Pasiūlymas dėl rezoliucijos - B7-0619/2011Pasiūlymas dėl rezoliucijos
B7-0619/2011

PASIŪLYMAS DĖL SPRENDIMO dėl nuolatinių komitetų narių skaičiaus

7.12.2011

pagal Darbo tvarkos taisyklių 183 straipsnį (2011/2838(RSO))
Pirmininkų sueiga

Procedūra : 2011/2838(RSO)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga :  
B7-0619/2011

B7‑0619/2011

Europos Parlamento sprendimas dėl nuolatinių komitetų narių skaičiaus (2011/2838(RSO))

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į Pirmininkų sueigos pasiūlymą,

–   atsižvelgdamas į 2009 m. liepos 15 d. sprendimą dėl parlamentinių komitetų narių skaičiaus,

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 183 straipsnį,

A. kadangi reikia užtikrinti jo veiklos tęstinumą,

B.  kadangi įsigaliojus Lisabonos sutarties Protokolui Nr. 36 nauji nariai turi teisę dalyvauti Parlamento ir jo organų posėdžiuose bei visapusiškai naudotis savo teisėmis,

1.  nusprendžia pakeisti parlamentinių komitetų narių skaičių taip:

     C01.    Užsienio reikalų komitetas: 76 nariai,

     C02.     Vystymosi komitetas: 30 narių,

     C03.     Tarptautinės prekybos komitetas: 29 nariai,

     C04.     Biudžeto komitetas: 44 nariai,

     C05.     Biudžeto kontrolės komitetas: 30 narių,

     C06.     Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas: 48 nariai,

     C07.     Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas: 51 narys,

     C08.     Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas: 68 nariai,

     C09.     Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas: 60 narių,

     C10.     Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas: 41 narys,

     C11.     Transporto ir turizmo komitetas: 46 nariai,

     C12.     Regioninės plėtros komitetas: 50 narių,

     C13.     Žemės ūkio komitetas: 44 nariai,

     C14.     Žuvininkystės komitetas: 24 nariai,

     C15.     Kultūros ir švietimo komitetas: 32 nariai,

     C16.     Teisės reikalų komitetas: 25 nariai,

     C17.     Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas: 60 narių,

     C18.     Konstitucinių reikalų komitetas: 25 nariai,

     C19.     Moterų teisių ir lyčių lygybės komitetas: 35 nariai,

     C20.     Peticijų komitetas: 35 nariai,

     ir nusprendžia pakeisti parlamentinių pakomitečių narių skaičių taip:

     SC01A.               Žmogaus teisių pakomitetis: 31 narys,

     SC01B. Saugumo ir gynybos pakomitetis: 31 narys,

2.  atsižvelgdamas į 2009 m. liepos 9 d. Pirmininkų sueigos sprendimą dėl komitetų biurų sudėties, nusprendžia, kad komitetų biurus gali sudaryti ne daugiau kaip keturi pirmininko pavaduotojai;

3.  paveda Pirmininkui perduoti šį sprendimą susipažinti Tarybai ir Komisijai.