předejít vertikální nákaze HIV, včetně partnerů a dětí;

23.    pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, členským státům, generálnímu tajemníkovi OSN, UNAIDS, Světové zdravotnické organizaci a vládám členských států.

(1)

Přijaté texty, P7_TA(2010)0284.

(2)

Úř. věst. C 16E, 22.1.2010, s. 62.

(3)

WHO: „Nerovnost mezi pohlavími a HIV“ http://www.who.int/gender/hiv_aids/en/

(4)

http://www.unfpa.org/webdav/site/global/shared/documents/publications/2008/linkages_evidence.PDF.

Právní upozornění - Ochrana soukromí