Menetlus : 2011/2838(RSO)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : B7-0619/2011

Esitatud tekstid :

B7-0619/2011

Arutelud :

Hääletused :

PV 14/12/2011 - 7.5
Selgitused hääletuse kohta
Selgitused hääletuse kohta
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P7_TA(2011)0570

ETTEPANEK VÕTTA VASTU OTSUS
PDF 109kWORD 48k
7.12.2011
PE472.842v01-00
 
B7-0619/2011

vastavalt kodukorra artiklile 183


Alaliste komisjonide liikmete arv (2011/2838(RSO))


Esimeeste konverents

Euroopa Parlamendi otsus alaliste komisjonide liikmete arvu kohta (2011/2838(RSO))  
B7‑0619/2011

Euroopa Parlament,

–   võttes arvesse esimeeste konverentsi ettepanekut,

–   võttes arvesse oma 15. juuli 2009. aasta otsust alaliste komisjonide arvulise koosseisu kohta,

–   võttes arvesse kodukorra artiklit 183,

A. arvestades vajadust kindlustada parlamendi töö järjepidevus;

B.  arvestades, et pärast Lissaboni lepingu protokolli nr 36 jõustumist on uutel liikmetel õigus osaleda Euroopa Parlamendi töös ja selle organites täieõiguslike liikmetena;

1.  otsustab muuta parlamendikomisjonide arvulist koosseisu järgmiselt:

     C01.    Väliskomisjon: 76 liiget

     C02.     Arengukomisjon: 30 liiget

     C03.     Rahvusvahelise kaubanduse komisjon: 29 liiget

     C04.     Eelarvekomisjon: 44 liiget

     C05.     Eelarvekontrollikomisjon: 30 liiget

     C06.     Majandus- ja rahanduskomisjon: 48 liiget

     C07.     Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon: 51 liiget

     C08.     Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon: 68 liiget

     C09.     Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon: 60 liiget

     C10.     Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon: 41 liiget

     C11.     Transpordi- ja turismikomisjon: 46 liiget

     C12.     Regionaalarengukomisjon: 50 liiget

     C13.     Põllumajanduse ja maaelu arengu komisjon: 44 liiget

     C14.     Kalanduskomisjon: 24 liiget

     C15.     Kultuuri- ja hariduskomisjon: 32 liiget

     C16.     Õiguskomisjon: 25 liiget

     C17.     Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon: 60 liiget

     C18.     Põhiseaduskomisjon: 25 liiget

     C19.     Naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjon: 35 liiget

     C20.     Petitsioonikomisjon: 35 liiget

     ning otsustab muuta parlamendi allkomisjonide arvulist koosseisu järgmiselt:

     SC01A.               Inimõiguste allkomisjon: 31 liiget

     SC01B.     Julgeoleku ja kaitse allkomisjon: 31 liiget

2.  otsustab esimeeste konverentsi 9. juuli 2009. aasta komisjoni juhatuse koosseisu käsitlevale otsusele viidates, et komisjoni juhatus võib koosneda kuni neljast aseesimehest;

3.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev otsus teavitamise eesmärgil nõukogule ja komisjonile.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika